»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2013

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης χει μπει σε λειτουργα το σστημα Ερωτοαποκρσεων σε συνεργασα με τον κο ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».
 Τι νο ;
Δημιουργσαμε ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο αρχικ μενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με ττλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην οποα συγκεντρσαμε λα τα Υπουργεα, πως χουν διαμορφωθε με τις τελευταες αλλαγς.
ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Ν. 4208/13 (ΦΕΚ-252 Α/18-11-13) : Ρυθμσεις Υπουργεου Υγεας και λλες διατξεις
Ν. 4209/13 (ΦΕΚ-253 Α/21-11-13) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2011/61/ΕΕ σχετικ με τους διαχειριστς οργανισμν εναλλακτικν επενδσεων και την Οδηγα 2011/89/ΕΕ σχετικ με τη συμπληρωματικ εποπτεα των χρηματοπιστωτικν οντοττων που ανκουν σε χρηματοπιστωτικος ομλους ετερογενν δραστηριοττων, μτρα για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περ εξωχρηματιστηριακν παραγγων, κεντρικν αντισυμβαλλμενων και αρχεων καταγραφς συναλλαγν και λλες διατξεις
N. 4210/13 (ΦΕΚ-254 Α/21-11-13) : Ρυθμσεις Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και λλες διατξεις
Ν. 4211/13 (ΦΕΚ-256 Α/28-11-13) : Κρωση της ΠΝΠ "Ρυθμσεις για την αντιμετπισης των εξαιρετικ επειγουσν και απρβλεπτων αναγκν της Ελληνικ Αμυντικ Συστματα ΑΕ
Ν. 4212/13 (ΦΕΚ-257 Α/3-12-13) : Ενσωμτωση της Οδηγας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 27ης Σεπτεμβρου 2011 και της Οδηγας 2012/258/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 25ης Οκτωβρου 2012 στο ελληνικ δκαιο και τροποποηση του ν. 2121/93 "Πνευματικ ιδιοκτησα, συγγενικ δικαιματα και πολιτιστικ θματα" (Α 25)
Ν. 4213/13 (ΦΕΚ-261 Α/9-12-13) : Προσαρμογ της εθνικς νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 9ης Μαρτου 2011 περ εφαρμογς των δικαιωμτων των ασθενν στο πλασιο της διασυνοριακς υγειονομικς περθαλψης (L88/45/4-4-2011) και λλες διατξεις
Ν. 4218/13 (ΦΕΚ-268 Α/10-12-13) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Επεγουσες ρυθμσεις εφαρμογς Κδικα Εσπραξης Δημοσων Εσδων" (Α 176) και λλες διατξεις
Ν. 4220/13 (ΦΕΚ – 271 Α/13-12-2013): Κρωση του Κρατικο Προπολογισμο και των προπολογισμν ορισμνων ειδικν ταμεων και υπηρεσιν οικονομικο τους 2014.
Ν. 4223/13 (ΦΕΚ 287 Α/31-12-2013) : Ενιαος Φρος Ιδιοκτησας Ακιντων και λλες διατξεις.
Ν. 4224/13 (ΦΕΚ 288 Α/31-12-2013) : Κυβερνητικ Συμβολιο Διαχερισης Ιδιωτικο Χρους Ελληνικ Επενδυτικ Ταμεο Αξιοποησης Περιουσας του Δημοσου και λλες επεγουσες διατξεις.
Ν. 4225/14 (ΦΕΚ-2 Α/7-1-14) : Αναβθμιση και βελτωση των μηχανισμν εσπραξης των ασφαλιστικν φορων, πρστιμα για την ανασφλιστη και αδλωτη εργασα και λοιπς διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας
Ν. 4227/14 (ΦΕΚ-4 Α/7-1-14) ; Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Τροποποηση της παρ. 1 του δετερου ρθρου του ν. 4163/13 (Α 219)

ΠΥΣ 35/13 (ΦΕΚ-280 Α/19-12-13) : Παρταση της ισχος της 33/06 ΠΥΣ "Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα"

Π.Δ. 159/13 (ΦΕΚ-251 Α/18-11-13) : Οροι και προυποθσεις για την αναγγελα ναρξης σκησης εμπορας και τη λειτουργα καταστημτων εμπορας γεωργικν φαρμκων
Π.Δ. 162/13 (ΦΕΚ – 259 Α/5-12-2013): Τροποποηση του Π.Δ/τος 151/2005 (A211) «Σσταση Ειδικς Υπηρεσας Δημοσων ργων (ΕΥΔΕ) για τη μελτη και κατασκευ τμημτων του Διευρωπακο Δικτου Πελοποννσου (ΕΥΔΕ/ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)», πως τροποποιημνο ισχει.
Π.Δ. 163/13 (ΦΕΚ-259 Α/5-12-13) : Καθορισμς εργατικο δικαιματος εξρυξης και μεταφορς Ναξας σμριδας
Π.Δ. 164/13 (ΦΕΚ-262 Α/9-12-13) : Τροποποηση του π.δ. 24/97 "Ιεραρχα, καταστσεις και εξλιξη των αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας" (Α 29)
Π.Δ. 169/13 (ΦΕΚ-272 Α/13-12-13) : Ρθμιση θεμτων χοργησης δανεων σε ΟΤΑ και σε λλους φορες απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων
Π.Δ. 174/13 (ΦΕΚ-277 Α/17-12-13) : Ρθμιση χρσης διχτυν στην αλιεα
Π.Δ. 1/14 (ΦΕΚ-1 Α/2-1-14) : Τροποποηση διατξεων του β.δ160/70 "Περ Ταμεου Αρωγς Λιμενικο Σματος"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1016/9-1-14 : Κοινοποηση της απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1271/13 και των διατξεων του ρθρου 53 του Ν. 4223/13 "περ του ειδικο φρου τηλεοπτικν διαφημσων"
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 110/10-1-14 : Εκδοση κανονισμο της ΕΕ για την τροποποηση των οδηγιν 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ σον αφορ τα καττατα ρια εφαρμογς τους κατ τις διαδικασες σναψης συμβσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Β/5000772/ΕΞ2014/10-1-14 : Τροποποηση διατξεων του ν. 2960/01 "Εθνικς Τελωνειακς Κδικας"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1015/9-1-14 : Εφαρμοστος συντελεστς ΦΠΑ στις υπηρεσες των μετχων των ΚΤΕΛ ΑΕ και των μελν των ΚΤΕΛ
ΙΚΑ Γ99/5/10-1-14 : Ημερομηνες οριστικοποησης αποφσεων Παροχν Ασθενεας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΠ.ΕΣ. 820/10-1-14 : Εκδηλσεις για την 27η Ιανουαρου, ημρα μνμης των Ελλνων Εβραων μαρτρων και ηρων του Ολοκαυτματος
ΦΕΚ-3418 Β/31-12-13 :
Αριθμ. ΔΠΕΙΣ/Α/1196858/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-3418 Β/31-12-13) : Τροποποηση - συμπλρωση του ρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24-11-99 (ΦΕΚ-2134 Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν, πως ισχει, περ Αποδεικτικο ενημερτητας για χρη και φορολογικς υποχρεσεις προς το Δημσιο
Αριθμ. 44745/Δ1/10007/13 (ΦΕΚ-3418 Β/31-12-13) : Κανονισμς Οργνωσης και Λειτουργας του Οργανισμο Μεσολβησης και Διαιτησας
Αριθμ. 4859/160719/13 (ΦΕΚ-3418 Β/31-12-13) : Λεπτομρειες εφαρμογς για τη χοργηση ενισχσεων σσονος σημασας (de minimis) στον τομα της παραγωγς γεωργικν προιντων στα πλασια εφαρμογς του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 1535/2007 της Επιτροπς, για ζωοτροφς σε κτηνοτρφους
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Δ/520/5/ΕΓΚ.1/10-1-14 : Καττατα ρια για τις δημσιες συμβσεις ργων και μελετν, τα οποα θα εφαρμζονται απ την 1-1-2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.243/23/9-1-14 : Γνωστοποηση διατξεων ρθρου 16, παρ.1 του ν. 4224/13
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.36201/5152/10-1-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ της Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας"
Κ.Υ.Α. 56225/8729/13 (ΦΕΚ-3416 Β/31-12-13) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμμα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2014
Κ.Υ.Α. 9314/150764/13 (ΦΕΚ-3415 Β/31-12-13) : Καθορισμς υπχρεων αλιευτικν σκαφν, διαδικασιν και ειδικν δικαιολογητικν παροχς και δικαιολγησης οικονομικς ενσχυσης για την αγορ και τοποθτηση συσκευν αυτματου εντοπισμο σε επαγγελματικ αλιευτικ σκφη
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.40035/36141/1222/13 (ΦΕΚ-3406 Β/31-12-13) : Τροποποηση της διταξης του ρθρου 6 του Κανονισμο του Κλδου Υγεας του ΟΑΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 33/13 (ΦΕΚ-6 Β/7-1-13) : Οροι και προυποθσεις για την χοργηση δειας λειτουργας και καννες εποπτεας των Ιδρυμτων Ηλεκτρονικο Χρματος - Τροποποηση της ΠΔ/ΤΕ 2628/10 - Κατργηση της ΠΔ/ΤΕ 2527/8-12-03
Κ.Υ.Α. 13631/159106/13 (ΦΕΚ-3410 Β/31-12-13) : Καθορισμς του ψους του τλους συμμετοχς στις εξετσεις χοργησης πιστοποιητικο γνσεων ορθολογικς χρσης γεωργικν φαρμκων και του τλους υποβολς αναγγελας ναρξης λειτουργας φορων αρχικς κατρτισης υπεθυνων εμπορας γεωργικν φαρμκων
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 208/2687/9-1-14 : Χοργηση πιστοποιητικο γνσεων ορθολογικς χρσης γεωργικν φαρμκων
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1/30-12-13 : Διαδικασα κδοσης απφασης της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων επ αιτημτων αναθετουσν αρχν / αναθετντων φορων περ παροχς σμφωνης γνμης για την προσφυγ σε διαδικασα διαπραγμτευσης του ρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ Ν. 4013/11
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 42/2688/9-1-14 : Κατρτιση Ενιαου Προγρμματος Προμηθειν ΕΠΠ 2014 - ΠΙΣΤ. 2014 και παροχ σχετικν οδηγιν
ΥΠΟΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/14/62/ΕΓΚ.34/20-12-13 : Δημοσευση υπουργικς απφασης "Προσθκη - Συμπλρωση Αρθρου στα Τιμολγια Εργων Οδοποιας"
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.1/ΟΙΚ.470/8-1-14 : Ανακονωση Προγρμματος Διεθνν Κκλων Σπουδν απ την Εθνικ Σχολ Δημσιας Διοκησης (ΕΝΑ) και τα Περιφερειακ Ινστιτοτα Διοκησης (IRA) της Γαλλας
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 72394/13/2006850/29-12-13 : Ν. 4210/13 - Ρυθμσεις Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και λλες διατξεις"
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/44/ΟΙΚ.469/9-1-14 : Πργραμμα Επαγγελματικς Εκπαδευσης Εθνικν Εμπειρογνωμνων (National Experts Professional Training Programme - ΝΕΡΤ) σε Γενικς Διευθνσεις της Ευρωπαικς Επιτροπς με απσπαση (Μρτιος 2014)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.36203/2153/9-1-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 61 του ν. 4144/13 (ΦΕΚ-88 Α)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΦΣ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.36201/2152/9-1-14 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ της Φ. 11321/οικ.31102/1870/31-10-13 απφασης του Υπ.Εργ.Κοιν.Ασφ.Προν.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1012/14 (ΦΕΚ-8 Β/8-1-14) : Καθορισμς του χρνου υποβολς της δλωσης απδοσης του φρου που παρακρατεται με βση τις διατξεις του ρθρου 64 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1011/14 (ΦΕΚ-8 Β/8-1-14) : Καθορισμς του τρπου υποβολς, καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης του παρακρατομενου φρου στα εισοδματα απ μερσματα, τκους και δικαιματα με βση τις διατξεις του ρθρου 64 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 57088/ΔΙΟΕ-1033/13 (ΦΕΚ-3314 Β/24-12-13) : Κδικας Δεοντολογας Λογιστν Φοροτεχνικν
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/316/ΟΙΚ.145/14 (ΦΕΚ-7 Β/7-1-14) : Κατανομ προσωπικο σε εκτλεση δικαστικν αποφσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμο
Κ.Υ.Α. 2/115851/0023/Α/31-12-13 (ΦΕΚ-3412 Β/31-12-13) : Βασικο Διαπραγματευτς Αγορς τους 2014
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Φ.2/74/8-1-14 : Απαιτσεις σχετικ με την ποστητα προιντων σμφωνα με τους Καννες Διακνησης και Εμπορας Προιντων και Παροχς υπηρεσιν (Καννες ΔΙΕΠΠΥ)
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/13 (ΦΕΚ-3403 Β/31-12-13) : Απλοστευση και Προτυποποηση των διοικητικν διαδικασιν γνωστοποησης δρυσης και λειτουργας Καταστματος Παροχς Υπηρεσιν Υγειονομικο Ενδιαφροντος (ΚΠΥΥΕ) - Ενταξη των διαδικασιν στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
ΥΠ.ΕΣ. 129/31-12-13 : Ασκηση ενδκων μσων απ τους ΟΤΑ
ΥΠ.ΕΣ. 52510/31-12-13 : Ασκηση ενδκων μσων απ τους ΟΤΑ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.36225/1183/7-1-14 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 5 του ν. 4225/14 (Α 2), σχετικ με την ενοποηση των ποσοστν εισφορς και των ασφαλιστων αποδοχν στο ΕΤΕΑ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.36224/1182/7-1-14 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 1 του ν. 4225/14 (Α 2), σχετικ με την νταξη στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (ΑΠΔ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικν εισφορν υπρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Δ/5043812/ΕΞ2013/31-12-13 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Κοινοποηση (α) της υπ αριθμ. ΔΕΦΚ/Δ/5043420/ΕΞ2013/20-12-13 απφασης του Υπουργο Οικονομικν "Καθορισμς ποσοσοτν απομεωσης ανλογα με την ηλικα και την κατηγορα αμαξματος των μεταχειρισμνων επιβατικν αυτοκιντων" και (β) της υπ αριθμ. ΔΕΦΚ/Δ/5043421/ΕΞ2013/20-12-13 απφασης του Υπουργο Οικονομικν "Τροποποηση της υπ αριθμ. 5032319/5080/09 "Δικαιολογητικ και διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας των αυτοκιντων οχημτων"
ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΟΑ/Φ.13/641/ΟΙΚ.319/7-1-2014 : Παρταση ως 30-06-2014 της ισχος πιστοποιητικν γνσης χειρισμο Η/Υ, που εκδθηκαν απ: Α. φορες πιστοποιημνους απ τον ΟΕΕΚ μχρι και την ημερομηνα πιστοποησης τους, Β. φορες πιστοποιημνους απ τον ΟΕΕΚ μετ απ την ημερομηνα πιστοποησης τους και μχρι 31-12-2011 και Γ. τον ΟΕΕΚ μχρι και 31-12-2008
ΥΠ.ΥΓ. Υ4Α/ΟΙΚ.506/3-1-2014 : Επιπρσθετες διευκρινσεις επ των εγκυκλων που ισχουν για την καταβολ του ποσο των 25 € στα Νοσοκομεα του ΕΣΥ
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/13 (ΦΕΚ 3402 Β/31-12-2013): Απλοστευση και Προτυποποηση των διοικητικν δι¬αδικασιν γνωστοποησης δρυσης και λειτουργας Καταστματος Υγειονομικο Ενδιαφροντος λιανι¬κς διθεσης τροφμων και ποτν (Κατηγορας ΙΙΙ της Υγειονομικς Διταξης)- νταξη των διαδικασι¬ν στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1276/13 (ΦΕΚ 3399 Β/31-12-2013): Καθορισμς του τρπου καταβολς των φρων κατ τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 4174/2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1280/13 (ΦΕΚ 3399 Β/31-12-2013): Καθορισμς τπου και περιεχομνου της ατομικς ει¬δοποησης καταβολς οφειλς - υπερημερας κατ τις διατξεις των ρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), πως ισχουν.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1278/13 (ΦΕΚ 3398 Β/31-12-2013): Εξφληση φρου με μεταββαση σε τρτο ακιντου και εκχρηση του τιμματος στο Ελληνικ Δημσιο.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1277/13 (ΦΕΚ 3398 Β/31-12-2013): Ειδικ θματα εφαρμογς της ρθμισης οφειλν του ρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α 170).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1274/13 (ΦΕΚ – 3398 Β/31-12-2013): Αποδεικτικ Ενημερτητας ρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α), πως ισχει.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1275/13 (ΦΕΚ – 3398 Β/31-12-2013): Βεβαωση οφειλς ρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170), πως ισχει.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣ/Δ/1197989/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ – 3397 Β/31-12-2013): Ορισμς Τπου αποδεικτικο εσπραξης.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1279/13 (ΦΕΚ 3397 Β/31-12-2013): Πιστοποιητικ του ρθρου 54Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, για το τος 2014.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 44746/Δ1.10008/13 (ΦΕΚ 3396 Β/31-12-2013): Κανονισμς Καταστσεως των Μεσολαβητν και Διαι¬τητν του Οργανισμο Μεσολβησης και Διαιτησας.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1272/13 (ΦΕΚ 3396 Β/31-12-2013): Τροποποηση και συμπλρωση της ΠΟΛ 1056/2012 Απ¬φασης Υπουργο Οικονομικν «Καθορισμς του τρ¬που και της διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης του κτακτου ειδικο τλους ηλεκτροδοτομενων δομημνων επιφανειν (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)»
Κ.Υ.Α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/14 (ΦΕΚ 5 Β/3-1-2014): Ειδικ επιδτηση οικιακς κατανλωσης ηλεκτρικο ρεματος για την αντιμετπιση ατμοσφαιρικς ρ¬πανσης απ αιωρομενα σωματδια
ΥΠ. ΟΙΚ. ΠΟΛ.1010/14 (ΦΕΚ 4 Β/3-1-2014): Καθορισμς των Φορων που αναγνωρζονται για το σκοπ του προσδιορισμο της μεωσης φρου επ του ποσο των χορηγουμνων σε αυτος δωρεν (αρθρ. 19 Ν.4172/2013).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1008/13 (ΦΕΚ – 3 Β/3-1-2014): Καθορισμς τιμν κτσης ακνητης περιουσας σε ει¬δικς περιπτσεις που δεν εναι δυνατ να προσ¬διοριστον, σμφωνα με την παρ. 11 του ρθρου 41 του ν. 4172/2013.
Κ.Υ.Α 2/114021/ΔΥΕΠ/13 (ΦΕΚ 3373 Β/31-12-2013) : Καθορισμς φορων του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων ελεγχμενων απ τη Γενικ Διεθυνση Δημοσιονομικν Ελγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργεου Οικονομικν.
ΥΠΕΚΑ 139782/4869/31-12-2013 :Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων του οικονομικο τους 2013, χρηματοδτηση του επομνου και ρθμιση σχετικν θεμτων.
Κ.Υ.Α. Β2.α/ΓΠ/οικ.118526/13 (ΦΕΚ – 3390 Β/31-12-2013): Διαγραφ απαιτσεων νοσηλευτικν ιδρυμτων ναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορων κοινωνικς ασφλισης.
Κ.Υ.Α. Υ10β/ΓΠ/οικ.119111/13 (ΦΕΚ – 3383 Β/31-12-2013): Χοργηση εφπαξ αποζημωσης ψους πεντακοσων (500) ευρ, το πρτο δεκαπενθμερο Ιανουαρου εκστου ημερολογιακο τους, για την προμθεια στολς στους Διασστες - Πληρματα ασθενοφ¬ρων του Ε.Κ.Α.Β. που υπηρετον σε αυτ με οποια¬δποτε σχση εργασας .
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1007/2-1-2014 : Κοινοποηση των παραγρφων 12 και 13 του ρθρου 72 του ν. 4172/2013 σχετικ με την αυτοτελ φορολγηση αφορολγητων αποθεματικν του ν.2238/1994.
ΥΠ.ΥΓ. Υ4Α/ΟΙΚ.348/3-1-2014 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις για την εφαρμογ της υπ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.120068/31-12-2013 εγκυκλου σχετικ με την καταβολ του ποσο των 25€ στα Νοσοκομεα του ΕΣΥ
ΥΠ.ΥΓ. 232/2-1-2014 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των οριζμενων στις διατξεις του πρτου εδαφου της περπτωσης 12 της υποπαραγρφου ΙΒ.2 της παραγρφου ΙΒ του ρθρου πρτου του ν.4093/12 (ΦΕΚ 222Α/12-11-2012), πως αυτς ισχουν , σχετικ με την καταβολ του ποσο του ενς (1) ευρ ανα συνταγ.
ΥΠ.ΕΣ. 163/2-1-2014 : Καττατα ρια δημοσευσης για τις δημσιες συμβσεις των Οδηγων 2004/17/ΕΚ,, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ τα οποα εφαρμζονται απ 1-1-2014 απ τους Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμο , τα νομικ τους πρσωπα και τις επιχειρσεις τους.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Δ/5000046/ΕΞ2014/2-1-2014 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 16 του ν. 4223/31.12.2013 "Ενιαος Φρος Ακιντων και λλες διατξεις" - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1004/14 (ΦΕΚ 1 Β/2-1-2014): Προσδιορισμς της τιμς κτσης, σμφωνα με τις διατ¬ξεις της παραγρφου 4 του ρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατ τη μεταββαση με επαχθ αιτα ττλων απ φυ¬σικ πρσωπα, στις περιπτσεις που οι ττλοι αυτο χουν αποκτηθε πριν την 29η Σεπτεμβρου 1999.
ΥΠ. ΟΙΚ. ΠΟΛ.1001/14 (ΦΕΚ 2 Β/2-1-2014): Κατηγορες υπχρεων απεικνισης συναλλαγν που εξαιρονται απ τη χρησιμοποηση φορολογικν ταμειακν μηχανν του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1271/13 (ΦΕΚ – 3364 Β/31-12-2013): Καθορισμς της διαδικασας απδοσης του ειδικο φ¬ρου τηλεοπτικν διαφημσεων καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛΑ/1198414/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ – 3367 Β/31-12-2013): Τπος της κθεσης ελγχου
ΙΚΑ Ε10/1/2-1-2014 : Παρταση προθεσμας καταβολς τρεχουσν εισφορν και δσεων που λγει 31/12/2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/104013/0022/31-12-2013 : Κατργηση επιδματος αδεας.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1281/13 (ΦΕΚ – 3367 Β/31-12-2013): Απαλλαγ απ την υποχρωση τρησης βιβλων και κδοσης στοιχεων των αγροτν του ειδικο κα¬θεσττος.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1283/13 (ΦΕΚ – 3367 Β/31-12-2013): Ορισμς Φορολογικο εκπροσπου, σμφωνα με την παρ. 1 του ρθρου 8 του Κδικα Φορολογικς Δι¬αδικασας.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12/1198350/ΕΞ2013/13 : Διαδικασα επιστροφς φρου εισοδματος για τα νομικ πρσωπα κερδοσκοπικο χαρακτρα.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α1198404/ΕΞ2013/13 : Αποτελσματα φορολογικο ελγχου.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1284/13 : Διαδικασα για την προγκριση μεθοδολογας ενδοομιλικς τιμολγησης, την αναθερηση, ανκληση και ακρωση της. Ειδικτερο περιεχμενο της ατησης προγκρισης, σχετικ παρβολα, διαδικασα συνεννησης με τις αρμδιες αρχς λλων εμπλεκομνων κρατν, τπος και περιεχμενο των αποφσεων της Φορολογικς Σιοκησης, καθς και κθε σχετικ θμα για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 22 του ν.4174/2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1289/13 (ΦΕΚ 3369 Β/31-12-2013) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2014.
ΒΟΥΛΗ 12687/8436/13 (ΦΕΚ 3370 Β/31-12-2013) : Ρθμιση λεπτομερειν εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 164ΣΤ του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β) πως ισχει.
Κ.Υ.Α 46/13 (ΦΕΚ 3371 Β/31-12-2013) : Καθορισμς του ψους του ανταποδοτικο τλους υπρ της εταιρεας με την επωνυμα "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.", των υπχρεων προσπων για την καταβολ του και του τρπου εσπραξς του.
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/11/ΟΙΚ.34906/31-12-13 : Οδηγες για την κινητικτητα του προσωπικο της δευτεροβθμιας εκπαδευσης, που χει τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ του ρθρου 82 του ν. 4172/13
ΥΠΥΜΕΔΙ 49958/6532/13 (ΦΕΚ-3359 Β/30-12-13) : Επιτρεπμενες αλλαγς κυρων χαρακτηριστικν κυκλοφοροντων εκπαιδευτικν οχημτων
Κ.Υ.Α. 3.35560/ΟΙΚ.6.8852/13 (ΦΕΚ-3361 Β/30-12-13) : Εκχρηση αρμοδιοττων διαχερισης για πρξεις του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο" στο Εθνικ Ινστιτοτο Εργασας και Ανθρπινου Δυναμικο (ΕΙΕΑΔ)
ΒΟΥΛΗ 12597/8375/27-12-13 (ΦΕΚ-283 Α/27-12-13) : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς "Ρθμιση θεμτων που αφορον στην ακτοπλοικ μετακνηση των Βουλευτν επαρχας"
ΕΕΕΠ 85/13 (ΦΕΚ-3353 Β/30-12-13) : Τροποποηση της με αριθμ Τ/6736/03 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με ττλο "Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο" πως ισχε
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Δ/5043812/ΕΞ2013/31-12-13 : Κοινοποηση (α) της υπ αριθμ. ΔΕΦΚ/Δ/5043420/ΕΞ2013/20-12-13 απφασης του Υπ.Οικονομικν "Καθορισμς ποσοστν απομεωσης ανλογα με την ηλικα και την κατηγορα αμαξματος .... και (β) της υπ αριθμ. ΔΕΦΚ/Δ/5043421/ΕΞ2013/20-12-13 απφασης του Υπ.Οικ. "Τροποποηση της υπ αριθμ. 5032319/5080/09 "Δικαιολογητικ και διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας των αυτοκιντων οχημτων"
ΥΠΥΜΕΔΙ 69434/7783/31-12-13 : Δημοσευση της υπ αριθμ. 40857/4926/ υ.α. του Υπο.Με.Δι. "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση"
ΥΠ.ΥΓ. Υ4Α/ΟΙΚ.120068/31-12-13 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των οριζομνων στις διατξεις της περ. 12 της υποπαρ. ΙΒ2 της παρ. ΙΒ του πρτου ρθρου του Ν. 4093/12, πως αυτς ισχουν, σχετικ με την καταβολ ποσν στα Νοσοκομεα του ΕΣΥ
ΥΠΥΜΕΔΙ 40857/4926/13 (ΦΕΚ-3328 Β/27-12-13) : Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση
Κ.Υ.Α. 3921/13 (ΦΕΚ-3336 Β/27-12-13) : 1η τροποποηση της με αρ. πρωτ. οικ. 880/09 υ.α. με θμα "Εκχρηση του ΕΠ "Διοικητικ Μεταρρθμιση 2007-2013" στην Ειδικ Υπηρεσα Στρατηγικο Σχεδιασμο Συντονισμο και Εφαρμογς Προγραμμτων της Γενικς Γραμματεας Δημσιας Διοκησης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης" του Υπ.ΕΣ.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10053/35086/2180/13 (ΦΕΚ-3319 Β/27-12-13) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους, ασφαλισμνους του Λογαριασμο Ανεργας Προσωπικο Ημερησων Εφημερδων Αθηνν και Θεσσαλονκης του Κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τις γιορτς των Χριστουγννων 2013 και του νου τους 2014
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4925/158997/13 (ΦΕΚ-3327 Β/27-12-13) : Εφαρμογ Προγρμματος Επιζωοτιολοικς Διερενησης της Γρπης των Πτηνν
ΙΚΑ Ε40/810/30-12-13 : Ενταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ των ασφαλιστικν εισφορν υπρ του ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ των δη ασφαλισμνων αυτοαπασχολομενων
ΥΠ.ΕΣ. 52375/30-12-13 : Βραβεο για τους Ευρωπαικος Ομλους Εδαφικς Συνεργασας 2014
ΙΚΑ Γ99/453/27-12-13 : Οδηγες για τα Πραρτματα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
ΒΟΥΛΗ 12564/8354/13 (ΦΕΚ-3341 Β/30-12-13) : Ανρτηση στη Διαδικτυακ Πλη της Βουλς των Ελλνων πρξεων και αποφσεων της Υπηρεσας Εφαρμογς Ευρωπαικν Προγραμμτων, της Υπηρεσας Διθεσης Ευρωπαικν και Λοιπν Πιστσεων και του Γραφεου Προυπολογισμο του Κρτους στη Βουλ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Δ/5043421/ΕΞ2013/13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 5032319/5080/09 ΑΥΟ "Δικαιολογητικ και διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας των αυτοκιντων οχημτων"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Δ/5043420/ΕΞ2013/13 : Καθορισμς ποσοστν απομεωσης ανλογα με την ηλικα και την κατηγορα αμαξματος των μεταχειρισμνων επιβατικν αυτοκιντων
ΙΚΑ Π15/95/30-12-13 : Ανανεσεις εγκριτικν αποφσεων ωφελομενων του Προγρμματος της Κατ Οκον Φροντδας Συνταξιοχων και διευκρινσεις για τον τρπο διαχερισης των αιτσεων που δεν χουν διεκπεραιωθε
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1273/29-7-13 : Υποχρωση μη ασφλισης των οχημτων στις περιπτσεις χοργησης προσωρινς δειας κυκλοφορας (Μ) καθς και στις περιπτσεις ρσης της ακινησας τους
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/ΟΙΚ.34813/27-12-13 : Ρυθμσεις επ θεμτων αξιοποησης ανθρπινου δυναμικο του Ν. 4210/13 (ΦΕΚ-254 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/5042838/ΕΞ2013/13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/99 ΑΥΟ (ΦΕΚ-1872 Β) Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ
Κ.Υ.Α. 66881/13 : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. 12311/08 κ.υ.α. Καθορισμς των κριτηρων που λαμβνονται υπψη και της διαδικασας κατρτισης της κθεσης της παρ. 3 του ρθρου 14 του ν. 3386/05, καθς και των ειδικτερων ρων για τη μετκλιση για εξαρτημνη εργασα υπηκων τρτων χωρν, πως ισχει
Κ.Υ.Α. 7002/12/1-ΚΒ/13: Ρθμιση θεμτων εκπαδευσης Ειδικν Φρουρν και Συνοριακν Φυλκων Ελληνικς Αστυνομας
ΥΠΑ Δ15/Α/39382/3235/13 (ΦΕΚ-3298 Β/24-12-13) : Εθνικ εκπαιδευτικ πργραμμα αεροπορικς ασφλειας
ΙΚΑ Α11/206/27-12-13 : Διακοπ εξυπηρτησης συν/χων ΟΑΕΕ - Να καταληκτικ ημερομηνα
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Α/5043593/ΕΞ2013/20-12-13 : Κοινοποηση εγκυκλου Υπουργεου Εργασας αναφορικ με τη διαδικασα ιατρικς εξτασης ατμων με αναπηρες του ρθρου 16 παρ. 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ-166 Α) απ τα Κντρα Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕΠΑ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΠΥΜΕΔΙ 69072/7763/30-12-13 : Ανπτυξη της υπηρεσας του ηλεκτρονικο παραβλου
ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/ΟΙΚ.69071/10314/30-12-13 : Καταλληλτητα εκπαιδευτικν μοτοσικλετν κατηγοριν Α1, Α2 και Α
ΙΚΑ 74/30-12-13 : Κοινοποηση γγραφων οδηγιν του ΕΤΕΑ σχετικ με το διακανονισμ αλληλχρεων λογαριασμν διαδοχικς ασφλισης του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) με τους ενταχθντες σ αυτ φορες επικουρικς ασφλισης
Κ.Υ.Α. 50763/13 : Κατανομ των Κεντρικν Αυτοτελν Πρων των Δμων τους 2013
Κ.Υ.Α. 50764/13 : Κατανομ των Κεντρικν Αυτοτελν Πρων των Περιφερειν, τους 2013
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 57088/ΔΙΟΕ1033/13 (ΦΕΚ-3314 Β/24-12-13) : Κδικας Δεοντολογας Λογιστν
ΥΔΙΜΗΔ 8/13 (ΦΕΚ-3318 Β/27-12-13) : Ανακονωση που αφορ στην κινητικτητα των υπαλλλων που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ του ρθρου 82 του ν. 4172/13 (Α 167)
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8039/11010/14/1/13 (ΦΕΚ-3316 Β/27-12-13) : Μεταββαση πιστσεων με επιτροπικ εντλματα πληρωμς σε δευτερεοντες διατκτες
Κ.Υ.Α. 7101/156653/13 (ΦΕΚ-3301 Β/24-12-13) : Καθορισμς υπχρεων αλιευτικν σκαφν, διαδικασιν και ειδικν δικαιολογητικν χοργησης οικονομικς ενσχυσης για την προμθεια και θση σε παραγωγικ λειτουργα, συσκευν ηλεκτρονικς καταγραφς και διαββασης πληροφοριν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣ/Β/1194481/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-3307 Β/24-12-13) : Ορισμς ΔΟΥ για συμμετοχ στο δοκιμαστικ μεταβατικ στδιο πλρους εφαρμογς της διαδικασας κοινοποησης κατασχετηρων με ηλεκτρονικ μσα κατ εφαρμογ των διατξεων της ΠΟΛ.1257/13
ΥΠ.ΕΣ. 51729/23-12-13 : Εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων - Επιστροφ αδιθετων ποσν απ την ειδικ χρηματοδτηση
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34727/19-12-13 : Υποχρεωτικ αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικν - βεβαισεων αρμοδιτητας του Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.36192/2283/13 (ΦΕΚ-3290 Β/24-12-13) : Προαιρετικ συνχιση της ασφλισης βσει των περ. ζ και θ της παρ. 14 του ρθρου 26 του Ν. 4075/12 πως ισχει
ΥΠ.ΕΣ. 52144/ΕΓΚ.25/27-12-13 : Διευκρινσεις επ της μεταφορς μαθητν σμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 24001/11-6-13 (ΦΕΚ-1449 Β)
ΟΑΕΔ 109527/24-12-13 : Χοργηση του επιδματος μακροχρονων ανργων απ 1-1-2014
Κ.Υ.Α. 57230/ΔΕ-6868/13 (ΦΕΚ-3288 Β/23-12-13) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους, χρηματοδτηση του επμενου και ρθμιση σχετικν θεμτων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/304/32090/13 : Κατανομ επιτυχντων απ προστατευμενους του ν. 2643/98 τους 2013
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/306/20579/13 : Κατανομ προσωπικο σε εκτλεση δικαστικν αποφσεων σε Αποκεντρωμνες Διοικσεις
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/305/32825/13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/284/ΟΙΚ.27623/13 απφασης κτανομς προσωπικο σε εκτλεση αμετκλητων δικαστικν αποφσεων
Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1263/13 (ΦΕΚ-3265 Β/20-12-13) : Αποστολ δεδομνων απ τις εγκαταστσεις πετρελαου θρμανσης στις οποες χουν εγκατασταθε συστματα εισρον - εκρον
Κ.Υ.Α. 65977/974/ΦΓ61/13 (ΦΕΚ-3260 Β/20-12-13) : Οργνωση, εγκατσταση, ανπτυξη, επκταση, συντρηση και λειτουργα του Εθνικο Παρατηρητηρου Ηλεκτρομαγνητικν Πεδων
Κ.Υ.Α. Φ.30123/ΟΙΚ.28567/918/13 (ΦΕΚ-3259 Β/20-12-13) : Μετατροπ του Τομα Πρνοιας Υπαλλλων Φαρμακευτικν Εργασιν (ΤΠΥΦΕ) του Ταμεου Πρνοιας Ιδιωτικο Τομα (ΤΑΠΙΤ) σε ΝΠΙΔ - Ταμεο Αλληλοβοθειας Υπαλλλων Φαρμακευτικν Εργασιν (ΤΑΥΦΕ)
ΥΠ.ΕΣ. 51787/23-12-13 : Ευρωπαικ Πργραμμα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2014-2020 (Υποπργραμμα "Πολιτισμς") : Προσκλσεις υποβολς προτσεων για ργα ευρωπαικς συνεργασας, ευρωπαικ δκυτα και ευρωπαικς πλατφρμες - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 5 & 19-3-2014
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/1209/24-12-13 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α) που αφορον μεταβιβσεις επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/ΓΠ/ΟΙΚ.119061/23-12-13 : Διαχεριση Επικνδυνων Αποβλτων Υγειονομικν Μονδων (ΕΑΥΜ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1270/24-12-13 : Μεθοδολογα Εμμεσων τεχνικν Ελγχου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1268/13 (ΦΕΚ-3275 Β/23-12-13) : Διαδικασες λειτουργας της διαδικτυακς εφαρμογς ενημρωσης της εκκαθρισης του Φρου Ακνητης Περιουσας (ΦΑΠ) φυσικν προσπων ετν 2012 και 2013, εκτπωση των εκκαθαριστικν σημειωμτων - δηλσεων και ημερομηνα ανρτησης των σημειωμτων αυτν
ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/ΟΙΚ.23823/13 : Τροποποηση Υπουργικς Απφασης Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16027/6-8-10 "Εφαρμογ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου" (ΦΕΚ-1403 Β) πως αυτ τροποποιθηκε και ισχει
ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/ΟΙΚ.23824/13 : Κριτρια και διαδικασα νταξης σε ειδικ "Τιμολγιο Υπηρεσιν Αλληλεγγης"
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/108582/0025/13 (ΦΕΚ-3273 Β/23-12-13) : Κλεσιμο του Ειδικο Λογαριασμο Νο 234039/6 "ΓΛΚ Δ25 Κεφλαιο Ασφαλσεως Χρηματοδοτσεων εκ Κεφαλαων Εγγυσει του Ελληνικο Δημοσου" και μεταφορ του υπολοπου του στο λογαριασμ του Ελληνικο Δημοσου 200/1 "ΕΔ Συγκντρωση Εισπρξεων και Πληρωμν"
Κ.Υ.Α. 70601/13 (ΦΕΚ-3272 Β/23-12-13) : Βραχυπρθεσμα σχδια δρσης για την αντιμετπιση ατμοσφαιρικς ρπανσης απ αιωρομενα σωματδια
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.118894/23-12-13 : Προγρμματα καταπολμησης των κουνουπιν, σχετικ ενημρωση και προφλαξη του κοινο για το τος 2014
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/ΓΠ/ΟΙΚ.118977/24-12-13 : Υγειονομικο λεγχοι εμφιαλωτηρων και εμφιαλωμνων νερν - Αμεση Αποστολ Στοιχεων
ΥΠΕΚΑ 139995/6531/20-12-13 : Υποβολ Εκθεσης Αντκρουσης στο Αρμοδιο Δικαστριο
ΥΠΕΚΑ 172425/13 (ΦΕΚ-3266 Β/20-12-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις Υγειονομικν Μονδων
Κ.Υ.Α. 3122.18/03/13 (ΦΕΚ-3263 Β/20-12-13) : Ρθμιση λεπτομερειν που αφορον στα απαιτομενα δικαιολογητικ και τη διαδικασα για την εγκατσταση στην Ελλδα γραφεων υποκαταστημτων αλλοδαπν ναυτιλιακν επιχειρσεων και υπαγωγ ημεδαπν ναυτιλιακν επιχειρσεων στις διατξεις του ρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ-77 Α)
ΥΠΕΚΑ 62732/13 (ΦΕΚ-3263 Β/20-12-13) : Κανονισμς Λειτουργας του Κεντρικο Συμβουλου Περιβαλλοντικς Αδειοδτησης (ΚΕΣΠΑ)
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/310/ΟΙΚ.34189/13 (ΦΕΚ-3253 Β/20-12-13) : Καθορισμς της διαδικασας τοποθτησης των διοριστων κατηγορας ΔΕ και ΥΕ του Ν. 2643/98 στους ΟΤΑ σε κενς θσεις λλων υπηρεσιν και φορων του δημοσου
Κ.Υ.Α. 44137/613/13 (ΦΕΚ-3253 Β/20-12-13) : Χοργηση επιδματος μακροχρονως ανργων
ΥΠΕΘΑ Φ.400/247/374457/Σ749/13 (ΦΕΚ-3249 Β/19-12-13) : Μοριοδτηση των Αξιωματικν Υγειονομικο Νοσηλευτικς (ΥΝ) για την πλρωση θσεων Προισταμνων Κλινικν, Ειδικν Τμημτων και Εργαστηρων και των Διακλαδικν Κλινικν και Κντρων των Στρατιωτικν Νοσοκομεων καθς και θσεων Εποπτν - Τομεαρχν σε αυτ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 55747/ΔΕ696/13 (ΦΕΚ-3232 Β/18-12-13) : Κατανομ πιστσεων Προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2013 στις Περιφρειες
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/111/ΟΙΚ.34357/20-12-13 : Οδηγες για την κινητικτητα του προσωπικο των φορων των παρ. 1, 2 και 6 του ρθρου 129 του ν. 4199/13, που χει τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ του ρθρου 129 του ν. 4199/13
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/110/ΟΙΚ.34356/20-12-13 : Οδηγες για την κινητικτητα του προσωπικο της δευτεροβθμιας εκπαδευσης, που χει τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ του ρθρου 82 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/114747/ΔΠΓΚ/20-12-13 : Εκτλεση προυπολογισμο οικονομικο τους 2014
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/5041/20-12-13 : Εφαρμογ διατξεων του Γενικο Κανονισμο Λιμνων αριθμ. 50
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/43/ΟΙΚ.34414/20-12-13 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.4-122/ΟΙΚ.34381/19-12-13 : Μετατξεις - μεταφορς /αποσπσεις υπαλλλων του κλδου Διεκπεραωσης Υποθσεων Πολιτν
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 107275/20-12-13 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ Προγρμματος Κοινωφελος Χαρακτρα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1267/19-12-13 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 11 του ν. 4211/13, σχετικ με την παρταση της προθεσμας επιλογς φορολγησης της μσθωσης ακιντων και τροποποηση λοιπν διατξεων του Κδικα ΦΠΑ
IKA 73/20-12-13 Νο Δελτο Αιτοντος Διεθνος Προσταας απ τη να Υπηρεσα Ασλου - Απδειξη των στοιχεων ταυττητας αλλοδαπν πολιτν που αιτθηκαν συλο μχρι 6-6-13
Κ.Υ.Α. Α20/1835/151212/13 (ΦΕΚ-3221 Β/18-12-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. οικ. 8111/α20/1609/11 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Οικονομας, Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων .... για ορισμνα στοιχεα και χαρακτηριστικ των γεωργικν και δασικν τροχοφρων ελκυστρων
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Δ/5042147/ΕΞ2013/18-12-13 (ΦΕΚ-3222 Β) : Διαγραφ ληξιπρθεσμων βασικν οφειλν στα Τελωνεα μικρτερων των 200 ευρ αν φορολογομενο που χουν βεβαιωθε πριν το 1993
ΥΠΕΚΑ 139983/6439/19-12-13 : Κοινοποηση απφασης 487/2013/13 σχετικ με την γκριση αναθεωρημνων προτπων τευχν διακηρξεων δημοσων ργων", στα πλασια της υλοποησης των πρξεων που χουν ενταχθε στο Μτρο 226- Δρση 1, του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης της Ελλδος 2007-2013
ΥΠΟΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/14/62/ΕΓΚ.34/20-12-13 : Δημοσευση υπουργικς απφασης "Προσθκη - Συμπλρωση Αρθρου στα Τιμολγια Εργων Οδοποιας
ΒΟΥΛΗ 12117/8045/13 (ΦΕΚ-3211 Β/18-12-13) : Καταβολ δαπανν κινσεως και προσδιορισμς δικαιοχων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/84/ΟΙΚ.33459/13 (ΦΕΚ-3206 Β/17-12-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.3/ΟΙΚ.22274/13 (ΦΕΚ-1992 Β/14-8-13) απφασης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης με θμα "Καθορισμς της διαδικασας επιλογς των προς μετταξη μεταφορ υπαλλλων, των κριτηρων επιλογς και κατταξς τους καθς και του τρπου μοριοδτησς τους"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α4/766/13 (ΦΕΚ-3234 Β/18-12-13) : Πωλσεις εποχικν ειδν σε μειωμνες τιμς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1266/17-12-13 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου κτου του ν. 4211/28-11-13 (256 Α)
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 107271/19-12-13 : Εφαρμογ Προγρμματος Κοινωφελος Χαρακτρα
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/69511/0026/18-12-13 : Απντηση σε ερτημα αναφορικ με τον τρπο πληρωμς της δαπνης προμθειας ασφλτου στα δημσια ργα
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 6743/155668/13 (ΦΕΚ-3208 Β/17-12-13) : Καθορισμς διαδικασας ελγχων και δικαιολογητικν πληρωμς για το σχδιο προθησης της κατανλωσης φροτων στα σχολεα για το σχολικ τος 2013-2014 σε εφαρμογ της αριθ. 726/17829/12 κ.υ.α. ..
ΥΔΙΜΗΔ 6/13 : Ανακονωση που αφορ στην κινητικτητα των υπαλλλων που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ του ρθρου 82 του ν. 4172/13 (Α 167)
ΥΔΙΜΗΔ 7/13 : Ανακονωση που αφορ στην κινητικτητα των υπαλλλων που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ του ρθρου 129 του ν. 4199/13 (Α 216)
Κ.Υ.Α. 32180/466/13 (ΦΕΚ-3194 Β/16-12-13) : Πργραμμα προθησης στην απασχληση μσω της οικονομικς ενσχυσης επιχειρηματικν πρωτοβουλιν, 2.000 ανργων νων ηλικας ως 35 ετν, με το διακριτικ ττλο "Επιχειρηματικτητα νων με μφαση στην καινοτομα"
Κ.Υ.Α. 5423.2/04/13 (ΦΕΚ-3198 Β/17-12-13) : Τροποποηση κ.υ.α. περ "Χοργησης Οικονομικν Ενισχσεων σε Ορισμνες Κατηγορες Ανργων Ναυτικν, Λγω Εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣ/Α/1190026/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-3197 Β/17-12-13) : Τροποποηση - συμπλρωση του ρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/99 (ΦΕΚ-2134 Β) απφασης Υπουργο Οικονομικν, πως ισχει, περ αποδεικτικο ενημερτητας για χρη και φορολογικς υποχρεσεις προς το Δημσιο
ΥΠ.ΕΣ. 50822/17-12-13 : Ευρωπαικ Πργραμμα ΜΕD : Πρσκληση υποβολς προτσεων για μια Ολοκληρωμνη Θαλσσια Πολιτικ
ΥΠ.ΕΣ. 50823/17-12-13 : Ευρωπαικ Πργραμμα PROGRESS : Πρσκληση υποβολς προτσεων για νες μορφς συνεργασας με στχο τη δημιουργα θσεων απασχλησης
ΥΠΕΚΑ 55562/16-12-13 : Ρθμιση φορολογικν θεμτων στα πλασια του ν. 4178/13
Κ.Υ.Α. 46683/13 (ΦΕΚ-3186 Β/16-12-13) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα και τροποποηση της υπ αριθμ. 34637/13 (2183 Β) ομοιας απφασης
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Φ.2/2893/13 (ΦΕΚ-3178 Β/13-12-13) : Ελεγχος σε πρατρια υγρν καυσμων με χρση ειδικ μετασκευασμνων οχημτων, τα οποα φρουν συμβατικς πινακδες κυκλοφορας
ΥΠΑΙΘ Φ.1/192329/Β3/13 (ΦΕΚ-3185 Β/16-12-13) : Διαδικασα κατταξης πτυχιοχων Τριτοβθμιας Εκπαδευσης
ΥΠ.ΕΣ. 50273/13-12-13 : Πληροφοριακ Σστημα Ληξιαρχικν Πρξεων (ΠΣΛΗΠ) - Κλεσιμο τους (2013) και Εναρξη Νου (2014)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/112634/0026/17-12-13 : Ανατροπς και αναλψεις υποχρεσεων
ΥΠ.ΕΣ. Φ.118280/27969/18-11-13 : Επιβολ προστμων σε εκπρθεσμες δηλσεις ληξιαρχικν πρξεων
ΙΚΑ 72/16-12-13 : Δρα Εορτν στους επιδοτομενους για ασθνεια
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33932/16-12-13 : Υποχρεωτικς αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικν - βεβαισεων αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
ΥΠ.ΕΣ. 49679/10-12-13 : Αποστολ αρχεων για την καταχρηση των μεταβολν της ΣΤ Αναθερησης 2013 των βασικν εκλογικν καταλγων, των κοινοτικν εκλογων, των αιτσεων ετεροδημοτν, καθς και των Ομογενν και Υπηκων Τρτων Χωρν
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ.Φ.34/42/ΟΙΚ.33906/16-12-13 : Ελεγχος νομιμτητας πτυχων, πιστοποιητικν και λοιπν στοιχιων του προσωπικο μητρου των υπαλλλων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33935/16-12-13 : Απλοστευση των διοικητικν διαδικασιν εγγραφς και ανανωσης εγγραφς των ασφαλιστικν διαμεσολαβητν και εγγραφς των παραγωγν οπτικοακουστικν ργων στα μητρα των οικεων Επιμελητηρων, αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Εμπορου του Υπουργεου Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1265/16-12-13 : Παροχ οδηγιν για τις παραγραφμενες υποθσεις φορολογας Κεφαλαου
ΥΠΑΙΘ 193238/Γ2/16-12-13 : Μετονομασα Σχολικν Εργαστηριακν Κντρων (ΣΕΚ)
Κ.Υ.Α. Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/13 (ΦΕΚ-3176 Β/13-12-13) : Ρθμιση θεμτων καταγραφς, στρατολογικς παρακολοθησης και απογραφς στρατευσμων
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ/Α/5042619/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-3173 Β/13-12-13) : Τροποποηση της υπ αριοθμ. ΔΕΦΚ/Α/5007302/ΕΞ2013/13 κ.υ.α. "Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων, των δικαιοχων προς επιστροφ προσπων, των ποσοττων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, της διαδικασας επιστρφος του ΕΦΚ, και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης....
Κ.Υ.Α. ΔΟΔ/ΟΙΚ.66042/1018/13 (ΦΕΚ-3171 Β/13-12-13) : Διθεση πιστσεων απ το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων στους Ειδικος Λογαριασμος που δημιουργθηκαν βσει του ρθρου 12 των Συμφωνιν τροποποησης των Συμβσεων Παραχρησης, και ρθμιση σχετικν θεμτων για την εφαρμογ τους
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/107929/0026/13 (ΦΕΚ-3172 Β/13-12-13) : Καθορσμς διαδικασας και λοιπν τεχνικν λεπτομερειν για την πληρωμ των δημσιων δαπανν απ τις Υπηρεσες Δημοσιονομικο Ελγχου (ΥΔΕ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1264/5-12-2013 : Οδηγες για την ορθ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολ φρου πολυτελος διαβωσης».
ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 106097/13-12-2013 : Οδηγς Εφαρμογς των διαδικασιν υποδεξεων, αντικαταστσεων, προσλψεων και καταβολς της επιχοργησης, σε συνχεια των αναρτσεων των Οριστικν Πινκων Κατταξης Ανργων, στο πλασιο των Δημοσων Προσκλσεων για το Πργραμμα Κοινωφελος Χαρακτρα σε Επιβλποντες Φορες.
ΚΥΑ 6436/13 (ΦΕΚ – 3157 Β/12-12-2013): Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 1979/2013 (ΦΕΚ 776 Β) Κ.Υ.Α. που αφορ την «Tροποποηση του Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων των Φορων του ρθρου 9, παρ.1 του Ν. 3580/2007, τους 2012, με χρηματοδτηση απ τον Τακτικ Προπολογι¬σμ, το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων και τις λοιπς πηγς».
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2-1127/13 (ΦΕΚ – 3149 Β/11-12-2013): Τροποποηση στους «Καννες Διακνησης και Εμπορας Προντων και Παροχς Υπηρεσιν (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Α/5041269/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ – 3149 Β/11-12-2013): Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Δ19Α 5030435/ 23-7-2012 απφασης του Υπ. Οικονομικν «ροι και προποθσεις χοργησης δειας για τη διαδικασα απλουστευμνης διασφησης και της διαδικασας εκτελωνισμο στον οριζμενο απ τον εξαγωγα τπο».
ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565/13 (ΦΕΚ – 3169 Β/12-12-2013): Απλοστευση και Προτυποποηση των διοικητικν δι¬αδικασιν γνωστοποησης δρυσης και λειτουργας Ιδιωτικν Γυμναστηρων Ιδιωτικν Σχολν εκμθη¬σης αθλματος, αρμοδιτητας της Γενικς Γραμμα¬τεας Αθλητισμο-νταξη των διαδικασιν στα Κ¬ντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε).
ΚΥΑ 42343/598/13 (ΦΕΚ – 3144 Β/11-12-2013): Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρ¬σληψη ανργων νων που εχαν ενταχθε σε πργραμμα «Επιταγ εισδου στην αγορ εργασας για ανργους νους ως 29 ετν» «Επιταγ Εισδου στην αγορ εργασας για ανργους νους ηλικας ως 29 ετν στον κλδο του τουρισμο».
ΚΥΑ Δ27/οικ.40335/1817/13 (ΦΕΚ 3143 Β/11-12-2013) : Καθορισμς πιστσεων και κατανομς αυτν στον Οργανισμ Αστικν Συγκοινωνιν Θεσσαλονκης (ΟΑΣΘ) και στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αυτοκινητιστν Υπεραστικν Συγκοινωνιν (ΠΟΑΥΣ), για την κλυψη της δαπνης που προκαλεται απ τη μεταφορ με μειωμνο εισιτριο των πολυτκνων για το οικονομικ τος 2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/111270/0026/11-12-2013 : Καταβολ εισοδηματικς ενσχυσης σε οικογνειες ορεινν και μειονεκτικν περιοχν.
Κ.Υ.Α. 47839/13 (ΦΕΚ-3137 Β/10-12-13) : Καθορισμς πρσθετων - ειδικν κριτηρων επιλογς προσωπικο που χει τεθε σε καθεστς διαθεσιμτητας, για τη στελχωση των Αποκεντρωμνων Διοικσεων και των Περιφερειν
Κ.Υ.Α. Δ29/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.42096/1544/13 (ΦΕΚ-3140 Β/10-12-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Δ29/Φ.11/ΓΠ/οικ.28149/1116/13 κ.υ.α. "Χοργηση Δελτου Μετακνησης σε Ατομα με Αναπηρες για το τος 2013"
Κ.Υ.Α. 14132/924/ΦΓ9.6.4/13 (ΦΕΚ-3133 Β/10-12-13) : Αδειοδτηση φορων διενργειας εξετσεων για τη χοργηση δειας σκησης τεχνικν επαγγελμτων, δυνμει του ρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 3982/11
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2958/149999/13 (ΦΕΚ-3130 Β/9-12-13) : Κατανομ ποσοστσεων αγελαδινο γλακτος απ το Εθνικ Αποθεμα απ την γαλακτοκομικ περοδο 2013-2014
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1262/11-12-13 : Παροχ οδηγιν για τη μετατροπ εταιρεας οποιασδποτε νομικς μορφς σε ΙΚΕ καθς και για τη μετατροπ ΙΚΕ σε εταιρεα λλης νομικς μορφς με τις διατξεις του ν. 4072/12
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000221/ΕΞ2013/6-12-13 : Οικονομικ πολιτικ για τις δημσιες επιχειρσεις. Κατρτιση και αποστολ των σχεδων οικονομικν προυπολογισμν τους 2014 καθς και των Στρατηγικν - Επιχειρησιακν σχεδων ετν 2014/2017 φορων του κεφ. α του Ν. 3429/05
ΙΚΑ Ε40/757/ΕΓΚ.70/10-12-13 : Αναστολ μτρων για τους υπευθνους των Αγροτικν Συνεταιρισμν και Αγροτικν Εταιρικν Συνπρξεων σε καθεστς εκκαθρισης
ΙΚΑ Σ40/276/6-12-13 : Συμπλρωση ορου ηλικας για συνταξιοδτηση
ΥΠΥΜΕΔΙ Β3/53412/4835/9-12-13 : Αδειες κυκλοφορες ΦΔΧ βυτιοφρων αυτοκιντων εκκενσεως βθρων εκδοθντων βσει της αριθμ. Β3/30129/2476/05 υ.α ....
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1261/5671/6-12-13 : Αναπροσαρμογ αντιτμων για χοργηση αντιγρφων κτηματολογικο υλικο και συναφν διοικητικν εγγρφων του τομα της Δημσιας Περιουσας του Υπουργεου Οικονομικν
ΙΚΑ Ε40/756/10-12-13 : Εντυπο "Βεβαωση Εργοδτη" ως αποδεικτικ απασχλησης - ασφλισης. Υπενθμιση οδηγιν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/110916/ΔΠΓΚ/10-12-13 : Εκδοση απφασης διατκτη για την κατανομ των πιστσεων του προυπολογισμο οικονομικο τους 2014 του οικεου φορα σε επιμρους κωδικος αριθμος εξδων
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 27715/13 (ΦΕΚ-3118 Β/9-12-13) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν και λοιπν ρων και προυποθσεων για την αδειοδτηση αυτοεξυπηρετομενων καταλυμτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1259/9-12-13 : Διαδικασα δικρισης ληξιπροθσμων οφειλν προς το Δημσιο σε εισπρξιμες και ανεπδεκτες εσπραξης - Εκχρηση αρμοδιοττων Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων και καθορισθμς αρμοδων οργνων
ΥΠ.ΥΓ. 113429/13 (ΦΕΚ-3117 Β/9-12-13) : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1257/13 (ΦΕΚ-3099 Β/6-12-13) : Διαδικασα κοινοποησης κατασχετηρων για την επιβολ κατσχεσης απαιτσεων στα χρια πιστωτικν ιδρυμτων και δλωσης αυτν με ηλεκτρονικ μσα κατ εφαρμογ των ρθρων 30Α και επμενα του Ν.Δ. 356/74 (Κδικα Εσπραξης Δημοσων Εσδων)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1258/13 (ΦΕΚ-3101 Β/6-12-13) : Ρθμιση οργανωτικν και τεχνικν θεμτων λειτουργας του Συστματος Μητρων Τραπεζικν Λογαριασμν και Λογαριασμν Πληρωμν
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/13 (ΦΕΚ-3106 Β/9-12-13) : Απλοστευση των διοικητικν διαδικασιν κδοσης δειας δρυσης και λειτουργας καταστματος Υγειονομικο Ενδιαφροντος, Θετρου και Κινηματογρφου
ΙΚΑ 69/6-12-13 : Κοινοποηση των διατξεων της με αριθμ Δ18α/5038263/13 (ΦΕΚ-2710 β) κ.υ.α. σχετικ με την ιατρικ εξταση απ τα ΚΕΠΑ των ατμων με αναπηρες για τη χοργηση απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης και τα τλη κυκλοφορας επιβατικν αυτοκιντων - Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους
ΥΠ.ΕΣ. 32740/29-11-13 : Αποσβεστικ προθεσμα βεβαισεων εισφορς σε χρμα (ρθρο 9 ν. 1337/83) και παραγραφ των απαιτσεων που απορρει απ αυτς
ΙΚΑ Γ99/1/205/9-12-13 : Καταβολ Δωροσμου Χριστουγννων 2013 σε εργατοτεχντες οικοδμους
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.4/ΟΙΚ.33165/6-12-13 : Ανακονωση διαδικασας πλρωσης θσης διοικητικο υπαλλλου (Διερμηνα Ελληνικς Γλσσας - AD5) απ την Ευρωπαικ Επιτροπ
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/7/62/13 (ΦΕΚ-3094 Β/5-12-13) : Προσθκη - Συμπλρωση Αρθρου στα Τιμολγια εργων Οδοποιας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 33205/477/13 (ΦΕΚ-3096 Β/5-12-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 1981/10 απφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ "Πργραμμα επιχοργησης για την ενσχυση της οργανωτικς ικαντητας των Οργανσεων - μελν της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ
Κ.Υ.Α. 6226/13 (ΦΕΚ-3096 Β/5-12-13) : Τροποποηση του Προγρμματος προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων των Φορων του ρθρου 9, παρ. 1 του Ν. 3580/07, τους 2012, με χρηματοδτηση απ τον Τακτικ Προυπολογισμ, το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων και τις λοιπς πηγς
Κ.Υ.Α. ΕΑΠ/2003486/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-3091 Β/5-12-13) : Τροποποηση της αριθμ. 2/37345/0004/10 (ΦΕΚ-784 Β/4-6-10) απφαση των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν, "Απογραφ του πσης φσεως προσωπικο του δημοσου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ Α και Β βαθμο", πως ισχει
Κ.Υ.Α. 182167/ΙΑ/13 (ΦΕΚ-3087 Β/4-12-13) : Υπαγωγ των διαδικασιν αδειοδτησης ιδιωτικο σχολεου Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας εκπαδευσης, Κολλεγου, Ιδιωτικο Ινστιτοτου Επαγγελματικς Κατρτισης, Κντρου Δια Βου Μθησης Επιπδου Ενα και Κντρου Δια Βου Μθησης Επιπδου Δο ....
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/92/ΟΙΚ.32993/6-12-13 : Διευκρνιση αναφορικ με τη διαδικασα κινητικτητας των δημοτικν αστυνομικν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/1050/5-12-13 : Διευκρινσεις για την απδειξη καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπερ ΕΛΓΑ κατ την κδοση και ανανωση παραγωγικν αδειν πωλητν λαικν αγορν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/1038/5-12-13 : Διευκρινσεις για κδοση παραγωγικς δειας πωλητν λαικν αγορν σε αλιες
ΥΠΕΚΑ Δ2/Α/21366/13 (ΦΕΚ-3070 Β/3-12-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Δ2/1657/05 υ.α. "Κανονισμς αδειν" ...
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Γ/5040305/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-3070 Β/3-12-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 30/005/648/13 απφασης Υπουργο Οικονομικν "Διαδικασες για την ογκομτρηση και γκριση χρσης δεξαμενν αποθκευσης ενεργειακν προιντων υπ καθεστς αναστολς των δασμοφολογικν επιβαρνσεων"
Κ.Υ.Α. ΕΑΠ2003094/ΕΞ2013/3-12-13 (ΦΕΚ-3070 Β/3-12-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΕΑΠ2002440/ΕΞ2012/24-12-12 κ.υ.α. "Διασταρωση μισθολογικν στοιχειων Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου σε εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4093/12"
Κ.Υ.Α. 171914/13 (ΦΕΚ-3072 Β/3-12-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις για ργα και δραστηριτητες της κατηγορας Β της ομδας 4 : Συστματα Περιβαλλοντικν Υποδομων...
Κ.Υ.Α. 171923/13 (ΦΕΚ-3071 Β/3-12-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις για ργα και δραστηριτητες της κατηγορας Β της 2ης Ομδας "Υδραυλικ ργα"...
Κ.Υ.Α. 4435/144452/13 (ΦΕΚ-3078 Β/4-12-13) : Τροποποηση και αντικατσταση της αριθμ. 132480/386/11 σχετικ με τον "καθορισμ διαδικασας υπαγωγς αιτσεων ενσχυσης μεταποησης και εμπορας γεωργικν προιντων σε προγρμματα ενσχυσης για την περοδο 2007-2013 καθς και της διαδικασας καταβολς των ενισχσεων στους δικαιοχους" ....
Κ.Υ.Α. Α3/428/13 (ΦΕΚ-3052 Β/2-12-13) : Εμπορικ Σμα βυτιοφρων οχημτων και πλωτν εφοδιαστικν μσων μεταφορς πετρελαιοειδν προιντων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10021/34047/1007/13 (ΦΕΚ-3073 Β/3-12-13) : Διρθρωση, αρμοδιτητες, στελχωση του Κντρου Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ) και λλα οργανωτικ θματα ΚΕΑΟ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΠΥΜΕΔΙ Β/ΟΙΚ.60195/5172/13 (ΦΕΚ-3067 Β/3-12-13) : Βασικο ροι ανληψης υποχρωσης μεταφορς προσπων με λεωφορεα ενταγμνα στις ΚΤΕΛ ΑΕ
ΥΠΕΚΑ 65150/1780/13 (ΦΕΚ-3089 Β/4-12-13) : Αντικατσταση του Παραρτματος VII της ΥΑ 1958/2012 "Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες σμφωνα με το ρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/11, πως ισχει
Κ.Υ.Α. 27217/13 (ΦΕΚ-3077 Β/3-12-13) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την σκηση της δραστηριτητας του Ιατρικο Τουρισμο
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/41610/3883/13 (ΦΕΚ-3076 Β/3-12-13) : Εγκριση Κανονισμο υπηρεσας Οδηγν Ηλεκτροδηζελαμαξν της ΣΤΑΣΥ ΑΕ
ΙΚΑ Σ22/8/ΕΓΚ.68/4-12-13 : 1. Εφαρμογ των διατξεων της διαδοχικς ασφλισης σε σχση με τις προυποθσεις θεμελωσης και κατοχρωσης συντ/κου δικαιματος με τις διατξεις των ν. 3863/10 και 4093/12 - 2. Αντιμετπιση πλασματικν χρνων του ρθρου 40 του Ν. 3996/11 στις προυποθσεις αρμοδιτητας στην διαδοχικ ασφλιση
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1256/25-11-13 : Βεβαωση οφειλς για χρη προς το Δμο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1255/3-12-13 : Κοινοποηση της Κοινς Υπουργικς Απφασης 8004/2/8/ιστ/30-4-13 (1071 Β)
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/32230/13 (ΦΕΚ-3059 Β/2-12-13) : Απλοστευση των διοικητικν διαδικασιν εγγραφς και ανανωσης εγγραφς των ασφαλιστικν διαμεσολαβητν και εγγραφς των παραγωγν οπτικοακουστικν ργων στα μητρα των οικεων Επιμελητηρων, αρμοδιτητος της Γενικς Γραμματεας Εμπορου του Υπουργεου Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Δ/5041025/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-3058 Β/2-12-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Φ.31/13/03 απφασης "Σσταση και λειτουργα φορολογικν αποθηκν κοινοτικν οχημτων"
ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ-3056 Β/2-12-13) : Αδεια οδγησης, εκπαδευση και εξταση υποψηφων οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/41/31558/2-12-13 : Πργραμμα Απσπασης Εθνικν Εμπειρογνωμνων στον Ευρωπαο Εππτη Προστσας Δεδομνων (European Data Protection Supervisor - EDPS)
ΙΚΑ Γ32/562/4-12-13 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) : Κλαδικ Λογιστικ Σχδιο για τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1254/27-11-13 : Σχετικ με την ευθνη του μοναδικο εταρου και εκ του νμου διαχειριστ μονοπρσωπης ΕΠΕ και του κατ ουσαν ιδιοκττη και διαχειριστ της εταιρεας για τα χρη αυτς απ παρακρατομενους φρους
ΥΠΕΚΑ 66931/ΕΓΚ.4/3-12-13 : Ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.34658/2045/3-12-13 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 1-4 της με αρ. Δ18Α/5038263 (ΦΕΚ-2710 Β/24-10-13) ΚΥΑ του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας και του Υφυπουργο Οικονομικν
ΥΠ.ΕΣ. 48553/3-12-13 : Ευρωπαικ Επιχειρηματικ Περιφρεια 2015 : Πρσκληση υποβολς προτσεων
ΙΚΑ Σ00/144/2-12-13 : 1. Διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ μηνυτριων αναφορν κατ των προσπων που εισπραξαν αχρεωσττως παροχς μετ το θνατο του δικαιοχου ως προς τη φση του αδικματος - 2. Διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα στο ακροατριο του ποινικο δικαστηρου
ΕΟΠΥΥ 38180/29-11-13 : Παροχ οδηγιν για χοργηση αναλωσμου υγειονομικο υλικο και σκευασμτων ειδικς διατροφς
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Α/5041533/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-3051 Β/2-12-13) : Καθιρωση πληροφοριακο συστματος ICISnet και ηλεκτρονικν συναλλν, σε πλρη εφαρμογ
ΥΠΕΚΑ 191645/3-12-13 : Διευκρινσεις για τη διθεση υγρν αποβλτων σε επιφανειακος υδτινους αποδκτες μετ την κδοση του Ν. 4042/12
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/338/4/ΦΝ433.3/ΕΓΚ.33/2-12-13 : Δημοσευση απφασης "Εγκριση αναθεωρημνων προτπων τευχν διακηρξεων δημοσων ργων"
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 71778/13/1766605/16-11-13 : Ερμηνευτικ εγκκλιος του Π.Δ. 113/13 για την καθιρωση ενιαας διαδικασας αναγνρισης σε αλλοδαπος και ανιθαγενες του καθεσττος του πρσφυγα δικαιοχου επικουρικς προστασας σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2005/85/ΕΚ του Συμβουλου "σχετικ με τις ελχιστες προδιαγραφς για τις διαδικασες με τις οποες τα κρτη μλη χορηγον και ανακαλον το καθεστς του πρσφυγα"
ΝΑΤ 123101/3-12-13 : Προυπθεση χοργησης του ΕΚΑΣ απ 1-1-2014
ΥΔΙΜΗΔ 32450/13 (ΦΕΚ-3036 Β/29-11-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 5/13 Ανακονωσης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29178/13 (ΦΕΚ-3033 Β/28-11-13) : Υποχρεωτικ αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικν - βεβαισεων αρμοδιτητας του Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/84/ΟΙΚ.32361/13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ΟΙΚ.22274/13 (ΦΕΚ-1992 Β) απφασης του ΥΔΙΜΗΔ με θμα "Καθορισμς της διαδικασας επιλογς των προς μετταξη μεταφορ υπαλλλων, των κριτηρων επιλογς και κατταξς τους καθς και του τρπου μοριοδτησς τους"
ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΛ/ΚΕΠ/φ.15/74/οικ.32373/13 : Κατργηση της διοικητικς διαδικασας υποβολς ατησης πολτη για την καταβολ πλρους αποζημωσης για τη μη τρηση προθεσμιν διεκπεραωσης υποθσεων απ τη Διοκηση η οποα εντχθηκε στα ΚΕΠ με αριθ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/88/ΟΙΚ.25948/10
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31870/13 (ΦΕΚ-3050 Β/29-11-13) : Υποχρεωτικς αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικν - βεβαισεων αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
ΥΠΥΜΕΔΙ 62235/7380/27-11-13 : Διευκρινσεις σχετικ με τον λεγχο σωληνσεων βυτιοφρων οχημτων διανομς πετρελαου θρμανσης
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/88178/0025/2-12-13 : Εφαρμογ διατξεων Ν. 4099/12 (ρθρα 156-160) "Μτρα εφαρμογς των Κανονισμν (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περ προστασας του ευρ"
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔ/Β2/Δ/83/ΟΙΚ.32170/29-11-13 : Οδηγες για την κινητικτητα των Δημοτικν Αστυνομικν που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα
ΥΠΕΚΑ 139134/5985/28-11-13 : Οδηγες εφαρμογς ρθρου 61 ν.δ. 86/69, πως τροποποιθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 326 ν. 4072/12
ΙΚΑ Γ32/562/29-11-13 : Κλαδικ Λογιστικ Σχδιο για τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης
Κ.Υ.Α. 101650/13 (ΦΕΚ-3032 Β/28-11-13 ) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 90894/13 κ.υ.α. "Καθορισμς προσντων, προυποθσεων και διαδικασας αξιολγησης και νταξης των υπαλλλων, των αναφερομνων στο ρθρο 81 του Ν. 4172/13, στους κλδους ΔΕ Εξωτερικς Φρορησης και ΔΕ Φλαξης των Καταστημτων Κρτησης
Κ.Υ.Α. 6000/2/234-Ε/13 (ΦΕΚ-3030 Β/28-11-13) : Τροποποηση της 6000/2/234-γ/13 κ.υ.α. "Προσντα, προυποθσεις και διαδικασα αξιολγησης και νταξης δημοτικν αστυνομικν στην Ελληνικ Αστυνομα"
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/ΟΙΚ.61041/5235/13 (ΦΕΚ-3019 Β) : Αντικατσταση των διατξεων της περ. Ε της παρ. 6 της υπ αριθμ. ΣΤ/1831/78 (Β 72) απφασης του Υπουργο Συγκοινωνιν, πως αυτ ισχει
K.Y.A. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/55/OIK.31786/13 (ΦΕΚ-3020 Β) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 3.24641/οικ.3.1574/26-8-13 κ.υ.α. ... "Προθηση της απασχλησης μσω προγρμματος κοινωφελος χαρακτρα"
ΙΚΑ Α02/1102/92/28-11-13 : Α) Δυναττητα απογραφς ασφαλσιμνων και μεταβολς στοιχεων τους σε οποιοδποτε Υποκατστημα Παρρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Β) Υπενθμιση οδηγιν για την αρμοδιτητα κδοσης και θερησης των βιβιαρων υγεας
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/ΟΙΚ.32357/28-11-13 : Κατργηση των Ειδικν Επιτροπν Ελγχου Εφαρμογς Νομοθεσας του ρθρου δευτρου παρ. 2β του ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45 Α)
ΥΠ.ΕΣ. 47987/29-11-13 : Στρατηγικ ΕΕ2020 και Πολυεππεδη Διακυβρνηση : Αναζτηση 16 πλεων και περιφερειν για τη δημιουργα Αναπτυξιακν Συμπρξεων
ΥΠ.ΕΣ. 47990/28-11-13 : Αναθερηση πρτυπων τευχν διακηρξεων δημοσων ργων
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΜΕΟ/Ο/4319/13 (ΦΕΚ-3007 Β/26-11-13) : Εγκριση του τεχνικο Κανονισμο για τον Καθορισμ Εθνικν Απαιτσεων για φωτεινος σηματοδτες ρθμισης κυκλοφορας οχημτων και πεζν
K.Y.A. 8002/32/204-ΛΗ/13 (ΦΕΚ-3013 Β/27-11-13) : Επδομα αυξημνης επιχειρησιακς ετοιμτητας στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000182/ΕΞ2013/Β2408/13 (ΦΕΚ-3014 Β/27-11-13) : Προσδιορισμς του ψους των εισφορν των πιστωτικν ιδρυμτων που συμμετχουν στο Σκλος Εξυγανσης του Ταμεου Εγγησης Καταθσεων και Επενδσεων (ΤΕΚΕ)
ΙΚΑ Γ99/61/ΕΓΚ.67/28-11-13 : Πιστοποιητικ και βεβαισεις που εκδδουν οι ΔΟΥ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/42/31292/28-11-13 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/40/30492/28-11-13 : Ανακονωση για την πλρωση θσης Εθνικο Εμπειρογνμονα στον Ευρωπαικ Οργανισμ για τη Λειτουργικ Διαχεριση Συστημτων Τεχνολογιν Πληροφορικς Ευρεας Κλμκας στο χρο Ελευθερας Ασφλειας και Δικαιοσνης
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/41/31558/28-11-13 : Πργραμμα Απσπασης Εθνικν Εμπειρογνωμνων στον Ευρωπαο Εππτη Προστασας Δεδομνων (European Data Protection Supervisor - EDPS)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1252/25-11-2013 : Αποσβσεις παγων περιουσιακν στοιχεων επιχειρσεων παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας με εγκαταστσεις φωτοβολτακν και γεωθερμικν μονδων αιολικν πρκων και υδροηλεκτρικν σταθμν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1251/25-11-2013 : Κοινοποηση των Κοινν Υπουργικν Αποφσεων με αριθμ Κ1-802/2011 και ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ2013.
ΥΠΟΜΕΔΙ 61292/7341/13/27-11-13 : Περιορισμο ταξινμησης οχημτων λγω εφαρμογς νων κανονισμν του ΕΚ.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1181084/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ – 3000 Β/26-11-2013): Διευκρινσεις σχετικ με την αρμοδιτητα για την υπο¬βολ ερωτημτων προς το Νομικ Συμβολιο του Κρτους και την αποδοχ των γνωμοδοτσεων αυ¬το και απ τον Υπουργ Οικονομικν.
ΥΠ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. 31890/13 (ΦΕΚ – 2999 Β/26-11-2013): Ανακονωση που αφορ στην κινητικτητα των δημοτι¬κν αστυνομικν που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα κατ’ εφαρμογ του ρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α 167).
ΦΕΚ-2988 Β/22-11-13 :
- Προδιαγραφς, Απαιτσεις, ροι κυκλοφορας και μθοδοι ελγχου των λιπαντικν δχρονων κινητρων
- Προδιαγραφς υγρν φρνων του συστματος πδησης οχημτων - Απαιτσεις και μθοδοι δοκιμν
- Προδιαγραφς υγρν κυκλματος ψξης μηχανν εσωτερικς κασεως (ΜΕΚ) τοιμων για χρση και συμπυκνωμνων - Απαιτσεις και μθοδοι δοκιμν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/32938/1094/13 (ΦΕΚ-2990 Β/25-11-13) : Τροποποηση της Φ.80000/οικ.23795 απφασης με ττλο "Καθορισμς στοιχεων της Πρξης Βεβαωσης Οφειλς για την εσπραξη καθυστερομενων ασφαλιστικν οφειλν"
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/312589/1014/13 (ΦΕΚ-2990 Β/25-11-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Φ.80000/23720/805/13 "Αξηση της τακτικς εισφορς ασφαλισμνου του Ταμεου Πρνοιας Αξιωματικν Εμπορικο Ναυτικο κατ ποσοστ 41,5%"
Κ.Υ.Α. Φ.10034/25563/574/13 (ΦΕΚ-2990 Β/25-11-13) : Κρατικ επιχοργηση Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1250/25-11-13 : Χοργηση ΑΦΜ σε αλλοδαπ φυσικ πρσωπα, υπηκους τρτων χωρν που αντικειμενικ στερονται διαβατηρου
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/29706/22-11-13 : Οριστικοποηση νταξης Δμων στην Κεντρικ Βση δεδομνων του Εθνικο Δημοτολογου
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/28823/22-11-13 : Οριστικοποηση νταξης Δμων στην κεντρικ βση δεδομνων του Εθνικο Δημοτολογου
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Φ.2/2757/26-11-13 : Διευκρινσεις επ των Καννων ΔΙΕΠΥΥ
ΥΠ.ΕΣ. 47434/26-11-13 : Τροποποηση της αριθμ. 38900/2-10-13 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν "Συγκρτηση των Πειθαρχικν Συμβουλων στις Περιφρειες"
ΥΠ.ΕΣ. 47412/ΕΓΚ.24/25-11-13 : Δικαωμα εκλγειν και εκλγεσθαι των πολιτν της Ενωσης που διαμνουν στην Ελλδα ενψει των δημοτικν εκλογν και των ευρωεκλογν του 2014. Προθεσμα εγγραφς στους εκλογικος καταλγους
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/28818/22-11-13 : Οριστικοποηση νταξης Δμων στην κεντρικ βση δεδομνων του Εθνικο Δημοτολογου
ΙΚΑ Α02/1102/88/26-11-13 : Ηλεκτρονικ καταγραφ της διεθυνσης κατοικας ορισμνων κατηγοριν ασφαλισμνων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για την ταχυδρομικ αποστολ των αυτοκλλητων ετικετν ασφαλιστικς ικαντητας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/32195/364/8-11-13 : Διαχωρισμς μεσα εισπρξιμων και επισφαλν οφειλν απ το Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν
ΥΠ.ΕΣ. 45493/21-11-13 : Ευρωπαικ Πργραμμα Ευρπη για τους Πολτες, 2014-2020 : Το Πργραμμα Εργασας για το 2014
ΥΠ.ΕΣ. 33411/19-11-13 : Κατταξη δημοτικν υπαλλλων
Κ.Υ.Α. Δ1/Α/ΟΙΚ.20891/13 (ΦΕΚ-2959 Β/22-11-13) : Τροποποηση της Δ1/Α/11750/13 κ.υ.α. "Κατανομ τους 2013 ποστητας 92000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α παρ. 7. του Ν. 3054/02, πως ισχει"
ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/ΟΙΚ.21235/13 (ΦΕΚ-2957 Β/21-11-13) : Τροποποηση υπουργικς απφασης Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6-8-10 "Εφαρμογ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου"..
ΥΠΕΚΑ 5086/25-11-13 : Ενημρωση προς τις ΥΔΟΜ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5254/ΟΔΗΓΙΑ 1/22-11-13 : Αναθερηση προτπων τευχν διακηρξεων δημοσων ργων
ΟΑΕΕ 42/22-11-13 : Χοργηση προσωρινς σνταξης σε περιπτσεις : α) Θεμελωσης συνταξιοδοτικο δικαιματος με συνυπολογισμ αναγνωριζμενων χρνων - β) Διακοπς του επαγγλματος μεταγενστερα της ατησης συνταξιοδτησης
ΙΚΑ Γ99/436/25-11-13 : Διακοπ χοργησης παροχν κλδου Ασθνειας (σε εδος) στους συνταξιοχους του ΟΑΕΕ απ 1-1-2014 και εξφεξς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1249/21-11-13 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 55 και 66 του ν. 4174/13
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/76/ΟΙΚ.31643/22-11-13 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα
Κ.Υ.Α. 171331/13 (ΦΕΚ-2932 Β/20-11-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις (ΠΠΔ) για ργα και δραστηριτητες της Κατηγορας Β της 12ης Ομδας "Ειδικ ργα και δραστηριτητες" του Παραρτματος ΧΙΙ της υπ αριθμ. 1958/12 υ.α. .....
ΥΠΕΚΑ Δ1/Β/21196/13 (ΦΕΚ-2956 Β/21-11-13) : Κανονισμς Τρησης Αποθεμτων Εκτακτης Ανγκης
ΥΠΥΜΕΔΙ 50715/6588/21-11-13 : Κοινοποηση Υπουργικς Απφασης περ φρτωσης ρυμουλκουμνων - ημιρυμουλκουμνων σε οδικ οχματα
ΙΚΑ Ε40/694/22-11-13 - ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ελεγχος Δηλωθντων Καταβληθντων (ΕΔΚ), χρνος ενημρωσης ασφαλιστικς ιστορας και να διαδικασα Κεντρικο Ελγχου Δηλωθντων Καταβληθντων (Κ ΕΔΚ) με ταυτχρονη κδοση αυτματων Κεντρικν ΠΕΕ (ΑΚ ΠΕΕ)
ΥΠ.ΕΣ. 46962/ΕΓΚ.23/21-11-13 : Επιλογ προισταμνων Γενικν Διευθνσεων στους Δμους και τους Συνδσμους αυτν με τις μεταβατικς διατξεις του ρθρου πμπτου του ν. 3839/10
ΥΠ.ΥΓ. ΔΙΠ/Φ.705/22/14-11-13 : Εφαρμογ του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/32195/364/13 (ΦΕΚ-2935 Β/20-11-13) : Διαχωρισμς μεσα εισπρξιμων και επισφαλν οφειλν απ το Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν
ΥΠ.ΕΣ. 46908/21-11-13 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες 2014-2020" : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τη διαρθρωτικ στριξη ευρωπαικν οργανισμν και οργανσεων της κοινωνας πολιτν
IKA 66/21-11-13 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων ρθμισης των καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΠ.ΕΣ. 46703/ΕΓΚ.22/20-11-13 : Ελεγχος προυπολογισμν οικονομικο τους 2014 των δμων, των περιφερειν και των νομικν τους προσπων
ΙΚΑ Ε40/694/20-11-13 : Ελεγχος Δηλωθντων Καταβληθντων (ΕΔΚ), χρνος ενημρωσης ασφαλιστικς ιστορας και να διαδικασα Κεντρικο Ελγχου Δηλωθντων Καταβληθντων (ΚΕΔΚ) με ταυτχρονη κδοση Αυτματων Κεντρικν ΠΕΕ (ΑΚ ΠΕΕ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1247/13 (ΦΕΚ-2922 Β/19-11-13) : Διαδικασες λειτουργας της διαδικτυακς εφαρμογς ενημρωσης της εκκαθρισης του Φρου Ακνητης Περιουσας (ΦΑΠ) φυσικν προσπων τους 2011, εκτπωση των εκκαθαριστικν σημειωμτων - δηλσεων και ημερομηνα ανρτησης των σημειωμτων αυτν
Κ.Υ.Α. 48274/13 (ΦΕΚ-2908 Β/18-11-13) : Καθορισμς του ποσο της επιχοργησης, της επιδτησης χρηματοδοτικς μσθωσης και της φορολογικς απαλλαγς για την ενσχυση των επενδυτικν σχεδων της τεχνολογικς ανπτυξης της περιφερειακς συνοχς, των μεγλων επενδυτικν σχεδων, της επιχειρηματικτητας των νων και της συνργειας και της δικτωσης των νμων 3908/11, πως αυτς τροποποιθηκε και ισχει σμερα για το τος 2013
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/55214/4901/20-11-13 : Διευκρινσεις επ της διαδικασας αδειοδτησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων κατ το ν. 4070/12 πως ισχει
ΙΚΑ Σ48/119/20-11-13 : Διευκρινσεις σχετικ με τη διαχεριση του αρχεου συνταξιοχων στους οποους χει διακοπε η χοργηση του ΕΚΑΣ λγω υπρβασης του ορου των 850 ευρ σνταξης το 2013 και λλα θματα
ΥΠ.ΕΣ. 44696/ΕΓΚ.21/7-11-13 : Εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου τον Μιο του 2014. Προετοιμασα των πρεσβευτικν και προξενικν αρχν της χρας στα κρτη μλη της ΕΕ στο πλασιο των αρμοδιοττων τους για την ψηφοφορα στο εξωτερικ (Ν. 1427/84, ΦΕΚ-409 Α/9-4-84)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1245/13 (ΦΕΚ-2876 Β/14-11-13) : Καθορισμς λεπτομερειν και θεμτων της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του φρου πολυτελος διαβωσης του ρθρου 44 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ-18 Α), πως αυτς τροποποιθηκαν και ισχουν με την παρ. 6 του ρθρου 74 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α)
Κ.Υ.Α. 2798/13 (ΦΕΚ-2902 Β/18-11-13) : Καθορισμς πρσθετων ειδικν κριτηρων της υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/21/οικ.21634/2-8-13 (ΦΕΚ-1914 Β) απφασης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.11321/ΟΙΚ.31102/1870/13 (ΦΕΚ-2906 Β/18-11-13) : Επκταση των παθσεων για τις οποες η διρκεια αναπηρας των ασφαλισμνων καθορζεται επ αριστον
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 487/13 (ΦΕΚ-2897 Β/15-11-13) : γκριση αναθεωρημνων προτπων τευχν διακηρξεων δημοσων ργων.
ΥΠ.ΕΣ. 40236/18-11-13 : Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων στους ΟΤΑ α βαθμο σμφωνα με τις μεταβατικς διατξεις του ν. 3839/10
ΟΑΕΔ 95037/12-11-13 : Δημσια Πρσκληση Νο 5/13 σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρ ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε επιβλποντες φορες, για 27.948 θσεις πλρους απασχλησης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1248/19-11-13 : Δυναττητα χοργησης αναστολς πληρωμς και επανεξτασης πρτης διευκλυνσης (ν. 2648/98) μετ την ναρξη ισχος των διατξεων περ πγιας ρθμισης
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.3/31178/14-11-13 : Απλοστευση διαδικασιν ελγχου κινηματογρφων απ τα Συμβολια Κινηματοθετρων
ΙΚΑ Α02/1102/86/18-11-13 : Μεταβολς στοιχεων συνταξιοχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΥΠ.ΕΣ. 46358/18-11-13 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2013 ως 31-12-2013, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν
ΒΟΥΛΗ 10412/7036/13 (ΦΕΚ-2898 Β/15-11-13) : Καθορισμς του βασικο μισθο των Επιστημονικν Συνεργατν και των Ειδικν Επιστημονικν συνεργατν του Επιστημονικο Συμβουλου και των Διευθνσεων της Επιστημονικς Υπηρεσας της Βουλς καθς και των προισταμνων των Διευθνσεων και των Τμημτων της Επιστημονικς Υπηρεσας της Βουλς, συμφνως προς τα ρθρα 94 παρ. 3 και 164Δ παρ. 1 και 6 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β)
Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/60/30141/13 (ΦΕΚ-2900 Β/15-11-13) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν εκτπωσης βεβαισεων αρμοδιτητας Ναυτικο Απομαχικο Ταμεου (ΝΑΤ) οι οποες παρχονται ηλεκτρονικ και μσω των ΚΕΠ και τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12201 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ-887 Β)
Κ.Υ.Α. 8002/32/204-ΜΒ/13 (ΦΕΚ-2894 Β/15-11-13) : Επδομα αυξημνης επιχειρησιακς ετοιμτητας στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας
ΥΔΙΜΗΔ 30355/13 (ΦΕΚ-2893 Β/15-11-13 : Κινητικτητα υπαλλλων μονμων και ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου κλδου / ειδικτητας Οδηγν και Μηχανοτεχνιτν του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ του ρθρου 93 του ν. 4172/13
ΙΚΑ Γ32/502/15-11-13 : Γραμμτιο προεσπραξης δικηγορικς αμοιβς
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Α/5040146/ΕΞ2013/13-11-13 : Οδηγες για την εφαρμογ της διαδικασας απλουστευμνης διασφησης και της διαδικασας εκτελωνισμο στον οριζμενο απ τον εξαγωγα τπο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1246/13-11-13 : Οδηγες για την εφαρμογ της ΠΟΛ. 1066/13 απφασης σχετικ με την επιστροφ ΦΠΑ στους αγρτες του ειδικο καθεσττος
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/39/29166/15-11-13 : Ανακονωση για την πλρωση θσης Εθνικο Εμπειρογνμονα στην Ευρωπαικ Οικονομικ και Κοινωνικ Επιτροπ (με απσπαση)
ΥΠ.ΕΣ. 45351/12-11-13 : Εξωδικαστικ επλυση διαφορν
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.4/29671/11-11-13 : Ανακονωση Προκρυξης Πρσληψης θσης Διευθυντ στο Ευρωπαικ Κντρο Μετφρασης
ΥΠ.ΥΓ. 36303/13-11-13 : Σχετικ με την αναγραφ φαρμακευτικς αγωγς στο βιβλιριο υγεας των ασφαλισμνων

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.