»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2013

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ». 

Τι νο ;
Δημιουργσαμε ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο αρχικ μενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με ττλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην οποα συγκεντρσαμε λα τα Υπουργεα, πως χουν διαμορφωθε με τις τελευταες αλλαγς – Π.Δ. 65/11.

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Π.Δ. 27/13 (ΦΕΚ 63 Α/7-3-2013) : Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων του π.δ. 205/ 2001 (Α160) …
Π.Δ. 29/13 (ΦΕΚ 66 Α/15-3-2013) : Κατργηση της Γενικς Διεθυνσης Οικονομικς Υπο¬στριξης και Επιθερησης του Υπουργεου Αγροτι¬κς Ανπτυξης και Τροφμων.
Π.Δ. 30/13 (ΦΕΚ 66 Α/15-3-2013) : Κατανομ οργανικν θσεων δικαστικν λειτουργν των πολιτικν και ποινικν δικαστηρων της χρας.
Π.Δ. 39/13 (ΦΕΚ-73 Α/20-3-13) : Τροποποηση του Π.Δ. 133/12 "Οργανισμς Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Π.Δ. 40/13 (ΦΕΚ-75 Α/22-3-13) : Ηλεκτρονικ κατθεση δικογρφων, ηλεκτρονικ χοργηση σχετικν πιστοποιητικν και λοιπν εγγρφων στο Συμβολιο της Επικρατεας και στα Τακτικ Διοικητικ Δικαστρια
Π.Δ.. 42/13 (ΦΕΚ 76 Α/28-3-2013) : Τροποποηση του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχα, καταστσεις και εξλιξη των αξιωματικν της Ελληνικς Αστυ¬νομας» (Α 29).
Π.Δ. 43/13 (ΦΕΚ-80 Α/5-4-13) : Κανονισμς Οικονομικς Διαχερισης Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Π.Δ. 44/13 (ΦΕΚ-82 Α/8-4-13) : Αδειοδτηση απ το Τεχνικ Επιμελητριο Ελλαδος
Π.Δ. 46/13 (ΦΕΚ-87 Α/18-4-13) : Εγκριση τροποποησης Οργανισμο του Ιδρματος με την επωνυμα "Θεραπευτικν Παιδαγωγικν Κντρον Πατρν - Απροσρμοστων Παδων "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" …
Π.Δ. 51/13 (ΦΕΚ-94 Α/24-4-13) : Τροποποηση του π.δ. 455/83 "Χοργηση κατ εξαρεση δειας ναυτολγησης σε ναυτικος που δεν κατχουν κατλληλο αποδεικτικ ναυτικς ικαντητας" (Α 171), …
Π.Δ. 53/13 (ΦΕΚ 96 Α/26-4-2013) : Προσντα και πιστοποηση αναλογιστ ασφαλιστικν επιχειρσεων.
Π.Δ. 54/26-4-13 : Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων του π.δ. 205/01 (Α 160) "…
Π.Δ. 55/26-4-13 : Τροποποηση του π.δ. 28/09 "Απαιτσεις υγειονομικο ελγχου για τα ζα υδατοκαλλιργειας και τα προιντα τους …
Π.Δ. 56/13 (ΦΕΚ – 106 Α/30-4-2013): Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2010/63/ΕE του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμ¬βουλου της 22ας Σεπτεμβρου 2010 (L 276/33/20.10.2010) «σχετικ με την προστασα των ζων που χρησιμο¬ποιονται για επιστημονικος σκοπος».
Π.Δ. 57/13 (ΦΕΚ 108 Α/9-5-2013): Τροποποηση του π.δ. 32/2004 «Σσταση και Οργανισμς της Γενικς Γραμματεας της Κυβρνησης (Α 28)» και του π.δ. 2/2011 «Μετατροπ του Πολιτικο Γρα¬φεου Πρωθυπουργο σε Γενικ Γραμματεα Πρω¬θυπουργο» (Α 5).
Π.Δ. 59/13 (ΦΕΚ – 109 Α/10-5-2013): Αποδοχ τροποποισεων στο Παρρτημα III του Πρω¬τοκλλου του 1978 αναφορικ με την Διεθν Σμβα¬ση για την Πρληψη της Ρπανσης απ Πλοα, 1973. …

Ν. 4138/13 (ΦΕΚ-72 Α/19-3-13) : Επεγουσες ρυθμσεις του Υπουργεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς και λλες διατξεις
Ν. 4139/13 (ΦΕΚ-74 Α/20-3-13) : Νμος περ εξαρτησιογνων ουσιν και λλες διατξεις
Ν. 4141/13 (ΦΕΚ-81 Α/5-4-13) : Επενδυτικ εργαλεα ανπτυξης, παροχ πιστσεων και λλες διατξεις
Ν. 4142/13 (ΦΕΚ-83 Α/9-4-13) : Αρχ Διασφλισης της Ποιτητας στην Πρωτοβθμια και Δευτεροβθμια Εκπαδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Ν. 4144/13 (ΦΕΚ-88 Α/18-4-13) : Αντιμετπιση της παραβατικτητας στην Κοινωνικ Ασφλιση και στην αγορ εργασας και λοιπς διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας
Ν. 4146/13 (ΦΕΚ-90 Α/18-4-13) : Διαμρφωση Φιλικο Αναπτυξιακο Περιβλλοντος για τις Στρατηγικς και Ιδιωτικς Επενδσεις και λλες διατξεις
Ν.4147/13 (ΦΕΚ 98 Α/26-4-2013) : Κρωση της απ 31.12.2012 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου ….
Ν.4148/13 (ΦΕΚ 99 Α/26-4-2013) : Σσταση Γραφεου Ελληνικς Προεδρας και λλες διατξεις.
Ν. 4150/29-4-13 (ΦΕΚ-102 Α/29-4-13) : Ανασυγκρτηση του Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου και λλες διατξεις
Ν. 4151/29-4-13 (ΦΕΚ-103 Α/29-4-13) : Ρυθμσεις για την τροποποηση και τη βελτωση συνταξιοδοτικν, δημοσιονομικν, διοικητικν και λοιπν διατξεων του Υπουργεου Οικονομικν
Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α/9-5-13) : Επεγοντα μτρα εφαρμογς των νμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13

ΠΝΠ 29/29-4-13 (ΦΕΚ-104 Α/29-4-13) : Τροποποηση του ρθρου 1 της απ 30-10-12 ΠΝΠ η οποα κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 4118/13 "Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Ρυθμεις για την αντιμετπιση των εξαιρετικ επειγουσν και απρβλεπτων αναγκν του κοινωφελος, μη κερδοσκοπικο ιδρματος με την επωνυμα "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" και λλες διατξεις
ΠΥΣ 4/28-3-2013 (ΦΕΚ – 77 Α/28-3-2013): Καθορισμς ψους ετσιας οικονομικς χορηγας του Δημοσου προς τις Ιερς Μονς του Αγου ρους για το οικονομικ τος 2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ:
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1105/13-5-13 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 38 του Ν. 4141/13 (ΦΕΚ-81 Α) περ των γνωματεσεων ιατρικν επιτροπν που γνονται δεκτς για απαλλαγ αναπρων απ τα τλη ταξινμησης και κυκλοφορας αυτοκιντων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1104/13-5-13 : Εφπαξ εισφορ υπρ του Δημοσου για τη χοργηση και ανανωση των Αδειν Οδικν Μεταφορν κατ εφαρμογ των διατξεων των παρ. 4 και 5 του ρθρου 5 του Ν. 3887/10 και της παρ. 6 του ρθρου 5 του Ν. 4038/12
ΥΠ.ΕΣ. 18941/14-5-13 : Ανακονωση Πληροφοριασκο Συστματος Διασνδεσης Δημοτολογων – Ληξιαρχεων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.13965/385/13-5-13 : Γνωστοποηση διατξεων ν. 4144/13 (Α 88)
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.18/ΟΙΚ.13358/13-5-13 : Εκδοση Προεδρικν Διαταγμτων του ρθρου 12 του Ν. 3613/07
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α/21295/2141/10-5-13 : Εκδοση νων αδειν Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων κατ τα οριζμενα στο ν. 4070/12
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 6125/412/Φ.14.1/10-5-13 : Εφαρμογ του ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α) για την δρυση Πρατηρου Αρτου και την λειτουργα Εγκατστασης Περτωσης Εψησης
ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/10352/7-5-13 : Α) Μεωση υπογραφν στις διοικητικς πρξεις και στα διοικητικ γγραφα - Β) Παροχ οδηγιν για θματα πολιτογρφησης
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ.ΓΠ/ΟΙΚ.40679/9-4-13 : Υπενθμιση εφαρμογς εγκυκλου αναφορικ με το πργραμμα εντομοκτονιν και μυοκτονιν σε Νοσοκομεα και Προνοιακ Ιδρματα της Χρας
ΥΠΕΚΑ 130730/2187/8-5-13 : Υλοποηση του Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2013
ΥΠ.ΕΣ. 131360/12503/ΕΓΚ.9/8-5-13 : Τροποποισεις Ληξιαρχικο Νμου 344/76 και λλες διατξεις
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 30638/30-4-13 : Γνωστοποηση Υπερωριακς Απασχλησης και Ειδικ Βιβλο Υπερωριν
ΥΠ.ΕΣ. 18233/8-5-13 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας του Πληροφοριακο Συστματος Ληξιαρχικν Πρξεων
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/12476/8-5-13 : Καθορισμς του τπου και του τρπου τρησης των ληξιαρχικν βιβλων των Ληξιαρχεων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 21216/2718/2-5-13 : Διευκρινσεις για την παροχ μειωμνων τελν τεχνικο ελγχου οχημτων ανργων και οχημτων του Δημοσου, ΟΤΑ (α και β βαθμο) και ΝΠΔΔ της παρ. 2β του ρθρου 1 της αριθμ. 8913/1089/2013 κ.υ.α.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ33Α/5016597/ΕΞ2013/26-4-13 : Παροχ διευκρινσεων επ της εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 147 παρ. 9 Ν. 2960/01, πως τροποποιθυηκε και ισχει
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.31/1598/18391/21536/19-3-13 : Κατταξη υπαλλλων κατηγορας ΔΕ απφοιτων μσων τεχνικν σχολν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1095/29-4-13 : Κοινοποηση των διατξεων των παραγρφων 18,21 και 45 του ρθρου 3 του ν. 4110/13
ΥΠΕΚΑ 28271/ΕΓΚ.2/30-4-13 : Εφαρμογ των παρ. 4 και 5 του ρθρου 1 του Ν. 4067/12 "Νος Οικοδομικς Κανονισμς" (ΦΕΚ-79 Α)
ΥΠ.ΕΣ. 16350/24-4-13 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
ΥΠ.ΕΣ. 17701/29-4-13 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
ΥΠ.ΕΣ. 17515/ΕΓΚ.8/29-4-13 : Απεικνιση των κωδικν αριθμν εσδων και εξδων του προυπολογισμο των ΟΤΑ α βαθμο, πως αυτο χουν διαμορφωθε μετ τις τροποποισεις που χουν επλθει στην υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ-253 Β) Κ.Υ.Α.
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.13/607/ΟΙΚ.12461/29-4-13 : Οδηγες για την πρτη εφαρμογ του ργου "Σχεδιασμς Περιγραμμτων Θσεων Εργασας"
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.1.1/ΟΙΚ.11248/18-4-13 : Παροχ στοιχεων για τους υπαλλλους που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.1.1/10/ΟΙΚ.11253/18-4-13 : Κινητικτητα των υπαλλλων σε καθεστς διαθεσιμτητας
ΥΠ.ΕΣ. 14916/16-4-13 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 1288/10-1-13 (ΦΕΚ-31 Β και ΦΕΚ-15 ΥΟΔΔ) Απφασης συγκρτησης Παρατηρητηρου Οικονομικς Αυτοτλειας των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης για την εφαρμογ του ρθρου 4 του Ν. 4111/13
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ&ΠΡΟΝ. Φ.10034/ΟΙΚ.12579/328/26-4-13 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 81 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), σχετικ με την ασφλιση εργατν γης για το τος 2012.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ&ΠΡΟΝ. Φ.10034/ΟΙΚ.12728/329/24-4-13 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 69 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α) σχετικ με τη συνταξιοδτηση των ανασφαλστων υπερηλκων, σε περπτωση διζευξης αφνειας.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΥ/Ε/1071902/782/ΕΞ2013/25-4-13 : Κοινοποηση νων διατξεων που αφορον στις μισθσεις ακιντων για στγαση υπηρεσιν του Δημοσου
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 20466/2625/25-4-13 : Επιτπιοι λεγχοι σε ΚΤΕΟ - εφαρμογ κ.υ.α. 48680/5032/25-4-13
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α3/39920/5992/25-4-13 : Απδειξη συνθους διαμονς για τη χοργηση δειας οδγησης
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.38402/25-4-13 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της εορταστικς περιδου του Πσχα και της ναρξης της τουριστικς - καλοκαιρινς περιδου
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.40021/ΟΙΚ.12957/543/25-4-13 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 75 του ν. 4144/13
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.40021/ΟΙΚ.12953/541/25-4-13 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 75 του ν. 4144/13
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.12819/778/26-4-13 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων των ρθρων 71, 73 και 75 παρ. 5 του ν. 4144/13 (ΦΕΚ-88 Α)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/27780/1846/26-4-13 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 74 του ν. 4144/13
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.13423/809/26-4-13 : Γνωστοποηση διατξεων ρθρου 66 του ν. 4144/13
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.12967/785/25-4-13 : Γνωστοποηση διταξης ρθρου 17 (Πιστοποιητικ Ασφαλιστικς Συμμρφωσης) ν. 4144/13 και υποβολ εισγησης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10057/ΟΙΚ.11988/732/25-4-13 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4144/13 (τροποποηση της παρ. 1 του ρθρου 33 του ν. 4075/12)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1088/23-4-13 : Κοινοποηση της ΚΥΑ 8913/1089/19-2-13 (ΦΕΚ-501 Β/5-3-13) σχετικ με τον καθορισμ νων τελν διενργειας τεχνικν ελγχων αν κατηγορα οχματος απ τα Δημσια ΚΤΕΟ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1087/19-4-13 : Κοινοποηση της παρ. 3 του ρθρου 20 του ν. 4141/13 (ΦΕΚ-81 Α) - Φορολογικ μεταχεριση απ πλευρς ΦΠΑ αγαθν τα οποα αποτελον αντικεμενο εκχρησης εισαγωγικο δικαιματος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1086/23-4-13 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 5 του πρτου ρθρου της απ 30-4-2012 ΠΝΠ "…
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.10/ΟΙΚ.11914/23-4-13 : Δημοσευση του επικαιροποιημνου "Μητρου Υπηρεσιν και Φορων της Ελληνικς Διοκησης" τους 2013
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Φ.450/18783/1949/24-4-13 : Κοινωνικς διατξεις μεταφορν - Ταχογρφος - Ωρες οδγησης και ανπαυσης οδηγν - Διαββαση στατιστικν στοιχεων στο Σμα Επιθερησης Εργασας για τις ετσιες εκθσεις οδικν μεταφορν 2010-2011 και 2011-2012
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1085/19-4-13 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 14 του ν. 4056/12 (ΦΕΚ-52 Α), πως ισχουν, περ αναστολς επιβληθντων προστμων σε κτηνοτροφικς εγκαταστσεις
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1168/50249/22-4-13 : Εφαρμογ του Ν. 3919/11 "Αρχ της επαγγελματικς ελευθερας, κατργηση αδικαιολγητων περιορισμν στην πρσβαση και σκηση επαγγελμτων" (ΦΕΚ Α 32), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/12 (ΦΕΚ-14 Α)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 12370/1435/22-4-13 : Εγκκλιος σον αφορ τις διατξεις για την υγεα και την ασφλεια στην εργασα (ΑΥΕ) οι οποες περιλαμβνονται στο ν. 4144/13
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Β1/13334/1474/22-4-13 : Διευκρινσεις θεμτων γονικς παροχς και κληρονομας φορτηγν δημοσας χρσης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1083/11-4-13 : Αποδοχ της με αρ. 634/12 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους σχετικ με την εφαρμογ διατξεων των παρ. 2 και 3 του ρθρου 28 του ΚΦΕ σε περιπτσεις πωλσεων ακιντων που αποκτθηκαν απ επαχθ μη επαχθ αιτα, σε συνδυασμ με την καταβολ φρου αυτομτου υπερτιμματος τλους συναλλαγς με βση τις διατξεις του νμου 3427/05
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1082/18-4-13 : Διεκπεραωση εκκρεμν αιτσεων επιστροφς ΦΠΑ
ΥΠ.ΕΣ. Φ.79174/9029/ΕΓΚ.7/17-4-13 : Σσταση και ρλος των Επιτροπν ρθρου 15 Ν. 3284/04. Συνδρομ ουσιαστικν προυποθσεων στη διαδικασα κτσης ελληνικς ιθαγνειας βσει του Ν. 2790/00, πως τροποποιθηκε και ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ33Α/5013530/ΕΞ2013/8-4-13 : Αναθερηση διατξεων του ρθρου 147 παρ. 9 του Ν. 2960/01 και του ρθρου 320 παρ. 8 του Ν. 4072/12
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1081/17-4-13 : Επιβολ ΦΣΚ στο εισφερμενο κεφλαιο της "ιδιωτικς κεφαλαιουχικς εταιρεας" που συστνεται με τις διατξεις του ν. 4072/12 (86 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1080/15-4-13 : Κοινοποηση της αριθμ. 191/12 γνωμοδτησης ΝΣΚ σχετικ με εξαρεση απ τον ειδικ φρο επ των ακιντων του ρθρου 15 του ν. 3091/02
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1077/15-4-13 : Ετσιο ειδικ τλος χρου καπνιζντων
ΥΠ.ΕΣ. 15080/16-4-13 : Διθεση των οικονομικν στοιχεων των ΟΤΑ στον Κεντρικ Κμβο Διαλειτουργικτητας του ΥΠ.ΕΣ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 11320/794/18-4-13 : Διαδικασα διασκευς και ταξινμησης επιβατικν για μεταφορ ΑμεΑ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ28/ΟΙΚ.11796/1136/18-4-13 : Λειτουργα Επιτροπν Κοινωνικς Αρωγς του Ν.Δ. 57/73 (ΦΕΚ-149 Α) και της ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ-1747 Β) για τη χοργηση βιβλιαρων ανασφαλστων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 18130/1452/17-4-13 : Περιορισμο ταξινμησης οχημτων λγω εφαρμογς των διατξεων της οδηγας 2007/46/ΕΚ
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/ΟΙΚ.35035/18-4-13 : Εντατικοποηση ελγχου παρακολοθησης ποιτητς πσιμου δατος, σε χρους λων των βαθμδων εκπαδευσης (Σχολεα κλπ.)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Γ/102/3/ΦΝ463/ΕΓΚ.Ε17/17-4-13 : Λειτουργα του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων (ΚΗΜΔΣ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1075/17-4-13 : Κοινοποηση διατξεων υποπαραγρφου Ε4 παρ. Ρ του ρθρου πρτου του ν. 4093/12 σχετικ με τον κατ αποκοπ συντελεστ επιστροφς στους αγρτες του ειδικο καθεσττος ΦΠΑ
ΥΠ.ΕΣ. 15400/ΕΓΚ.6/17-4-13 : Παρχονται οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του π.δ/τος 7/13 σε θματα ργων του ν. 3669/08, μελετν και υπηρεσιν του ν. 3316/05 αρμοδιτητας των Περιφερειν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 11453/1284/16-4-13 : Ασκηση καθηκντων τεχνικο ασφαλεας απ τον εργοδτη στην επιχερησ του - Διαδικασα αναγγελας στην αρμδια υπηρεσας του ΣΕΠΕ
ΥΠ.ΕΣ. 15055/15-4-13 : Παροχ στοιχεων πραγματικο κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2011 ως 30-6-2012
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 9995/680/16-4-13 : Διευκρινσεις σχετικ με την ορθ εφαρμογ της υ.α. Α1/οικ.27683/2320/08 (Β 948) για την ταξινμηση οχημτων μεταφορς επικνδυνων αποβλτων υγειονομικν μονδων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 18556/1471/16-4-13 : Διαδικασα χρηματοδτησης εγκατστασης του συστματος εισρον - εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων της Χρας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Π110/18514/2980/16-4-13 : Περ απκτησης Πιστοποιητικο Επαγγελματικς Ικαντητας (ΠΕΙ) απ κατχους οδηγος πριν και μετ τις καταληκτικς ημερομηνες εφαρμογς της οδηγας, ψος καταβολς εξταστρου και λοιπν εισφορν υπρ τρτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1074/12-4-13 : Παροχ διευκρινσεων σε θματα που αφορον την εφαρμογ των διατξεων του Κδικα Φορολογικς Απεικνισης Συναλλαγν (ΚΦΑΣ)
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 480/30129/15-4-13 : Χοργηση βεβαωσης για δεια "Παραγωγο Πωλητ Λαικν Αγορν" σε φυσικ πρσωπα αλιων, παραγωγν προιντων αλιεας εσωτερικν υδτων και υδατοκαλλιεργητν και χοργηση δειας "Παραγωγο Πωλητ Λαικν Αγορν" σε Πρωτοβθμιες Συνεταιριστικς Οργανσεις
ΥΠΕΚΑ 24040/2590/12-4-13 : Εφαρμογ νομοθεσας για τη διασυνοριακ μεταφορ μη επικινδνων αποβλτων
ΥΠΕΚΑ 125599/737/12-4-13 : Εθελοντικ ργα αναδασσεων - Εθελοντικς εργασες σε αναδασσεις - Εθελοντικς φυτεσεις - απ φυσικ νομικ πρσωπα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1072/11-4-13 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4110/13 (ΦΕΚ-17 Α) καθς και των παραγρφων 1, 2 και 3 του ρθρου 36 του Ν. 4141/13 (ΦΕΚ-81 Α)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 17478/2234/12-4-13 : Εναρξη λειτουργας Δημοσων ΚΤΕΟ εν ψει δημοσευσης του ψηφισθντος νμου …
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.33743/10-4-13 : Συμπληρωματικ εγκκλιος - Υπενθμιση εγκυκλου για προγρμματα καταπολμησης των κουνουπιν
ΥΠ.ΕΣ. 14065/ΕΓΚ.5/9-4-13 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων επ της αριθμ. 7261/22-2-13 (ΦΕΚ-450 Β) Κοινς Απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν "Καθορισμς διαδικασιν και κριτηρων για την παρακολοθηση του "Ολοκληρωμνου Πλαισου Δρσης" (ΟΠΔ) και την εφαρμογ του Προγρμματος Εξυγανσης απ το Παρατηρητριο του ρθρου 4 του Ν. 4111/13" για το τος 2013
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ13/Ο/4508/ΕΓΚ.15/9-4-13 : Διευκρινσεις επ θεμτων κυκλοφορας μεταχειρισμνων μηχανημτων ργων (Μ.Ε.)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.6044/ΕΓΚ.14/8-4-13 : Οδηγες για την εφαμρογ του Π.Δ. 138/09 "Μητρα Μελετητν και Εταιρειν Μελετν (ΦΕΚ-185 Α)
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.20/ΟΙΚ.9824/8-4-13 : Παρακολοθηση της πορεας υλοποησης καταργσεων συγχωνεσεων υπηρεσιν και φορων του δημσιου τομα κατ εφαρμογ του Ν. 4109/13
ΥΠ.ΕΣ. 13746/ΕΓΚ.4/9-4-13 : Καθορισμς οικονομικν στοιχεων των Στατιστικν Δελτων των Δμων και των ΝΠΔΔ αυτν, καθς και των στοιχεων του Μητρου Δεσμεσεων των Δμων, των ΝΠΔΔ αυτν και των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, που υποβλλονται στις βσεις δεδομνων "Οικονομικ στοιχεα Δμων" και "Οικονομικ στοιχεα Περιφερειν"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1070/8-4-13 : Οδηγες συμπλρωσης εντπων οικονομικο τους 2013 : α) Δηλσεων φορολογας εισοδματος ΟΕ, ΕΕ κλπ. (Ε5) και β) Οικονομικν στοιχεων επιχειρσεων και επιτηδευματιν (Ε3)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 16722/2100/8-4-13 : Δδονται διευκρινεις για την παροχ απ τα Δημσια ΚΤΕΟ στους δικαιοχους των μειωμνων τελν του ρθρου 1 της αριθμ. 8913/1089/2013 κ.υ.α.
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. 233/8-3-13 : Διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα εξτασης και ικανοποησης αιτημτων, που αφορον σε αυτοκνητα, των υπηρεσιν του Δημοσου προς τη Διεθυνση Κρατικν Αυτοκιντων και Επικοινωνιν
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5-4-13 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την αριθμ. 286/12 γνωμοδτηση του ΝΣΚ για την εφαρμογ μειωμνου ωραρου εργασας λγω αναπηρας σε υπαλλλους που απολαμβνουν ειδικο ωραρου κανονιστικ καθορισμνου
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.5/43/9752/5-4-13 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 10 του ρθρου 45 του Ν. 3979/11
ΥΠ.ΕΣ. 13441/5-4-13 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 521/26-3-13 : Καταβολ επιδομτων σε δικαιοχους προγραμμτων οικονομικς ενσχυσης ΑμεΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1068/3-4-13 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του κτου κεφαλαου του Πτωχευτικο Κδικα "Προπτωχευτικ διαδικασα εξυγανσης"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 6123/175/Φ.393/26-3-13 : Διευκρινσεις επ θεμτων τροποποησης - ανανωσης - κδοσης ραδιοερασιτεχνικν αδειν βσει αδεας της αλλοδαπς
ΥΠΕΚΑ 1742/3-4-13 : Ενιαα διαδικασα γκρισης τροποποησης των Ειδικν Πλαισων Χωρικο Σχεδιασμο και Αειφρου Ανπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) και της αντστοιχης ΣΜΠΕ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 51586/3788/2-4-13 : Τροποποηση της παρ. 3 της υπ αριθμ. οικ. 42292/3881/12-9-11 εγκυκλου αναφορικ με την εφαρμογ της παρ. 2β του ρθρου 4 του υπ αριθμ. π.δ. 595/84, πως ισχει, που αναφρεται στην εξωτερικ απσταση ασφαλεας των χαρακτηριστικν στοιχεων του μικτο αμιγς υγραερου πρατηρου απ το πλησιστερο σημεο του κρου αυτοκινητοδρμου εθνικο δρμου που διρχεται απ περιοχ ετε εντς ετε εκτς σχεδου πλεως
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1065/28-3-13 : Κοινοποηση ορισμνων διατξεων του ρθρου 5 του ν. 4038/12 ... καθς και των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 116 του ν. 4070/12 ...
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 14932/1083/2-4-13 : Παροχ διευκρινσεων επ την εγκατστασης του συστματος εισρον - εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων της Χρας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 4341/824/3-4-13 : Παροχ διευκρινσεων και οδηγιν για την εφαρμογ του Π.Δ/τος 76/10 πως χει τροποποιηθε με το Π.Δ. 56/12 (ΦΕΚ-108 Α), για την καθιρωση, σμφωνα με την οδηγα 93/15/ΕΟΚ, συστματος αναγνρισης και εντοπισμο των εκρηκτικν υλν εμπορικς χρσης
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 969/40170/1-4-13 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 36 παρ. 8 του ν. 4061/12
ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/7779/2-4-13 : Υπ αριθμ. 52 εγκκλιος της Δ/νσης Ιθαγνειας του Υπ. Εσωτερικν
ΥΠΕΚΑ 15094/5-3-13 : Διαββαση σχεδου Εισγησης για την τροποποηση του σχεδου για την ρση απαλλοτρωσης και επανεπιβολ
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ10Β/1053970/1672/ΕΞ2013/29-3-13 : Απευθεας παραχρηση, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α βαθμο
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ11Γ/0/9/24/ΕΓΚ.13/1-4-13 : Δημοσευση απφασης "Διορθωτικς επεμβσεις στην απφαση Αναπροσαρμογ και συμπλρωση Ενιαων Τιμολογων Εργων Οδοποιας, Υδραυλικν, Λιμενικν, Οικοδομικν, Πρασνου και Ηλεκτρομηχανολογικν Εργασιν Οδοποιας, Υδραυλικν και Λιμενικν
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Γ/5008099/ΕΞ2013/1-3-13 : Εισαγωγ δομικν υλικν που εμππτουν στις διατξεις του Π.Δ. 334/94 "Περ Δομικν Κατασκευν - Εισαγωγ τσιμντου"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1061/28-3-13 : Παροχ διευκρινσεων σε θματα που αφορον την εφαρμογ των διατξεων του Κδικα Φορολογικς Απεικνισης Συναλλαγν (ΚΦΑΣ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1056/26-3-13 : Υποχρωση υποβολς των εργολαβικν συμβολαων, που συνπτονται μεταξ δικηγρου και εντολα του, στη Δ.Ο.Υ. του δικηγρου
ΥΠΕΚΑ 127912/151/20-3-13 : Ερωτματα σχετικ με την αναστολ της διαδικασας υποβολς αντιρρσεων
ΥΠΕΚΑ 12819/193/20-3-13 : Υποστριξη τμημτων Δασικν Χαρτογραφσεων των Διεθνσεων Δασν
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/ΟΙΚ.8638/26-3-13 : Μεωση των υπογραφν στις διοικητικς πρξεις και στα διοικητικ γγραφα
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/50/2/ΦΝ444.1/ΕΓΚ.12/27-3-13 : Διαχεριση περσσειας υλικν εκσκαφν που προρχονται απ δημσια ργα - Διευκρινσεις επ των απαιτσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ-1312 Β)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/37/5/ΦΝ444.1/ΕΓΚ.11/27-3-13 : Περιβαλλοντικ αδειοδτηση ργων και δραστηριοττων επεγοντος χαρακτρα
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.21250/4231/165/27-3-13 : Ολοκλρωση των διαδικασιν νταξης στο Ενιαο Ταμεο Επικουρικς Ασφλισης (ΕΤΕΑ) και μετατροπς των εξαιρομενων Τομων σε επαγγελματικ ταμεα υποχρεωτικς ασφλισης – ΝΠΙΔ
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΑ/Φ.9/8748/27-3-13 : Παρουσαση καινοτμων διοικητικν πρακτικν δημοσων υπηρεσιν στο 7ο Ευρωπαικ Συνδριο Ποιτητας για τη Δημσια Διοκηση
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Π1/678/26-3-13 : Λειτουργα του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων (ΚΗΜΔΣ)
ΥΠ.ΕΣ. 11543/ΕΓΚ.3/26-3-13 : Ανδειξη προμηθευτν - χορηγητν προμηθειν των Δμων, των Ιδρυμτων και λων των νομικν τους προσπων, των Περιφερειν, των Ιδρυμτων και των νομικν τους Προσπων, καθς και των συνδσμων ΟΤΑ α και β βαθμο
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.29160/20-3-13 : Καταγραφ πορων και ανασφλιστων παιδιν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1053/21-3-13 : Αναστολ υποβολς των οριστικν δηλσεων αμοιβν απ ελευθρια επαγγλματα, εισοδημτων απ εμπορικς επιχειρσεις καθς και των αντστοιχων βεβαισεων αποδοχν (ντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044) ...
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1049/11-3-13 : Χοργηση βεβαωσης στοιχεων ακιντων στους εν διαστσει συζγους για διατροφ, κατπιν εισαγγελικς παραγγελας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.11321/4447/270/20-3-13 : Καταβολ Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) για το τος 2013
ΥΠΕΚΑ 1205/14-3-13 : Υποδεγματα διαγραμμτων για τη χοργηςη Εγκρισης Δμησης
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 1521/21-3-13 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων λγω των δασικν πυρκαγιν
ΥΠ.ΥΓ. Υ3Γ/ΓΦ13.1/ΓΠ/ΟΙΚ.28090/21-3-13 : Συγκρτηση κλιμακων ιατρν για διευκλυνση των διαδικασιν χοργησης Πιστοποιητικν Υγεας για εξυπηρτηση εγγραφς των μαθητν στις δομς Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και συμπλρωσης του Ατομικο Δελτου Υγεας του Μαθητ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Κ1/2333/20-3-13 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις, αναφορικ με την εφαρμογ της διταξης του εδαφου (γ) της παρ. 1 του ρθρου 14 του Ν. 4038/12
ΥΠΕΚΑ Δ9/Δ/Φ53/5435/870/19-3-13 : Αναγκαστικς απαλλοτρισεις προς τον σκοπ εκτλεσης ργων προοριζομνων για την εκμετλλευση λιγνιτωρυχεων
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.1.1/3/ΟΙΚ.7655/19-3-13 : Κινητικτητα υπαλλλων σε διαθεσιμτητα, σμφωνα με την υπ αριθμ. 2/2013 Ανακονωση του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 7923/Δ24/790/19-3-13 : Υποβολ κθεσης δραστηριοττων παρχων υπηρεσιν τεχνικο ασφαλεας και ιατρο εργασας (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμνοι τεχνικο Ασφαλεας και ιατρο εργασας
ΥΠ.ΕΣ. Φ.266386/349/12/12-3-13 : Ερτημα σχετικ με τη χοργηση ειδικς βεβαωσης νμιμης διαμονς σε περπτωση αναστολς εκτλεσης απορριπτικς απφασης επ αιτσεως θεραπεας.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.1647/27/11-3-13 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. ΙΑ.4 του ρθρου πρτου του ν. 4093/12 - Μεταβολς στις προυποθσεις για τη λψη δετερης σνταξης λγω γρατος απ 1-1-2013 και εφεξς
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.13/604/ΟΙΚ.6914/8-3-13 : Παρταση ως 30-6-13 ισχς πιστοποιητικν γνσης χειρισμο Η/Υ, που εκδθηκαν απ : Α. Φορες πιστοποιημνους απ τον ΟΕΕΚ μχρι και την ημερομηνα πιστοποησς τους, Β. Φορες πιστοποιημνους απ τον ΟΕΕΚ μετ απ την ημερομηνα πιστοποησς τους και μχρι 31-12-10 και Γ. τον ΟΕΕΚ μχρι και 31-12-2008
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1043/7-3-13 : Περ αποδεικτικο ενημερτητας σε περπτωση αναμεταββασης ακιντου σε εκτλεση δικαστικς απφασης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1046/7-3-13 : Σε βρος των εταιρειν περιορισμνης ευθνης που λονται και δεν χουν προβε σε αξηση του κεφαλαου τους κατ εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 11 του ν. 2579/98, δεν επιβλλεται το προβλεπμενο απ το ν. 2579/98 πρστιμο μετατην ναρξη ισχος του ν. 3661/08
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1047/11-3-13 : Αποδοχ της με αριθ. 532/12 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους σχετικ με την εφαρμογ διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 28 του ΚΦΕ σε περιπτσεις πωλσεων ακιντων που αποκτθηκαν απ επαχθ μη επαχθ αιτα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
Κ.Υ.Α. 14366/416/13 (ΦΕΚ 1110 Β/9-5-2013) : Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν - καθορισμς δικαιολογητικν για την σκηση του επαγγλματος του Φορτοεκφορτωτ ξηρς και λιμνος».
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1100/13 (ΦΕΚ 1136 Β/10-5-2013) : Θση σε ελεθερη κυκλοφορα με ταυτχρονη θση σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης εμπορευμτων που προορζονται να παραδοθον ως εφδια πλοων και αεροσκαφν με απαλλαγ απ το φρο προστιθεμνης αξας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣΑ/1077518/ΕΞ 2013/13 (ΦΕΚ 1136 Β/10-5-2013) : Επιλογ των προς λεγχο παραγραφμενων υποθσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣΑ/1077357/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 1136 Β/10-5-2013) : Εφαρμογ μμεσων τεχνικν ελγχου για τον προσδιορισμ φορολογητου εισοδματος φυσικν προσπων
Κ.Υ.Α. οικ. 190255/13 (ΦΕΚ 1137 Β/10-5-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, Οικονομικν, Οικονομας, Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας, Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς, Υποδομν Μεταφορν και Δικτων, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων, Πολιτισμο και Τουρισμο «Διαδικασες, ροι και προποθσεις για τη χοργηση αδειν για υφιστμενα δικαιματα χρσης νερο» (ΦΕΚ Β 1440/16.6.2011), πως ισχει».
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1097/13 (ΦΕΚ 1089 Β/30-4-2013) : Τροποποισεις της ΠΟΛ 1041/2013 αναφορικ με παρατσεις προθεσμιν υποβολς των συγκεντρωτικν δηλσεων των ημεδαπν αλλοδαπν διαχειριστριν εταιριν που εναι εγκατεστημνες στην Ελλδα με βση το ρθρο 25 του Ν. 27/1975 και των δηλσεων φορολογας πλοων με ξνη σημαα τους 2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1096/13 (ΦΕΚ 1089 Β/30-4-2013) : Παρταση των προθεσμιν υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος οικονομικο τους 2013 των νομικν προσπων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα της παραγρφου 2 του ρθρου 101 του ν. 2238/1994 καθς και των εκκαθαριστικν δηλσεων ΦΠΑ τους 2012.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1098/13 (ΦΕΚ 1107 Β/8-5-2013) : Παρταση προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος οικονομικο τους 2013 για τα νομικ πρσωπα της παραγρφου 1 του ρθρου 101 του Ν. 2238/1994.
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/12476/2013/13 (ΦΕΚ 1107 Β/8-5-2013) : Καθορισμς του τπου και του τρπου τρησης των ληξιαρχικν βιβλων των Ληξιαρχεων.
Κ.Υ.Α. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1289/9012/13 (ΦΕΚ 1103 Β/2-5-2013) : Τροποποηση του Ειδικο Προγρμματος Ανπτυξης Φωτοβολτακν Συστημτων σε κτιριακς εγκαταστσεις και ιδως σε δματα και στγες κτιρων.
ΥΠΕΚΑ Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011/13 (ΦΕΚ 1103 Β/2-5-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 (Β 97/31.01.2012) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς με θμα «Τιμολγηση ηλεκτρικς ενργειας που παργεται απ φωτοβολτακος σταθμος», πως ισχει.
Κ.Υ.Α. Δ10Β/1075164/2439ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 1094 Β/2-5-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθ. Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ 2013/ 29-3-2013 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 801Β) περ «Απευθεας παραχρησης, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμο» και κωδικοποηση αυτς.
Κ.Υ.Α. 28745/895/Ε103/02.05.2013/13 (ΦΕΚ 1104 Β/2-5-2013) : Τροποποηση των ειδικν κριτηρων αποθκευσης μεταλλικο υδραργρου που θεωρεται απβλητο
Κ.Υ.Α. οικ.17507/13 (ΦΕΚ – 1069 Β/29-4-2013): Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2013
Κ.Υ.Α. 56758/Δ4/13 (ΦΕΚ – 1131 Β/10-5-2013): Προσθκη παραγρφου στην με υπ’ αριθμ. 64321/Δ4/ 18-5-2008 κοιν υπουργικ απφαση (ΦΕΚ 1003/ τ.Β/2008) με θμα: «Λειτουργα κυλικεων Δημοσ¬ων Σχολεων».
Κ.Υ.Α. 8038/24/3/13 (ΦΕΚ – 1105 Β/7-5-2013): Καθορισμς του εδους, του περιεχομνου και της διρ¬κειας της εκπαδευσης που υφσταται το προσωπικ Ιδιωτικν Επιχειρσεων Παροχς Υπηρεσιν Ασφαλε¬ας, στο οποο ανατθεται η φλαξη εγκαταστσεων Κ¬ντρων Πρτης Υποδοχς, Μονδων Πρτης Υποδοχς και χρων κρτησης, των παρνομα διαμενντων στη Χρα μας, αλλοδαπν καθς και των Υπηρεσιν της Ελληνικς Αστυνομας που την παρχουν .
ΥΠ.ΕΣ. 15693/13 (ΦΕΚ 1096 Β/2-5-2013) : Τροποποηση της αριθ. 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β 931) απφασης του Υπουργο Εσωτερικν «Καθορισμς των προποθσεων και των τεχνικν προδιαγραφν για την κατασκευ και τη λειτουργα των παιδικν χαρν των Δμων και των Κοινοττων, τα ργανα και η διαδικασα αδειοδτησης και ελγχου τους, τη διαδικασα συντρησης αυτν, καθς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια».
Κ.Υ.Α. H.Π. 26910/852/Ε103/13 (ΦΕΚ 1021 Β/25-4-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινς υπουργικς απφασης «Σστημα εμπορας δικαιωμτων εκπομπς αερων θερμοκηπου σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 2003/87/ΕΚ……. κ.λπ.» (Β 1931), πως ισχει, σε συμμρφωση με διατξεις της οδηγας 2009/29/ΕΚ «για τροποποηση της οδηγας 2003/87/ΕΚ με στχο τη βελτωση και την επκταση του συστματος εμπορας δικαιωμτων εκπομπς αερων θερμοκηπου της Κοιντητας» του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 23ης Απριλου 2009.
Κ.Υ.Α. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/13 (ΦΕΚ – 1049 Β/29-4-2013): Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας προς την αντ-στοιχη νομοθεσα της Ε.Ε. στον τομα της παραγω¬γς και της κυκλοφορας φαρμκων που προορζο¬νται για ανθρπινη χρση, σε συμμρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγα «περ κοινοτικο κδι¬κα για τα φρμακα που προορζονται για ανθρπινη χρση» (L 311/28.11.2001), πως ισχει και πως τρο¬ποποιθηκε με την Οδηγα 2011/62/ΕΕ, σον αφορ την πρληψη της εισδου ....
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1093/13 (ΦΕΚ 1068 Β/29-4-2013) : Ανακαθορισμς της τιμς ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των μεταβιβαζομνων με οποιαδποτε αιτα ακιντων που βρσκονται στη Β Ζνη της Δημοτικς Κοιντητας Ψυχικο του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Βορεου Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς.
ΥΠΕΚΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.8486/13 (ΦΕΚ 1038 Β/26-4-2013) : Τιμολγια Προμθειας της ΔΕΗ Α.Ε.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣΑ/1072064/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ – 1048 Β/29-4-2013): Τροποποηση - συμπλρωση του ρθρου 3 της 1109793/ 6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν, πως ισχει, περ Αποδεικτι¬κο ενημερτητας για χρη και φορολογικς υπο¬χρεσεις προς το Δημσιο.
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 11.1/1460/13 (ΦΕΚ 1066Β/29-4-2013) : Σσταση Κινητν Μονδων Πρτης Υποδοχς.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1084/13 (ΦΕΚ Β 1087/30-4-2013) : Βεβαωση οφειλς για χρη προς το Δημσιο.
Κ.Υ.Α. οικ. 19755/2578/13 (ΦΕΚ 1001 Β/24-4-2013) : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης 7737/939/2013 «Επιμρφωση και πιστοποηση του ελεγκτικο προσωπικο των Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ» (Φ.Ε.Κ. 302 Β).
ΥΠΕΚΑ 25693/13 (ΦΕΚ – 1097 Β/2-5-2013): γκριση Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν της «Κτηματολγιο Α.Ε.» για μελτες προσαρμογς κτηματολογικν διαγραμμτων λγω επαναπροσδιο¬ρισμο της θσης και των ορων των γεωτεμαχων.
ΥΠΕΚΑ 25649/13 (ΦΕΚ – 1097 Β/2-5-2013): γκριση κανονισμο αμοιβν για μελτες «Παραγωγ Ψηφιακν Ορθοεικνων για τη Χρα .
Κ.Υ.Α. Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4/13 (ΦΕΚ 1024 Β/25-4-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθ. Οικ 368/12/Φ.Γ.9/6.4/10.1.2013 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου και της διαδικασας κδοσης των βεβαισεων αναγγελας ναρξης των τεχνικν επαγγελματικν δραστηριοττων, καθς και καθορισμς των απαιτσεων εσωτερικο ελγχου των υπηρεσιν της παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 3982/2011» (Β 24).
Κ.Υ.Α. οικ Α/51964/4963/13 (ΦΕΚ 1034 Β/26-4-2013) : Καθορισμς ψους του παραβλου για τη χοργηση νας δειας κυκλοφορας Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ).
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ11/1071802/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 1034 Β/26-4-2013) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης στις Δημσιες Οικονομικς Υπηρεσες των παραγραφντων υπρ του Ελληνικο Δημοσου χρηματικν ποσν απ ασφλειες ζως και ττλους κεφαλαιοποησης κατ τις διατξεις του ν.δ. 400/1970, …..
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/13 (ΦΕΚ – 1018 Β/24-4-2013): Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης εισφο¬ρς σε εταιρες του ρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α77), συνυποβαλλμενα με αυτ δικαιολογητικ γ¬γραφα και διευκρινσεις για την εφαρμογ των δι¬ατξεων του ρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α18) …..
Κ.Υ.Α. 1059/49030/13 (ΦΕΚ – 1018 Β/24-4-2013): Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 455/22800/21-2-2013 (Β 473) ΚΥΑ «Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του μ¬τρου της δωρεν διανομς τυριν Π.Ο.Π. σε απ¬ρους της χρας βσει προγρμματος της Ε.Ε.» και της υπ’αριθμ. 258/31644/2013 (Β584) …..
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ3Α/5014240/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 1016 Β/24-4-2013): Διαδικασα καθορισμο και ελγχου επτευξης των στχων και θσπιση κριτηρων αξιολγησης των Προσταμνων του ρθρου 55, παρ. 21 του Ν. 4002/2011, ..
Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οκ. 35576/13 (ΦΕΚ 1012 Β/24-4-2013) : Τροποποηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./θικ.64434/26-5-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ1394 τ. Β) «νταξη της διαδικασας Χοργησης δειας δρυσης και λειτουργας εργαστηρων αισθητικς στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.) …..
Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οκ.35572/13 (ΦΕΚ 1008 Β/24-4-2013) : Τροποποηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26-5-2011 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 1394 τ.Β) «νταξη της διαδικασας χοργησης δειας δρυσης και λειτουργας καταστημτων οπτικν ειδν κα! τμματος φακν επαφς στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.) …..
Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οκ.34580/13 (ΦΕΚ 1009 Β/24-4-2013) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/θικ.64435/26.5.2011 κοιν υπουργικ απφαση (ΦΕΚ 1394 τ.Β) «νταξη της διαδικασας Χοργησης δειας δρυσης και λειτουργας εργαστηρων φυσικοθεραπεας στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.) ….
Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οκ.35579/13 (ΦΕΚ 1010 Β/24-4-2013) : Τροποποηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οκ.64432/26-5-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ1394 τ.Β) «Ενταξη της διαδικασας χοργησης δειας δρυσης και λειτουργας μονδων αδυνατσματος-διαιτολογικν μονδων στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.) …..
Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οικ.35578/13 (ΦΕΚ 1011 Β/24-4-2013) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64433 κοιν υπουργικ απφαση (ΦΕΚ 1394 τ.Β) «νταξη της διαδικασας Χοργησης δειας δρυσης και λειτουργας οδοντοτεχνικν εργαστηρων στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.) ….
ΥΠΕΚΑ 167563/ΕΥΠΕ/19-4-13 (ΦΕΚ-964 Β/19-4-13) : Εξειδκευση των διαδικασιν και των ειδικτερων κριτηρων περιβαλλοντικς αδειοδτησης των ργων και δραστηριοττων των ρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν. 4014/11, ….
Κ.Υ.Α. 8639/13 (ΦΕΚ – 963 Β/19-4-2013): Τροποποηση της αριθμ. 364-10/1/2013 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Παιδεας και Θρησκευμτων, Πολιτισμο και Αθλητισμο (ΦΕΚ 18/Β/10-1-2013) ….
Κ.Υ.Α. 2840/41272/13 (ΦΕΚ – 952 Β/19-4-2013): γκριση Σχεδου Δειγματοληψας για την επαλθευση της ισχος του κινητρα επαγγελματικν αλιευτι¬κν σκαφν.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ27/οικ.9734/408/13 (ΦΕΚ 921 Β/16-4-2013) : Τροποποηση της αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951/9-10-2001 (Φ.Ε.Κ. 1397/2001 τ.Β) απφασης «Προποθσεις δρυσης και λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ) απ Δημοτικς Επιχειρσεις του ρθρου 277 και επμενα του Δημοτικο και Κοινοτικο Κδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικς Επιχειρσεις, Ενσεις Δημοτικν Επιχειρσεων και φορες ιδιωτικο δικαου μη κερδοσκοπικο χαρακτρα» πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε μεταγενστερα.
Κ.Υ.Α. Φ.80000/οικ.9434/1787/13 (ΦΕΚ 894 Β/12-4-2013) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του προγρμματος «Βοθεια στο σπτ»" κατ την περοδο απ 1/07/2012 ως 31/12/2012.
Κ.Υ.Α. 10186/Δ5.12/13 (ΦΕΚ 894 Β/12-4-2013) : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης 1186/2011 «Καθορισμς ημερομισθου και ποσοστν αμοιβς των μαθητν των ΕΠΑ.Σ Μαθητεας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006».
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ27/οικ. 9746/409/13 (ΦΕΚ 914 Β/15-4-2013) : Τροποποηση της αριθμ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/9.10.2001 Υπουργικς Απφασης (ΦΕΚ 1397/τ. Β/2001) «Προποθσεις δρυσης και λειτουργας Κντρων Ημερσιας Φροντδας Ηλικιωμνων (Κ.Η.Φ.Η.) απ Δημοτικς Επιχειρσεις του ρθρου 277 και επμενα του Δημοτικο και Κοινοτικο Κδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικς Επιχειρσεις και Ενσεις Δημοτικν Επιχειρσεων και φορες ιδιωτικο δικαου μη κερδοσκοπικο χαρακτρα».
Κ.Υ.Α. Δ27/οικ.9585/399/13 (ΦΕΚ – 814 Β/8-4-2013): Ανθεση οργνωσης και λειτουργας Παιδικν Εξοχν – Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμμα¬τος σε Δμους.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α4 -333 Αγορανομικ Διταξη 02/2013/13 (ΦΕΚ 874 Β/11-4-2013) : Να Αγορανομικ Διταξη σχετικ με την υποχρωση ανρτησης των παραστατικν που αναφρονται στα κοινχρηστα των πολυκατοικιν.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1064/13 (ΦΕΚ – 884 Β/11-4-2013): Υποβολ της Δλωσης Φορολογας Εισοδματος των υποκειμνων σε φρο, σμφωνα με την παργραφο 4 του ρθρου 2 του ν. 2238/1994 και απδοση του φρου, με την χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοι¬νωνας κατ το οικονομικ τος 2013 - Παρταση προθεσμας υποβολς της.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1062/13 (ΦΕΚ – 884 Β/11-4-2013): Παρταση της προθεσμας υποβολς των δικαιολογητικν, τα οποα υποχρεονται να υποβλλουν τα φυσι¬κ πρσωπα τα οποα δηλνουν τι φορολογονται μνο για τα εισοδματα τους που προκπτουν στην Ελλδα, …..
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1055/13 (ΦΕΚ 881 Β/11-4-2013) : Βεβαωση τελν κυκλοφορας τους 2013 και επομνων ετν τα οποα δεν χουν καταβληθε ως την καταληκτικ προθεσμα πληρωμς τους, καθς και των τυχν οφειλομνων προστμων επ’ αυτν.
Κ.Υ.Α. 3.12195/οικ.3.688/13 (ΦΕΚ 803 Β/5-4-2013) : Επιδτηση της πρακτικς σκησης μαθητν των ΕΠΑ.Σ Μαθητεας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006, που θα απασχοληθον στο Δημσιο, σε φορες του Δημοσου Τομα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα ….
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1071/13 (ΦΕΚ – 854 Β/10-4-2013): Παρταση προθεσμας υποβολς των εκκαθαριστικν δηλσεων Φ.Π.Α. τους 2012.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1067/13 (ΦΕΚ 775 Β/3-4-2013) : Διαδικασα επιστροφς ΦΠΑ προς τις επιχειρσεις και επιτηδευματες – Τροποποηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 και ΠΟΛ 1073/2004 – …..
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 521/26-3-13: Καταβολ επιδομτων δικαιοχους προγραμμτων οικονομικς ενσχυσης ΑμεΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣΔ/1054845/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 837 Β/9-4-2013) : Απδοση στο Δημσιο εισπρξεων των τραπεζν, πιστωτικν ιδρυμτων και των ΕΛ.ΤΑ. που συμμετχουν στην εταιρεα Διατραπεζικ Συστματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και αφορον βεβαιωμνες στις Δ.Ο.Υ. ατομικς οφειλς.
ΥΠΕΚΑ - ΦΕΚ 832 Β/9-4-2013 : Κδικας Προμθειας Ηλεκτρικς Ενργειας σε Πελτες
Κ.Υ.Α. Φ.10034/οικ.4944/155/13 (ΦΕΚ – 794 Β/4-4-2013): Αναπροσαρμογ Ασφαλιστικν Κατηγοριν Ο.Γ.Α. τους 2013.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10034/6263/186/13 (ΦΕΚ – 794 Β/4-3-2013): Καθορισμς δικαιολογητικν και διαδικασας ελγχου για τη συνταξιοδτηση των ανασφαλστων υπερηλκων απ τον ΟΓΑ και καθορισμς κυρσεων.
Κ.Υ.Α. Δ10Β/1053970/1672/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 801 Β/5-4-2013 ): Απευθεας παραχρηση, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (Ο.Τ.Α.) Α βαθμο.
Κ.Υ.Α. 3390/13 (ΦΕΚ-774 Β/3-4-13) : Πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο υπηκων τρτων χωρν, προκειμνου να αποκτσουν το καθεστς του επ μακρν διαμνοντος
Κ.Υ.Α. 3392/13 (ΦΕΚ-774 Β/3-4-13) : Καθορισμς παραβλου για τη συμμετοχ των υποψηφων στις εξετσεις πιστοποησης επαρκος γνσης της Ελληνικς γλσσας και στοιχεων ελληνικς γλσσας και πολιτισμο
Κ.Υ.Α. 6246/13 (ΦΕΚ-773 Β/3-4-13) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Α/48191/3257/00 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης Μεταφορν και Επικοινωνιν "Τεχνικς προδιαγραφς τουριστικν τρανων, προυποθσεις γκρισης τπου, εξειδκευση κριτηρων προσδιορισμο των γεωγραφικν περιοχν κυκλοφορας, προυποθσεις και δικαιολογητικ ταξινμησης και κθε λλη λεπτομρεια" (ΦΕΚ Β 1026) πως ισχει - Ενταξη της διαδικασας στα ΚΕΠ που λειτουργον ως ΕΚΕ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1066/13 (ΦΕΚ 753 Β/2-4-2013) : Επιστροφ Φ.Π.Α. στους αγρτες του ειδικο καθεσττος.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1044/7.3.2013/13 (ΦΕΚ 756 Β/3-4-2013) : Τροποποηση της ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο αναφορικ με την υποχρωση υποβολς στοιχεων στη Γ.Γ.Π.Σ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 82 του Κ.Φ.Ε.
Κ.Υ.Α. 34566/ΙΑ/13 (ΦΕΚ 756 Β/3-4-2013) : Τροποποηση της αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικς απφασης «Καθορισμς ποσο παραβλων και χρη¬ματικν ποσν για παρχους ιδιωτικς εκπαδευσης ....
Κ.Υ.Α. 1729/37159/13 (ΦΕΚ 767 Β/3-4-2013) : Συμπληρωματικ μτρα για την εφαρμογ του Κανο¬νισμο (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλου, πως τροποποιθηκε και ισχει, σον αφορ την πιστο¬ποηση των φορων που εντσσονται στο σστημα παροχς γεωργικν συμβουλν σε γεωργικς εκμεταλλεσεις.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ οικ. 3562/398/13 (ΦΕΚ 765 Β/3-4-2013) : Απαιτσεις για την ασφαλ εγκατσταση και λειτουρ¬γα, τον περιοδικ λεγχο και τη συντρηση των κυλιμενων κλιμκων και κυλιμενων πεζδρομων.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 769/31145/13 (ΦΕΚ 756 Β/3-4-2013) : Λεπτομρειες εφαρμογς της υπ’ αριθ. 268/12728/2013 (Β 247) κοινς υπουργικς απφασης για την επιδ¬τηση κατανλωσης γλακτος στα σχολεα.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/8285/253/13 (ΦΕΚ – 705 Β/28-3-2012): Καταβολ βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολουμνων κατ’ εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α 152).
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1050606/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 679 Β/22-3-2013) : Συμπλρωση της αριθ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5-8-2010 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Συγκρτη¬ση και ορισμς μελν Επιτροπς (ρθρου 41 του ν.1249/82) για την αναπροσαρμογ των Αντικειμενι¬κν Αξιν των ακιντων του νομο Αττικς», πως τροποποιθηκε και ισχει.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕ1ΣΑ/1049768/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 688 Β/26-3-2013) : Τροποποηση - συμπλρωση του ρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) απφα¬σης του Υπουργο Οικονομικν, πως ισχει, περ Αποδεικτικο ενημερτητας για χρη και φορολο¬γικς υποχρεσεις προς το Δημσιο.
Κ.ΥΑ. 4426/117/13 (ΦΕΚ 681 Β/22-3-2013) : Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για ερ¬γασα υπηκων τρτων χωρν για το τος 2013.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Φ.10034/4148/133/13 (ΦΕΚ 540 Β/7-3-2013) : νταξη στα Μητρα Ασφαλισμνων ΟΓΑ των εργατν γης και ναρξη εφαρμογς εργοσμου για τον ΟΓΑ.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/22408/ΔΠΓΚ/13 (ΦΕΚ 543 Β/7-3-2013) : Δημοσιονομικο καννες και πρακτικς.
Κ.Υ.Α. Φ.010/88/ΑΣ1697/13 (ΦΕΚ 538 Β/7-3-2013) : Ρθμιση ζητημτων σχετικ με αιτσεις για κδοση θεωρσεων εισδου ΣΕΝΓΚΕΝ σε αλλοδαπ διαβατρια.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣΒ/1036234/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 532 Β/6-3-2013) : Καθορισμς των κριτηρων αξιολγησης και της διαδι¬κασας ελγχου επτευξης των στχων των Προστα¬μνων του ρθρου 55 του ν. 4002/2011, πως ισχει, καθς και των Ελεγκτν Βεβαωσης και Αναγκαστι¬κς Εσπραξης των Εσδων του Κρτους του ρ¬θρου 4 του ν. 3943/2011, πως ισχει.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/7597/Β0041/13 (ΦΕΚ 524 Β/6-3-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 2/33832/Β0041/30.06.2010 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ Β 1024/1.7.2010) αναφορικ με την σσταση λογαριασμο για την υλο¬ποηση επιχειρησιακν προγραμμτων Ευρωπακς Εδαφικς Συνεργασας και λοιπν προγραμμτων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 30725/587/13 (ΦΕΚ 554 Β/8-3-2013) : Καθορισμς Προγραμμτων και αριθμο δικαιοχων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2013.
ΥΠΕΚΑ οικ. 166640/13 (ΦΕΚ 554 Β/8-3-2013) : Πρσθετες υποχρεσεις περιβαλλοντικς αδειοδτησης μονδων παραγωγς ηλεκτρικς και θερμικς ενργειας με χρση βιοαερου που προρχεται απ αναερβια επεξεργασα βιομζας.
Κ.Υ.Α. 3831/105/13 (ΦΕΚ 552 Β/8-3-2013) : Τροποποηση των υπ’ αριθμ.: 1. 6248/244/31-03-2010 κοινς υπουργικς απφασης, με ττλο «Ειδικ διετς πργραμμα προθησης της απασχλησης με επιχοργηση των ασφαλι¬στικν εισφορν για την πρσληψη 25.000 ανρ¬γων» (ΦΕΚ 364/Β), πως χει τροποποιηθε και ισχει με τις υπ’ αριθμ. 21492/858/27-10-2010 (ΦΕΚ 1771/Β), 1194/70/21-1-11 (ΦΕΚ 118/Β) και 4984/169/ 2-5-2012 (ΦΕΚ1474/Β) μοιες αποφσεις.......
Κ.Υ.Α. 3827/103/13 (ΦΕΚ 552 Β/8-3-2013) : Τροποποηση των υπ’ αριθμ.: 1. 27619/893/15-9-2009 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 2032/Β) με ττλο «Πργραμμα 3.000 Νων Ελεθερων Επαγγελματιν ηλικας 22-32 ετν, με το διακριτικ ττλο «Νοι και Επιχειρηματικτητα» πως χει τροποποιηθε και ισχει με τις υπ’ αριθμ. 5084/202/16-03-2010 (ΦΕΚ 275/Β) και 19417/777/ 18-10-2010 (ΦΕΚ 1655/Β) μοιες αποφσεις......
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ.. 2/2013/13 (ΦΕΚ 598 Β/14-3-2013) : Ανακονωση που αφορ στην κινητικτητα των υπαλ¬λλων που τθηκαν σε καθεστς διαθεσιμτητας σμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012.
ΥΠΕΚΑ 125399/779/13 (ΦΕΚ 596 Β/14-3-2013) : Τιμς ανθεσης υλοτομικν εργασιν και λοιπν εργασιν συγκομιδς τους 2013.
ΥΠΑΙΘΠΑ Φ.14/179/31630/Γ1/13 (ΦΕΚ 591 Β/14-3-2013) : Σχδιο Προθησης της Κατανλωσης Φροτων στα Σχολεα για το σχολικ τος 2012 - 2013.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/13 (ΦΕΚ 519 Β/6-3-2013) : Κατταξη των μηχανημτων ργου σε ειδικτητες και ομδες, ως προς τη δραστηριτητα του χειρισμο σμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α 198) και αντιστοχιση των υφισταμνων αδειν που χουν εκδοθε σμφω¬να με το π.δ. 22/1976 (Α 6) το π.δ. 31/1990 (Α 11) με τις δειες που εκδδονται κατ’ εφαρμογ του προ¬εδρικο αυτο διατγματος.
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/13 (ΦΕΚ 586 Β/14-3-2013) : Ρυθμσεις για α) τη διαδικασα και τον τρπο ηλεκτρο¬νικς επιβεβαωσης της λψης και της ασφαλος χρονοσμανσης, β) τις προδιαγραφς και τα πρ¬τυπα του συστματος για τη γνωστοποηση εγγρ¬φων σε φυσικ πρσωπα Ν.Π.Ι.Δ. με χρση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονικ διακνηση εγγρφων μεταξ φορων του δημσιου τομα και των φυσικν προ¬σπων ΝΠΙΔ.
Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1050/13 (ΦΕΚ 600 Β/14-3-2013) : Τροποποισεις της ΠΟΛ 1041/2013 αναφορικ με παρα¬τσεις προθεσμιν υποβολς των συγκεντρωτικν δηλσεων των ημεδαπν αλλοδαπν διαχειριστρι¬ν εταιριν που εναι εγκατεστημνες στην Ελλδα με βση το ρθρο 25 του Ν. 27/1975 και των δηλσε¬ων φορολογας πλοων με ξνη σημαα τους 2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/23416/ΔΠΓΚ/13 (ΦΕΚ 607 Β/15-3-2013) : Δημοσιονομικο καννες και πρακτικς. Μηχανισμς παρακολοθησης των εγκεκριμνων προπολογι¬σμν για τις ΔΕΚΟ, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαου Α του Ν. 3429/2005 και για τα ΝΠΙΔ φορες της Γενικς Κυβρνησης.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ11γ/o/3/20/13 (ΦΕΚ 639 Β/20-3-2013) : Διορθωτικς επεμβσεις στην απφαση «Αναπροσαρμογ και συμπλρωση Ενιαων Τιμολογων ργων Οδοποιας, Υδραυλικν, Λιμενικν, Οικοδομικν, Πρασνου και Ηλεκτρομηχανολογικν Εργασιν Οδοποιας, Υδραυ¬λικν και Λιμενικν».
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ 1035/13 (ΦΕΚ 643 Β/21-3-2013) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης ειδικο φρου επ των ακιντων τους 2013 και δικαιολογητικ που συνυποβλλονται με αυτ.
ΥΠ.ΕΣ. 10755/20-3-13 : Τροποποηση της αριθμ. 3805/4-2-13 Απφασης του Υπουργο Εσωτερικν "Συγκρτηση των Πειθαρχικν Συμβουλων της Περιφρειας"
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ5/1035976/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ-648 Β/21-3-13) : Ανανωση της ισχος της απφασης της επιστροφς του ΕΦΚ (Ειδικο Φρου Κατανλωσης) στους δικαιοχους απ την χρησιμοποηση πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων, το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 1080/310/13 (ΦΕΚ-648 Β/21-3-13) : Τροποποηση του κανονισμο λειτουργας ερασιτεχνικν σταθμν ασυρμτου


Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ


2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.