»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2013

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης χει μπει σε λειτουργα το σστημα Ερωτοαποκρσεων σε συνεργασα με τον κο ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».
 Τι νο ;
Δημιουργσαμε ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο αρχικ μενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με ττλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην οποα συγκεντρσαμε λα τα Υπουργεα, πως χουν διαμορφωθε με τις τελευταες αλλαγς.

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Π.Δ. 133/13 (ΦΕΚ-198 Α/25-9-13) : Τροποποηση διατξεων του ν. 3907/11 "Ιδρυση Υπηρεσας Ασλου και Υπηρεσας Πρτης Υποδοχς, προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2008/115/ΕΚ "σχετικ με τους κοινος καννες και διαδικασες στα κρτη - μλη για την επιστροφ των παρανμων διαμενντων υπηκων τρτων χωρν" και λοιπς διατξεις " (Α 7) και του π.δ. 104/12 "Οργνωση και λειτουργα Υπηρεσας Ασλου στο Υπουργεο Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη" (Α 104)
Π.Δ. 135/13 (ΦΕΚ-209 Α/30-9-13) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την Απφαση - Πλασιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλου της 18ης Δεκεμβρου 2006 για την απλοστευση της ανταλλαγς πληροφοριν και στοιχεων μεταξ των αρχν επιβολς του νμου των κρατν μελν της Ευρωπαικς Ενωσης
Π.Δ. 136/13 (ΦΕΚ-210 Α/3-10-13) : Λειτουργα Λογαριασμο Αλληλοβοηθεας Εθελοντν Πυροσβεστν του Πυροσβεστικο Σματος
Π.Δ. 141/13 (ΦΕΚ-226 Α/21-10-13) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 13ης Δεκεμβρου 2011 (L337) σχετικ με τις απαιτσεις για την αναγνριση και το καθεστς των αλλοδαπν των ανιθαγενν ως δικαιοχων διεθνος προστασας, για να ενιαο καθεστς για τους πρσφυγες για τα τομα που δικαιονται επικουρικ προστασα και για το περιεχμενο της παρεχμενης προστασας (αναδιατπωση)
Π.Δ. 142/13 (ΦΕΚ-227 Α/22-10-13) : Εφαρμογ της τηλεοπτικς συνεδρασης σμφωνα με τις διατξεις του ΚΠολΔ
Π.Δ. 145/13 (ΦΕΚ-229 Α/23-10-13) : Τροποποηση της παρ. 1 του ρθρου 112 του π.δ. 210/92 "Κωδικοποηση διατξεων π.δ/των του Κανονισμο Εσωτερικς Υπηρεσας του Πυροσβεστικο Σματος" (Α 99)
Π.Δ. 149/13 (ΦΕΚ-232 Α/31-10-13) : Οργνωση, στελχωση και λειτουργα του Γραφεου Καλς Νομοθτησης της Γενικς Γραμματεας της Κυβρνησης
Π.Δ. 150/13 (ΦΕΚ-234 Α/1-11-13) : Ηλεκτρονικ κατθεση προτσεων και σχετικν εγγρφων (αποδεικτικν μσων και διαδικαστικν εγγρφων) ενπιον των πολιτικν δικαστηρων
Π.Δ. 151/13 (ΦΕΚ-238 Α/4-11-13) : Οργανισμς Σχολς Ικρων

Ν. 4182/13 (ΦΕΚ-185 Α/10-9-13) : Κδικας κοινωφελν περιουσιν, σχολαζουσν κληρονομιν και λοιπς διατξεις
Ν. 4183/13 (ΦΕΚ-186 Α/11-9-13) : Κρωση της Σμβασης Παραχρησης του αποκλειστικο δικαιματος παραγωγς, λειτουργας, κυκλοφορας, προβολς και διαχερισης των Κρατικν Λαχεων και λλες διατξεις
Ν. 4186/13 (ΦΕΚ-193 Α/17-9-13) : Αναδιρθρωση της Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και λοιπς διατξεις
Ν. 4194/13 (ΦΕΚ-208 Α/27-9-13) : Κδικας Δικηγρων
Ν. 4198/13 (ΦΕΚ-215 Α/11-10-13) : Πρληψη και καταπολμηση της εμπορεας ανθρπων και προστασα των θυμτων αυτς και λλες διατξεις
Ν. 4199/13 (ΦΕΚ-216 Α/11-10-13) : Δημσιες υπεραστικς οδικς μεταφορς επιβατν - Ρυθμιστικ Αρχ Επιβατικν Μεταφορν και λλες διατξεις
Ν. 4203/13 (ΦΕΚ-235 Α/1-11-13) : Ρυθμσεις θεμτων Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας και λλες διατξεις

Π.Υ.Σ. 27/13 (ΦΕΚ-196 Α/20-9-13) : Σχδιο Μτρων Εκτακτης Ανγκης για την αντιμετπιση σοβαρν διαταραχν του εφοδιασμο σε πετρλαιο και πετρελαιοειδ προιντα
ΠΝΠ 11/11-10-13 (ΦΕΚ-219 Α/11-10-13) : Τροποποηση της παρ. 1 του ρθρου δευτρου του ν. 4163/13
ΒΟΥΛΗ 10328/6970/13 (ΦΕΚ-233 Α/31-10-13) : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς "Συμπλρωση της υπ αριθμ. 5284/3670/13 απφασης της Ολομλειας της Βουλς των Ελλνων για τη "Ρθμιση θεμτων, που αφορον στην αεροπορικ μετακνηση των βουλευτν Επαρχας"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ:
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 1994/11-9-13 : Ερμηνευτικ εγκκλιος για την εφαρμογ διατξεων αντιμετπισης παρεμπορου - Σσταση Συντονιστικο Κντρου Αντιμετπισης Παραεμπορου (ΣΥΚΑΠ)
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ13/Ο/11170/ΕΓΚ.31/4-11-13 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 111 του Ν. 4199/13 (ΦΕΚ-216 Α/11-10-13), που αφορ τα Μηχανματα Εργων
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/01/242/ΦΝ433Β/ΕΓΚ.32/4-11-13 : Τροποποισεις νομοθετικο πλαισου με το Ν. 4199/13 (ΦΕΚ-216 Α)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ28/ΟΙΚ.35873/3362/4-11-13 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα
ΥΠΥΜΕΔΙ 556883/6897/1-11-13 : Παροχ διευκρινσεων επ των ογκομετρικν Πινκων των Δεξαμενν πρατηρων παροχς καυσμου και ενργειας
ΥΠ.ΕΣ. 41308/31-10-13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 7261/22-2-13 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εσωτερικν "Καθορισμς διαδικασιν και κριτηρων για την παρακολοθηση του "Ολοκληρωμνου Πλαισου Δρσης" (ΟΠΔ) και την εφαρμογ του Προγρμματος Εξυγανσης απ το Παρατηρητριο του ρθρου 4 του ν. 4111/13" (ΦΕΚ-450 Β/26-2-13) …
ΥΠ.ΕΣ. 42714/24-10-13 : Παροχ στοιχεων μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
ΥΠ.ΕΣ. 42659/23-10-13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 8423/1-3-13 απφασς μας, σχετικ με την επιχοργηση Περιφερειν της χρας απ τους ΚΑΠ τους 2013 προς κλυψη δαπανν δακοκτονας
ΟΓΑ 7/30-10-13: Προυποθσεις και διαδικασα χοργησης και καταβολς του ενιαου επιδματος στριξης τκνων και του ειδικο επιδματος σε τρτεκνες και πολτεκνες οικογνειες
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/26641/1581/17-10-13 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 90 του ν. 4182/13
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/50/ΟΙΚ.29096/25-10-13 : Κινητικτητα υπαλλλων σε διαθεσιμτητα λγω κατργησης θσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1231/10-10-13 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 1 του ρθορυ 169 του ν. 4099/12 (ΦΕΚ-250 Α), πως τροποποιθηκαν με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 67 του ν. 4170/13 (ΦΕΚ-163 Α) για ανκτηση κρατικν ενισχσεων που χορηγθηκαν με τις διατξεις των ρθρων 2 και 3 του ν. 3220/04"
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/28874/21-10-13 : λεγχος τρησης ωραρου εργασας των υπαλλλων σε δημσιες υπηρεσες, ΟΤΑ α και β βαθμο και ΝΠΔΔ
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6140/25-10-13 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ χιονοπτσεις και παγετ περιδου 2013-2014
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/46827/4217/24-10-13 : Διευκρινσεις θεμτων γονικς παροχς και κληρονομας φορτηγν δημοσας χρσης
ΥΠΥΜΕΔΙ 54302/6807/25-10-13 : Περιορισμο ταξινμησης οχημτων λγω εφαρμογς των διατξεων της οδηγας 2007/46/ΕΚ
ΥΠΥΜΕΔΙ Β/ΟΙΚ.52536/4730/24-10-13 : Κοινοποηση διατξεων του Νμου "Δημσιες υπεραστικς οδικς μεταφορς επιβατν - Ρυθμιστικ Αρχ Επιβατικν Μεταφορν και λλες διατξεις"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1237/22-10-13 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 10 και 11 του ν. 4071/12
ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΑ/Φ.13/627/ΟΙΚ.28972/24-10-13 : Αναδρομικ τακτοποηση υπαλληλων, για τους οποους δεν εφαρμστηκε ορθ η οδηγα 89/48/ΕΟΚ
ΥΠΕΚΑ 46431/11-10-13 : Εφαρμογ του Π.Δ. της 13/22-4-29 "περ επικινδνων οικοδομν" μετ την ισχ της παρ. 6 του ρθρου 16 του ν. 4164/13
ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/52144/8106/24-10-13 : Καταχριση ημερομηνας κδοσης κατηγορας δειας οδγησης αντ της αναγραφς του κωδικο "0000"
ΥΠΕΚΑ 137529/5301/24-10-13 : Εκδοση πρξεων χαρακτηρισμο στην περιοχ του λεκανοπεδου Αττικς
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 3323.1/04/24-10-13 : Καθορισμς συνδσεων λιμνων για τις οποες πληρονται οι προυποθσεις της υπ αριθμ. 3323.1/02/08/21-3-08 (Β 530)
ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.8/53174/6091/22-10-13 : Τεχνικς Ελεγχος Οχημτων στο Ν. Αττικς
ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.8/52856/6070/18-10-13 : Τεχνικς λεγχος επιβατικν ιδιωτικς χρσης και φορτηγν ιδιωτικς χρσης μχρι και 3,5 τνους οχημτων, απ ΚΤΕΟ του Ν. Αττικς, που φρουν κρατικς πινακδες το τος 2014
ΥΠΥΜΕΔΙ 47106/6274/21-10-13 : Δημοσευση της υπ αριθμ. οικ. 43628/5328/13 απφασης "Τροποποηση της υπ αριθμ. 25665/1831/12 ΚΥΑ "Προδιαγραφς ζωνν ασφαλεας, καθισμτων και αγκυρσεων ζωνν - καθισμτων σε σχολικ λεωφορεα και διατξεις μεταφορς μαθητν"
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2/10/28087/17-10-13 : Βραχυπρθεσμο πργραμμα πρακτικς σκησης, "ERASMUS for Public Administration"
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ5/9703/1173/21-10-13 : Ν.3446/06 - Αφαρεση στοιχεων κυκλοφορας οχματος για την εξασφλιση καταβολς του προστμου - Διατρηση μτρου ως την εξφληση
ΥΠΥΜΕΔΙ 51136/5942/21-10-13 : Δημοσευση του ν. 4199/13
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 606/710/51632/15-10-13 : Καθαρισμς Σχολικν Μονδων - Συμβσεις επιχοργησης Σχολικν Επιτροπν
ΥΠΕΚΑ 127993/674/18-10-13 : Κατευθυντριες οδηγες για την ομοιμορφη εφαρμογ θεμτων σχετικ με την "Τροποποηση και αντικατσταση Πιστοποιητικν ΕΕ απ κρτος μλος διαφορετικ απ το κρτος μλος που τα χει εκδσει", απ τα κρτη μλη της ΕΕ
ΥΠΕΚΑ 136710/18-10-13 : Κατευθυντριες οδηγες για την ομοιμορφη εφαρμογς της παρκκλισης που αφορ τα "επεξεργασμνα δεγματα", απ τα κρτη μλη της Ε.Ε.
ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΑ/Φ.20/ΟΙΚ.28298/17-10-13 : Α. Παρακολοθηση της πορεας υλοποησης καταργσεων συγχωνεσεων υπηρεσιν και φορων του δημσιου τομα και Β. Παροχ στοιχεων περ οικονομικο φελους καταργσεων συγχωνεσεων
ΥΠ.ΕΣ. 41824/17-10-13 : Συγκρτηση και λειτουργα Τεχνικν Συμβουλων Δημοσων Εργων στις δρες των Περιφερειακν Ενοττων
ΥΠ.ΕΣ. 42006/18-10-13 : Διακρατικ Πργραμμα Δικτωσης Πλεων URBACT II : 4η Πρσκληση υποβολς προτσεων για τη δημιουργα θεματικν δικτων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10070/27320/1653/17-10-13 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικς με τις προυποθσεις συνταξιοδτησης των Τομων Σνταξης και Ασφλισης του κλδου κριας ασφλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.508/ΕΓΚ.30/18-10-13 : Απογραφ Υπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων με θμα "Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς της Ελληνικς Τεχνικς Προδιαγραφς "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ"
ΥΠΥΜΕΔΙ Β3/ΟΙΚ.51477/7999/18-10-13 : Βεβαωση κριας χρσης
ΥΠΕΚΑ 136953/5132/14-10-13 : Εφαρμογ νομοθεσας παρνομης υλοτομας και μεταφορς δασικν προιντων - Παρνομης κλαδονομς - Παρβασης δασικν αστυνομικν διατξεων
ΥΠΕΚΑ 135661/4400/16-9-13 : Οδο σε εκτσεις που προστατεονται απ τις διατξεις της δασικς νομοθεσας
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.31.35/1756/ΟΙΚ.27938/16-10-13 : Ζητονται στοιχεα σχετικ με τον αριθμ των υπαλληλων που υπβαλαν ατηση αναγνρισης συνφειας διδακτορικο διπλματος μεταπτυχιακο ττλου σπουδν πριν την ναρξη ισχος του νου βαθμολογου - μισθολογου...
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 33631/2019/15-10-13 : Ανκληση εγκυκλου με θμα "Οδηγες για την εφαρμογ των υπ αριθμ. 14366/416 "Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν - καθορισμς δικαιολογητικν για την σκηση του επαγγλματος του φορτοεκφορτωτ ξηρς και λιμνος"
ΥΠ.ΕΣ. 41273/15-10-13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 7261/22-2-13 Κ.Υ.Α. των Υπουργν Οικονομικν και Εσωτερικν "Καθορισμς διαδικασιν και κριτηρων για την παρακολοθηση του "Ολοκληρωμνου Πλασου Δρσης" (ΟΠΔ) και την εφαρμογ του Προγρμματος Εξυγανσης απ το Παρατηρητριο του ρθρου 4 του ν. 4111/13" (ΦΕΚ-450 Β/26-2-13), ….
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.17987/ΕΓΚ.29/11-10-13 : Τροποποηση της με αριθμ. Δ15/οικ.24298/28-7-05 (Β 1105) Υπουργικς Απφασης με θμα "Εκδοση Ενημερτητας Πτυχου και Βεβαισεων ανεκτλεστου υπολοπου συμβσεων δημοσων ργων, υποβολ Εκθσεων δραστηριτητας ανωνμων εταιρειν και Πιστοποιητικν εκτλεσης ργω" (ΦΕΚ-2300 τ.Β/16-9-13)
ΥΠ.ΕΣ. 30106/10-10-13 : Ανδειξη προμηθευτν - χορηγητν προμηθειν των Δμων, των Ιδρυμτων και λων των νομικν τους προσπων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1230/8-10-13 : Χοργηση ΑΦΜ σε αλλοδαπος, υπηκους τρτων χωρν, κατχους δελτου αιτσαντος συλο αλλοδαπο δελτο αιτοντος διεθν προστασα
ΥΠ.ΕΣ. 39739/8-10-13 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
ΥΠ.ΕΣ. 39738/4-10-13 : Επιχοργηση Νομικν Προσπων των ΟΤΑ για την εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεν τους προς τρτους
ΥΠ.ΕΣ. 39737/4-10-13 : Επιχοργηση Νομικν Προσπων των ΟΤΑ για την εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεν τους προς τρτους
ΥΠΥΜΕΔΙ 50790/5839/10-10-13 : Τεχνικς λεγχος βυτιοφρων οχημτων πρατηρων καυσμων μεικτο βρους μχρι 8 τνους
ΥΠ.ΕΣ. 40902/11-10-13 : Πρσκληση για την υποβολ προτσεων για το βραφεο Μπλομπεργκ ("Η Πρσκληση των Δημρχων")
ΥΠ.ΕΣ. 40901/11-10-13 : Ευρωπαικ Πργραμμα PROGRESS : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τον κοινωνικ πειραματισμ
ΥΠ.ΕΣ. 40900/11-10-13 : Ευρωπαικ Πργραμμα ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ : Πρσκληση υποβολς προτσεων για διακρατικς δρσεις
ΥΠΥΜΕΔΙ 46297/6321/11-10-13 : Διευκρινσεις εφαρμογς της οικ. 42096/5050/13 υ.α.
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.81/77/ΟΙΚ.27519/10-10-13 : Αμεση ενημρωση των στοιχεων του Μητρου Μισθοδοτομενων Ελληνικο Δημοσου για λους τους απογεγραμμνους και καταληκτικ προθεσμα αποστολς αρχεων για την απογραφ των Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου και Επιχειρσεων των Υπουργεων και Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Γ/07/226/ΦΝ433.2/ΕΓΚ.28/9-10-13 : Καθορισμς των ειδν των τεχνικν ργων που πληρον τις προυποθσεις για δημοπρτησ τους με το σστημα προσφορς μελτη και κατασκευ
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/45465/4123/8-10-13 : Διευκρινσεις επ θεμτων λειτουργας Επιβατηγν Δημσιας Χρσης - Ειδικς Μσθωσης ΑμεΑ αυτοκιντων
ΥΠ.ΕΣ. 40275/8-10-13 : Εορτασμς της ημρας των Ηνωμνων Εθνν
ΥΠ.ΕΣ. 40273/8-10-13 : Εορτασμς των επετεων της 28ης και της 26ης Οκτωβρου στις πλεις της Αθνας και της Θεσσαλονκης
ΥΠ.ΕΣ. 40272/8-10-13 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940
ΥΠΥΜΕΔΙ 39025/4840/7-10-13 : Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθντος ειδικο τλους εκπρθεσμου ελγχου οχματος σε ΙΚΤΕΟ, μσω εντπων παραβλων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α//905/8-10-13 : Διευκρινσεις για θματα ασφλισης αλιων κατ την κδοση παραγωγικς δειας πωλητν λαικν αγορν
ΥΠ.ΥΓ. Υ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.92569/7-10-13 : Υπενθμιση εγγρφου - Σχετικ με τη διαδικασα κδοσης αδειν των Μονδων Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης (ΝΠΙΔ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1228/4-10-13 : Εναρξη μεταβολ εργασιν λογιστ φοροτεχνικο χωρς την προσκμιση επαγγελματικς ταυττητας σε ισχ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 31651/4-10-13 : Δυναττητα ηλεκτρονικς υποβολς εντπου Ε4 Ετσιος Συμπληρωματικς Πνακας Προσωπικο
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/4798/3-10-13 : Εγκαιρη καταχριση και ανακονωση καταχωρσεων απ τις Υπηρεσες ΓΕΜΗ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΑ/Φ.13/625/ΟΙΚ.26663/2-10-13 : Παρτασης ως 31-12-13 ισχος πιστοποιητικν γνσης χειρισμο Η/Υ, που εκδθηκαν απ : Α. Φορες πιστοποιημνους απ τον ΟΕΕΚ μχρι και την ημερομηνα πιστοποησς τους, - Β. Φορες πιστοποιημνους απ τον ΟΕΕΚ μετ απ την ημερομηνα πιστοποησς τους και μχρι 30-9-2011 και - Γ. τον ΟΕΕΚ μχρι και 31-12-2008
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.25651/877/2-10-13 : Εφαρμογ διατξεων της παρ. 14 του ρθρου 8 του Ν. 2592/98 περ ταυτχρονης λψης μισθο και σνταξης μετ την ισχ του ν. 4151/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1225/1-10-13 : Κοινοποηση της με αριθμ 282/13 Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους αναφορικ με την σκηση δετερης προσφυγς
ΥΠ.ΕΣ. 38900/2-10-13 : Τροποποηση της αριθμ. 36610/13 απφαση Υπ.Εσωτερικν "Συγκρτηση των Πειθαρχικν Συμβουλων στις Περιφρειες
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/08/221/ΦΝ429.1/ΕΓΚ.27/2-10-13 : Δημοσευση απφασης "Εγκριση του Κανονισμο Επεμβσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) σε κτρια απ οπλισμνο σκυρδεμα (1η Αναθερηση)
ΥΠΕΚΑ 54373/ΕΓΚ.3/1-10-13 : Κεφλαιο Α του ν. 4178/13 - Οδηγες, διευκρινσεις καθς και απαντσεις σε συχνς ερωτσεις
ΥΠΥΜΕΔΙ 48897/6436/1-10-13 : Παροχ διευκρινσεων περ αντιεκρηκτικν ζωνν σε πρατριο καυσμων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/2100/20-9-13 : Κατρτιση Ενιαου Προγρμματος Προμηθειν (ΕΠΠ) τους 2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ29Α/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.31924/1249/30-9-13 : Διευκρινιστικ Εγκκλιος για την χοργηση Δελτων Μετακνησης ΑμεΑ για το τος 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1224/1-10-13 : Αποδοχ της με αριθμ. 244/10 γνωμοδτησης του Α τμματος του ΝΣΚ, σμφωνα με την οποα, στοιχεα που αφορον σε πελτη τρπεζας και αποτλεσαν αντικεμενο διοικητικς ρευνας σε βρος της τρπεζας …..
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1222/26-9-13 : Κοινοποηση των διατξεων της ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν 25969/25-7-13 (ΦΕΚ-1813 Β) και παροχ σχετικν οδηγιν
Κ.Υ.Α. 170613/23-9-13 : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις για ργα και δραστηριτητες της κατηγορας Β της 1ης ομδας "Εργα χερσαων και εναριων μεταφορν" του παραρτματος Ι της υ.α. 1958/12 (Β 21), πως εκστοτε ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1223/30-9-13 : Γνωστοποηση της αριθμ. 293/08 γνωμοδτησης του ΝΣΚ αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 14 του ν. 2523/97, πως ισχουν
ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/47131/7390/30-9-13 : Προδιαγραφς εκπαιδευτικν οχημτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1221/26-9-13 : Προσθκη νου ΚΑΔ στην Εθνικ Ονοματολογα Οικονομικν Δραστηριοττων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1220/26-9-13 : Αντικεμενο τεκμηρωσης στις περιπτσεις σναψης δανειακν συμβσεων μεταξ συνδεδεμνων επιχειρσεων, αποτελον οι τκοι των δανεων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2.1/9/25718/27-9-13 : ναρξη προγρμματος Γαλλοφωνας για το τος 2013
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤ.ΤΡΟΦ. 4453/116157/27-9-13 : Λεπτομρειες για την εφαρμογ της με αριθμ. 2533/63997/29-5-13 ΚΥΑ (ΦΕΚ-1380 Β/6-6-13) σχετικ με το θεσμ του εγκεκριμνου εμπρου στον τομα των νωπν οπωροκηπευτικν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1218/23-9-13 : Α) Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 20 «Συμψηφισμς καταβληθντων προστμων», της παρ. 1 του ρθρου 24 «Αναστολ Επιβολς Κυρσεων και Εσπραξης Προστμων», της παρ. 3 του ρθρου 25 «Ενργειες αρμοδων Υπηρεσιν», της παρ. 8 του ρθρου 30 «Μεταβατικς διατξεις Κεφαλαου Α» του ν. 4178/08.08.2013 (ΦΕΚ 174Α) και παροχ σχετικν οδηγιν. Β) Δικριση της περπτωσης διαγραφς βεβαιωμνων στις Δ.Ο.Υ. προστμων για αυθαρετα κτσματα με/χωρς δικαωμα επιστροφς …..
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1217/25-9-13 : Κοινοποηση της αριθμ. 195/13 γνωμοδτησης του ΝΣΚ (υπαγωγ νομικο προσπου στη διαδικασα της ειδικς εκκαθρισης του ρθρου 46α του ν. 1892/90)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1216/24-9-13 : Κοινοποηση και ερμηνεα των διατξεων περ αποσβσεων των παγων περιουσιακν στοιχεων των επιχειρσεων της παρ. 22 του ρθρου 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του ρθρου 28 του Ν. 4110/13 ....
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/37/ΟΙΚ.25784/23-9-13 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
ΥΠ.ΕΣ. 38216/23-9-13 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την υποστριξη δρσεων ενημρωσης σχετικ με την Κοιν Γεωργικ Πολιτικ για το 2014
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25776/24-9-13 : Υποχρεωτικ αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικν - βεβαισεων αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.16664/23-9-13 : Παρταση ισχος βεβαιωμνων εγγραφς στο ΜΕΕΠ σμφωνα με το νμο 4186/13
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.4.1/10/ΟΙΚ.25699/23-9-13 : Επιμρφωση δημοσων υπαλλλων που εντσσονται σε καθεστς κινητικτητας στο πλασιο του προγρμματος κινητικτητας των ρθρων 90 και 91 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3115/9-9-13 : Εφαρμογ του ν. 3919/11 "Αρχ της επαγγελματικς ελευθερας, κατργηση αδικαιολγητων περιορισμν στην πρσβαση και σκηση επαγγελμτων" (Α 32), πως ισχει, για την σκηση του Γεωγεχνικο επαγγλματος
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 30377/1889/18-9-13 : Οδηγες για την εφαρμογ των υπ αριθμ. 14366/416 (ΦΕΚ-1110 Β/9-5-13), "Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν - καθορισμς δικαιολογητικν για την σκηση του επαγγλματος του φορτοεκφορτωτ ξηρς και λιμνος" και 27953/1745 (ΦΕΚ-2122 Β/28-8-13) Κοινν Υπουργικν Αποφσεων
ΥΠΥΜΕΔΙ 46882/6199/18-9-13 : Επιβολ κυρσεων για το σστημα εισρον-εκρον
ΥΠ.ΕΣ. 36610/19-9-13 : Τροποποηση της αριθμ. 10755/20-3-13 Απφασης του Υπουργο Εσωτερικν "Συγκρτηση των Πειθαρχικν Συμβουλων στις Περιφρειες"
ΥΠ.ΕΣ. 37409/19-9-13 : Βραβεο Αειφρου Αστικς Κινητικτητας 2013
ΥΠ.ΕΣ. 37329/19-9-13 : Πρσκληση για την υποβολ Επιχειρησιακο Σχεδου για την Πρσινη Πρωτεουσα της Ευρπης 2016 : Παρταση προθεσμας υποβολς προτσεων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Φ.2/Δ/ΟΙΚ.25308/17-9-13 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων του Υπουργεου Υγεας που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ.Φ.Α.2.1/25196/17-9-13 : Υποχρεωτικ αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικν - βεβαισεων αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/25079/16-9-13 : Εφαρμογ μειωμνου ωραρου εργασας λγω αναπηρας σε υπαλλλους με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου που απολαμβνουν ειδικο ωραρου κανονιστικ καθορισμνου
ΥΠ.ΕΣ. 43234/ΕΓΚ.13/12-9-13 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 6 του ν. 4146/13
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 5246/16-9-13 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.21/ΟΙΚ.25051/13-9-13 : Παρακολοθηση της προδου εφαρμογς των μεταρρυθμιστικν δρσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1211/12-9-13 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 70Β του Ν. 2238/94 "Κρωση Κδικα Φορολογας Εισοδματος" και τη διαδικασα ενδικοφανος προσφυγς στην Υπηρεσα Εσωτερικς Επανεξτασης
ΥΠ.ΕΣ. 36537/ΕΓΚ.19/12-9-13 : Διαδικασα και προποθσεις παρτασης συμβσεων μεταφορς μαθητν σχολικο τους 2013-2014 μχρι την ολοκλρωση των διαγωνισμν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ28/ΟΙΚ.28531/2751/2-9-13 : Αρμοδιτητα χοργησης βιβλιαρων ανασφαλστων
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. 3/13 (ΦΕΚ-2247 Β/10-9-13) : Ανακονωση που αφορ στην κινητικτητα των υπαλλλων του Υπουργεου Υγεας που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα δυνμει του ρθρου 90 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1210/6-9-13 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 55 και 66 του ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α), "Φορολογικς διαδικασες και λλες διατξεις" σχετικ με την επιβολ προστμων για τη μη κδοση, την κδοση ανακριβν πλαστν, εικονικν και τη λψη εικονικν φορολογικν στοιχεων
ΥΠ.ΕΣ. 35524/6-9-13 : Αιτματα ΟΤΑ α και β βαθμο, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν, για την κλυψη υπηρεσιακν αναγκν με υπαλλλους του προγρμματος κινητικτητας

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠΕΚΑ 59399/13 (ΦΕΚ-2802 Β/4-11-13) : Καθορισμς της ημερομηνας μχρι την οποα εναι επιτρεπτ η υποβολ εκπρθεσμων δηλσεων και κατθεσης αιτσεων διρθωσης προδλου σφλματος για τις υπ κτηματογρφηση περιοχς α) του Δμου Πειραις της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς της Δημοτικς Κοιντητας Σαμων της Δημοτικς Εντητας Βαθος του Δμου Σμου της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου και β) των Δμων Περιστερου, Αιγλεω και Αγας Βαρβρας της Περιφερειακς Εντητας Δυτικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς.
Κ.Υ.Α. Δ17Γ/06/238/ΦΝ447Α/13 (ΦΕΚ-2778 Β/31-10-13) : Προσαρμογς της Ελληνικς Νομοθεσας στην Οδηγας 2011/76/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 27ης Σεπτεμβρου 2011 για την τροποποηση της Οδηγας 1999/62/ΕΚ περ επιβολς τελν στα βαρα φορτηγ οχματα που χρησιμοποιον ορισμνα ργα υποδομς ….
ΥΠ.ΥΓ. Υ10Δ/ΟΙΚ.85945/13 (ΦΕΚ-2765 Β/30-10-13) : Διαδικασα τοποθτησης ιατρν για ειδκευση στα ενιαα ΝΠΔΔ του Ν. 4052/12
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Α/5038645/ΕΞ2013/31-10-13 (ΦΕΚ-2774 Β/31-10-13) : Προυποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα χοργησης απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης και τα τλη κυκλοφορας επιβατικν αυτοκιντων που παραλαμβνονται απ ανπηρους Ελληνες πολτες και πολτες των λλων κρατν μελν της Ε.Ε.
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/05/238/Φ.2.2.1/13 (ΦΕΚ-2773 Β/31-10-13) : Ορισμς Υπηρεσιν της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων για την προσωριν σκηση των μεταφερμενων στις Περιφρειες αρμοδιοττων και ργων σμφωνα με το ρθρο 129 του Ν. 4199/13
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1166403/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-2775 Β/31-10-13) : Μεταφορ αρμοδιοττων, οργανικν θσεων, προσωπικο και αναγκαων πρων του Σματος Δωξης Οικονομικο Εγκλματος (ΣΔΟΕ) στην Γενικ Γραμματεα Δημοσων Εσδων
ΥΠΕΚΑ 58575/13 (ΦΕΚ-2771 Β/31-10-13) : Περαωση της διαδικασας κτηματογρφησης- Κατα¬χριση των πρτων εγγραφν στα κτηματολογικ βιβλα- Ορισμς της ημερομηνας για την ναρξη ισχος του Κτηματολογου 1) Στο Δμο Αμπελοκ¬πων του Νομο Θεσσαλονκης,.... 2) στο Δμο Ελευθε¬ρου Κορδελιο του Νομο Θεσσαλονκης, .... 3) στο Δμο Μενεμνης του Νομο Θεσσαλονκης, ...και 4) στο Πρην Δημοτικ Διαμρισμα Ιωνας (Τοπικ Διαμε¬ρσματα Νας Μαγνησας και Διαβατν) του Δμου Εχεδρου του Νομο Θεσσαλονκης, ....
Κ.Υ.Α. 33398/Δ1/7632/13 (ΦΕΚ-2759 Β/30-10-13) : Κατργηση της υπ αριθμ. 29914/Δ1/6859/13-9-13 απφασης καθορισμο πρσθετου ειδικο κριτηρου αποτμησης προσντων κατ εφαρμογ της περ. ΣΤ της παρ. 2 του ρθρου 90 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α)
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/48Α/58/ΟΙΚ.29040/13 (ΦΕΚ-2757 Β/29-10-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ΟΙΚ.22274/9-8-13 (ΦΕΚ-1992 Β/14-8-13) απφασης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης με θμα "Καθορισμς της διαδικασας επιλογς των προς μετταξη μεταφορ υπαλλλων, των κριτηρων επιλογς και κατταξς τους καθς και του τρπου μοριοδτησς τους"
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/95230/0004/13 (ΦΕΚ-2730 Β/25-10-13) : 1) Κατρτιση και τρηση Μητρου Δημοσιονομικν Ελεγκτν και Ελεγκτν της ΕΔΕΛ (Ν. 4151/13), 2) Κατρτιση και τρηση Μητρου Εμπειρογνωμνων (Ν. 4151/13), 3) Θητεα Δημοσιονομικν Ελεγκτν και Ελεγκτν της ΕΔΕΛ (Ν. 4151/13)
Κ.Υ.Α. Δ18Α/5038263/13 (ΦΕΚ-2710 Β/24-10-13) : Διαδικασα ιατρικς εξτασης ατμων με αναπηρες για τη χοργηση της απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης και τα τλη κυκλοφορας αυτοκιντων οχημτων που παραλαμβνονται απ τομα με αναπηρες του ρθρου 16 παρ. 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ-166 Α) με βση ιατρικς γνωματεσεις των Κντρων Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕΠΑ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κ.Υ.Α. 45032/13 (ΦΕΚ-2705 Β/23-10-13) : Καθορισμς του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος της Πγιας Προκαταβολς του Πυροσβεστικο Σματος, του ΕΦ 43-690
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.25379/312/13 (ΦΕΚ-2699 Β/23-10-13) : Διαδικασα εσπραξης και ηκεκτρονικς διαχερισης των ληξιπρθεσμων ασφαλιστικν οφειλν εντς του Κντρου Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν …
Κ.Υ.Α. Υ10Α/ΓΠ/68615/13 (ΦΕΚ-2689 Β/22-10-13) : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη συμμετοχ δημρχων, αντιδημρχων και προδρων δημοτικν συμβουλων στο πργραμμα εφημεριν νοσοκομεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1235/13 (ΦΕΚ-2693 Β/22-10-13) : Καθορισμς δεγματος ελγχου σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 5 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/11 (ΦΕΚ-1657 Β), των επιχειρσεων που χουν ελεγχθε απ Νμιμους Ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 5 του ρθρου 82 του Ν. 2238/94, των οποων η διαχειριστικ περοδος ληξε απ την 1-4-12 ως και την 31-10-12, καθς και εκενων των οποων η διαχειριστικ περοδος εν εχε λξει ως και 31-3-12 ….
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1236/13 (ΦΕΚ-2693 Β/22-10-13) : Τροποποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 5 και του β εδαφου της περ. (α) της παρ. 1 του ρθορυ 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1159/11 (ΦΕΚ-1657 Β)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ-2677 Β/21-10-13) : Τεχνικς λεπτομρειες και διαδικασες λειτουργας του Εθνικο Συστματος Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ33Δ/5036742/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-2676 Β/21-10-13) : Διαχεριση αποτελεσμτων ανλυσης κινδνου του πληροφοριακο συστματος τελωνεων (ΟΠΣΤ) και οποιουδποτε νου διδοχου Πληροφοριακο Συστματος Τελωνεων, απ τις Τελωνειακς αρχς της χρας ….
Κ.Υ.Α. Φ.951/42/133589/Σ.1544/13 (ΦΕΚ-2673 Β/21-10-13) : Βοθημα Οικογενειακς Επαγγελματικς Αυτοτλειας για τα παιδι των μετχων και μερισματοχων των Μετοχικν Ταμεων Στρατο, Ναυτικο και Αεροπορας
ΥΠΥΜΕΔΙ 4212/Β11/13 (ΦΕΚ-2661 Β/18-10-13) : Καθορισμς ελχιστων υποχρεωτικν απαιτσεων για την κατθεση φακλων επισκευς κτιρων απ Φρουσα Τοιχοποια που χουν υποστε βλβες απ σεισμ
Κ.Υ.Α. 50697/13 (ΦΕΚ-2657 Β/18-10-13) : Τρπος, ροι, προποθσεις, διαδικασα και τεχνικς προδιαγραφς για τη διασνδεση των κεντρικν υπολογιστικν συστημτων της εταιρεας "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμη Εταιρεα" (διακριτικς ττλος "ΕΚΧΑ Α.Ε.") και του Υπουργεου Οικονομικν
ΥΠΥΜΕΔΙ 30063/4796/13 (ΦΕΚ-2643 Β/17-10-13 : Επανακαθορισμς της διαδικασας και των αναγκαων λεπτομερειν για την γκριση σχολν/κντρων επαγγελματικς κατρτισης οδηγν οχημτων μεταφορ επιβατν και εμπορευμτων (ΠΕΙ), την γκριση διενργειας προγραμμτων περιοδικς κατρτισης, τις υποχρεσεις και τον λεγχο αυτν και λοιπς λεπτομρειες, σμφωνα με τις διατξεις του π.δ. 74/08 πως ισχει
Κ.Υ.Α. 90894/13 (ΦΕΚ-2655 Β/18-10-13) : Καθορισμς προσντων, προυποθσεων και διαδικασας αξιολγησης και νταξης των υπαλλλων, των αναφερομνων στο ρθρο 81 του Ν. 4172/13, στους κλδους ΔΕ εξωτερικς φρορησης και ΔΕ φλαξης των καταστημτων κρτησης
K.Y.A. Δ33/5037619/ΕΞ2013/18-10-13 (ΦΕΚ-2656 Β/18-10-13) : Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προυποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο
ΥΠΥΜΕΔΙ 43628/5328/13, ΦΕΚ-2630 Β/17-10-13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 25665/1831/12 ΚΥΑ "Προδιαγραφς ζωνν ασφαλεας, καθισμτων και αγκυρσεων ζωνν - καθισμτων σε σχολικ λεωφορεα και διατξεις μεταφορς μαθητν"
Κ.Υ.Α. 95097/13 (ΦΕΚ-2630 Β/17-10-13) : Για την αναστολ ισχος των διατξεων της ΚΥΑ ΔΥΓ3Α/32221/13, ως προς την σκηση της αρμοδιτητας του ΕΟΦ περ αδειν χονδρικς πλησης φαρμκων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/6050/13 (ΦΕΚ-2632 Β/17-10-13) : Συμπλρωση της με αριθμ Κ2-5287/13 απφασης (ΦΕΚ-1944 Β) με θμα "Ορισμς Ημερσιων Οικονομικν Εφημερδων Β εξαμνου 2013"
Κ.Υ.Α. 6000/2/234-Γ/13 (ΦΕΚ-2631 Β/17-10-13) : Προσντα, προυποθσεις και διαδικασα αξιολγησης και νταξης δημοτικν αστυνομικν στην Ελληνικ Αστυνομα
Κ.Υ.Α. 25583/13 (ΦΕΚ-2613 Β/16-10-13) : γκριση θσεων Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (ΠΦΑ) που εναι αναγκαες για την υλοποηση των Προγραμμτων Αθλησης για Ολους που υλοποιον οι φορες - ΟΤΑ για την περοδο 2013-2014
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/2272/13 (ΦΕΚ-2550 Β/10-10-13) : Εφαρμογ Ενιαου Προγρμματος Προμηθειν (ΕΠΠ) τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1234/13 (ΦΕΚ-2600 Β/15-10-13) : Διαχεριση των τροποποιητικν δηλσεων Φρου Ακνητης Περιουσας (ΦΑΠ) φυσικν προσπων, οι οποες υποβλλονται μσω διαδικτου
Κ.Υ.Α. 44009/ΔΕ5154/13 (ΦΕΚ-2595 Β/15-10-13) : Καθορισμς τρπου πληρωμς των δαπανν δημοσων επενδσεων απ τους λογαριασμος των ργων που τηρονται στην Τρπεζα της Ελλδος μσω ηλεκτρονικν εντολν
ΥΠΕΚΑ 55174/13 (ΦΕΚ-2605 Β/15-10-13) : Διαδικασα γκρισης και απαιτομενα δικαιολογητικ για εργασες για τις οποες απαιτεται Εγκριση Εργασιν Μικρς Κλμακας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 41766/13 (ΦΕΚ-2589 Β/15-10-13) : Καθορισμς των δικαιολογητικν και της διαδικασας διοικητικο ελγχου για την επανεξταση ως προς την υπαγωγ, την ολοκλρωση και την ναρξη παραγωγικς λειτουργας των επενδυτικν σχεδων παραγωγς ηλεκτρισμο απ ηλιακ ενργεια ως και 100 Κwp των παρ. 1 και 2 του ρθρου 241 του Ν. 4072/12
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α/2/1/27336/13 (ΦΕΚ-2592 Β/15-10-13) : Απλοστευση διαδικασιν ελγχου Κινηματογρφων απ τα Συμβολια Κινηματοθετρων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1219/13 (ΦΕΚ-2568 Β/11-10-13) : Παρταση χρνου υποβολς των συγκεντρωτικν καταστσεων και των ισοζυγων για τις συναλλαγς του ημερολογιακο τους 2012
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣΒ/1152185/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-2565 Β/11-10-13) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΣΒ1036234ΕΞ2013/26.2.2013 (ΦΕΚ Β 532/6.3.2013) απφασης του Γενικο Γραμ¬ματα Δημοσων Εσδων αναφορικ με τα κριτρια αξιολγησης και τη διαδικασα ελγχου επτευξης των στχων των Προσταμνων του ρθρου 55 του ν. 4002/2011, ….
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 32205/Δ10.96/13 (ΦΕΚ-2562 Β/11-10-13) : Ελχιστα απαιτομενα υλικ πρτων βοηθειν στους χρους εργασας
Κ.Υ.Α. 40701/13 (ΦΕΚ-2561 Β/11-10-13) : Συμπλρωση της κοινς υπουργικς απφασης υπ αριθμ. 24001/13 "Μεταφορ μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες".
Κ.Υ.Α. 31244/Δ5/32/13 (ΦΕΚ – 2557 Β/11-10-2013): Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑ.Σ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2013-2014.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ5Α/1154817/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-2559 Β/11-10-13) : Ανανωση της ισχος της απφασης της επιστροφς του ΕΦΚ (Ειδικο Φρου Κατανλωσης) στους δικαιοχους απ την χρησιμοποηση πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων, το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/33/ΟΙΚ.27653/13 (ΦΕΚ-2560 Β/11-10-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/ΟΙΚ.21634/13 (ΦΕΚ-1914 Β) απφασης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης με θμα "Καθορισμς της διαδικασας επιλογς των υπαλλλων που τθενται σε διαθεσιμτητα, των κριτηρων επιλογς και κατταξς τους, τον τρπο μοριοδτησς τους ….
Κ.Υ.Α. 8002/32/204-ΜΑ/13 (ΦΕΚ-2558 Β/11-10-13) : Επδομα αυξημνης επιχειρησιακς ετοιμτητας στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/89454/ΓΔΔΕ/13 (ΦΕΚ-2551 Β/10-10-13) : Σσταση - Συγκρτηση Ελεγκτικν Κλιμακων για τον λεγχο τρησης του Μητρου Δεσμεσεων σε Φορες Γενικς Κυβρνησης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1219/13 (ΦΕΚ-2539 Β/10-10-13) : Παρταση χρνου υποβολς των συγκεντρωτικν καταστσεων και των ισοζυγων για τις συναλλαγς του ημερολογιακο τους 2012
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/84487/0025/13 (ΦΕΚ-2539 Β/10-10-13) : Συμπλρωση της υπ αριθμ. 2/478/0025/4-1-06 (ΦΕΚ-16 Β) "Διαδικασα Βεβαωσης και Διαγραφς Οφειλν Εγγυημνων απ το Ελληνικ Δημσιο", πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. 13685/13 (ΦΕΚ-2551 Β/10-10-13) : Καθορισμς του τρπου της διαδικασας και των οργνων ελγχου της επτευξης των στχων του ΣΔΟΕ και κθε αναγκαα λεπτομρεια για τη ρθμιση των θεμτων αυτν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1226/13 (ΦΕΚ-2554 Β/10-10-13) : Διαδικασα βεβαωσης και καταβολς των ποσν που προκπτουν μετ τον επανυπολογισμ των προστμων με βση τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 55 και των μεταβατικν διατξεων των παρ. 4 και 5 του ρθρου 66 του Ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α)
ΥΠΥΜΕΔΙ 3829/259/13 (ΦΕΚ-2517 Β/8-10-13) : Φρτωση ρυμουλκουμνων - ημιρυμουλκουμνων σε οδικ οχματα
Κ.Υ.Α. 170613/13 (ΦΕΚ-2505 Β/7-10-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις για ργα και δραστηριτητες της κατηγορας Β της 1ης ομδας "Εργα χερσαων και εναριων μεταφορν" του Παραρτματος Ι της υπουργικς απφασης 1958/12 (Β 21), πως εκστοτε ισχει
Κ.Υ.Α. 170078/13 (ΦΕΚ-2507 Β/7-10-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις για τα ργα και δραστηριτητες της κατηγορας Β της 6ης Ομδας "Τουριστικς εγκαταστσεις και ργα αστικ ανπτυξης, κτιριακο τομα, αθλητισμο και αναψυχς" με α/α 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτματος VI της αριθμ. 1958/12 υπουργικς απφασης (Β 21) πως εκστοτε ισχει
Κ.Υ.Α. ΔΠΕΙΣ/Α/1145701/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-2495 Β/4-10-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Κ1-802 απφασης "Καθορισμς διαδικασιν, προυποθσεων, τεχνικν λεπτομερειν και λοιπν θεμτων σχετικ με την λειτουργα των υπηρεσιν μιας στσης για τη σσταση Εταιρειν" ….
ΥΠ.ΟΙΚ. 198/13 (ΦΕΚ-2499 Β/4-10-13) : Κασιμα στερες βιομζας για μη βιομηχανικ χρση - Απαιτσεις και Μθοδοι Δοκιμν
ΥΠΥΜΕΔΙ 20612/1759/13 (ΦΕΚ-2469 Β/2-10-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. οικ. 32279/1990/09 υ.α. "Καθορισμς λεπτομερειν τρπου σφργισης για εγκαταστσεις σταθμν υπεραστικν λεωφορεων, σταθμν φορτηγν αυτοκιντων για φορτοεκφρτωση εμπορευμτων και σταθμν αυτοκιντων και πλυντηρων - λιπαντηρων"
Κ.Υ.Α. 135982/1975/13 (ΦΕΚ 2453 Β/1-10-2013) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν.
Κ.Υ.Α. Φ.12/622/129803/Γ1/13 (ΦΕΚ – 2451 Β/1-10-2013): Τροποποηση - συμπλρωση των υπ’ αριθμ. Φ.3/897/97652/ Γ1/25-9-2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507 τ.Β/13-10-2006) κοινν υπουργικν αποφσεων.
Κ.Υ.Α. 44095/13 (ΦΕΚ-2468 Β/2-10-13) : Καθορισμς δο (2) σημεων υποδοχς, που κατατθενται οι αιτσεις πολιτν τρτων χωρν για τη χοργηση και την ανανωση της δειας διαμονς τους στο νομ Δωδεκανσου
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/2097/13 (ΦΕΚ – 2441 Β/30-9-2013): Τροποποηση της υπ’ αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 απφα¬σης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας (ΦΕΚ Β/1869/31.07.2013).
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ/Α/5034466/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-2439 Β/30-9-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΕΦΚ/Α/5007302/ΕΞ2013/13 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ-451 Β) "Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων, των δικαιοχων προς επιστροφ προσπων, των ποσοττων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, της διαδικασας επιστροφς του ΕΦΚ, και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων, της περ. στ της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ-265 Α) …..
Κ.Υ.Α. 170545/13 (ΦΕΚ-2425 Β/27-9-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις (ΠΠΔ) για ργα και δραστηριτητες της κατηγορας Β της 3ης Ομδας "Λιμενικ ργα" του παραρτματος ΙΙΙ της υπ αριθμ. 1958/12 υπουργικς απφασης (Β 21), πως εκστοτε ισχει
Κ.Υ.Α. 52891/13 (ΦΕΚ-2446 Β/30-9-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις για τις δραστηριτητες "Συνεργεα, φανοποιεα, πλυντρια και λιπαντρια οχημτων (φορτηγν, αυτοκιντων και μοτοσικλετν)" ….
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣ/Α/1144779/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-2445 Β/30-9-13) : Τροποποηση - συμπλρωση του ρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/99 (ΦΕΚ-2134 Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν, πως ισχει, περ Αποδεικτικο ενημερτητας για χρη και φορολογικς υποχρεσεις προς το Δημσιο
ΥΠΕΚΑ 52983/1952/13 (ΦΕΚ-2436 Β/27-9-13) : Προδιαγραφς της Ειδικς Οικολογικς Αξιολγησης για ργα και δραστηριτητες της κατηγορας Β του ρθρου 10 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ-209 Α) "Περιβαλλοντικ αδειοδτηση ργων και δραστηριοττων, ρθμιση αυθαιρτων σε συνρτηση με δημιουργα περιβαλλοντικο ισοζυγου και λλες διατξεις αρμοδιτητας ΥΠΕΚΑ"
ΥΠ.ΕΣ. 37834/13 (ΦΕΚ-2435 Β/27-9-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 74712/10 (ΦΕΚ-2043 Β/30-12-10) υ.α. με ττλο "Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου των στοιχεων, του χρνου και του τρπου ενημρωσης της βσης δεδομνων "Οικονομικ στοιχεα δμων" των αριθμοδεικτν αξιολγησης καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας"
ΥΠ.ΕΣ. 37583/13 (ΦΕΚ-2422 Β/27-9-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 74713/29-12-10 (ΦΕΚ-2043 Β) υ.α. με ττλο "Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου των στοιχεων, του χρνου και του τρπου ενημρωσης της βσης δεδομνων "οικονομικ στοιχεα περιφερειν" των αριθμοδεικτν αξιολγησης, καθς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια
Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/172315/25487/13 (ΦΕΚ-2408 Β/26-9-13) : Καθορισμς πρσθετου ειδικο κριτηρου της μοριοδτησης των γενικν κριτηρων της αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/21/οικ.21634/2-8-13 (ΦΕΚ-1914 Β) απφασης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης
Κ.Υ.Α. 38560/13 (ΦΕΚ-2410 Β/26-9-13) : Ρυθμσεις θεμτων εξφλησης ληξιπρθεσμων υποχρεσεων ΟΤΑ Α και Β βαθμο καθς και Νομικν Προσπων τους, προς τις εταιρεες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ
Κ.Υ.Α. 170544/13 (ΦΕΚ-2407 Β/26-9-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις (ΠΠΔ) για ργα και δραστηριτητες με α/α 12 "Χερσαες εγκαταστσεις διαχεμανσης και μικροεπισκευς σκαφν" της κατηγορας Β της 12ης Ομδας "Ειδικ ργα και δραστηριτητες" ….
ΥΠ.ΟΙΚ. 30/005/648/13 (ΦΕΚ-2406 Β/26-9-13) : Διαδικασες για την ογκομτρηση και γκριση χρσης δεξαμενν αποθκευσης ενεργειακν προιντων υπ καθεστς αναστολς των δασμοφορολογικν επιβαρνσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1209/13 (ΦΕΚ-2371 Β/23-9-13) : Καθορισμς λεπτομερειν για τη λειτουργα της Υπηρεσας Εσωτερικς Επανεξτασης της Γενικς Γραμματεας Εσδων, την εφαρμοστα διαδικασα και τον τρπο κδοσης των αποφσεων αυτς
Κ.Υ.Α. 43574/13 (ΦΕΚ-2360 Β/20-9-13) : Καθορισμς της διαδικασας και των προυποθσεων υπαγωγς στις ρυθμσεις του ν. 3386/05, πολιτν τρτων χωρν, συνοδν Ελλνων πολιτν με τετραπληγα, παραπληγα, νοητικ στρηση αναπηρα σε ποσοστ τουλχιστον ογδντα (80%) τοις εκατ
Κ.Υ.Α. 170163/13 (ΦΕΚ-2356 Β/20-9-13) : Πρτυπες περιβαλλοντικς δεσμεσεις για ργα και δραστηριτητες της κατηγορας Β της ομδας 12 : "Ειδικ ργα και δραστηριτητες" και εδος ργου με α/α 17 Αλυκς, του παραρτματος ΧΙΙ της υπουργικς απφασης 1958/12 (Β 21), πως εκστοτε ισχει
Κ.Υ.Α. 135211/Β2/13 (ΦΕΚ-2384 Β/24-9-13) : Κατργηση χιλων τριακοσων σαρντα εννα (1349) οργανικν και προσωποπαγν θσεων μνιμου και με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου διοικητικο προσωπικο των Πανεπιστημων, κατ εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α 167)
Κ.Υ.Α. 962/98621/13 (ΦΕΚ-2377 Β/23-9-13) : Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργοκτηνοτροφικς τους εκμεταλλεσεις ζημιθηκαν απ πυρκαγις κατ το τος 2012
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1215/13 (ΦΕΚ-2369 Β/23-9-13) : Παρταση προθεσμας υποβολς της δλωσης στοιχεων ακιντων φυσικν προσπων τους 2013
ΥΠΕΚΑ 49439/13 (ΦΕΚ-2362 Β/23-9-13) : γκριση τεχνικν προδιαγραφν και κανονισμο προεκτιμμενων αμοιβν της ΕΚΧΑ Α.Ε. των μελετν κτηματογρφησης για τη δημιουργα Εθνικο Κτηματολογου στο υπλοιπο της χρας
ΥΠΥΜΕΔΙ 45858/1799/Φ.150/13 (ΦΕΚ-2359 Β/20-9-13) : Περιορισμς του αριθμο των προς παροχ δικαιωμτων χρσης ραδιοσυχνοττων επγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς Εθνικς και Περιφερειακς κλυψης και καθορισμς του εδους της διαγωνιστικς διαδικασας σμφωνα με το ρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 4070/12
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ14/106971/13 (ΦΕΚ-2325 Β/17-9-13) : Τροποποηση και συμπλρωση της με αρ. πρωτ. Δ14/43309/2001 (ΦΕΚ-332 Β/28-3-01) απφασης Υπουργο ΠΕΧΩΔΕ "Εγκριση Κανονισμο διενργειας ελγχου ποιτητας υλικν και ργων"
Κ.Υ.Α. Υ9/ΟΙΚ.83645/13 (ΦΕΚ-2336 Β/20-9-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. οικ. 9425/24-1-13 (ΦΕΚ-188 Β) κ.υ.α. πως ισχει περ καθορισμο ποσοστο κπτωσης για οφειλς του ΕΟΠΥΥ προς συμβεβλημνους ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1213/13 (ΦΕΚ-2334 Β/17-9-13) : Καθορισμς των αρμδιων οργνων για τον λεγχο συνδρομς των προυποθσεων υπαγωγς στις διατξεις της περ. 11 της υποπαρ. Α7 του πρτου ρθρου του ν. 4152/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1212/13 (ΦΕΚ-2334 Β/17-9-13) : Παρταση προθεσμας υποβολς της δλωσης στοιχεων ακιντων φυσικν προσπων τους 2013
Κ.Υ.Α. Υ9/ΟΙΚ.85507/13 (ΦΕΚ-2320 Β/17-9-13) : Ελεγκτικ διαδικασα των συμβεβλημνων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτν παρχων Υπηρεσιν Υγεας
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.15658/13 (ΦΕΚ-2300 Β/16-9-13) : Τροποποηση της με αριθμ. Δ15/οικ.24298/05 (Β 1105) υ.α. με θμα "Εκδοση Ενημερτητας Πτυχου και Βεβαισεων ανεκτλεστου υπολοπου συμβσεων δημοσων ργων, υποβολ Εκθσεων δραστηριτητας ανωνμων εταιρειν και Πιστοποιητικν εκτλεσης ργων"
Κ.Υ.Α. 12/13 (ΦΕΚ-2308 Β/16-9-13) : Εγκριση καταστατικο της αννυμης εταιρεας με την επωνυμα "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, INTERNET ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε."
Κ.Υ.Α. 29914/Δ1/6859/13 (ΦΕΚ-2308 Β/16-9-13) : Καθορισμς πρσθετου ειδικο κριτηρου αποτμησης προσντων, κατ εφαρμογ της περ. ΣΤ της παρ. 2 του ρθρου 90 του ν. 4172/13 (167 Α)
Κ.Υ.Α. 36760/13 (ΦΕΚ-2308 Β/16-9-13) : Ορισμς μγιστους επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθορυ 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1208/13 (ΦΕΚ-2306 Β/16-9-13) : Διαδικασα βεβαωσης και καταβολς των ποσν που προκπτουν μετ τον επανυπολογισμ των προστμων με βση τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 55 και των μεταβατικν διατξεων των παραγρφων 4 και 5 του ρθρου 66 του Ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α)
Κ.Υ.Α. Φ.40133/13116/546/13 (ΦΕΚ-2288 Β/13-9-13) : Κανονισμς λειτουργας του Ταμεου Αλληλοβοηθεας Προσωπικο του Εθνικο Τυπογραφεου
Κ.Υ.Α. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ)/13 (ΦΕΚ-2287 Β/13-9-13) : Καθορισμς παραβλου για την κδοση των αδειν και τη συμμετοχ στις εξετσεις για την σκηση της επαγγελματικς δραστηριτητας του χειρισμο μηχανημτων ργου, καθς και καθορισμς της αποζημωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 21 του Ν. 4024/11
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΜΕΟ/Ο/3050/13 (ΦΕΚ-2302 Β/16-9-13) : Εγκριση Τεχνικν Οδηγιν κυκλοφοριακν παρεμβσεων στο αστικ περιβλλον για την εφαρμογ τους σε περιοχς σχολικν συγκροτημτων και περιοχς με αυξημνη κνηση στα πλασια βελτωσης της οδικς ασφλειας
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/13 (ΦΕΚ-2255 Β/11-9-13) : Υποχρεωτικ αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικν - βεβαισεων αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Α/5030961/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-2250 Β/11-9-13) : Τροποποηση της αριθμ. Δ18Α/5017560/ΕΞ2010/10 αναφορικ με τους ρους και προυποθσεις για την απαλλαγ απ δασμος και φρους των καυσμων που περιχονται στις κανονικς δεξαμενς των μηχανοκνητων οχημτων δημσιας χρσης μεταφορς εμπορευμτων ….
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1204/13 (ΦΕΚ-2226 Β/10-9-13) : Παρταση ισχος κωδικν πρσβασης χρηστν στις ηλεκτρονικς υπηρεσες
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1137252/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-2274 Β/12-9-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Δ6Α/1126601/ΕΚ2013/13 (ΦΕΚ-2043 Β) απφασς μας, περ ανακαθορισμο της εσωτερικς διρθρωσης των Δημσιων Οικονομικν Υπηρεσιν (ΔΟΥ)
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Γ/256/7/ΦΝ433.5/13 (ΦΕΚ-2261 Β/11-9-13) : Καθορισμς των ειδν των τεχνικν ργων που πληρον τις προυποθσεις της παρ. 1 του ρθρου 8 της Κωδικοποησης της Νομοθεσας Κατασκευς Δημοσων Εργων (ΚΔΕ) που κυρθηκε με το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ-116 Α) ….
ΥΠΥΜΕΔΙ 42096/5050/13 (ΦΕΚ-2269 Β/12-9-13) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 18586/698/2000 "Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση υγραερου (LPG) για την κνηση αυτοκιντων οχημτων και ροι και προυποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας αυτν" (Β 411)
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/34931/3345/13 (ΦΕΚ-2257 Β/11-9-13): Καθιρωση του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων Δ.Χ. καθς και ο καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης και ανανωσης αυτν
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/36348/3425/13 (ΦΕΚ-2224 Β/10-9-13) : Προσκμιση ισχοντος δελτου τεχνικο ελγχου, για τις ενριθμες μοτοσικλτες, κατ τη διαδικασα μεταββασης αυτν και κδοση δειας "ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ"

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.