»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2013

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».

 Τι νο ;
Δημιουργσαμε ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο αρχικ μενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με ττλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην οποα συγκεντρσαμε λα τα Υπουργεα, πως χουν διαμορφωθε με τις τελευταες αλλαγς.

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ-120 Α/29-5-13) : Εθνικ Σστημα Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων και λλες διατξεις
Ν.4156/13 (ΦΕΚ-122 Α/31-5-13) : Μνημνιο Κατανησης στον τομα της προστασας του περιβλλοντος μεταξ του Υπουργεου Περιβαλλοντικς Προστασας του Κρτους του Ισραλ και του Υπουργεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς
Ν. 4161/13 (ΦΕΚ-143 Α/14-6-13) : Πργραμμα διευκλυνσης για ενμερους δανειολπτες, τροποποισεις στο ν. 3869/10 και λλες διατξεις
Ν. 4162/13 (ΦΕΚ-150 Α/21-6-13) : Ιδρυση Εθνικο Λογαριασμο Κοινωνικς Αλληλεγγης Γενεν
Ν. 4163/13 (ΦΕΚ-155 Α/28-6-13) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Τροποποηση του ρθρου 1 της απ 30-10-2012 ΠΝΠ, η οποα κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 4118/13 "Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Ρυθμσεις για την αντιμετπιση των εξαιρετικ επειγουσν και απρβλεπτων αναγκν του κοινωφελος, μη κεροδοσκοπικο ιδρματος με την επωνυμα "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" και λλες διατξεις (Α 32)

ΠΥΣ 6/13 (ΦΕΚ-128 Α/5-6-13) : Τροποποηση της 38/12 πρξης Υπουργικο Συμβουλου "Ρθμιση θεμτων κατ εφαρμογ των παραγρφων 1 και 4 του ρθρου 7 του ν. 3864/10 (Α 119), πως τροποποιθηκε με την περ. 8 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του ρθρου μνου του ν. 4093/12 (222 Α)" (Α 223)

ΠΝΠ 10/11-6-13 (ΦΕΚ-139 Α/11-6-13) : Τροποποηση των διατξεων του ρθρου 14Β του ν. 3429/05
ΠΝΠ 28/28-6-13 (ΦΕΚ-154 Α/28-6-13) : Παρταση προθεσμας υποβολς δλωσης περιουσιακς κατστασης υποχρων του ν. 3213/03

Π.Δ. 106/13 (ΦΕΚ-138 Α/11-6-13) : Εφαρμογ απαιτσεων για ικαντητα τρησης φυλακς των ναυτικν
Π.Δ. 108/13, ΦΕΚ-141 Α/12-6-13 : Καθορισμς ειδικοττων και βαθμδων επαγγελματικν προσντων για την επαγγελματικ δραστηριτητα της εκτλεσης, συντρησης, επισκευς και λειτουργας ηλεκτρολογικν εγκαταστσεων και προυποθσεις για την σκησης της δραστηριτητας αυτς απ φυσικ πρσωπα
Π.Δ. 109/13 (ΦΕΚ-144 Α/14-6-13) : Τροποποηση διατξεων του Π.Δ. 124/03 "Κανονισμς πρσληψης προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου, στο Πυροσβεστικ Σμα, ως πυροσβεστν εποχικς απασχλησης
Π.Δ. 113/13, ΦΕΚ-146 Α/14-6-13) : Καθιρωση ενιαας διαδικασας αναγνρισης σε αλλοδαπος και ανιθαγενες του καθεσττος του πρσφυγα δικαιοχου επικουρικς προστασας σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2005/85/ΕΚ του Συμβουλου "σχετικ με τις ελχιστες προδιαγραφς για τις διαδικασες με τις οποες τα κρτη μλη χορηγον και ανακαλον το καθεστς του πρσφυγα" και λλες διατξεις
Π.Δ. 114/13 (ΦΕΚ-147 Α/17-6-13) : Για τον περιορισμ της χρσης ορισμνων επικνδυνων ουσιν σε ηλεκτρικ και ηλεκτρονικ εξοπλισμ σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου
Π.Δ. 115/13 (ΦΕΚ-149 Α/21-6-13) : Τρπος διενργειας διαγωνισμο για την κατταξη μονμων Αξιωματικν Στρατιωτικν Δικαστικν Γραμματων
Π.Δ. 116/13 : Αποδοχ παρατησης Υπουργν και Υφυπουργν
Π.Δ. 117/13 : Αποδοχ παρατησης Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν
Π.Δ. 118/13 (ΦΕΚ-152 Α/25-6-13) : Τροποποηση του π.δ. 85/12 (Α 141) - Ιδρυση Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο και μετονομασα των Υπουργεων Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και Παιδεας και Θρησκευμτων, Πολιτισμο και Αθλητισμο σε Υπουργεο Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας και σε Υπουργεο Παιδεας και Θρησκευμτων αντιστοχως
Π.Δ. 119/13 (ΦΕΚ-153 Α/25-6-13) : Διορισμς Αντιπροδρου της Κυβρνησης, Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ:
ΥΠΕΚΑ Δ1/Α/ΟΙΚ.12763/2-7-13 : Οδηγες εφαρμογς της κοινς υπουργικς απφασης για την κατανομ αυτοσιου βιοντζελ τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/58986/ΔΠΔΣΜ/17-6-13 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2014-2017
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1348/82078/3-7-13 : Ατομικς επαγγελματικς δειες αλιεας στα εσωτερικ δατα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1157/27-6-13 : Συμπλρωση της Εγκυκλου ΠΟΛ1086/13 με την οποα κοινοποιθηκαν οι διατξεις της παρ. 5 του πρτου ρθρου της απ 30-4-12 ΠΝΠ "Ρυθμσεις θεμτων εφαρμογς των νμων 3864/10, 4021/114, 4046/12, 4051/12 και 4071/12" (ΦΕΚ-103 Α) …
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣ/Α/1096276/ΕΞ2013/21-6-13 : Διαγραφ Ληξιπρθεσμων Οφειλν Βεβαιωμνων στις Δημσιες Οικονομικς Υπηρεσας (Δ.Ο.Υ.) προ του 1993 και μικρτερων των 200 ευρ αν φορολογομενο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1161/26-6-13 : Οδηγες για την εφαρμογ της Εγκατστασης Ολοκληρωμνου Συστματος Ελγχου Εισρον - Εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 21309/1059/28-6-13 : Καθιρωση ειδικς εισφορς 1% υπρ ΟΑΕΔ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Π1/1548/28-6-13 : Διευκρινσεις σχετικ με τις εκκρεμες συμβσεις της παρ. 8 του ρθρου 11 του Ν. 4013/11 για του Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης
ΥΠΟΜΕΔΙ 31521/4100/27-6-13 : Καθορισμς τεχνικν λεπτομερειν σχετικ με την Υ.Α. 20794/2222/3-5-12
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ30/18952/509/12-6-13 : Κατανομ προσωπικο για πρσληψη στις Παιδικς Εξοχς - Κατασκηνσεις Κρατικο Προγρμματος σε Δμους
ΥΠ.ΕΣ. 26049/26-6-13 : Αποδοχ της υπ αριθμ. 558/12 Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Kρτους το οποο απεφνθη αναφορικ με το ερτημα, αν μπορε να επιβλλεται το τλος απαλλοτρωσης της παρ. 5 του ρθρου 18 του ν. 3870/10 στις περιπτσεις που αναφρονται στην παρ. 1 του ρθρου 33 του ν. 4067/12
ΥΠΕΚΑ 132387/3272/27-6-13 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις για την υλοποηση του Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1151/26-6-13 : Παροχ οδηγιν για τη χοργηση απαλλαγς α κατοικας με βση την απογραφ του πληθυσμο του 2011
ΥΠΕΚΑ 183745/26-6-13 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν. 4014/11 σε ργα και δραστηριτητες της Α και Β κατηγορας
ΥΠ.ΕΣ. 25841/25-6-13 : Χρηματοδτηση συμπρξεων για ργα εδαφικς συνεργασας : 3η πρσκληση υποβολς προτσεων ργων του ΙΡΑ Προγρμματος Ευρωπαικς Εδαφικς Συνεργασας "Ελλδα - πρην Γιουγκοσλαβικ Δημοκρατα της Μακεδονας 2007-2013"
ΥΠ.ΕΣ. 25843/25-6-13 : Επιδτηση θεματικν δικτων πλεων και συναντσεων πολιτν αδελφοποιημνων πλεων (Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες, 2007-2013" : Δρση 1, Μτρα 1.1 και 1.2)
ΥΠ.ΕΣ. 25842/25-6-13 : Βραβεο για Καινοτμες Πολιτικς Ενταξης των Ρομ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1150/20-6-13 : Φορολογικ μεταχεριση της ωφλειας που προκπτει απ τη διαγραφ υποχρεσεων των επιχειρσεων που χουν υπαχθε στη διαδικασα εξυγανσης του ρθρου 99 του Πτωχευτικο Κδικα (ν. 3588/07)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 27004/19-6-13 : Διευκρινσεις σχετικ με τη δυναττητα προκαταβολς ως και ποσοστο 100% της επιχοργησης με εγγυητικ επιστολ κατ εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 18 του Ν. 4146/13 "Διαμρφωση φιλικο αναπτυξιακο περιβλλοντος σε στρατηγικς και ιδιωτικς επενδσεις και λλες διατξεις"
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1290/78013/21-6-13 : Αξιοποηση αδιθετων ποσν σε λογαριασμος βελτιωτικν ργων ιχθυοτροφεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1149/20-6-13 : Διευκρινσεις ως προς την επιβολ της ειδικς εισφορς αλληλεγγης και του τλους επιτηδεματος, οικονομικο τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1148/17-6-13 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 20 και 21 του Ν. 4141/13, για θματα ΦΠΑ
ΥΠ.ΕΣ. 25599/21-6-13 : Στοιχεα συγκεντρωτικς μηνιαας κατστασης αριθμο υπαλλλων και δαπανν μισθοδοσας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.10163/ΕΓΚ.23/12-6-13 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 66, του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120 Α), με θμα "Εθνικ Σστημα Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων και λλες διατξεις"
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 504123/21-6-13 : Εγκκλιος για τους δικαιοχους του Προγρμματος "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" Γ ηλικας ΕΟΤ (5 διανυκτερεσεων) Α ΦΑΣΗ 2013-2014
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 504122/21-6-13 : Εγκκλιος για τους δικαιοχους του Προγρμματος "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" εξαμερων διακοπν ΕΟΤ (5 διανυκτερεσεων) Α ΦΑΣΗ 2013-2014
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 504120/20-6-13 : Εγκκλιος για τους τουριστικος επιχειρηματες Καταλυμτων που επιθυμον να συμμετχουν στο Πργραμμα "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" Γ ηλικας ΕΟΤ (5 διανυκτερσεων) 2013-2014 - Α ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 504119/20-6-13 : Εγκκλιος για τους τουριστικος επιχειρηματες καταλυμτων που επιθυμον να συμμετχουν στο Πργραμμα "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" εξαμερων διακοπν ΕΟΤ (5 διανυκτερεσεων) 2013-2014 - Α ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠ.ΕΣ. 25428/20-6-13 : Παροχ στοιχεων μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 24001/11-6-13 (ΦΕΚ-1449 Β)
ΥΠ.ΟΙΚ. 19-6-13 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 13 του Ν. 4138/13 (ΦΕΚ-72 Α) "Επεγουσες ρυθμσεις του Υπουργεου Περιβλλοντος, νργειας και Κλιματικς Αλλαγς και λλες διατξεις"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1140/14-6-13 : Κοινοποηση διατξεων της ρθμισης ληξιπρθεσμων χρεν "τελευταας ευκαιρας" της υποπαρ. Α1 της παρ. Α του πρτου ρθρου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α/9-5-13)
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1194/72296/19-6-13 : Διευκρινσεις σχετικς με Διατξεις που αφορον στην κατασκευ εγκαταστσεων υδατοκαλλιργειας σε χερσαο χρο
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Γ/5012511/ΕΞ2013/2-4-13 : Σχετικ με την εισαγωγ ηλεκτρικν λαμπτρων
ΥΠΕΚΑ 132331/3010/18-6-13 : Εφαρμογ της διταξης της παρ. 20 του ρθρου 19 του Ν. 3208/03
ΥΠ.ΕΣ. 25028/18-6-13 : Επιδτηση Κοινοπραξιν για τον εμπλουτισμ και την προθηση διεθνικν θεματικν προιντων Αειφρου Τουρισμο - Πλασιο για την Ανταγωνιστικτητα και την Καινοτομα (CIP)
ΥΠ.ΕΣ. 25027/18-6-13 : Επιδτηση Συμπρξεων Τοπικν Φορων Υποστριξης της Επιχειρηματικτητας (ERASMUS για νους Επιχειρηματες - Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο για την Ανταγωνιστικτητας και την Καινοτομα (CIP)
ΥΠ.ΕΣ. 25026/18-6-13 : Επιδτηση Καινοτμων, Δημιουργικν Εργων και Υποδομν Πολιτιστικς Κληρονομις (Europa Nostra 2013)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/180/ΕΓΚ.24/18-6-13 : Κατργηση των εισφορν 2% και 2%ο υπρ του ΤΕΕ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α/27239/2650/18-6-13 : Διευκρινσεις επ θεμτων ειδικν αδειν οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων κατ τα οριζμενα στο ν. 4070/12 (Α 82)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/59093/ΔΠΓΚ/17-6-13 : Μη ανταποδοτικ τλη εισπραττμενα απ Υπουργεα και Φορες Γενικς Κυβρνησης
ΥΠ.ΕΣ. 24945/18-6-13 : Ληξιπρθεσμες οφειλς ΟΤΑ και νομικν τους προσπων προς τη ΔΕΗ
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ33Β/5020140/ΕΞ2013/27-5-13 : Κοινοποηση του με αρ. 4139/13 νμου περ εξαρτησιογνων ουσιν και λλες διατξεις (ΦΕΚ-74 Α/2013)
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 33845/Φ.701.2/18-6-13 : Δημοσευση ν.4156/13 - Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη διαδικασα υποβολς μελτης ενεργητικς πυροποστασας για την κδοση δειας δμησης και χοργησης πιστοποιητικο ενεργητικς πυροπροστασας
ΥΠ.ΕΣ. 25426/ΕΓΚ.13/31-5-13 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 6 του ν. 4146/13
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Φ.450/20335/2092/17-6-13 : Κοινωνικς διατξεις μεταφορν - Ταχογρφος - Ωρες οδγησης και ανπαυσης οδηγν - Τρτη εγκκλιος εφαρμογς Κανονισμο (ΕΟΚ) 3821/85, Κανονισμο (ΕΚ) 561/06 και Οδηγας 2006/22/ΕΚ
ΥΠ.ΥΓ. Υ3Γ/ΓΦ13.1/ΓΠ/38848/17-6-13 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της αριθμ. Υ3Γ/ΓΦ13.1/ΓΠ/οικ.28090/21-3-13 εγκυκλου με θμα "Συγκρτηση κλιμακων ιατρν για διευκλυνση των διαδικασιν χοργησης Πιστοποιητικν Υγεας ...."
ΥΠ.ΥΓ. Υ3Γ/ΓΦ8/ΓΠ/27703/17-6-13 : Συμπληρωματικς ρυθμσεις για τη διθεση και διανομ βιβλιαρων Υγεας του Παιδιο (ΒΥΠ) σε λλες υπηρεσες και μονδες υγεας για εξυπηρτηση οικογενειν
ΥΠ.ΕΣ. 23267/6-6-13 : Καλλιτεχνικ προσωπικ των ΟΤΑ α βαθμο και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τους
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1139/13-6-13 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την σκηση του δικαιματος κπτωσης του ΦΠΑ εισρον στις τελωνειακς αρχς καπνοβιομηχανικν προιντων
ΥΠΕΚΑ 130049/1933/14-6-13 : Αξιοποηση εκτσεων προσωρινν διανομν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.43000/ΟΙΚ.18276/729/13-6-13 : Φιλοξενα παιδιν ασφαλιστικν οργανισμν σε ιδιωτικς παιδικς κατασκηνσεις κατ τη θεριν περοδο 2013
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. - ΣΕΠΕ 509/11-6-13 : Διευκρινσεις αναφορικ με την διαδικασα υποχρεωτικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας ΣΕΠΕ
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.13/610/ΟΙΚ.16832/11-6-13 : Παρταση ως 30-9-2013 ισχος πιστοποιητικν γνσης χειρισμο Η/Υ, που εκδθηκαν απ : Α. Φορες πιστοποιημνους απ τον ΟΕΕΚ μχρι και την ημερομηνα πιστοποησς τους, Β. Φορες πιστοποιημνους απ τον ΟΕΕΚ μετ απ την ημερομηνα πιστοποησς τους και μχρι 30-6-2011 και Γ. τον ΟΕΕΚ μχρι και 31-12-2008
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/02/148/ΦΝ433.2/ΕΓΚ.22/12-6-13 : Δημοσευση του Ν. 4155/13 "Εθνικ Σστημα Ηλεκτρονικν Συμβσεων και λλες διατξεις (ΦΕΚ-120 Α) και του Ν. 4156/13 "Μνημνιο Κατανησης στον τομα της προστασας του περιβλλοντος μεταξ του Υπουργεου Περιβαλλοντικς Προστασας του Κρτους της Ισραλ και του Υπουργεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς (ΦΕΚ-122 Α)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Γ454/16072/1683/11-6-13 : Διευκρινσεις σχετικ με τους ελγχους της νομιμτητας των οδικν επιβατικν μεταφορν απ τα κατ τπους ΜΚΕ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1138/31-5-13 : Κοινοποηση της υπ αριθμ. 142/13 γνωμοδτησης του ΝΣΚ (Α Τμμα) αναφορικ με τη δυναττητα συμψηφισμο βεβαιωμνων οφειλν επιχερησης με εκκαθαρισμνες ανταπαιτσεις αυτς ναντι του Δημοσου που γεννθηκαν μετ την υπαγωγ της σε καθεστς ειδικς εκκαθρισης κατ ρθρο 46α του ν. 1892/90
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1092/29-4-13 : Συμπληρωματικς οδηγες και διευκρινσεις σχετικ με την δλωση απδοσης εισφορς σε εταιρες του ρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ-77 Α), συνυποβαλλμενα με αυτ δικαιολογητικ γγραφα και εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 43 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ-18 Α) πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με το ρθρο 45 του Ν. 4141/13 (ΦΕΚ-81 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/56995/ΔΠΓΚ/10-6-13 : Κατρτιση προυπολογισμο εσδων οικονομικο τους 2014
ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. ΔΥΓ2/ΟΙΚ.56105/11-6-13 : Ελεγχος ποιτητας νερν κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας θαλασσων υδτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1137/11-6-13 : Παροχ διευκρινσεων που αφορον στην Εναρξη Εργασιν, αλλοδαπν Νομικν Προσπων
ΥΠ.ΕΣ. 23551/5-6-13 : Ευρωπαικς Συμπρξεις στον τομα του αθλητισμο
ΥΠ.ΕΣ. 23550/5-6-13 : Επιδτηση Συμπρξεων στο πλασιο της Ευρωπαικς Πλατφρμας Καινοτομας στο Design (Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο για την Ανταγωνιστικτητα και την Καινοτομα (CIP)
ΥΠ.ΕΣ. 23549/5-6-13 : Δημιουργα συνεργατικν σχηματισμν (clusters) παγκοσμου κρους - Ενισχοντας την Αριστεα στα clusters (Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο για την Ανταγωνιστικτητα και την Καινοτομα (CIP)
ΥΠ.ΕΣ. 23548/5-6-13 : Συμπρξεις Δημοσου και Ιδιωτικο Τομα : Ευρωπαικ Πργραμμα ECO INNOVATION 2013 (Πργραμμα - Πλασιο για την Ανταγωνιστικτητα και την Καινοτομα, 2007-2013)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1134/6-6-13 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 6 και 9 του ν. 4110/13
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 8321.6/01/13/7-6-13 : Τροποποηση εγκυκλου σχετικ με τις διαδικασες και προυποθσεις που απαιτονται για την εκμετλλευση των χρων της Ζνης Λιμνα
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. Α/12410/1258/7-6-13 : Κωδικοποηση ονομασας εδρν Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων - Ενημρωση μηχανογραφικο συστματος
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2/7/8925/7-6-13 : Βραχυπρθεσμο πργραμμα πρακτικς σκησης "ERASMUS for Public Administration"
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/33/ΟΙΚ.16269/6-6-13 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν 6-6-13
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α/25305/2515/6-6-13 : Διευκρινσεις επ θεμτων ταξινμησης Επιβατηγν Ιδιωτικς Χρσης (ΕΙΧ) Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων κατ τα οριζμενα στους ν. 4070/12 (Α 82) και 4093/12 (Α 222)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1130/5-6-13 : Φορολογικ μεταχεριση των καταβαλλμενων ασφαλιστικν εισφορν απ μλη νομικν προσπων της παρ. 4 του ρθρου 2 του Κδικα Φορολογας Εισοδματος
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 52761/6-6-13 : Αποζημωση Δικηγρων
ΥΠΕΚΑ 131545/2697/3-6-13 : Αποδοχ της αριθμ. 86/2013 Γνωμοδτησης της Ολομλειας Νομικο Συμβουλου του Κρτους
ΥΠ.ΕΣ. 22952/5-6-13 : Εναρξη δοκιμαστικς λειτουργας του Πληροφοριακο Συστματος Διασνδεσης Δημοτολογων – Ληξιαρχεων
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.1/13851/5-6-13 : Εκπαδευση Αξιωματικν των Σωμτων Ασφαλεας και Πολιτικν Υπαλλλων με την 66η ΕΣ (2013-2014) της Σχολς Εθνικς Αμυνας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Γ/163/5/ΦΝ433/ΕΓΚ.21/5-6-13 : Ενημρωση για τις αλλαγς του ρθρου 95 του ν. 2362/95 "Περ Δημσιου Λογιστικο, ελγχου δαπανν του κρτους και λλες διατξεις" που επλθαν με το ρθρο 28 του ν. 4151/13
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/118525/4-6-13 : Δαπνες για χημειοπροφλαξη στους ταξιδιτες με προορισμ χρα που ενδημε η ελονοσα και Οδηγες για ανθελονοσιακ χημειοπροφλαξη σε ταξιδιτες
ΥΠ.ΥΓ. 53560/5-6-13 : Υλοποηση εργασιν για πλρη ανπτυξη και εφαρμογ του Διπλογραφικο Λογιστικο Συστματος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1128/3-6-13 : Κοινοποηση ορισμνων διατξεων του ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α) με ττλο "Επεγοντα μτρα εφαρμογς των νμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1120/27-5-13 : Αμοιβαα διοικητικ συνδρομ στην εσπραξη απαιτσεων μεταξ των κρατν - μελν της Ευρωπαικς Ενωσης. Κοινοποηση των διατξεων του ν. 4072/12 (ΦΕΚ-86 Α) - Οδηγα 2010/24/ΕΕ της 16ης Μαρτου 2010 του Ευρωπαικο Συμβουλου
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.52929/3-6-13 : Επικαιροποιημνες οδηγες σχετικ με την επαγρπνηση και την ετοιμτητα για αντιμετπιση ενδεχμενων περιστατικν λσσας μετ απ κθεση σε ζο που φρνει τον ι
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 24266/2451/4-6-13 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 6 του ρθρου 185 του υπ αριθμ. Ν. 4070/12 στη περπτωση μετατροπς πρατηρου υγρν καυσμων σε μικτ, που εντς του γηπδου του πρατηρου υφσταται χρος αποθκευσης φιαλν υγραερου
ΥΠ.ΕΣ. 21679/29-5-13 : Παροχ επιχορηγσεων προς τρτους απ Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης
ΥΠΕΚΑ 131223/1517/31-5-13 : Διαδικασα και δικαιολογητικ κδοσης δειας θρας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 26624/2683/31-5-13 : Διευκρινσεις περ της μη εμπρθεσμης τοποθτησης του συστματος εισρον - εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων της χρας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1125/31-5-13 : Χρνος απδοσης του παρακρατηθντος φρου για τα διανεμμενα κρδη ΕΠΕ χρσης 2012
ΥΠ.ΕΣ. 25426/ΕΓΚ.13/31-5-13 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 6 του ν. 4146/13
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/53593/ΔΠΓΚ/31-5-13 : Κατρτιση προυπολογισμο οικονομικο τους 2014
ΥΠ.ΕΣ. 22090/13 : Κλυψη κενν θσεων τακτικο προσωπικο σε νησιωτικος δμους
ΥΠ.ΕΣ. 21974/30-5-13 : Παρταση συμβσεων προσωπικο προγρμματος Βοθεια στο Σπτι
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/12981/912/29-5-13 : Αναζτηση αχρεωσττως καταβληθντων ποσν ΕΚΑΣ
ΥΠ.ΕΣ. 23195/20-5-13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 933/16-1-09 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν περ "Καθορισμο απαιτομενων δικαιολογητικν για τη χοργηση και ανανωση της δειας διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 3386/05 πως ισχει"
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10035/ΟΙΚ.13995/476/28-5-13 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 58 του ν. 4144/13 (ΦΕΚ-88 Α) για την ασφλιση των ιδιοκτητν τουριστικν καταλυμτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1118/27-5-13 : Φορολογικ μεταχεριση της αστικς μη κερδοσκοπικς εταιρεας που συστθηκε με τα ρθρα 741 ως 784 του Αστικο Κδικα
ΥΠ.ΕΣ. 21384/ΕΓΚ.12/27-5-13 : Τροποποηση του ν. 3870/10
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/131/2/ΦΝ450/ΕΓΚ.20/27-5-13 : Ενημρωση για το Προεδρικ Διταγμα αρ. 7/2013 (Α 26) του Υπουργεου Εσωτερικν πως ισχει
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/ΟΙΚ.14888/24-5-13 : Επικαιροποηση προσωπικν μητρων υπαλλλων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1117/27-5-13 : Οροι και διαδικασα εσπραξης - επιστροφς για την εφαρμογ του ηλεκτρονικο παραβλου
ΥΠ.ΕΣ. 21400/27-5-13 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τους Δμους και τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2013 ως 30-6-2013 και απολογιστικν στοιχεων κστους μεταφορς για το χρονικ διστημα 1-1-2013 ως 31-3-2013
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/10991/27-5-13 : Απδειξη των στοιχεων ταυττητας αλλοδαπν πολιτν που αιτονται συλο
ΥΠΑΙΘΠΑ 13722/28-5-13 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ α και β βαθμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτν, για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς στα Προγρμματα "θληση για λους ", περιδου 2013-2014
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2505/62853/24-5-13 : νταξη δικαιοχων στο μτρο Προθηση ονων σε αγορς τρτων χωρν για τη να προγραμματικ περοδο 2014-2018
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Δ/5020135/ΕΞ2013/27-5-13 : Κοινοποηση εγκυκλου - Οδηγες ταξινμησης διπλοκμπινων / μικτς χρσης αυτοκιντων οχημτων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 25176/2507/16-5-13 : Αδειες λειτουργας συνεργεων αυτοκιντων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Β4/ΟΙΚ.25191/2500/27-5-13 : Ν. 3446/06 - Ενδομεταφορς ρθρου 8 Κανονισμο (ΕΚ) 1072/2009 - Πολλαπλς φορτσεις/εκφορτσεις - Ομαδοποιημνα φορτα (groupage)
ΥΠ.ΕΣ. 21306/27-5-13 : γκριση σναψης χιλων τριακοσων σαρντα πντε (1345) συμβσεων με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου σε υπηρεσες ανταποδοτικο χαρακτρα στους ΟΤΑ α βαθμο της χρας για το τος 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1114/23-5-13 : Υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων οικονομικο τους 2013, με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνς μσω διαδικτου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1115/23-5-13 : Α) Διερυνση προνομιακς κατταξης των απαιτσεων του Δημοσου απ φρο προστιθμενης αξας επ πλειστηριασμο πτωχευτικς εκκαθρισης περιουσιακν στοιχεων οφειλετν του και β) μεση εκτλεση πνακα κατταξης δανειστν ως προς τις καταταγεσες απαιτσεις του Δημοσου μετ την ναρξη ισχος των διατξεων των παρ. 2 και 3 του ρθρου 33 του ν. 4151/13 (ΦΕΚ-81 Α)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ - Πηγ : ΕΕΤΑΑ ΑΕ
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 2729/24-5-13 : κδοση ημερσιου Χρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ τη Γ.Γ.Π.Π.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α3/24698/3917/23-5-13 : Ρυθμσεις σε νεοψηφισθντα νμο
ΥΠ.ΕΣ. 20947/ΕΓΚ.11/23-5-13 : Παροχ Οδηγιν στους ΟΤΑ α και β βαθμο εν ψει της τουριστικς περιδου
ΥΠ.ΕΣ. 17583/22-5-13 : Ο Ν. 4014/11 και οι υπαθριες διαφημιστικς κατασκευς
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.46848/22-5-13 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα
ΥΠ.ΕΣ. 20678/ΕΓΚ.10/22-5-13 : Εκκαθριση ληξιπρθεμων υποχρεσεων νομικν προσπων των ΟΤΑ (με τους πνακες σε xls)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1112/21-5-13 : Οροι, προυποθσεις και ειδικ θματα εφαρμογς της πγιας ρθμισης ληξιπρθεσμων χρεν της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του ρθρου πρτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1111/21-5-13 : Οροι, προυποθσεις και ειδικ θματα εφαρμογς της ρθμισης ληξιπρθεσμων χρεν της υποπαραγρφου Α1 της παρ. Α του ρθρου πρτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1106/17-5-13 : Αρμοδιτητα για τις διαδικασες του Κδικα Φορολογικς Απεικνισης Συναλλαγν (ΚΦΑΣ - ν.4093/12) και του ν. 1809/88, λγω ναρξης λειτουργας του Κντρου Ελγχου Μεγλων Επιχειρσεων (ΚΕΜΕΕΠ) με τις διατξεις του ν. 4141/13 (ΦΕΚ-81 Α/5-4-13)
ΥΠ.ΕΣ. 20473/22-5-13 : Εγκριση σναψης τεσσρων χιλιδων δεκατριν (4413) συμβσεων με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου σε υπηρεσες ανταποδοτικο χαρακτρα στους ΟΤΑ α βαθμο της Χρας για το τος 2013
ΥΠ.ΕΣ. 20678/ΕΓΚ.10/22-5-13 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων νομικν προσπων των ΟΤΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/49577/0026/21-5-13 : Κοινοποηση διατξεων παρ. 2, 3 και 4 του ρθρου 28 του Ν. 4151/13
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.45936/ΕΓΚ.5/21-5-13 : Παρχονται οδηγες για τις Επιχειρσεις Λιανικς διθεσης τροφμων (Περιπτερα- ψιλικ) της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1Γ/ΓΠ/οικ.96967 (ΦΕΚ-2718 Β/8-10-12) "Υγειονομικο ροι και προυποθσεις λειτουργας επιχειρσεων τροφμων και ποτν και λλες διατξεις"
ΥΠ.ΕΣ. 20072/20-5-13 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
ΥΠ.ΕΣ. 20161/21-5-13 : Παρταση συμβσεων προσωπικο ΚΗΦΗ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤΑΓ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ11Δ/Ο/15/36/ΕΓΚ.19/21-5-2013 : Συλλογ στατιστικν στοιχεων τους 2012 που αφορον στις αναθσεις συμβσεων δημοσων ργων, σε εφαρμογ του ρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-07)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Γ/152/ΦΝ433/ΕΓΚ.18/20-5-13 : Δημοσευση ν. 4146/13 "Διαμρφωση Φιλικο Αναπτυξιακο Περιβλλοντος για τις Στρατηγικς και Ιδιωτικς Επενδσεις και λλες διατξεις"
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΥΑΠ/Φ.19.7/1658/10-5-13 : Αναβθμιση των παρεχμενων ηλεκτρονικν υπηρεσιν προς τον πολτη και την επιχερηση, αξιοποηση της Ηλεκτρονικς Θυρδας Χρστη – ΕΡΜΗ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/49106/0026/17-5-13 : Καταπολμηση καθυστερσεων πληρωμν στις εμπορικς συναλλαγς
ΥΠ.ΥΓ. Υ3Γ/ΓΦ12-14-25-27/ΓΠ/ΟΙΚ.44499/17-5-13 : Συγκντρωση πληροφοριν σχετικ με την ανπτυξη και λειτουργα Μονδων Τμημτων Υπηρεσιν κατ οκον Νοσηλεας, Κντρων Οικογενειακο Προγραμματισμο και Σταθμν Προστασας, Μνας, Παιδιο και Εφβου που αναπτσσονται στο ΕΣΥ και στον ΕΟΠΥΥ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10034/ΟΙΚ.13627/351/14-5-13 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 68 του ν. 4144/13 (ΦΕΚ-88 Α) σχετικ με καταβολ σνταξης απ τον ΟΓΑ σε περπτωση οφειλς ασφαλιστικν εισφορν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α1/46256/4770/17-5-13 : Χοργηση δειας κυκλοφορας ΦΙΧ αυτοκιντων σε Δασολγους
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1337/52879/24-4-13 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των ρθρων 18-21 του ν. 4061/12
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ5/Φ.Γ9/ΓΠ/ΟΙΚ.44326/17-5-13 : Παγκσμια Ημρα κατ του Καπνσματος 31 Μαου 2013
Κ.Υ.Α. 1816/13 (ΦΕΚ – 1187 Β/15-5-2013): Τροποποηση απφασης (κοινς υπουργικς απφα¬σης) χοργησης υποτροφιν στο πλασιο συγχρη¬ματοδοτομενων Πρξεων του ΕΣΠΑ 2007 -2013 για την υποστριξη νων με βραβευθντα επιχειρημα¬τικ σχδια στην υλοποηση των επιχειρηματικν σχεδων τους.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 23497/2287/17-5-13 : Κοινοποηση Υπουργικς Απφασης περ καθισμτων και ζωνν ασφαλεας σχολικν λεωφορεων καθς και διευκρινσεις (οδηγες) που ορζονται απ αυτν
ΥΠΕΚΑ 130789/2371/17-5-13 : Εφαρμογ διατξεων νμου 4053/12 και ν. 4146/13
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 21757/2109/17-5-13 : Παροχ διευκρινσεων επ θεμτων πινακδων πρατηρων υγρν καυσμων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.12830/759/16-5-13 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Γνωστοποηση διατξεων νμου 4144/13 (ΦΕΚ-88 Α/18-4-13) σχετικν με τη λειτουργα του ΚΕΠΑ
Κ.Υ.Α. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529/13 (ΦΕΚ 1189 Β/15-5-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ οικ. 6286/1997 κοιν υπουργικ απφαση «Τροποποηση Κ.Υ.Α. καταβολς των επιδομτων στα τυφλ -κωφλαλα - βαρι νοητικ καθυστερημνα τομα και ανασφλιστα τετραπληγικ - παραπληγικ ακρωτηριασμνα» (ΦΕΚ 997/Β).
Κ.Υ.Α. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/13 (ΦΕΚ 1189 Β/15-5-2013) : Τροποποηση προγρμματος οικονομικς ενσχυσης ατμων με ειδικς ανγκες.
Κ.Υ.Α. Δ27/Γ.Π 28478/918/(2012)/13 (ΦΕΚ 1159 Β/13-5-2013) : Καθορισμς αποδοτας δαπνης του ΟΓΑ για ξοδα διοικσεως τους 2009 κατ την εφαρμογ του θεσμο των επιδομτων του ρθρου 63 του Ν. 1892/90 και του Ν. 2163/93 πως τροποποιθηκαν και ισχουν σμερα, του ρθρου 1 του Ν. 3454/06 και του ρθρου 6 του Ν. 3631/08.
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4000/1/70-β/13 (ΦΕΚ 1167 Β/13-5-2013) : Τροποποηση 4000/1/70-α απ 14-7-2011 απφασης «Κανονισμς λειτουργας των επιτροπν προσφυγν του π.δ. 114/2010 (Α 195)» (Β 1725).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1101/13 (ΦΕΚ 1167 Β/13-5-2013) : Καθορισμς του ειδικτερου τρπου και της διαδικασας βεβαωσης, εσπραξης, απδοσης και επιστροφς του κτακτου ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ) καθς και κθε λλου αναγκαου θματος.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1103/13 (ΦΕΚ 1170 Β/14-5-2013) : Εξειδκευση των κριτηρων και καθορισμς των αρμδιων οργνων και της διαδικασας υπαγωγς στις ευνοκς διατξεις της περπτωσης 11 της υποπαραγρφου Α.7 του πρτου ρθρου του ν. 4152/2013.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Φ.2/1062/13 (ΦΕΚ 1171 Β/15-5-2013) : Ρθμιση θεμτων που αφορον στη διαχεριση της δρσης ενσχυσης «Εκσυγχρονισμς Πρατηρων Υγρν Καυσμων».
ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/οικ.42927/13 (ΦΕΚ 1184 Β/15-5-2013) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 29311/26.03.2013 (ΦΕΚ Β 692) «γκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του Ν. 3816/2010, πως τροποποιθηκε και ισχει.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2069/54616/13 (ΦΕΚ – 1132 Β/10-5-2013): Καθορισμς τεχνικν λεπτομερειν εφαρμογς της κοι¬νς υπουργικς απφασης 257543/31.07.2003 (ΦΕΚ 1122/Β/08.08.2003) και υιοθτηση ελεγκτικο συστ¬ματος βσει ανλυσης κινδνου για τα νωπ οπω¬ροκηπευτικ.
ΥΠ.ΕΣ. 19400/15-5-13 : Κατρτιση, ψφιση και υποβολ του Ολοκληρωμνου Πλαισου Δρσης (ΟΠΔ) στις οικεες Αποκεντρωμνες Διοικσεις της Χρας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1105/13-5-13 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 38 του Ν. 4141/13 (ΦΕΚ-81 Α) περ των γνωματεσεων ιατρικν επιτροπν που γνονται δεκτς για απαλλαγ αναπρων απ τα τλη ταξινμησης και κυκλοφορας αυτοκιντων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1104/13-5-13 : Εφπαξ εισφορ υπρ του Δημοσου για τη χοργηση και ανανωση των Αδειν Οδικν Μεταφορν κατ εφαρμογ των διατξεων των παρ. 4 και 5 του ρθρου 5 του Ν. 3887/10 και της παρ. 6 του ρθρου 5 του Ν. 4038/12

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1160/13 (ΦΕΚ-1625 Β/28-6-13) : Παρταση προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος οικονομικο τους 2013 για τα νομικ πρσωπα της παρ. 1 του ρθρου 101 του ν. 2238/94
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1159/13 (ΦΕΚ-1625 Β/28-6-13) : Παρταση προθεσμας υποβολς της δλωσης στοιχεων ακιντων φυσικν και νομικν προσπων τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1158/13 (ΦΕΚ-1625 Β/28-6-13) : Παρταση προθεσμας υποβολς των δηλσεων Φρου Ακνητης Περιουσας (ΦΑΠ) νομικν προσπων τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1146/13 (ΦΕΚ-1629 Β/1-7-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΠΟΛ.1176/12 (ΦΕΚ-2462 Β/10-9-12) Συμπλρωση - Τροποποηση της απφασης για την επιστροφ του Φρου Εισοδματος Φυσικν Προσπων μσω Τραπεζν
ΥΠ.ΟΙΚ. 86747/13 (ΦΕΚ-1574 Β/21-6-13) : Καταβολ επιδματος αεροθεραπεας σε αναπρους συνταξιοχους του Δημοσου για τη θεριν περοδο 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1143/13 : Τπος και περιεχμενο της Οριστικς Δλωσης Απδοσης Φρου Μισθωτν Υπηρεσιν (ΦΜΥ - Εντυπο Ε12-Φ-01.015Α) απ αμοιβς που καταβλθηκαν σε αξιωματικος και μλη καττερου πληρματος πλοου
ΥΠ.ΥΓ. 3481/13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 5805/12 (ΦΕΚ-2309 Β) Υπουργικς Απφασης που αφορ στον ορισμ Φορων διενργειας για την υλοποηση του Προγρμματος Προμηθειν και Υπηρεσιν Υγεας (ΠΠΥΥ) τους 2012, πιστσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδτηση για την συγκρτηση συλλογικν οργνων για την διεξαγωγ των διαγωνισμν
ΥΠ.ΥΓ. Υ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.61060/13 (ΦΕΚ-1591 Β/21-6-13) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης Υ5β/οικ.1962/19-10-2000 "Καθορισμς κριτηρων, προυποθσεων, δικαιολογητικν διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπιμτητας και Χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιωτικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα" (ΦΕΚ-1268 Β/19-11-2000)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1145/13 (ΦΕΚ-1578 Β/21-6-13) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων καθς και του τρπου υποβολς των στοιχεων αυτς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1154/13 (ΦΕΚ-1620 Β/27-6-13) : Παρταση προθεσμας υποβολς με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου δλωσης φορολογας εισοδματος (Ε1) οικον. τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1153/13 (ΦΕΚ-1620 Β/27-6-13) : Παρταση της προθεσμας που ορζεται στο πρτο εδφιο της παρ. 7 του ρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/11 (ΦΕΚ-1657 Β) για τα νομικ πρσωπα του πρτου εδαφου της παρ. 5 του ρθρου 82 του Ν. 2238/94, πως ισχει, με διαχειριστικ περοδο που ληξε την 31-12-2012 και χουν λβει παρταση υποβολς της δλωσης φορολογας εισοδματος για το οικονομικ τος 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ3Α/5024077/ΕΞ2013/27-6-13 (ΦΕΚ-1619 Β/27-6-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Δ3Α/5014240/ΕΞ2013/8-4-13 ΑΥΟ (ΦΕΚ-1016 Β/24-4-13), περ διαδικασας καθορισμο και ελγχου επτευξης στχων και θσπιση κριτηρων αξιολγησης των Προισταμνων του ρθρου 55, παρ. 21 του Ν. 4002/11
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1155/13 (ΦΕΚ-1618 Β/27-6-13) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, οικονομικο τους 2013, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που υποβλλονται με αυτ, καθς και θματα επιστροφς φρου που προκπτει απ την εκκαθριση αυτς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1152/13 (ΦΕΚ-1617 Β/26-6-13) : Παρταση προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος οικονομικο τους 2013 των υπχρεων της παρ. 4 του ρθρου 2 του Ν. 2238/94
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ/Α/5023619/ΕΞ2013/25-6-13 (ΦΕΚ-1605 Β/25-6-13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΕΦΚ/Α/5007302/ΕΞ2013/26-2-13 ΚΥΑ (ΦΕΚ-451 Β) "Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων, των δικαιοχων προς επιστροφ προσπων, των ποσοττων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, της διαδικασας επιστροφς του ΕΦΚ, και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων, της περ. στ της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ-265 Α) "Εθνικς Τελωνειακς Κδικας", το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Φ.2/1510/13 (ΦΕΚ-1589 Β/21-6-13) : Προκρυξη Δρσης "Εκσυγχρονισμς Πρατηρων Υγρν Καυσμων"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1144/13 (ΦΕΚ-1577 Β/21-6-13) : Τπος και περιεχμενο της Οριστικς Δλωσης Απδοσης Φρου Μισθωτν Υπηρεσιν (ΦΜΥ-Εντυπο Ε7 -Φ-01.015) καθς και υποχρωση υποβολς της και απδοσης του φρου με την χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας με μαγνητικ μσο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1147/21-6-13 (ΦΕΚ-1520 Β/21-6-13) : Παρταση χρνου υποβολς των συγκεντρωτικν καταστσεων για τις συναλλαγς του ημερολογιακο τους 2012
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ,ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10034/9400/262/13 (ΦΕΚ-1534 Β/21-6-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 30725/587/5-2-13 υπουργικς απφασης "Καθορισμς Προγραμμτων και αριθμο δικαιοχων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2013" (ΦΕΚ-554 Β/8-3-13)
ΥΠΕΚΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/ΟΙΚ.12112/13 (ΦΕΚ-1521 Β/21-6-13) : Κατηγορες, κριτρια και διαδικασα νταξης Πελατν στους Ευλωτους Πελτες ηλεκτρικς ενργειας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 10462/25-6-13 : Πρληψη της θερμικς καταπνησης των εργαζομνων κατ το θρος
ΥΠ.ΕΣ. 28127/13 (ΦΕΚ-1566 Β/21-6-13) : Παραπομπ υποθσεων στην Επιτροπ του ρθρου 89 του ν. 3386/05
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 8220/159/13 (ΦΕΚ-1543 Β/21-6-13) : Τοποθτηση προστατευτικν διχτυν (πλωτν φραγμτων) για εποχιακ χρση σε λουτρικς εγκαταστσεις
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 26809/ΔΕ080/13 (ΦΕΚ-1493 Β/19-6-13) : Τροποποηση της ΥΑ του Υπ.Αν,Αντ.ΥποΜεΔι με αριθμ. 23979/ΔΕ2694/03/06/2013 και θμα τις ρυθμσεις για τις ανακατανομς πιστσεων των συλλογικν αποφσεων του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων...
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1136/13 (ΦΕΚ-1494 Β/20-6-13) : Καθορισμς των δικαιολογητικν που υποβλλουν τα φυσικ πρσωπα που δηλνουν κτοικοι εξωτερικο και αποκτον πραγματικ εισδημα που προκπτει στην Ελλδα σμφωνα με την παργραφο 7 του ρθρου 61 του Κ.Φ.Ε.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1131/13 (ΦΕΚ-1499 Β/20-6-13) : Τιμ αν τετραγωνικ μτρο οικοπδου δμου κοιντητας, για τα τη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχς που δεν εφαρμζεται το αντικειμενικ σστημα, αποκλειστικ για τον προσδιορισμ του φρου ακνητης περιουσας φυσικν προσπων
ΥΠ.ΕΣ. 24021/13 (ΦΕΚ-1505 Β/20-6-13) : Συμπλρωση της αριθμ. οικ. 21879/11 (ΦΕΚ-1914 Β) απφασης του Υπουργο Εσωτερικν "Καθορισμς δικαιολογητικν για τη χοργηση και ανανωση της δειας διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 44 του ν. 3386/05", πως αντικαταστθηκε απ τις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 42 του ν. 3907/11
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α/26853/2621/13 (ΦΕΚ-1505 Β/20-6-13) : Τροποποηση της αριθμ. Α/5790/575/24-4-09 (Β 756) απφασης "Καθορισμς κομστρου για Επιβατηγ Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκνητα", πως τροποποιθηκε με την αριθμ. Α/οικ.17463/1654/22-4-10 μοι της (Β 566)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α2/652/13 (ΦΕΚ-1496 Β/20-6-13) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης Α2/85/13 (ΦΕΚ-133 Β/29-1-13)
ΥΠ.ΟΙΚ. 83259/0092/20-6-13 (ΦΕΚ-1497 Β/20-6-13) : Καθορισμς δεγματος ελγχου που θα διενεργηθε απ το Τμμα Δ της Διεθυνσης Διενργειας Μεταβολν και Δειγματοληπτικν Ελγχων της Γενικς Διεθυνσης Συντξεων του ΓΛΚ
Κ.Υ.Α 27294/796/Φ.150/13 (ΦΕΚ-1500 Β/20-6-13) : Οριστικ παση των εκπομπν τηλεοπτικς ευρυεκπομπς με αναλογικ τρπο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1132/13 (ΦΕΚ-1500 Β/20-6-13) : Καθορισμς Συντελεστ Αξιοποησης Οικοπδου για τον προσδιορισμ αξας ακιντων κατ τον υπολογισμ του Φρου Ακνητης Περιουσας Φυσικν Προσπων τους 2011, 2012 και 2013
Κ.Υ.Α. Φ.43000/16198/659/13 (ΦΕΚ-1507 Β/20-6-13) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Γ/1091609/ΕΞ2013/5-6-13 (ΦΕΚ-1368 Β/5-6-13) : Πιστοποιητικ και βεβαισεις που εκδδουν οι ΔΟΥ
Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/21/ΟΙΚ.16507/13 (ΦΕΚ-1415 Β/11-6-13) : Καθορισμς των διοικητικν διαδικασιν εκτπωσης βεβαισεων αποδοχν συντξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρην ΤΑΠΟΤΕ τους 2012, οι οποες διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
Κ.Υ.Α. 12952/13 (ΦΕΚ-1488 Β/19-6-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 7073/17-5-11 απφασης του Υπουργο Πολιτισμο και Τουρισμο "Διαδικασα χοργησης Ειδικο Σματος Λειτουργας σε Τουριστικς Επιχειρσεις Οδικν Μεταφορν (ΤΕΟΜ)". Ενταξη της διαδικασας για τη λειτουργα τουριστικν επιχειρσεων οδικν μεταφορν στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ) σε εκτλεση των διατξεων του Ν. 3844/10
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Γ/69/6/Φ.8/ΕΓΚ.25/20-6-13 : Υπδειγμα εγγυητικς επιστολς για την εσπραξη χρηματικς απατησης απ το Δημσιο σε εκτλεση δικαστικς απφασης ( λλου εκτελεστο ττλου) που υπκειται σε νδικα μσα βοηθματα (ρθρο 326 παρ. 5 του Ν. 4072/12)
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1096491/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ – 1453 Β/14-6-2013): Συμπλρωση της αριθ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5-8-2010 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Συγκρτη¬ση και ορισμς μελν Επιτροπς (ρθρου 41 του ν.1249/82) για την αναπροσαρμογ των Αντικειμενι¬κν Αξιν των ακιντων του νομο Αττικς», πως τροποποιθηκε και ισχει.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1141/13 (ΦΕΚ – 1462 Β/17-6-2013): Παρταση προθεσμας υποβολς των δηλσεων φο¬ρολογας εισοδματος οικονομικο τους 2013 των υπχρεων της παραγρφου 4 του ρθρου 2 του ν. 2238/1994.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 28792/3638/13 (ΦΕΚ 1454 Β/17-6-2013) : Τροποποηση των αποφσεων καθορισμο των ρων και προποθσεων της ορθς λειτουργας των Δημοσων ΚΤΕΟ, των ρων και προποθσεων για τη χοργηση αδειν δρυσης και λειτουργας Ιδιωτικν Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) και των τεχνικν προδιαγραφν αυτομτων γραμμν ελγχου Ιδιωτικν ΚΤΕΟ.
Κ.Υ.Α. ΟΙΚ.5/19.6.2013/13 (ΦΕΚ – 1483 Β/19-6-2013): Τροποποηση της υπ αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινς απ¬φασης του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ και του Υπουργο Οικονομικν (Β 1414) σχετικ με την κα¬τργηση της δημσιας επιχερησης «Ελληνικ Ραδι¬οφωνα – Τηλεραση, Αννυμη Εταιρεα (ΕΡΤ – Α.Ε.)», πως τροποποιθηκε και ισχει με την υπ’αριθμ. ΟΙΚ. 03/12.6.2013 κοιν απφαση του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ και του Υπουργο Οικονομικν (Β 1423) σε εκτλεση της απ 17.6.2013 προσωρι¬νς διαταγς του Προδρου του Συμβουλου της Επικρατεας.
Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε103/13 (ΦΕΚ 1450 Β/14-6-2013) : Καθορισμς πλαισου καννων, μτρων και διαδικασι¬ν για την ολοκληρωμνη πρληψη και τον λεγχο της ρπανσης του περιβλλοντος απ βιομηχανι¬κς δραστηριτητες, σε συμμρφωση προς τις δι¬ατξεις της οδηγας 2010/75/ΕΕ «περ βιομηχανικν εκπομπν (ολοκληρωμνη πρληψη και λεγχος της ρπανσης)» του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 24ης Νοεμβρου 2010.
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 514.1/2013/Σχ.2083/13 (ΦΕΚ 1467 Β/18-6-2013) : Καθορισμς των ρων και των διαδικασιν εισδου των λιμενεργατν στους λιμενικος χρους
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367 Β/5-6-2013): Ρυθμσεις για τις ανακατανομς πιστσεων των συλ¬λογικν αποφσεων του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων και ειδικτερες ρυθμσεις του περιφε¬ρειακο Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1509/67137/13 (ΦΕΚ 1367 Β/5-6-2013): Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 769/31145/12.3.2013 υπουρ¬γικς απφασης με θμα «Λεπτομρειες εφαρμο¬γς της υπ’ αριθμ. 268/12728/2013 (ΦΕΚ Β 247) κοινς υπουργικς απφασης για την επιδτηση καταν¬λωσης γλακτος στα σχολεα».
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1135/13 (ΦΕΚ 1413 Β/10-6-2013) : Παρταση προθεσμας υποβολς των εκκαθαριστικν δηλσεων Φ.Π.Α. τους 2012.
Κ.Υ.Α. 555/52212/13 (ΦΕΚ-1461 Β/17-6-13) : Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργικς τους εκμεταλλεσεις ζημιθηκαν απ θεομηνες (πλημμρες, κατολισθσεις) δυσμενες καιρινς συνθκες (ανεμοθελλες, υπερβολς βροχοπτσεις, παγετ, χαλζι) κατ τη χρονικ περοδο Ιανουριο - Δεκμβριος 2010
ΥΠ.ΟΙΚ. 26647/Β1514/13 (ΦΕΚ-1471 Β) : Κατανομ κονδυλων στο πλασιο εφαρμογς του Ν. 3723/08
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1142/13 (ΦΕΚ-1471 Β) : Υποχρεσεις υπηρεσιν, νομικν προσπων και οργανσεων σμφωνα με την παρ. 2 του ρθρου 82 του Ν. 2238/94, πως τροποποιθηκε απ την παρ. 2 του ρθρου 17 του Ν. 3842/10 (ΦΕΚ-58 Α), την παρ. 9 του ρθρου 21 του Ν. 3943/11 (ΦΕΚ-66 Α) και την παρ. 3 του ρθρου 32 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ-152 Α)
Κ.Υ.Α. Β2/1077/13 (ΦΕΚ-1451 Β/14-6-13) : Τροποποηση της με υπ αριθμ. Β2/829Α/13 κ.υ.α. περ διθεσης πιστσεων απ το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων για την δρση ενσχυσης "Εκσυγχρονισμς Πρατηρων Υγρν Καυσμων"
Κ.Υ.Α. 3.19238/ΟΙΚ.3.1149/13 (ΦΕΚ-1451 Β) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη ατμων σε μειονεκτικ και πολ μειονεκτικ θση
ΥΠ.ΥΓ. 57408/13 (ΦΕΚ-1446 Β/14-6-13) : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 7454/1299/13 (ΦΕΚ-1444 Β/14-6-13) : Αντικατσταση του Κανονισμο Λειτουργας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, που εγκρθηκε με την ΥΑ 31941/ΔΙΟΕ531/11 (ΦΕΚ-1776 Β) , πως ισχει
Κ.Υ.Α. 24001/13 (ΦΕΚ-1449 Β/14-6-13) : Μεταφορ μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες
ΑΓΟΡ.ΔΙΑΤ. 3/13 (ΦΕΚ-1399 Β/7-6-13) : Ρυθμσεις σχετικ με τη λειτουργα των ταξιμτρων
Κ.Υ.Α. Υ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.56675/13 (ΦΕΚ-1426 Β/12-6-13) : Τροποποηση της κ.υ.α. Α3α/οικ.876/16-5-2000 "Καθορισμς του τρπου οργνωσης και λειτουργας των Μονδων Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης (Οικοτροφεα, Ξεννες) και των Προγραμμτων Προστατευμνων Διαμερισμτων του ρθρου 9 του Ν. 2716/99
ΥΠ.ΥΓ. Υ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.56669/13 (ΦΕΚ-1426 Β/12-6-13) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης Υ5β/ΓΠ/οικ.156618/25-11-2009 "Καθορισμς του τρπου οργνωσης και λειτουργας των Κντρων Ημρας του ρθρου 8 του Ν. 2716/99" (ΦΕΚ-2444 Β), πως ισχει, τροποποιηθεσα με την υπ αριθμ. Υ5β/ΓΠ/οικ.50557/29-5-13 (ΦΕΚ-1299 Β)
Κ.Υ.Α Φ.80000/20320/1418/13 (ΦΕΚ-1426 Β/12-6-13) : Καθορισμς αρμοδιοττων των οργανικν μονδων του ΟΠΑΔ
ΥΠΕΘΑ Φ.330/93/252725/Σ.2056/13 (ΦΕΚ-1426 Β/12-6-13) : Τροποποηση της Φ.330/162031/Σ3649/26-7-2011 αποφ. ΥΕΘΑ "Σχολεα υποχρεωτικς φοτηης Μονμων Αξιωματικν των Ενπλων Δυνμεων" (ΦΕΚ-1854 Β)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣΑ/1084771/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 1435 Β/14-6-2013) : Τροποποηση - συμπλρωση του ρθρου 3 της 1109793/ 6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν, πως ισχει, περ Αποδεικτικο ενημερτητας για χρη και φορολογικς υποχρεσεις προς το Δημσιο.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Κ1-450/13 (ΦΕΚ 1441 Β/14-6-2013) Τροποποηση απφασης «κατανομ των ποσν που αντιστοιχον σε ποσοστ 3% επ των ετσιων εσδων απ τις συνδρομς μελν Επιμελητηρων, για την ενσχυση της ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και των Συνδσμων Βιομηχανιν και Εξαγωγων».
Κ.Υ.Α. οικ. 7301/504/13 (ΦΕΚ 1441 Β/14-6-2013) : Καθορισμς προδιαγραφν και τρπου λειτουργας των επιλεγμνων Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν ως κντρα υποδοχς της ατησης και ενημρωσης.
ΥΠ.ΟΙΚ. 24146/ΔΕΚΟ1224/13 (ΦΕΚ 1434 Β/14-6-2013) : Αντικειμενικο λγοι, εξωγενες παργοντες και διαδικασα αναθερησης των εγκεκριμνων προπολογισμν των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του κεφαλαου Α του Ν. 3429/2005.
Κ.Υ.Α. 27217/505/13 (ΦΕΚ 1442 Β/14-6-2013) : Εγκαταστσεις Κατασκευν Κεραιν Χαμηλς Ηλεκτρομαγνητικς Περιβαλλοντικς χλησης, εξαιρομενες απ την αδειοδτηση σμφωνα με την παρ. 23 του ρθρου 30 του Ν. 4070/2012.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/6425/0026/13 (ΦΕΚ – 1403 Β/10-6-2013): Καθορισμς δικαιολογητικν για την πληρωμ επιδο¬τσεων σε εταιρεες εμπορας πετρελαιοειδν προ¬ντων.
ΥΠ.ΟΙΚ. 23937/Β.1303/13 (ΦΕΚ – 1424 Β/12-6-2013): Κανονισμς διενργειας εξετσεων των Αναλογιστν Ασφαλιστικν Επιχειρσεων.
ΥΠ.ΟΙΚ. 23938/B.1304/13 (ΦΕΚ – 1424 Β/12-6-2013): Αντιστοχιση εξεταζμενων μαθημτων του Π.Δ. 53/2013 (ΦΕΚ 96/Α) «Προσντα και πιστοποηση αναλογιστ ασφαλιστικν επιχειρσεων» με του Π.Δ. 56/1985 (ΦΕΚ 21/Α).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1133/13 (ΦΕΚ – 1398 Β/7-6-2013): Παρταση προθεσμας υποβολς του «Ειδικο Σημει¬ματος Αυτοελγχου ΦΠΑ» καθς και της δλω¬σης της διαφορς των ακαθαρστων εσδων στις λοιπς φορολογες, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 3296/2004 πως ισχουν.
ΥΠ.ΟΙΚ. 75302/0092/13 (ΦΕΚ-1344 Β/3-6-13) : Προκαταβολ σνταξης στους αποχωροντες λγω συνταξιοδτησης υπαλλλους - λειτουργος του Δημοσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1124/13 (ΦΕΚ-1344 Β/3-6-13) : Ανακαθορισμς της καθ λην αρμοδιτητας μεταξ των ΔΟΥ και των Ελεγκτικν Κντρων σε θματα φορολογικο ελγχου
Κ.Υ.Α. 33263/13 (ΦΕΚ-1344 Β/3-6-13) : Ωρριο τροφοδοσας Καταστημτων (super markets) και των Υπεραγορν Λιανικο Εμπορου (πολυκαταστματα, αλυσδες καταστημτων)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1126/13 (ΦΕΚ-1420 Β/12-6-13) : Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας αναστολς καταβολς του ΦΠΑ κατ την εισαγωγ αγαθν και εφαρμογ του συστματος αντιστροφς της υποχρωσης για τις παραδσεις αγαθν στο εσωτερικν της χρας
Κ.Υ.Α. οικ. 03/12.6.2013/13 (ΦΕΚ 1423 Β/12-6-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.06.2013 κοινς απφασης του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ και του Υπουργο Οικονομικν (Β 1414) σχετικ με την κατργηση της δημσιας επιχερησης «Ελληνικ Ραδιοφωνα - Τηλεραση, Αννυμη Εταιρεα (ΕΡΤ- Α.Ε.)».
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. οικ. 3377/13 (ΦΕΚ – 1386 Β/6-6-2013): Κανονισμς λειτουργας Υπηρεσας Ασλου.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 6097/391/13 (ΦΕΚ – 1346 Β/3-6-2013): Τροποποηση - Συμπλρωση της υπ’ αριθ.6622/3 83/25-5-2010 (ΦΕΚ 707/Β) απφασης του Υπουργο Εργασ¬ας και Κοινωνικς Ασφλισης «Καθορισμς κριτηρ¬ων για τη διαδικασα αξιολγησης και επιλογς του με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρ¬νου εκπαιδευτικο προσωπικο των Σχολν ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ.
ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. 02/11-6-13 (ΦΕΚ-1414 Β/11-6-13) : Κατργηση της δημσιας επιχερησης "Ελληνικ Ραδιοφωνα - Τηλεραση, Αννυμη Εταιρεα (ΕΡΤ ΑΕ)
K.Y.A. 2/35503/0022/3-6-13 (ΦΕΚ-1343 Β/3-6-13) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδκς εξοχς - κατασκηνσεις η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1129/13 (ΦΕΚ-1365 Β/4-6-13) : Τροποποηση του χρνου υποβολς της περιοδικς δλωσης ΦΠΑ και του περιεχομνου του εντπου 050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12/1090959/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-1365 Β/4-6-13) : Παρταση προθεσμιν υποβολς δηλσεων και ανακεφαλαιωτικν πινκων ενδοκοινοτικν συναλλαγν, καταβολς φρων, εισφορν, τελν, καθς και βεβαιωμνων χρεν λγω δυσλειτουργιν ενψει της ναρξης λειτουργας του νου ΤΑΧΙS στις ΔΟΥ Ν. Ιωνας (Ν. Ιωνας - Ν. Φιλαδλφειας) και ΔΟΥ Ν. Ηρακλεου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1127/13 (ΦΕΚ-1394 Β/6-6-13) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης φρου μερισμτων με βση τις διατξεις της παρ. 5 του ρθρου 45 του Ν. 4141/13 (ΦΕΚ-81 Α) συνυποβαλλμενα με αυτ δικαιολογητικ γγραφα και διευκρινσεις για κθε λλο αναγκαο θμα με σκοπ την ορθ εφαρμογ των διατξεων αυτν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α/16349/1676/13 (ΦΕΚ-1329 Β/31-5-13) : Καθορισμς κατηγοριν δικαιοχων νομικν προσπων για ταξινμηση και θση σε κυκλοφορα Λεωφορεων Ιδιωτικς Χρσης (ΛΙΧ) αυτοκιντων
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2902/58113/13 (ΦΕΚ-1380 Β/6-6-13) : Συμπληρωματικς καθορισμς περιοχν υλοποησης του σχεδου προθησης της κατανλωσης φροτων στα σχολεα το σχολικ τος 2012-2013
K.Y.A. 2533/63997/13 (ΦΕΚ-1380 Β/6-6-13) : Συμπληρωματικ μτρα σχετικ με το θεσμ του εγκεκριμνου εμπρου στον τομα των νωπν οπωροκηπευτικν, σε εφαρμογ του ρθρου 12 του Καν. (ΕΕ) 543/11 της Επιτροπς
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α/17040/1809/13 (ΦΕΚ-1372 Β/6-6-13) : Θση σε ισχ του τροποποιημνου και κωδικοποιημνου Οργανογρμματος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α/24013/2426/13 (ΦΕΚ-1342 Β/3-6-13) : Θση σε ισχ του Οργανογρμματος της ΟΣΥ Α.Ε.
Κ.Υ.Α. Μ3614.1/03/2013/13 (ΦΕΚ 1357 Β/4-6-2013) : Κρωση Κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν/Σπουδα¬στριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (Α.Ε.Ν.).
Κ.Υ.Α. Οικ: 23586/13/13 (ΦΕΚ – 1321 Β/30-5-2013): Καθορισμς σημεου υποδοχς, που κατατθενται οι αιτσεις πολιτν τρτων χωρν για τη χοργηση και την ανανωση της δειας διαμονς τους στους νομος Λσβου και Σμου.
Κ.Υ.Α. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1506/οικ.10662/13 (ΦΕΚ 1310 Β/30-5-2013) : Συμπλρωση της αριθ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012/30.4.2013 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 1103/Β/2.5.2013), με την οποα τροποποιθηκε το Ειδικ Πργραμμα Ανπτυξης Φωτοβολτακν Συστημτων σε κτιριακς εγκαταστσεις και ιδως σε δματα και στγες κτιρων.
ΥΠ.ΥΓ. Υ5β/Γ.Π.ΟΙΚ 50552/13 (ΦΕΚ 1299 Β/29-5-2013) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης με αριθμ. Υ5β/ οικ 1662/21-5-2001 (ΦΕΚ 691/Β/2001) με θμα «Καθορισμς του τρπου λειτουργας και της στελχωσης των Κινητν Μονδων Ψυχικς Υγεας του ρθρου 7 του Ν. 2716/99 καθς και κθε λεπτομρειας εφαρμογς του ιδου ρθρου».
ΥΠ.ΥΓ. Υ5β/Γ.Π.ΟΙΚ 50557/13 (ΦΕΚ 1299 Β/29-5-2013) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης Υ5β/Γ.Π.οικ. 156618/25.11.2009 «Καθορισμς του τρπου οργνωσης και λειτουργας των Κντρων Ημρας του ρθρου 8 του Ν. 2716/1999» (ΦΕΚ Β 2444/14.12.2009).
Κ.Υ.Α. Οικ: 23959/2013/13 (ΦΕΚ – 1321 Β/30-5-2013): κδοση αδειν διαμονς υπηκων τρτων χωρν με τη μορφ αυτοτελος εγγρφου. Καθορισμς των στοι¬χεων, ενδεξεων και πληροφοριν, οι οποες περι¬λαμβνονται, δυνητικς εναλλακτικς, στην δεια διαμονς, καθς και προσδιορισμς των στοιχεων, ενδεξεων και πληροφοριν που περιλαμβνονται στην δεια αυτ, προς εθνικ χρση.
Κ.Υ.Α. 742/13 (ΦΕΚ 1325 Β/30-5-2013) : γκριση δαπνης για την υλοποηση των ενεργειν του προγρμματος βελτωσης των συνθηκν παραγω¬γς και εμπορας των προντων της μελισσοκομ¬ας τους 2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1113/13 (ΦΕΚ – 1252 Β/23-5-2013): Διαδικασα χοργησης Α.Φ.Μ. και υποβολς περιοδι¬κν δηλσεων ΦΠΑ για την καταβολ του φρου απ υποκεμενους στο φρο που εναι εγκατεστημ¬νοι σε λλο κρτος μλος της Ευρωπακς νωσης.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1121/13 (ΦΕΚ – 1312 Β/30-5-2013): Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας ει¬σοδματος οικον. τους 2013 των νομικν προσ¬πων της παραγρφου 1 του ρθρου 101 του Κδικα Φορολογας Εισοδματος και καθορισμς δικαιολο¬γητικν που υποβλλονται μ’ αυτς – Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων της παρ. 1 του ρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απδοση του οφειλμενου ποσο .
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1123/13 (ΦΕΚ – 1311 Β/30-5-2013): Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισο¬δματος των υποκειμνων σε φρο, σμφωνα με το ρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικο τους 2013 και καθορισμς δικαιολογητικν εγγρφων λλων στοιχεων που υποβλλονται με αυτ.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Β/7/15878/2915/13 (ΦΕΚ – 1265 Β/24-5-2013): ροι και προποθσεις και ειδικ θματα εφαρμογς της ρθμισης "νας αρχς " των οφειλμενων εισφορν στους Φο¬ρες Κοινωνικς Ασφλισης της Υποπαραγρφου ΙΑ.2 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α).
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Β/7/15877/2914/13 (ΦΕΚ – 1265 Β/24-5-2013): ροι και προποθσεις και ειδικ θματα εφαρμογς της πγιας ρθμισης των οφειλμενων εισφορν στους Φο¬ρες Κοινωνικς Ασφλισης της Υποπαραγρφου ΙΑ.1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1116/13 (ΦΕΚ – 1296 Β/29-5-2013): Συμπλρωση-Τροποποηση της απφασης ΠΟΛ. 1140 «Δι¬καιολογητικ εξφλησης ττλων πληρωμς επιστρο¬φς – εξφληση με εντολ μεταφορς – ρυθμσεις θε¬μτων εξφλησης ττλων πληρωμς επιστροφς»
Κ.Υ.Α. 7002/470/Φ.Γ.9.6.4/13 (ΦΕΚ – 1316 Β/30-5-2013): Τροποποηση της αριθ. Οικ.454/22/Φ.Γ.9.6.4./11.1.2013 κοι¬νς υπουργικς απφασης «Καθορισμς παραβλου για την κδοση της βεβαωσης αναγγελας σκησης επαγγελματικν δραστηριοττων κατ την ννοια των ρθρων 2 και 3 του Ν. 3982/2011» (Β 32) .
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1122/13 (ΦΕΚ – 1316 Β/30-5-2013): Παρταση προθεσμας υποβολς των δηλσεων φο¬ρολογας εισοδματος οικονομικο τους 2013 των υπχρεων της παραγρφου 4 του ρθρου 2 και των νομικν προσπων της παραγρφου 1 του ρθρου 101 του του ν.2238/1994.
Κ.Υ.Α. 15330/Δ5.21/13 (ΦΕΚ – 1313 Β/30-5-2013): Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑ.Σ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2012-2013.
Κ.Υ.Α. οικ. 15648/273/13 (ΦΕΚ – 1313 Β/30-5-2013): Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 4589/182/8-11-2011 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 2639/Β) «Πργραμμα επι¬χοργησης επιχειρσεων της τοπικς αυτοδιοκησης πρτου και δετερου βαθμο (Δμων και Περιφε¬ρειν), για την απασχληση 5.000 ανργων ηλικ¬ας 55-64 ετν».
Κ.Υ.Α. Δ11/Β/13473/6173/13 (ΦΕΚ 1328 Β/30-5-2013) : Καθορισμς ποσν για ατημα απαγρευσης απογεωσης αεροσκφους απ τους δικαιοχους.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1119/13 (ΦΕΚ – 1298 Β/29-5-2013): Τπος και περιεχμενο της δλωσης φρου ακνητης περιουσας νομικν προσπων τους 2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1110/13 (ΦΕΚ-1303 Β/30-5-13 : Συμπλρωση της ΑΥΟ με αριθμ ΠΟΛ.1212/23-11-12 (ΦΕΚ-3338 Β) "Πληρωμ βεβαιωμνων στις ΔΟΥ ατομικν οφειλν σε πιστωτικ ιδρματα και στα ΕΛ.ΤΑ"
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10060/13503/569/13 (ΦΕΚ-1306 Β/30-5-13) : Καθορισμς εισφορν Λογαριασμο Παροχν σε Χρμα του Ενιαου Ταμεου Αυτοτελς Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ)
ΒΟΥΛΗ 5407/3732/13 (ΦΕΚ-1306 Β/30-5-13) : Περιεχμενο του εντπου της ειδικς δλωσης κατ το ρθρο 2, παρ. 5, περ. α και περ. ζ του Ν. 3213/03, πως χει τροποποιηθε και ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1079/13 (ΦΕΚ-1249 Β/22-5-13) : Συμπλρωση της υπ αριθμ. ΠΟΛ.1117/09 απφασης του Υπουργο Οικονομας και Οικονομικν και υποβολ της Δλωσης Απδοσης του τλους συνδρομητν κινητς τηλεφωνας και του τλους καρτοκινητς τηλεφωνας και στη συνχεια απδοση αυτν, κατ περπτωση, με τη χρση της ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας στην αρμδια ΔΟΥ για τις χρσεις 2010, 2011, 2012 και εφεξς καθς και επικαιροποηση του εντπου της δλωσης απδοσς τους
ΥΠ.ΟΙΚ.-ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1112/13 (ΦΕΚ-1237 Β/21-5-13) : Οροι, προυποθσεις και ειδικ θματα εφαρμογς της πγιας ρθμισης ληξιπρθεσμων χρεν της υποπαραγρφου Α2 της παρ. Α του ρθρου πρτου του ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ.-ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1111/13 (ΦΕΚ-1237 Β/21-5-13) : Οροι, προυποθσεις και ειδικ θματα εφαρμογς της ρθμισης ληξιπρθεσμων χρεν της υποπαραγρφου Α1 της παρ. Α του ρθρου πρτου του ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1109/13 (ΦΕΚ-1237 Β/21-5-13) : Παρταση προθεσμας υποβολς των εκκαθαριστικν δηλσεων ΦΠΑ τους 2012
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1107/13 (ΦΕΚ-1238 Β/22-5-13) : Παρταση προθεσμας υποβολς των δηλσεων Ειδικο φρου επ των ακιντων (ΕΦΑ) τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1108/13 (ΦΕΚ-1238 Β/22-5-13) : Διαδικασες λειτουργας της διαδικτυακς εφαρμογς ενημρωσης της εκκαθρισης του Φρου Ακνητης Περιουσας (ΦΑΠ) φυσικν προσπων τους 2010, εκτπωση των εκκαθαριστικν σημειωμτων - δηλσεων και ημερομηνια ανρτησης των σημειωμτων αυτν
Κ.Υ.Α. 21231/69/13 (ΦΕΚ-1261 Β/24-5-13) : Καθορισμς Δεικτν Μτρησης Αποτελεσματικτητας και Αποδοτικτητας του Υπουργεου Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων (τομας Οικονομας)
Κ.Υ.Α Δ27/ΟΙΚ.15239/645/13 (ΦΕΚ-1227 Β/21-5-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Δ27/οικ.25530/790/12 (ΦΕΚ-3180 Β) Κ.Υ.Α. με θμα "Καθορισμς της διαδικασας χοργησης και καταβολς του Ενιαου Επιδματος Στριξης Τκνων και του Ειδικο Επιδματος σε τρτεκνες και πολτεκνες οικογνειες"
Κ.Υ.Α. 15107/437/13 (ΦΕΚ-1230 Β/21-5-13) : Γενικς Ενιαος Κανονισμς Εργασας Διεξαγωγς των Φορτοεκφορτωτικν Εργασιν Λιμνος
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 460/15662/13 (ΦΕΚ-1225 Β/20-5-13) : Γενικς Ενιαος Κανονισμς Εργασας Διεξαγωγς των Φορτοεκφορτωτικν Εργασιν Ξηρς
ΥΠ.ΟΙΚ. οικ.2/36420/0022/13 (ΦΕΚ 1215 Β/20-5-2013) : Καθορισμς αποδοχν του καλλιτεχνικο προσωπικο των Ορχηστρικν Μουσικν Συνλων των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 6532/408/13 (ΦΕΚ 1133 Β/10-5-2013) : Τροποποηση της αριθμ. 29149/1945/28-1-2013 (ΦΕΚ 134/ τ.Β’) απφασης που αφορ στην «γκριση υπερωριακς απασχλησης κατ τις απογευματινς ρες και απασχλησης κατ τις Κυριακς - εξαιρσιμες ημρες και νυκτερινς ρες των τακτικν διοικητικν και εκπαιδευτικν υπαλλλων του Ο.Α.Ε.Δ. καθς και υπαλλλων με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου και ορισμνου χρνου για το τος 2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. 18779/Β.1015/13 (ΦΕΚ 1200 Β/20-5-2013) : Ανακατανομ κονδυλων στο πλασιο εφαρμογς, του Ν. 3723/2008.
ΠΡΩΘ. 9814/13 (ΦΕΚ 1222 Β/20-5-2013) : Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου.
ΥΠ.ΟΙΚ. 19928/292/13 (ΦΕΚ – 1147 Β/13-5-2013): Θσπιση Κδικα Δεοντολογας Πιστοποιημνων Εκτιμητν.
ΚΥΑ 10184/13 (ΦΕΚ 1211 Β/20-5-2013) : Ενισχσεις αγροτν που ασκον γεωργικ δραστηριτητα σε περιοχς Natura 2000 στο πλασιο του Μτρου 213 του Προγρμματος Αγροτικ Ανπτυξη της Ελλδας 2007 – 2013.
Κ.Υ.Α. 14366/416/13 (ΦΕΚ 1110 Β/9-5-2013) : Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν - καθορισμς δικαιολογητικν για την σκηση του επαγγλματος του Φορτοεκφορτωτ ξηρς και λιμνος».
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1100/13 (ΦΕΚ 1136 Β/10-5-2013) : Θση σε ελεθερη κυκλοφορα με ταυτχρονη θση σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης εμπορευμτων που προορζονται να παραδοθον ως εφδια πλοων και αεροσκαφν με απαλλαγ απ το φρο προστιθεμνης αξας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣΑ/1077518/ΕΞ 2013/13 (ΦΕΚ 1136 Β/10-5-2013) : Επιλογ των προς λεγχο παραγραφμενων υποθσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣΑ/1077357/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 1136 Β/10-5-2013) : Εφαρμογ μμεσων τεχνικν ελγχου για τον προσδιορισμ φορολογητου εισοδματος φυσικν προσπων
Κ.Υ.Α. οικ. 190255/13 (ΦΕΚ 1137 Β/10-5-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, Οικονομικν, Οικονομας, Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας, Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς, Υποδομν Μεταφορν και Δικτων, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων, Πολιτισμο και Τουρισμο «Διαδικασες, ροι και προποθσεις για τη χοργηση αδειν για υφιστμενα δικαιματα χρσης νερο» (ΦΕΚ Β 1440/16.6.2011), πως ισχει».
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΑ/Φ.4.2.1/12616/13 (ΦΕΚ 1089 Β/30-4-2013) : Καθορισμς δεικτν μτρησης αποτελεσματικτητας και αποδοτικτητας του Εθνικο Τυπογραφεου και του Εθνικο Κντρου Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΚΔΔΑ).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1097/13 (ΦΕΚ 1089 Β/30-4-2013) : Τροποποισεις της ΠΟΛ 1041/2013 αναφορικ με παρατσεις προθεσμιν υποβολς των συγκεντρωτικν δηλσεων των ημεδαπν αλλοδαπν διαχειριστριν εταιριν που εναι εγκατεστημνες στην Ελλδα με βση το ρθρο 25 του Ν. 27/1975 και των δηλσεων φορολογας πλοων με ξνη σημαα τους 2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1096/13 (ΦΕΚ 1089 Β/30-4-2013) : Παρταση των προθεσμιν υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος οικονομικο τους 2013 των νομικν προσπων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα της παραγρφου 2 του ρθρου 101 του ν. 2238/1994 καθς και των εκκαθαριστικν δηλσεων ΦΠΑ τους 2012.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 25665/1831/12/13 (ΦΕΚ – 1174 Β/15-5-2013): Προδιαγραφς ζωνν ασφαλεας, καθισμτων και αγκυρσεων ζωνν - καθισμτων σε σχολικ λεωφορεα και διατξεις μεταφορς μαθητν

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.