»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2013

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ». 

Τι νο ;
Δημιουργσαμε ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο αρχικ μενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με ττλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην οποα συγκεντρσαμε λα τα Υπουργεα, πως χουν διαμορφωθε με τις τελευταες αλλαγς.

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Π.Δ. 122/13 (ΦΕΚ-177 Α/12-8-13) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2011/70/Ευρατομ του Συμβουλου της 19ης Ιουλου 2011 περ θεσπσεως κοινοτικο πλαισου για την υπεθυνση και ασφαλ διαχεριση αναλωθντων καυσμων και ραδιενεργν αποβλτων
Π.Δ. 123/13 (ΦΕΚ-178 Α/20-8-13) : Τροποποηση του π.δ. 352/95 "Οργανισμς Σχολς Αστυφυλκων" (Α 187)
Ν. 4164/13 (ΦΕΚ-156 Α/9-7-13) : Συμπλρωση των διατξεων περ Εθνικο Κτηματολογου και λλες ρυθμσεις
Ν.4170/13 (ΦΕΚ-163 Α/12-7-13) : Ενσωμτωση της Οδηγας 2011/16/ΕΕ, ρθμιση θεμτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμρφωση Οργανισμο του ΝΣΚ και λλες διατξεις
Ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α/23-7-13) : Φορολογα εισοδματος, επεγοντα μτρα εφαρμογς του ν. 4046/12, του ν. 4093/12 και του ν. 4127/13 και λλες διατξεις
Ν. 4173/13 (ΦΕΚ-169 Α/26-7-13) : Να Ελληνικ Ραδιοφωνα, Ιντερνετ και Τηλεραση
Ν. 4174/13 (170 Α/26-7-13) : Φορολογικς διαδικασες και λλες διατξεις
Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Καννες ρθμισης της αγορς προντων και της παροχς υπηρεσιν και λλλες διατξεις.
Ν. 4178/13 (ΦΕΚ 174 Α/8-8-2013) : Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης-Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις.
Ν. 4179/13 (ΦΕΚ-175 Α/8-8-13) : Απλοστευση διαδικασιν για την ενσχυση της επιχειρηματικτητας στον Τουρισμ, αναδιρθρωση του Ελληνικο Οργανισμο Τουρισμο και λοιπς διατξεις
ΠΝΠ 7/9-8-13 (ΦΕΚ-176 Α/9-8-13) : Επεγουσες ρυθμσεις εφαρμογς Κδικα Εσπραξης Δημοσων Εσδων
Π.Υ.Σ. 15/13 (ΦΕΚ-168 Α/24-7-13) : Εγκριση Αναδιρθρωσης και Αποκρατικοποησης της Δημσιας Επιχερησης Ηλεκτρισμο Α.Ε. (ΔΕΗ ΑΕ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ:
ΙΚΑ 52/23-8-13 : Μεταβολ προυποθσεων χοργηση δετερης σνταξης απ διο δικαωμα σε ασφαλισμνους που υπχθησαν στην ασφλιση για πρτη φορ πριν απ την 1-1-1993 . Κοινοποηση της διταξης του ρθρου 42 παρ. 5 του Ν. 3996/11
ΙΚΑ 51/26-8-13 : Κοινοποηση οδηγιν του ΕΤΕΑ σχετικ με την αξιοποηση χρνου ασφλισης εργαζμενων συνταξιοχων. Συμπλρωση και τροποποηση οδηγιν
ΥΠΕΚΑ ΥΑΠΕ/Φ1/2525/ΟΙΚ.16248/3-9-13 : Διευκρινσεις επ του διενεργομενου απ τη Ρυθμιστικ Αρχ Ενργειας ελγχου φρουσας ικαντητας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 28153/126/13 (ΦΕΚ-2163 Β/30-8-13) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αριθμ. 5072/6/13 απφασης (ΦΕΚ-449 Β) του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ) πως ορζουν οι υποπαρ. ΙΑ. 10,11, 12, 13 και 14 του ρθρου πρτου του Ν. 4093/12
ΥΠ.ΥΓ. Υ4Α/ΟΙΚ.81034/29-8-13 : Σχετικ με την εφαρμογ του προγρμματος για την ελεθερη πρσβαση σε υπηρεσες πρωτοβθμιας φροντδας υγεας των πολιτν που χουν απολσει την ασφαλιστικ τους ικαντητα
ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.450/ΟΙΚ.42652/3875/30-8-13 : Ταχογρφος - Ωρες οδγησης και ανπαυσης οδηγν - Νες διοικητικς κυρσεις για παραβσεις των Κανονισμν (ΕΟΚ) 3821/85 και (ΕΚ) 561/06
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1203/28-8-13 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2013-2014, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας
ΥΠ.ΕΣ. 34121/ΕΓΚ.16/29-8-13 : Καθορισμς οικονομικν στοιχεων των Στατιστικν Δελτων των Περιφερειν, που υποβλλονται στη βση δεδομνων "Οικονομικ στοιχεα περιφερειν"
ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/ΟΙΚ.41818/6639/29-8-13 : Τροποποηση Παραρτημτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του π.δ. 51/12
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/5794/28-8-13 : Καταχωρσεις και χοργηση βεβαισεων απ το ΓΕΜΗ - Σχση με επιμελητηριακ μητρα και συνδρομς μελν στα Επιμελητρια
ΥΠ.ΥΓ. Υ10Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.80838/28-8-13 : Σχετικ με το μισθολγιο των ιατρν υπηρεσας υπαθρου και τις προυποθσεις καταβολς εξδων μετακνησης
ΟΓΑ 6/28-8-13 : Ρθμιση οφειλμενων ασφαλιστικν εισφορν "ΝΕΑ ΑΡΧΗ" (Ν. 4152/13)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1202/27-8-13 : Μη αυτεπγγελτος συμψηφισμς εισφορν που εισπρττονται παρακρατονται απ τις ΔΟΥ υπρ του ΙΚΑ
ΥΠ.ΕΣ. 33667/23-8-13 : Ενσωμτωση του σχεδου του προυπολογισμο των ΟΤΑ και τω ΝΠΔΔ αυτν στη βση δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23487/27-8-13 : Υποχρεωτικ αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικο στρατολογικς κατστασης
ΥΠ.ΟΙΚ. 36635/ΔΕΕ1273/27-8-13 : Υπηρεσες Γενικο Οικονομικο Συμφροντος : Α. Αμεσες υποχρεσεις προς ενργεια (μχρι 11-9-2013) - Β. Νο πλασιο και απφαση της Ευρ. Ενωσης για τις κρατικς ενισχσεις υπ μορφ αντιστθμισης για την παροχ δημσιας υπηρεσας
ΥΠ.ΥΓ. Υ4Α/ΟΙΚ.80297/26-8-13 : Σχετικ με την νταξη σε καθεστς διαθεσιμτητας υπαλλλων που υπηρετον σε Φορες και Δομς του Υπουργεου Υγεας και οι οποες εντσσονται στο πργραμμα διοικητικς μεταρρθμιση σμφωνα με το Ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α/2013)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/78861/0022/12-8-13 : Κοινοποηση Κοινς Υπουργικς Απφασης με θμα "Καθορισμς αποδοχν των δημοσιογρφων που απασχολονται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου στους φορες που υπγονται στο πεδο εφαρμογς της παρ. 1 του ρθρου 4 και της παρ. 1α του ρθρου 31 του ν. 4024/11"
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 30215/23012/1326/5-8-13 : Γνωστοποηση των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 70 του ν. 4174/13 (Α 170)
ΥΠΥΜΕΔΙ Β4/ΟΙΚ.41606/3826/26-8-13 : Ν. 4093/12 - Μισθσεις - Κατηγορα εκπομπν των μισθωμνων ΦΙΧ και ΦΔΧ μεταφορς επικινδνων προιντων
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/ΟΙΚ.41605/3825/26-8-13 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/10 - Αρχικ χοργηση και μεταββαση ανεξρτητων ρυμουλκν ΔΧ
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/ΟΙΚ.41604/3824/26-8-13 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/10 - Απδειξη παρξης χρων στθμευσης οχημτων
ΥΠΥΜΕΔΙ Α2/34713/5495/20-8-13 : Μεταφορ φακλου αδειν οδγησης μοτοποδηλτων στις Υπηρεσες Μ και Ε
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/ΓΠ/ΟΙΚ.79661/22-8-13 : Ελεγχοι εμφιαλωτηρων και εμφιαλωμνων νερν
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 65644/22-8-13 : Αυτεπγγελτος διορισμς Δικηγρου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1199/20-8-13 : Υποβολ δλωσης μεταβολς εργασιν κατ την ξοδο εταρου προσωπικν εταιρειν (ΟΕ, ΕΕ), σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4072/12
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1198/21-8-13 : Φορολογικ μεταχεριση δαπανν αγορς αγαθν που πραγματοποιονται απ εταιρεες με δρα σε κρτη μη συνεργσιμα με προνομιακ φορολογικ καθεστς, μσω τριγωνικν συναλλαγν
ΕΚΔΔΑ 8811/Φ.234.03/20-8-13 : Επιμορφωτικ Προγρμματα του Ινστιτοτου Επιμρφωσης (ΙΝΕΠ) Προγραμματισμς Σεπτεμβρου - Δεκεμβρου 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1196/2-8-13 : Κοινοποηση της υπ αριθμ. 233/13 γνωμοδτησης του Β τμματος του ΝΣΚ, αναφορικ με την επανληψη διαδικασας σε εκτλεση πρωτδικων αποφσεων και την παρλληση σκηση φεσης
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/1714/12-8-13 : Σχετικ με την υλοποηση ενοποιημνων δημσιων συμβσεων. Υλοποηση Δημσιων Συμβσεων μσω του ΕΣΗΔΗΣ
ΥΠ.Π.ΘΡ. Φ/351.5/64/111756/Δ1/12-8-13 : Καθορισμς διαδικασας χοργησης εννεμηνης δειας ανατροφς τκνων μονμων εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης - μειωμνο ωρριο
ΥΠ.ΕΣ. 45247/12/29-7-13 : Αποδοχ γνωμοδτησης ΝΣΚ 588/12 σμφωνα με την οποα οι Δημοτικς Επιχειρσεις Υδρευσης Αποχτευσης δεν υπγονται, σον αφορ τη διαδικασα σστασης, τροποποησης και λσης αυτν, στο πεδο εφαρμογς των ρυθμσεων της παρ. 3 του ρθρου 10 του ν. 4071/12
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3240/99477/12-8-13 : Ενσχυση προγρμματος επιτρησης για τη λσσα
ΙΚΑ 50/12-8-13 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων ρθμισης των καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΠ.ΕΣ. 29518/7-8-13 : Εννομο συμφρον αιρετο για σκηση προσφυγς κατ το ρθρο 227 του Ν. 3852/10
ΥΠ.ΕΣ. 32407/12-8-13 : Ημρα μνμης των Εθνικν μας Ευεργετν
ΥΠ.ΕΣ. 32406/12-8-13 : Οργνωση εκδηλσεων μνμης της 14ης Σεπτεμβρου
ΥΠΟΜΕΔΙ 39443/3667/8-8-2013 : Παροχ διευκρνησεων για την εκδση δειας κυκλοφορας ΕΔΧ αυτοκιντου σε περπτωση αφαρεσης λγω παρακρτησης κυριτητας.
ΥΠ.ΟΙΚ. 30/077/2589/5-8-2013 : Κοινοποηση του υπ αριθμ. 162/2013 Κανονισμο της Ε.Ε.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1195/8-8-2013 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την πιστοποηση αναπηρας, για τη χοργηση απαλλαγν- ελαφρνσεων στο κτακτο ειδικ τλος ακιντων (ΕΕΤΑ) και στις φορολογες κληρονομιν, δωρεν, γονικν παροχν και μεταββασης ακιντων.
IKA 49/2-8-2013: Σχετικ με την εργοδοτικ εισφορ για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελε προ του Ενιαου Λογαριασμο για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν του Ο.Α.Ε.Δ.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. Φ.80000/οικ.23794/790/5-8-2013 : Σσταση και Λειτουργα του Κντρου Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/74960/0025/6-8-2013 : Τροποποηση της αριθ. πρωτ. 2/62055/0025/19.11.2007 εγκυκλου αναφορικ με την εφαρμογ της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (Β 1858) υπουργικς απφασης, πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1193/5-8-2013 : Διανομ κερδν παρελθουσν χρσεων Α.Ε. με απφαση κτακτης γενικς συνλευσης των μετχων τους.
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥ8γ/ΓΠ/3531/5-8-2013 : Αρμοδιτητα διαχερισης δημσιας περιουσας, εναπομενουσας μετ την εφαρμογ στεγαστικν - πρνοιακν προγραμμτων.
ΥΠΕΣ 38425/ΕΓΚ.15/6-8-2013 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 6 του ν. 4146/2013.
ΙΚΑ Α21/404/16/31-7-2013 :λεγχος γνησιτητας της ισοτιμας ττλων σπουδν για την ανανωση των αδειν εργασας Αποκλειστικν Αδελφν Νοσοκμων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 32528/13 (ΦΕΚ 1901 Β/5-8-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 10853/7-3-2012 απφασης «Κατανομ των ενισχσεων των επενδυτικν σχεδων του ν. 3908/2011 για το τος 2012».
ΙΚΑ 47/5-8-2013 : Αναγνριση στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / και του ΕΤΕΑ ( τ .ETEAM ) χρνου που αντιστοιχε στην θητεα Βουλευτν, Υπουργν, Υφυπουργν και των Αιρετν Προδρων Κοινοττων , Δημρχων και Νομαρχν ,σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 5 παρ.8 περ. β του Ν.3863/2010 , πως αυτς συμπληρθηκαν με τις διατξεις του ρθρου 138 παρ.Ζ του Ν.4052/2012
ΙΚΑ 48/5-8-2013 : Συμπληρωματικς οσηγες για την εφαρμογ των διατξεων ρθμισης των καθυστερομενων ασφαλισικν εισφορν στο ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ
ΙΚΑ 46/31-7-2013: Υπχρεοι καταβολς παραβλου 46,14 ευρ για την πιστοποηση του βαθμο αναπηρας απ τις Υγειονομικς Επιτροπς ΚΕ.Π.Α. - Κοινοποηση των διατξεων του ρθρ-61 παρ.5β του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18- 4-2013), σε αντικατσταση των σχετικν διατξεων του ρθρου 6 παρ.5 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ115Α)
ΥΠ.ΥΓ. Υ5Β/ΓΠ/70432/1-8-13 : Σχετικ με την παροχ στοιχεων ωφελουμνων στις Κινητς Μονδες και στα Κντρα Ημρας των ρθρων 7 και 8 αντστοιχα, του Ν.2719/99.
ΙΚΑ Γ99/364/31-7-13 : Νες ημερομηνες πστωσης λογαριασμν δικαιοχων Παροχν Ασθενεας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5028679/ΕΞ2013/1-8-13 : Διαμρφωση δασμολογητας Αξας ορισμνων ευπαθν εμπορευμτων που εισγονται με εμπορικ καθεστς της πλησης επ παρακαταθκη.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/5371/Κ2/5303/Κ2/5310/31-7-2013 :Μεταροπ λλης εταιρικς μορφς σε ιδιωτικ κεφαλαιουχικ εταιρα.Ερμηνεα διατξεων του Ν.4072/2012 πως τροποποιθηκαν με τον Ν.4155/2013 και Ν.4156/2013.
ΟΓΑ ΕΓΚ.5/1-7-2013 : Ασφλιση ιδιοκτητν ενοικιαζμενων δωματων
ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/47/οικ.21243/30-7-2013 : Πειθαρχικ δκαιο δημοσων πολιτικν υπαλλλων.
Υ1γ/ΓΠ/οικ.71459/ΕΓΚ.6/30-7-2013 : Επιχειρσεις παρασκευς και προσφορς τροφμων και ποτν σε κινητος προσωρινος χρους.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ.Φ.80000/18430/616/29-7-2013 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την ασφλιση των διατελοντων απο 1.1.2011 και εφεξς δημρχων.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤΑΓ. Κ2/5117/Κ2/4883/26-7-2013 : Εγκκλιος αναφορικ με την καραχριση ετσιων Οικονομικν Καταστσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστολ ανακονωσης στο Εθνικ Τυπογραφεο αναφορικ με την γενομνη καταχριση.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5027336/ΕΞ2013/19-7-2013 : Διαμρφωση φορολογητας αξας για την επιβολ του ΦΠΑ κατ την παρδοση πετρελαιοειδν προντων που προορζονται για τον εφοδιασμ πλοων και αεροσκαφν.
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΙΔΔ/Β1.1/499/21017/26-7-13 : Υπηρεσιακ κατσταση μεταφερμενου προσωπικο δυνμει της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του ρθρου πρτου του ν. 4093/12
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/747/25-7-13 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α) που αφορον θματα επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. 2196/20936/24-7-13 : Αποσρσεις υπηρεσιακν οχημτων και Μητρο Κρατικν Αυτοκιντων
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/35204/3355/25-7-13 : Αντιμετπιση εξντλησης αποθματος εντπων αδειν κυκλοφορας οχημτων - Χοργηση Υπηρεσιακν Αντιγρφων
ΥΠΥΜΕΔΙ Π110/27765/4512/25-7-13 : Σχετικ με τον κωδικ 114 μετ την εφαρμογ του ν. 4155/13
ΥΠ.Π.ΘΡ. 102837/Δ1/25-7-13 : Χοργηση - Ανανωση δειας υπηρεσιακς εκπαδευσης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης (για υποτρφους του ΙΚΥ) για το σχολικ τος 2013-2014 - Χοργηση - Ανανωση αδειν χωρς αποδοχς για ολοκλρωση μεταπτυχιακν σπουδν"
ΙΚΑ Γ99/1/124/25-7-13 : Καταβολ Δωροσμου Β τετραμνου 2013 σε εργατοτεχντες οικοδμους
ΥΠΥΜΕΔΙ 30609/3357/24-7-13 : Διευκρινσεις για συνεργεα αυτοκιντων οχημτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1186/24-7-13 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1149/13 διαταγς του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων σχετικ με διευκρινσεις ως προς την επιβολ της ειδικς εισφορς αλληλεγγης και του τλους επιτηδεματος, οικονομικο τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/40464/0026/23-7-13 : Παρακρτηση και απδοση αμοιβς δικηγρου
ΥΠ.ΥΓ. Υ4Α/ΟΙΚ.70456/25-7-13 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη διαδικασα γκρισης για τη δωρεν νοσηλευτικ και ιατροφαρμακευτικ περθαλψη σε κατχους βιβλιαρου οικονομικς αδυναμας και σε ανασφλιστους και οικονομικ αδνατους Αλλοδαπος που βρσκονται στην Ελληνικ Επικρτεια
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2/1/20845/24-7-13 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4172/13 "Φορολογα εισοδματος, επεγοντα μτρα εφαρμογς του ν. 4046/12, του ν. 4093/12 και του ν. 4127/13 και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-167 Α)
ΥΠΥΜΕΔΙ Π140/36626/5782/24-7-13 : Διορθσεις στην λη των εγχειριδων ΠΕΙ Λεωφορεων και Φορτηγν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1185/23-7-13 : Ενδεξεις συναλλαγν / δραστηριοττων ασυνθων ποπτων νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και χρηματοδτησης της τρομοκρατας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 24741/3153/23-7-13 : Δημοσευση Οδηγας 2013/35/ΕΕ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 24863/3163/23-7-13 : Επιμρφωση εργοδοτν ως τεχνικο ασφλειας στις επιχειρσεις τους
ΥΠΕΚΑ 190802/27-7-13 : Διαδικασες χοργησης αδειν για τα υφιστμενα δικαιματα χρσης νερο και τις δειες χρσεις νερο και εκτλεσης νων ργων - αξιοποησης υδατικν πρων
IKA 45/22-7-13 : Υπαγωγ των συνταξιοχων του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ στον ΕΟΠΥΥ για παροχς ασθνειας σε εδος
ΥΠ.ΕΣ. 29521/22-7-13 : Συμπρξσεις δημσιων και ιδιωτικν φορων για τη δημιουργα δεξιοττων στον κατασκευαστικ τομα (Ευρωπαικ Πργραμμα Πλασιο για την Ανταγωνιστικτητα και την Καινοτομα - Ευφυς Ενργεια - Ευρπη (Build Up Skills)
ΟΑΕΕ 36/18-7-13 : Χοργηση φορητο εντπου Α1 σε οφειλτες ασφαλισμνους - Νομικ αξα των εγγρφων και των δικαιολογητικν που εκδδονται σε λλο κρτος μλος της ΕΕ
ΟΑΕΔ 60730/19-7-13 : Καταβολ οικογενειακο επιδματος τους 2013
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.30202/14889/518/13 (ΦΕΚ-1753 Β/18-7-13) : Επκταση της ασφλισης του Τομα Πρνοιας Ξενοδοχουπαλλλων του ΤΑΠΙΤ
ΥΠ.ΕΣ. 29248/19-7-13 : Βρβευση Ευρωπαικν Ολοκληρωμνων Αναπτυξιακν Δρσεων σε διασυνοριακ εππεδο (AEBR "Sail of Papenburg" 2013)
ΙΚΑ 44/19-7-13 : Καθορισμς των διοικητικν διαδικασιν εκτπωσης βεβαισεων αποδοχν συντξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρην ΤΑΠΟΤΕ τους 2012, οι οποες διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/18-7-13 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 17 του ν. 4110/13 (ΦΕΚ-17 Α), σχετικ με τη χοργηση δυναττητας επιλογς φορολγησης των επαγγελματικν μισθσεων και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους
ΟΑΕΕ 35/18-7-13 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση μετχων ανωνμων εταιρειν, των οποων ο σκοπς εναι η μεταφορ προσπων πραγμτων επ κομστρω με αυτοκνητο δημοσας χρσης
ΟΑΕΕ 34/18-7-13 : Οριστικοποηση σνταξης αναπηρας των ασφαλισμνων απ 1-1-93
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1178/17-7-13 : Οδηγες ως προς τη διενργεια επιτπιου ελγχου (αυτοψας) μετ τη μεταφορ των αρμοδιοττων των Τμημτων και των Γραφεων Ελγχου ΔΟΥ Α και Β τξεως σε λλη ΔΟΥ Α τξεως, σμφωνα με τις ισχουσες διατξεις
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 24136/1257/18-7-13 : Διευκρινσεις σχετικ με την καθιρωση ειδικς εισφορς 1% υπερ ΟΑΕΔ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1177/17-7-13 : Αμεση προθηση εργασιν για την ικανοποηση αιτσεων επιστροφς ΦΠΑ
ΥΠ.ΕΣ. 28915/18-7-13 : Εκδηλσεις για τα Επιχειρησιακ Προγρμματα και τα Διαρθρωτικ Ταμεα, 2014/2020 (OPEN DAYS 2013)
ΥΠ.ΕΣ. 28914/18-7-13 : Διεθνς βραβεο (E-Visionary Award) για την προθηση Ηλεκτροκνητων Οχημτων σε Δμους και Περιφρειες
ΙΚΑ Α21/449/63/ΕΓΚ.43/11-7-13 : Αμοιβ και παρακρτηση εισφορν περιστασιακ απασχολομενων με την διαδικασα κδοσης και εξαργρωσης ειδικς επιταγς : "Εργσημο" - Τροποποισεις - Νες κατηγορες - Διευκρινσεις - Προυποθσεις χοργησης παροχν Ασθνειας
ΥΠ.ΥΓ. ΥΓ10/ΓΠ/46252/17-7-13 : Σχετικ με δικαιματα και υποχρεσεις ιατρν υπηρεσας υπαθρου
ΥΠ.ΕΣ. 28662/15-7-13 : Μεταφορ μαθητν σχολικο τους 2013-2014 σμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 24001/11-6-13 (ΦΕΚ-1449 Β)
ΥΠΥΜΕΔΙ 33745/4268/9-7-13 : Παραβσεις που αφορον στα αποστελλμενα στοιχεα και καταστσεις απ το Μηχανογραφικ Σστημα (Μ.Σ.) των ΙΚΤΕΟ στον Κεντρικ Υπολογιστ του Μ.Σ. του ΥΠΥΜΕΔΙ
ΥΠ.Π.ΘΡ. Φ.18/93893/Δ5/12-7-13 : Εφαρμογ των διατξεων της ΠΥΣ 6/28-2-12 (Α 38)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/68471/0026/12-7-13 : Ομογενοποηση υπογραφς αποφσεων ανληψης υποχρεσεων
ΥΠΟΜΕΔΙ 34623/4381/12-7-13 : Αποστολ δεδομνων και φωτογραφιν τεχνικο ελγχου οχημτων μσω του Μηχανογραφικο Συστματος (Μ.Σ.) των ΚΤΕΟ
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/35/ΟΙΚ.19777/15-7-13 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
ΥΠΕΚΑ 133716/2044/15-7-13 : Διαδικασα κδοσης και θερησης δειας θρας
ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/19509/12-7-13 : Σχετικ με την υποβολ του ερωτματος για λγους δημσιας εθνικς ασφλειας και αναζτησης πιστοποιητικο μη απλασης στο πλασιο της διαδικασας πολιτογρφησης αλλογενν και ομογενν μη κατχων ΕΔΤΟ αλλοδαπν
ΥΠ.ΕΣ. 28560/15-7-13 : Δημιουργα ενιαας δικτυακς πλης για τις Ευρωπαικς χρηματοδοτσεις των Επιχειρσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/68486/ΔΠΓΚ/12-7-13 : Εκτλεση προυπολογισμο
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/62/ΟΙΚ.19639/12-7-13 : Απογραφ προσωπικο Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου και Δημοτικν Επιχειρσεων
ΥΠΟΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.28488/2801/11-7-13 : Εθνικ Μητρο Μεταφορικν Επιχειρσεων (ΕΜΜΕ) της Ελλδας
ΕΟΠΥΥ 23578/11-7-13 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με τη διαδικασα παρακρατσεων σε λογαριασμος φαρμακεων απ τον ΕΟΠΥΥ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1163/13 (ΦΕΚ-1675 Β/8-7-13) : Οροι και διαδικασα εσπραξης - επιστροφς για την εφαρμογ του ηλεκτρονικο παρβολου
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 6209/13 (ΦΕΚ-1656 Β/4-7-13) : Διαδικασα υλοποησης ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του ξεναγο
ΙΚΑ 42/10-7-13 : Παρακρτηση ποσο σνταξης περιθαλπομνων σε ΝΠΔΔ τα οποα παρχουν υπηρεσες κλειστς περθαλψης και απδοση αυτο στα θεραπευτρια. Κοινοποηση της διταξης του ρθρου 66 παρ.8 του ν. 3984/11 και της αρ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/ΓΠ/οικ.87101/27-7-11 (ΦΕΚ-1798 Β) Υπουργικς Απφασης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1172/9-7-13 : Κοινοποηση διατξεων της πγιας ρθμισης ληξιπρθεσμων χρεν της υποπαραγρφου Α2 της παρ. Α του πρτου ρθρου του ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α/9-5-13)
ΟΑΕΕ 33/10-7-13 : Πγια ρθμιση οφειλμενων ασφαλιστικν εισφορν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Β7/18024/3268/10-7-13 : Θματα εφαρμογς των διατξεων του Ν. 4152/13 (Α 107) πως τροποποιθηκε με το Ν. 4158/13 (Α 126) και των κατ εξουσιοδτηση αυτν εκδοθεισν αρ. Β7/15877/2914/13 (Β 1265) (πγια ρθμιση) Β7/15878/2915/13 (Β 1265) (Ρθμιση Νας Αρχς) Υ.Α.
ΥΠ.ΕΣ. 28033/10-7-13 : Πρσκληση για την υποβολ Επιχειρησιακο Σχεδου για την Πρσινη Πρωτεουσα της Ευρπης 2016
ΥΠ.ΕΣ. Φ.82215/18303/9-7-13 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τον εννοιολογικ προσδιορισμ των ρων "ιθαγνεια", "υπηκοτητα" και "Εθνικτητα"
ΥΠΕΚΑ 133581/3471/10-7-13 : Προστασα αρωματικν - μελισσοτροφικν φυτν και φαρμακευτικν βοτνων της χρας
ΙΚΑ 40/8-7-13 : Υποχρωση αναγραφς στις αποφσεις συνταξιοδτησης του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ των συνταξιοχων και των συζγων τους και γνωστοποηση τους στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ - Κοινοποηση των διατξεων των παρ. 5 και 6 του ρθρου 18 του Ν. 4144/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1171/4-7-13 : Οδηγες σχετικ με την παροχ στοιχεων απ τους φορολογομενους κατ τον λεγχο υποθσεων φυσικν προσπων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1166/4-7-13 : Κοινοποηση της υπ αριθμ. 169/13 γνωμοδτησης του ΝΣΚ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1089/25-4-13 : Παροχ οδηγιν για τον καθορισμ της αποζημωσης αυθαρετης χρσης Ανταλλαξμων και Δημοσων Κτημτων σε περπτωση κατ την οποα επ αυτν των ακιντων χουν ανεγερθε κτσματα απ τους αυθαιρτους κατχους
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Α/5025806/ΕΞ2013/8-7-13 : Δδονται διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα επιστροφν κατ την απσυρση οχημτων
ΥΠ.ΕΣ. 26854/3-7-13 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
ΥΠ.ΕΣ. 27661/8-7-13 : Παροχ απολογιστικν στοιχεων πραγματικο κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τους Δμους, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2012 ως 30-6-2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1170/8-7-13 : Κοινοποηση διατξεων υποπαραγρφου Α6 του ν. 4152/13 και οδηγες για την εφαρμογ τους
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1169/8-7-13 : Εκπτωση απ τα ακαθριστα σοδα των επιχειρσεων των δαπανν επιστημονικς και τεχνολογικς ρευνας που πραγματοποιθηκαν μσα στη διαχειριστικ περοδο 2012
ΥΠ.ΟΙΚ ΠΟΛ.1167/2-7-13 : Διαδικασα απαλλαγς απ το ΦΠΑ της παρδοσης αγαθν απ εγκατεστημνο στο εσωτερικ της χρας μας πωλητ σε εγκατεστημνο σελλο κρτος μλος αγοραστ και την απευθεας εξαγωγ των αγαθν σε τρτη χρα.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1165/4-7-13 : Θση σε ελεθερη κυκλοφορα με ταυτχρονη θση σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης εμπορευμτων που προορζονται να παραδοθον ως εφδια πλοων και αεροσκαφν με απαλλαγ απ το φρο προστιθεμνης αξας : Διευκρινσεις-οδηγες εφαρμογς της ΠΟΛ.1100/2013 Α.Υ.Ο.
ΥΠΕΚΑ 133340/3030/5-7-2013 : Δυναττητα κδοσης αδειν δμησης στις εκτσεις των παραγρφων 6β & 6γ του ρθρου 3 του νμου 998/1979
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1164/13 : Αντιμετπιση απ πλευρς ΦΠΑ των δαπανν επισκευς στα πλασια εγγησης καλς λειτουργας (claims).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
Κ.Υ.Α. 43311/13 (ΦΕΚ-2100 Β/27-8-13) : Απαιτομενα δικαιολογητικ και διαδικασες για την κδοση των εγκρσεων / αδειν δμησης σε δημσια ακνητα του ρθρου 10 του Ν. 3986/11 "Επεγοντα Μτρα Εφαρμογς Μεσοπρθεσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2012-2015" (ΦΕΚ-152 Α) πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/78782/0025/13 (ΦΕΚ-2159 Β/30-8-13) : Τροποποηση - Κωδικοποηση της υπ αριθμ. 2/97892/0025/12 απφασης του Υπουργο Οικονομικν "Καθορισμς του ειδικτερου τρπου προσδιορισμο και λογιστικς αποτπωσης των λειτουργικν εξδων και των διοικητικν δαπανν που αφαιρονται απ το τμημα σμφωνα με την παρ. 14 του ρθρου 2 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ-152 Α), λογιστικς αποτπωσης των εσδων απ την αξιοποηση των περιουσιακν στοιχεων, ….
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254/13, ΦΕΚ-2145 Β/30-8-13 : Υποχρεωτικ αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικν - βεβαισεων αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
ΥΠ.ΟΙΚ. 37083/577/13 (ΦΕΚ-2166 Β/30-8-13) : Παρταση του χρονικο διαστματος του πρτου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 54 του ν. 4002/11 (ΦΕΚ-180 Α)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.23795/791/13 (ΦΕΚ-2124 Β/28-8-13) : Καθορισμς στοιχεων της Πρξης Βεβαωσης Οφειλς για την εσπραξη καθυστερομενων ασφαλιστικν οφειλν
Κ.Υ.Α. Φ.30215/21276/727/13 (ΦΕΚ-2124 Β/28-8-13) : Εσπραξη της προβλεπμενης απ το ν. 3986/11 (152 Α) ειδικς εισφορς 1% υπερ του Τομα Πρνοιας Δημοσων Υπαλλλων του ΤΠΔΥ
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1124384/ΕΞ2013/28-8-13 (ΦΕΚ-2124 Β/28-8-13) : Κατανομ των θσεων Ελεγκτν Βεβαωσης και Αναγκαστικς Εσπραξης των Εσδων του Κρτους της Ειδικς Γραμματεας του Σματος Δωξης Οικονομικο Εγκλματος (ΣΔΟΕ) στις Επιχειρησιακς και στις Περιφερειακς Διευθνσεις αυτς
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.81025/29-8-13 (ΦΕΚ-2135 Β/29-8-13) : Καννες υγιεινς σχολικν κυλικεων, καντινν (σταθερν), χρων εστασης εντς των σχολεων και καθορισμς των προιντων που διατθενται απ αυτ εντς δημοσων και ιδιωτικν σχολεων πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
Κ.Υ.Α. 34280/13 (ΦΕΚ-2137 Β/29-8-13) : Παρλληλη σκηση αρμοδιοττων της Δημοτικς Αστυνομας απ την Ελληνικ Αστυνομα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1201/13 (ΦΕΚ-2130 Β/28-8-13) : Τροποποηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1126/13, σον αφορ στην προθηση του διαμετακομιστικο εμπορου
ΥΠΕΚΑ 133281/2218/13 (ΦΕΚ-2120 Β/28-8-13) : Εκτατικ και ημισταυλισμνη χοιροτροφα σε δση και δασικς εκτσεις
K.Y.A. 75185/13 (ΦΕΚ-2133 Β/28-8-13) : Αναπροσαρμογ του ποσο του παραβλου που απαιτεται για την ενπιον του Συμβουλου Χαρτων συζτηση της υποβαλλομνης αιτσεως χριτος
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Φ.2/1860/13 (ΦΕΚ-2109 Β/27-8-13) : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.2/1510/13 (ΦΕΚ-1589 Β) απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων "Προκρυξη Δρσης "Εκσυγχρονισμς Πρατηρων Υγρν Καυσμων""
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1197/13 (ΦΕΚ-2110 Β/27-8-13) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των περιοδικν δηλσεων ΦΠΑ που η καταληκτικ ημερομηνα υποβολς τους εναι η 20-8-2013, για τους υποκεμενους αρμοδιτητας της ΔΟΥ Θρας
Κ.Υ.Α. 27953/1745/13 (ΦΕΚ-2122 Β/28-8-13) : Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν - καθορισμς δικαιολογητικν για την σκηση του επαγγλματος του Φορτοεκφορτωτ ξηρς και λιμνος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1200/13 (ΦΕΚ-2122 Β/28-8-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 1106485/62220/0016/ απφασης (ΦΕΚ-1685 Β/2001) "Επιστροφ του φρου εισοδματος φυσικν προσπων μσω Τραπεζν και Πιστωτικν Ιδρυμτων και ρθμιση συναφν θεμτων", πως ισχει καιτης απφασης με αριθμ πρωτ. 11142200/8853/0016 (ΦΕΚ-1945 Β/2006) "Ρθμιση θεμτων σχετικν με την επιστροφ φρου εισοδματος φυσικν προσπων μσω Τραπεζν", πως τροποποιθηκε και ισχει
Κ.Υ.Α. 3.24641/ΟΙΚ.3.1574/13 (ΦΕΚ-2091 Β/27-8-13) : Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα
Κ.Υ.Α. 24459/220/26-8-13 (ΦΕΚ-2082 Β/26-8-13) : Κλυψη των Συνδικαλιστικν Οργανσεων καθς και του Ινστιτοτου Εργασας της Γενικς Συνομοσπονδας Εργατν Ελλδας (ΓΣΕΕ), σμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) περ. β) της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/13
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 3525.1.1.5/01/2013 (ΦΕΚ-2079 Β/26-8-13) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ακτοπλοικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2013
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 3525.1.1.10/01/2013 (ΦΕΚ-2078 Β/26-8-13) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Μεσογειακν και Τουριστικν Επιβατηγν Πλοων τους 2013
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 17955/13 (ΦΕΚ-2061 Β/23-8-13) : Τροποποηση του π.δ. 43/02 "Κατταξη ξενοδοχειακν καταλυμτων σε κατηγορες με σστημα αστρων και τεχνικς προδιαγραφς αυτν (ΦΕΚ-43 Α) πως ισχει
Κ.Υ.Α. 27068/413/23-8-13 (ΦΕΚ-2053 Β/23-8-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 9892/364/2-11-11 υ.α. (ΦΕΚ-2462 Β), με ττλο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη ανργων πτυχιοχων ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων πανεπιστημιακο και τεχνολογικο τομα, ως 35 ετν" πως χει τροποποιηθε ...
ΥΠΕΚΑ ΔΕ/Α/ΟΙΚ.15255/13 (ΦΕΚ-2055 Β/23-8-13) : Τεχνικς Κανονισμς με ττλο "Τεχνικς οδηγες για την αποθκευση και διακνηση βιοκαυσμων στις εγκαταστσεις διυλιστηρων και στις εγκαταστσεις αποθκευσης και διακνησης πετεραλαιοειδν προιντων"
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 27397/122/13 (ΦΕΚ-2062 Β/23-8-13) : Επιβολ διοικητικν κυρσεων για τις ευθως αποδεικνυμενες παραβσεις της εργατικς νομοθεσας, κατ δσμια αρμοδιτητα του Επιθεωρητ Εργασιας
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/ΟΙΚ.39707/3690/13 (ΦΕΚ-2046 Β/22-8-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Α/5790/575/09 απφασης "Καθορισμς κομστρου για Επιβατηγ Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκνητα"...
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/18382/1905/13 (ΦΕΚ-2046 Β/22-8-13) : Καθορισμς προυποθσεων και διαδικασας χορηγσεως στοιχεων κυκλοφορας για δοκιμαστικ κυκλοφορα αυτοκιντων οχημτων μοτοσικλετν
ΥΠΥΜΕΔΙ Β/36145/3422/13 (ΦΕΚ-2046 Β/22-8-13) : Τροποποηση - συμπλρωση διατξεων της υπ αριθμ. Β/13985/1070/05 απφασης "Οροι και προυποθσεις αντικατστασης αστικν και υπεραστικν λεωφορεων" ...
Κ.Υ.Α. 29577/3167/13 (ΦΕΚ-2046 Β/22-8-13) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την οδηγα 2013/15/ΕΕ του Συμβουλου της 13ης Μαου 2013, για την προσαρμογ ορισμνων οδηγιν στον τομα της ελεθερης κυκλοφορας των εμπορευμτων λγω της προσχρησης της Δημοκρατας της Κροατας
Κ.Υ.Α. ΔΜΕΟ/ΟΙΚ.3253/ΣΤ/0718/Φ.911/13 (ΦΕΚ-2048 Β/22-8-13) : Μτρα Περιορισμο Κυκλοφορας Οχημτων στο Κντρο της Αθνας
Κ.Υ.Α. 1699/05/13 (ΦΕΚ-2035 Β/22-8-13) : Πρτυπες περιβαλλοντικς δεσμεσεις για τα ργα και δραστηριτητες της κατηγορας Β της 12ης Ομδας "Ειδικ Εργα και δραστηριτητες" του Παρ. ΧΙΙ της υπ αριθμ. 1958/12 Υ.Α. πως τροποποιθηκε και ισχει και ειδικτερα για τα ργα και τις δραστηριττηες με α/α 13 α) Σωφρονιστικ καταστματα και β) Κντρα και Μονδες Πρτης Υποδοχς (ΚΕΠΥ) και Προαναχωρησιακ Κντρα Κρτησης (ΠΚΕΚ)
Κ.Υ.Α. 46537/13, ΦΕΚ-2036 Β/22-8-13 : Καθορισμς Πρτυπων Περιβαλλοντικν Δεσμεσεων για τις δραστηριτητες της κατηγορας Β της 11ης Ομδας "Σταθμο Ανεφοδιασμο οχημτων με αρια υγρ κασιμα" που ανκουν στην υποομδα "μεταφορ - διακνηση καυσμων και χημικν ουσιν"
Κ.Υ.Α. 40534/4859/13 (ΦΕΚ-2041 Β/22-8-13) : Τροποποηση της ΚΥΑ 1617/7-12-10 (ΦΕΚ-1980 Β) "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης, και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/861/13 (ΦΕΚ-2044 Β/22-8-13) : Καννες Διακνησης και Εμπορας Προιντων και Παροχς Υπηρεσιν (ΔΙΕΠΠΥ)
Κ.Υ.Α. 8503/94606/13 (ΦΕΚ-2016 Β/16-8-13) : Καθορισμς παραβλων για τα φυτοπροστατευτικ προιντα και τον λεγχο των υπολειμμτων αυτν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1194/13 (ΦΕΚ-1997 Β/14-8-13) : Παρταση της προθεσμας που ορζεται στο πρτο εδφιο της παρ. 7 του ρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1159/11 (ΦΕΚ-1657 Β) για τα νομικ πρσωπα του πρτου εδαφου της παρ. 5 του ρθρου 82 του ν. 2238/94, με διαχειριστικ περοδο που ληξε απ την 1-1-13 ως και την 28-2-13
Κ.Υ.Α. 46296/13 (ΦΕΚ-2002 Β/14-8-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις (ΠΠΔ) για ργα και δραστηριτητες της κατηγορας Β της 7ης Ομδας "Πτηνοκτηνοτροφικς εγκαταστσεις" του Παραρτματος VII, της υπ αριθμ. 1958/12 υ.α. πως τροποποιθηκε και ισχει και ειδικτερα για τα ργα και τις δραστηριτητες με α/α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 και 14
ΥΠΕΚΑ 46294/13 (ΦΕΚ-2001 Β/14-8-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις (ΠΠΔ) για ργα και δραστηριτητες της κατηγορς Β της 5ης Ομδας "Εξορυκτικς και συναφες δραστηριτητας του Παρ. V της υπ αριθμ. 1958/12 (ΦΕΚ-21 Β) Υ.Α., πως τροποποιθηκε και ισχει και ειδικτερα για τα ργα και τις δραστηριτητες με α/α 10
ΥΠΕΚΑ 169810/13 (ΦΕΚ-1999 Β/14-8-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις για ργα και δραστηριτητες της κατηγορας Β της 11ης Ομδας "Μεταφορ Ενργειας, Καυσμων και Χημικν Ουσιν", α/α 11 : "Μεμονωμνα κντρα υπερυψηλς τσης και μεμονωμνοι υποσταθμο επ της επιφνειας του εδφους (συμπεριλαμβνονται και οι επεκτσεις σε υφιστμενους υποσταθμος) με τση λειτουργας απ 50 ως 150 kV" του Παραρτματος ΧΙ της Υ.Α. 1958/12 , πως εκστοτε ισχει
ΥΠΕΚΑ 45964/13 (ΦΕΚ-1987 Β/14-8-13) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις για τις δραστηριτητες της κατηγορας Β της 9ης Ομδας "Βιομηχανικς δραστηριτητες και συναφες εγκαταστσεις" που ανκουν στην υποομδα παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας
ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 20621/13 (ΦΕΚ-1994 Β/14-8-13) : Τροποποηση Κανονισμο Οργνωσης και Λειτουργας Αμοιβαων Ιπποδρομιακν Στοιχημτων
ΓΠ/76788/13 (ΦΕΚ-2003 Β/14-8-13) : Καθορισμς πρσθετων - ειδικν κριτηρων επιλογς προσωπικο για την στελχωση νοσοκομειακν δομν στο πλασιο της διαδικασας ανασυγκρτησης Φορων και Δομν εποπτεας του Υπουργεου Υγεας
Κ.Υ.Α. 6000/2/233/13 (ΦΕΚ-1984 Β/14-8-13) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων ιδιωτν στις Σχολς Αστυφυλκων και Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2015-2016
Κ.Υ.Α. 1661/13 (ΦΕΚ-1993 Β/14-8-13) : Απσχιση Κλδου Συντρησης Τροχαου Υλικο της αννυμης εταιρεας "Οργανισμς Σιδηροδρμων Ελλδος" (ΟΣΕ) και απορρφηση απ την αννυμη εταιρεα "Ελληνικ Εταιρεα Συντρησης Σιδηροδρομικο Τροχαου Υλικο Αννυμη Εταιρεα" (ΕΕΣΣΤΥ) σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 24 του Ν. 4111/13
K.Y.A. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/13 (ΦΕΚ-1983 Β/14-8-13) : Καθορισμς απαιτσεων για ανεξαρτησα, αμεροληψα και ικαντητα των μελν των εξεταστικν επιτροπν του ρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/11, του συστματος εσωτερικο ελγχου των υπηρεσιν της παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 3982/11 και των εξεταστικν επιτροπν, του τρπου και των αναγκαων υποδομν για τη διενργεια των εξετσεων, της εξεταστας λης, της διρκειας, του τρπου και του περιεχομνου της επιμρφωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν, του τπου και του περιεχομνου των εκδιδμενων αδειν καθς και του τρπου παρακολοθησης και υποστριξης των εξεταστικν επιτροπν απ τον Εθνικ Οργανισμ Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο για την επαγγελματικ δραστηριτητα του χειρισμο μηχανημτων ργου
Κ.Υ.Α. 2/73377/0022/13 (ΦΕΚ-1958 Β/12-8-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. οικ. 2/13917/0022/17-2-12 (ΦΕΚ-414 Β) κ.υ.α. για τον καθορισμ αποδοχν του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου που απασχολεται στο Δημσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των αναπληρωτν εκπαιδευτικν
Κ.Υ.Α. 15715/13 (ΦΕΚ-1956 Β/12-8-13) : Εκχρηση φσματος επγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς στη "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.(ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΙΔΔ/Φ.2/3/ΟΙΚ.22274/9-8-13 (ΦΕΚ-1992 Β/14-8-13) : Καθορισμς της διαδικασας επιλογς των προς μετταξης μεταφορ υπαλλλων, των κριτηρων επιλογς και κατταξς τους καθς και του τρπου μοριοδτησς τους
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/22082/13 (ΦΕΚ-1953 Β/12-8-13) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/ 2010 (Β 1592) απφασης «Σστημα πιστοποησης της Επιμρφωσης».
ΑΓΟΡ.ΔΙΑΤ. 4/13 (ΦΕΚ-1949 Β/12-8-13) : Απαιτσεις για τη λειτουργα των ταξιμτρων
ΕΠ.ΑΝΤ. 31/VII/2013 (ΦΕΚ-1948 Β/12-8-13) : Γνωμοδτηση βσει του ρθρου 23 του Ν. 3959/11 πως ισχει επ του Σχεδου Προεδρικο Διατγματος "Θσπιση παρεκκλσεως απ τις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 3 του ν. 3919/11 (ΦΕΚ-32 Α) σε σχση προς το επγγελμα του γεωγεχνικο"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/5287/13 (ΦΕΚ-1944 Β/9-8-13) : Ορισμς Ημερσιων Οικονομικν Εφημερδων Β εξαμνου 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1192/13 (ΦΕΚ 1919 Β/7-8-2013): Συμπλρωση - Τροποποηση της απφασης με αριθμ πρωτ. 1114200/8853/0016/27-12-2006 «Ρθμιση θεμ¬των σχετικν με την επιστροφ φρου εισοδματος φυσικν προσπων μσω των Τραπεζν».
ΚΥΑ Δ12/οικ.25725/1158/13 (ΦΕΚ 1926 Β/8-8-2013) : Εφαρμογ προγρμματος Κατασκηνσεις – Λουτροθεραπεα Πηλοθεραπεα για ηλικιωμνα τομα και ενλικα τομα με αναπηρες
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1190/13 (ΦΕΚ 1926 Β/8-8-2013) : Τροποποηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/11, (ΦΕΚ 39/20.1.2012/ τ. Β) σχετικ με την απαλλαγ απ το ΦΠΑ της παρδοσης αγαθν και παροχς υπηρεσιν που πραγματοποιονται στα πλασια των ρυθμσεων των διπλωματικν και προξενικν σχσεων και για τις ανγκες των αναγνωρισμνων απ την Ελλδα διεθνν και ευρωπακν οργανισμν των μελν του προσωπικο τους.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1191/13 (ΦΕΚ 1926 Β/8-8-2013) : Διαδικασα αποστολς στοιχεων πελατν πιστωτικν ιδρυμτων με αυξημνο κνδυνο φοροδιαφυγς, σμφωνα με την παρ. 2 του ρθρου 82 του Ν. 2238/1994.
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/13 (ΦΕΚ 1914 Β/7-8-2013): Καθορισμς της διαδικασας επιλογς των υπαλλλων που τθενται σε διαθεσιμτητα, των κριτηρων επι¬λογς και κατταξς τους, τον τρπο μοριοδτησς τους και ρθμιση ζητημτων λειτουργας του Τριμε¬λος Συμβουλου του ρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελν Ειδικν Υπηρεσιακν Συμβουλων.
ΚΥΑ 2/71338/0026/13 (ΦΕΚ – 1911 Β/6-8-2013): Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ της εισοδηματικς ενσχυσης οικογενειν ορεινν και μειονεκτικν περιοχν.
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 8133.1/02/2013/13 (ΦΕΚ 1902 Β/5-8-2013) : Καθορισμς των διαδικασιν και των υποχρεσεων των φορων εκμετλλευσης λιμενικν τερματικν σταθμν σον αφορ θματα προσβασιμτητας, πληροφρησης και παροχς συνδρομς σε τομα με αναπηρα με μειωμνη κινητικτητα στους λιμνες.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1184/13 (ΦΕΚ 1900 Β/5-8-2013) : Παρταση προθεσμας υποβολς με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου δλωσης φορολογας εισοδματος (Ε1) οικον. τους 2013.
ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/13 (ΦΕΚ – 1881 Β/1-8-2013): Υποχρεωτικ αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικο στρατολογικς κατστασης που εκδδεται απ υπη¬ρεσες του Υπουργεου Εθνικς μυνας.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1181/13 (ΦΕΚ 1880 Β/1-8-2013): Παρταση των προθεσμιν υποβολς της Οριστικς Δλωσης Απδοσης Φρου Μισθωτν Υπηρεσιν (Φ.Μ.Υ. - ντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικς Δλω¬σης Απδοσης Φρου Μισθωτν Υπηρεσιν (Φ.Μ.Υ. - ντυπο Ε12-Φ-01.015Α) απ αμοιβς που καταβλ¬θηκαν σε αξιωματικος και μλη καττερου πλη¬ρματος πλοου και της βεβαωσης αποδοχν συντξεων.
ΚΥΑ 8197/90920/13 (ΦΕΚ – 1883 Β/1-8-2013): Θσπιση Εθνικο Σχεδου Δρσης με στχο την εφαρ¬μογ της Οδηγας 2009/128/ΕΚ και την προστασα του ανθρπου και του περιβλλοντος.
ΚΥΑ 30844/13 (ΦΕΚ – 1897 Β/1-8-2013): Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 2014.
ΚΥΑ 30842/13 (ΦΕΚ – 1896 Β/1-8-2013): Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογι¬σμο των δμων, οικονομικο τους 2014 - τροποποηση της υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β 253) απ¬φασης «Καθορισμς του τπου του προπολογισμο των δμων και κοινοττων».
ΥΠ.ΟΙΚ. 33903/519/13 (ΦΕΚ – 1892 Β/1-8-2013): Διενργεια εξετσεων πιστοποησης εκτιμητν κατ’ εφαρμογ της υποπαραγρφου Γ.3 του νμου 4152/9.5.2013 (ΦΕΚ Α 107).
ΥΠΕΚΑ 44384/13 (ΦΕΚ – 1878 Β/1-8-2013): Καθορισμς της σφραγδας των Κτηματολογικν Γραφεων.
ΥΠ. ΟΙΚ. Δ18Α/5027038/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ – 1869 Β/31-7-2013): Προποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα χοργη¬σης απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης και τα τλη κυκλοφορας επιβατικν αυτοκιντων που πα-ραλαμβνονται απ ανπηρους λληνες πολτες και πολτες των λλων κρατν μελν της Ευρωπακς νωσης.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 8040/88923/13 (ΦΕΚ – 1849 Β/29-7-2013): Διαδικασες αρχικς και συμπληρωματικς κατρτισης των υπεθυνων εμπορας γεωργικν φαρμκων και ανκλησης του πιστοποιητικο κατρτισς τους.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1189/29-7-2013 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 74, παργραφος 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/27.7.13), για την υπαγωγ της εστασης στο μειωμνο συντελεστ ΦΠΑ.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1183/13 (ΦΕΚ – 1856 Β/29-7-2013): Παρταση προθεσμας υποβολς των περιοδικν δη-λσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτικ ημερομηνα υποβολς τους εναι η 22.7.2013.
ΕΛ.ΑΣ 6634/1-355613/13 (ΦΕΚ – 1851 Β/29-7-2013): Εσωτερικς Κανονισμς Λειτουργας Υπηρεσιν Φ-λαξης Εγκαταστσεων Κρτησης Αλλοδαπν (Υ.Φ.Ε.Κ.Α.).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣ/Α1120401/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 1867 Β/30-7-2013): Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας για την εξα¬ρεση απ τον αυτεπγγελτο συμψηφισμ χρηματικν απαιτσεων οφειλετν ναντι του Δημοσου με βεβαιωμνα αλλ μη ληξιπρθεσμα χρη αυτν προς το Δημσιο.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1175/13 (ΦΕΚ – 1850 Β/29-7-2013): Τπος και περιεχμενο της δλωσης στοιχεων ακιν¬των (Ε9) φυσικν και νομικν προσπων τους 2013 και διαδικασα υποβολς της.
ΥΠ. ΟΙΚ. ΠΟΛ.1187/13 (ΦΕΚ 1858 Β/30-7-2013) : Παρταση της προθεσμας που ορζεται στο πρτο εδφιο της παρ. 7 του ρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β) για τα νομικ πρσωπα του πρτου εδαφου της παρ. 5 του ρθρου 82 του ν.2238/1994, με διαχειριστικ περοδο που ληξε την 31.12.2012.
Κ.Υ.Α. 16367/13 (ΦΕΚ-1806 Β/25-7-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 14340/3-77-11 απφασης του Υπουργο Πολιτισμο και Τουρισμο "Διαδικασα γκρισης θσης σε κυκλοφορα ειδικν τουριστικν λεωφορεων δημσιας χρσης" (ΦΕΚ-2537 Β) - Ενταξη της διαδικασας στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ), σε εκτλεση των διατξεων του ν. 3844/10 (ΦΕΚ-63 Α)
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4831/13 (ΦΕΚ 1841 Β/29-7-2013) : Καθορισμς του τπου του Δελτου Αιτοντος Διεθν Προστασα.
ΚΥΑ Α3/οικ.35911/3312/13 (ΦΕΚ 1830 Β/26-7-2013) : Κατταξη και κυκλοφορα ελκυστρων εντς λιμνων.
Κ.Υ.Α. 25192/229/13 (ΦΕΚ-1820 Β/25-7-13) : Κατρτιση προγρμματος επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1173/13 (ΦΕΚ-1793 Β/25-7-13) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης φρου κερδν υπεραξας κεφαλαου απ τη μεταββαση ακιντων και καθορισμς της διαδικασας υποβολς αυτς
Κ.Υ.Α. 16368/13 (ΦΕΚ-1808 Β/25-7-13) : Καθορισμς δικαιολογητικν για την υποβολ αναγγελας σκησης του επαγγλματος του ξεναγο - Μητρο ξεναγν - Ενταξη της διαδικασας υποβολς αναγγελας σκησης του επαγγλματος του ξεναγο στα ΚΕΠ που λειτουργον ως ΕΚΕ
Κ.Υ.Α. 25969/13 (ΦΕΚ-1813 Β/25-7-13) : Συμψηφισμς οφειλν Δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1176/13 (ΦΕΚ-1813 Β/25-7-13) : Ειδικ στοιχεο για σκοπος ΦΠΑ επ ενδοκοινοτικν πρξεων - Αντικατστασης της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/10 (ΦΕΚ-51 Β)
ΥΠ.ΥΓ. 69010/13 (ΦΕΚ-1814 Β/25-7-13) : Διατξεις τιμολγησης φαρμκων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1182/13 (ΦΕΚ-1816 Β/25-7-13) : Καθορισμς τπου και περιεχομνου της δλωσης περιουσιακς κατστασης που περιλαμβνεται στην ατηση αναστολς του ρθρου 203 του Κδικα Διοικητικς Δικονομας (ν. 2717/99), πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ρθρου 12 του ν. 4051/12 (ΦΕΚ-40 Α) και του ρθρου πρτου της απ 30-4-12 ΠΝΠ (ΦΕΚ 103 Α/30-4-12) , πως κυρθηκε με το ρθρο δετερο του ν. 4079/12
ΥΠ.ΟΙΚ. 31157/397/24-7-13 (ΦΕΚ-1786 Β/24-7-13) : Εγκριση κδοσης κανονιστικς πρξης για το χαρακτηρισμ ως υποχρεωτικο ελγχου, του ελγχου που γνεται απ νμιμους ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα σμφωνα με το Διεθνς Πρτυπο Αναθσεων Διασφλισης (ΔΠΑΔ 3420, "Αναθσεις Διασφλισης για Αναφορ επ της Κατρτισης pro forma Χρηματοοικονομικν Πληροφοριν που περιλαμβνονται σε Ενημερωτικ Δελτο
Κ.Υ.Α. 133460/1978/13 (ΦΕΚ-1769 Β/22-7-13) : Καθορισμς τελν κδοσης αδειν κυνηγιο για το κυνηγετικ τος 2013-2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 24379/549/13 (ΦΕΚ-1781 Β/23-7-13) : Καθορισμς ανωττων ορων υπερωριακς απασχλησης, των εργαζομνων σε Βιομηχανικς, Βιοτεχνικς επιχειρσεις, εκμεταλλεσεις και εργασες, για το Β ημερολογιακ εξμηνο 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣ/Α/1111953/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-1776 Β/23-7-13) : Τροποποηση - συμπλρωση του ρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24-11-99 (ΦΕΚ-2134 Β) Απφασης του Υπουργο Οικονομικν, πως ισχει, περ Αποδεικτικο ενημερτητας για χρη και φορολογικς υποχρεσεις προς το Δημσιο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1174/13 (ΦΕΚ-1770 Β/22-7-13) : Συμπλρωση της ΠΟΛ. 1101/13 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων
Κ.Υ.Α. 9030/589/Φ.Γ.6.4(Γ) (ΦΕΚ-1750 Β/17-7-13) : Καθορισμς παραβλου για την κδοση των αδειν και τη συμμετοχ στις εξετσεις για την σκηση της επαγγελματικς δραστηριτητας της εκτλεσης, συντρησης, επισκευς και επιτρησης της λειτουργας ψυκτικν εγκαταστσεων, καθς και υπολογισμς της αποζημωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν σμφωνα με το ρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/11 και το ν. 4024/11
Κ.Υ.Α. 9031/590/Φ.Γ.9.6.4/13 (ΦΕΚ-1750 Β/17-7-13) : Καθορισμς παραβλου για την κδοση της βεβαωσης αναγγελας σκησης επαγγελματικν δραστηριοττων του π.δ. 108/13 (Α 141) "Καθορισμς ειδικοττων και βαθμδων επαγγελματικν προσντων για την επαγγελματικ δραστηριτητα της εκτλεσης, συντρησης, επισκευς και λειτουργας ηλεκτρολογικν εγκαταστσεων και προυποθσεις για την σκηση της δραστηριτητας αυτς απ φυσικ πρσωπα
ΙΚΑ Σ48/68/22-7-13 : Διακοπ καταβολς του ΕΚΑΣ λγω υπρβασης του κριτηρου του ποσο των 850,00 ευρ μηνιαως
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1179/13 (ΦΕΚ-1762 Β/19-7-13) : Καθορισμς του υποχρεωτικο περιεχομνου του φακλου τεκμηρωσης, του περιεχομνου του συνοπτικο πνακα πληροφοριν, της γλσσας στην οποα τηρονται οι ως νω πληροφορες, των μεθδων, τρπων και διαδικασιν προσδιορισμο των τιμν των συναλλαγν αυτν, της επικαιροποησης του φακλου τεκμηρωσης, καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 39Α του ΚΦΕ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣ/Α/1109683/ΕΞ2013 (ΦΕΚ-1741 Β/15-7-13) : Επιλογ των προς λεγχο υποθσεων φορολογας εισοδματος και λοιπν φορολογιν
ΙΚΑ Σ00/105/18-7-13 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με την υποχρωση αναγραφς στις αποφσεις συνταξιοδτησης του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ των συζγων των συνταξιοχων
ΥΠΥΜΕΔΙ 34449/4375/13 (ΦΕΚ-1730 Β/15-7-13) : Τροποποηση των αποφσεων καθορισμο των ρων και προυποθσεων της ορθς λειτουργας των Δημοσων ΚΤΕΟ, των ρων και προυποθσεων για τη χοργηση αδειν δρυσης και λειτουργας Ιδιωτικν Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΙΚΤΕΟ)
ΥΠ.Π.ΘΡ. 7846/13 (ΦΕΚ-1720 Β/12-7-13) : Αρση της επταξης των προσωρικν υπηρεσιν των εκπαιδευτικν δευτεροβθμιας εκπαδευσης
Κ.Υ.Α. 7847/13 (ΦΕΚ-1720 Β/12-7-13) : Αρση της επταξης της χρσης ακιντων και κινητν μσων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Ζ1/743/13 (ΦΕΚ-1731 Β/15-7-13) : Καθορισμς αποζημωσης των απασχολουμνων στις γραπτς απολυτριες εξετσεις της Γ τξης των Ημερσιων Γενικν Λυκεων, της Δ τξης των Εσπερινν Γενικν Λυκεων, των Ημερσιων και Εσπερινν ΕΠΑΛ και γενικ των ασχολουμνων με τις εισιτριες εξετσεις των ειδικν κατηγοριν και των διαδικασιν επιλογς των εισαγομνων στην τριτοβθμια εκπαδευση
Κ.Υ.Α. 6/8-7-13 (ΦΕΚ-1675 Β/8-7-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. οικ. 02/11-6-13 κοινς απφασης του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ και του Υπουργο Οικονομικν (Β 1414) "Κατργηση της δημσιας επιχερησης "Ελληνικ Ραδιοφωνα - Τηλεραση, Αννυμη Εταιρεα (ΕΡΤ ΑΕ), πως τροποποιθηκε και ισχει με τις υπ αριθμ. οικ. 03/12-6-13 (Β 1423) και οικ. 05/19-6-13 (Β 1483) κ.υ.α.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5088/78186/13 (ΦΕΚ-1680 Β/9-7-13) : Ρθμιση της αλιεας μεγλων πελαγικν ψαριν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1162/13 (ΦΕΚ-1669 Β/5-7-13) : Επιλογ προς λεγχο δηλσεων που υποβλλονται σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 13 ως 17 του Ν. 3296/04 και λεγχος αυτν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1156/13 (ΦΕΚ-1627 Β/1-7-13) : Ανακαθορισμς των τιμν ζωνν του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των μεταβιβαζομνων με οποιαδποτε αιτα ακιντων που βρσκονται στις Ζνες ΣΤ και Δ και ορισμς Γραμμικς Ζνης στην οδ Δφνης (απ την οδ Χλης μχρι την οδ Ανθων (προκταση οδο 28ης Οκτωβρου)) δεξι, της Δημοτικς Κοιντητας Ψυχικο του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Π.Ε. Βορεου Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς
Κ.Υ.Α. 8441/560/ΦΓ.9.6.4/13 (ΦΕΚ-1643 Β/3-7-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 411/14/ΦΓ.9.6.4/13 κ.υ.α. "Καθορισμς απαιτσεων για ανεξαρτησα, αμεροληψα και ικαντητα των μελν των εξεταστικν επιτροπν του ρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/11, του συστματος εσωτερικο ελγχου των υπηρεσιν της παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 3982/11 και των εξεταστικν επιτροπν....
Κ.Υ.Α. 8442/561/ΦΓ.9.6.4/13 (ΦΕΚ-1644 Β/3-7-13) : Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου και της διαδικασας κδοσης των βεβαισεων αναγγελας ναρξης της τεχνικς επαγγελματικς δραστηριτητας σε ηλεκτρολογικς εγκαταστσεις, καθς και καθορισμς των απαιτσεων εσωτερικο ελγχου των υπηρεσιν της παρ. 1 του ρθρου 5 του Ν. 3982/11
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.40155/14631/601/13 (ΦΕΚ-1664 Β/4-7-13) : Εγκριση Κανονισμο Υγεας Ενιαου Δημοσιογραφικο Οργανισμο Επικουρικς Ασφαλσεως και Περιθλψεως (ΕΔΟΕΑΠ)
ΥΠΕΚΑ 125837/726/13 (ΦΕΚ-1528 Β/21-6-13) : Προδιαγραφς Σνταξης των Μελετν Διαχερισης Κοινχρηστων χρων πρασνου

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.