»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2013

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ». 

 Τι νο ;
Δημιουργσαμε ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο αρχικ μενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με ττλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην οποα συγκεντρσαμε λα τα Υπουργεα, πως χουν διαμορφωθε με τις τελευταες αλλαγς – Π.Δ. 65/11.

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Π.Δ. 3/13 (ΦΕΚ 9 Α/14-1-2013) : Τροποποηση διατξεων των π.δ. 15/1986 «Αξιολγη­ση προσντων και ατομικ βιβλιρια του αστυνομι­κο προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας» (Α 8), π.δ. 4/1995 «Εισαγωγ στις Σχολς Αξιωματικν και Αστυφυλκων με το σστημα των γενικν εξετσε­ων» (Α 1) και π.δ. 82/2006 «Προποθσεις, δικαιολο­γητικ, εξεταζμενα μαθματα και διαδικασα προαγωγικν εξετσεων για την κλυψη κενν οργανικν θσεων Αρχιφυλκων γενικν καθηκντων» (Α 86).
Π.Δ. 4/13 (ΦΕΚ 10 Α/14-1-2013) : Καθορισμς των βουλευτικν εδρν κθε εκλογικς περιφρειας για τις γενικς βουλευτικς εκλογς.
Π.Δ. 6/13 (ΦΕΚ 15 Α/21-1-2013) : Πρληψη τραυματισμν που προκαλονται απ αιχ­μηρ αντικεμενα στο νοσοκομειακ και υγειονομι­κ τομα σε συμμρφωση με την οδηγα 2010/32/ΕΕ του Συμβουλου, της 10ης Μαου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010).
Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26 Α/31-1-2013) : ργανα που αποφασζουν γνωμοδοτον και λοιπς σχετικς ρυθμσεις σε θματα ργων, μελετν και υπηρεσιν του ν. 3316/2005 «Ανθεση και εκτλεση δημοσων συμβσεων εκπνησης μελετν και παρο­χς συναφν υπηρεσιν και λλες διατξεις» (Α 42), αρμοδιτητας των Περιφερειν.
Π.Δ. 9/13 (ΦΕΚ 31 Α/5-2-2013) : Καθορισμς Εξειδικεσεων του Σματος Πληρωμ­των του Πολεμικο Ναυτικο.
Π.Δ.19/13 (ΦΕΚ 47 Α/21-2-2013) : Τροποποηση διατξεων των Π.Δ. 192/91 «Περιγραφ, τ­πος, ιεραρχικ τξη, διαδικασα προτσεως και απο­νομς κατηγοριν διαμνημονεσεων» (ΦΕΚ Α 75)» και ΠΔ 146/93 «Περιγραφ, τπος, ιεραρχικ τξη, προπο­θσεις απονομς και διαδικασα υποβολς προτσεων και απονομς Διαμνημονεσεων Συμμετοχς σε Ειρη­νευτικς αποστολς» (ΦΕΚ Α 60), αντστοιχα.
Ν. 4109/13 (ΦΕΚ-16 Α/23-1-13) : Κατργηση και συγχνευση νομικν προσπων του Δημοσου και του ευρτερου δημσιου τομα - Σσταση Γενικς Γραμματεας για το συντονισμ του κυβερνητικο ργου και λλες διατξεις
Ν. 4110/13 (ΦΕΚ-17 Α/23-1-13) : Ρυθμσεις στη φορολογα εισοδματος, ρυθμσεις θεμτων αρμοδιτητας Υπουργεου Οικονομικν και λοιπς διατξεις
Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) : Συνταξιοδοτικς ρυθµσεις, τροποποισεις του ν. 4093/ 2012, κρωση της Πρξης Νοµοθετικο Περιεχοµνου «γκριση των Σχεδων των Συµβσεων Τροποποησης της Κριας Σµβασης Χρηµατοδοτικς Διευκλυνσης ….
Ν. 4115/13 (ΦΕΚ 24 Α/30-1-2013) : Οργνωση και λειτουργα Ιδρματος Νεολαας και Δια Βου Μθησης και Εθνικο Οργανισμο Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο και λλες διατξεις.
Ν. 4116/13 (ΦΕΚ-25 Α/31-1-13) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Παρταση της διρκειας λειτουργας της προσωρινς ενιαας διοικοσας επιτροπς του ρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 7/28.2.2012 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου (Α 39)» (Α 188)
N. 4117/13 (ΦΕΚ 29 Α/5-2-2013) : Κρωση της απ 31 Οκτωβρου 2012 Πρξης Νομοθε­τικο Περιεχομνου «Τροποποηση της παρ. 16 του ρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νος τρπος κδοσης αδειν δμησης, ελγχου κατασκευν και λοιπς διατξεις (Α 249)» και λοιπς διατξεις του Υπουρ­γεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλ­λαγς.
Ν. 4118/13 (ΦΕΚ 32 Α/6-2-2013) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Ρυθμ­σεις για την αντιμετπιση των εξαιρετικ επειγου­σν και απρβλεπτων αναγκν του κοινωφελος, μη κερδοσκοπικο ιδρματος με την επωνυμα “ΚΟΙΝΩ­ΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”» και λλες δια­τξεις.
Ν. 4122/13 (ΦΕΚ-42 Α/19-2-13) : Ενεργειακ Απδοση Κτιρων - Εναρμνιση με την Οδηγα 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και λοιπς διατξεις
Ν. 4123/13 (ΦΕΚ-43 Α/19-2-13) : Διατρηση ενς ελχιστου επιπδου αποθεμτων αργο πετρελαου / και προιντων πετρελαου και λλες διατξεις (Εναρμνιση του εθνικο δικαου προς την Οδηγα 2009/119/ΕΚ)
Ν. 4124/13 (ΦΕΚ-44 Α/19-2-13) : Κρωση του Απολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2011
Ν. 4125/13 (ΦΕΚ-45 Α/19-2-13) : Κρωση του Ισολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2011
Ν. 4126/13 (ΦΕΚ-49 Α/28-2-13) : Κρωση της Συμφωνας για Εισαγωγ Τροποποισεων σε μερικς Διατξεις της Συμφωνας Αεροπορικν Μεταφορν μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης του Κρτους και λλες διατξεις
Ν. 4127/13 (ΦΕΚ-50 Α/28-2-13) : Εγκριση της επικαιροποησης του Μεσοπρθεσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2013-2016
Ν. 4128/13 (ΦΕΚ-51 Α/28-2-13) : Κρωση της απ 18 Δεκεμβρου 2012 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την οικονομικ ανπτυξη της Χρας" και λλες διατξεις
Ν. 4129/13 (ΦΕΚ-52 Α/28-2-13) : Κρωση του Κδικα Νμων για το Ελεγκτικ Συνδριο
ΠΥΣ 2/13 ΦΕΚ 19 Α/25-1-2013 : Σσταση και συγκρτηση Ομδας Συντονισμο ργου με την ονομασα «Επιχειρησιακ Συντονιστικ Επιτροπ» για την υλοποηση, παρακολοθηση και συντονισμ των δρσεων της Εθνικς Στρατηγικς για τη Διευκλυνση του Εξωτερικο Εμπορου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ:
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 599/26167/26-2-13 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ του ν. 4061/12 στις προστατευμενες περιοχς των ρθρων 18 και 19 του ν. 1650/86 πως αυτς ισχει σμερα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1039/22-2-13 : Οδηγες συμπλρωσης του Ειδικο Ενημερωτικο Δελτου για εισοδματα φορολογομενων ειδικν περιπτσεων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/26225/1757/25-2-13 : Ερτημα σχετικ με το χρνο υποβολς της ατησης αναγνρισης πλασματικν χρνων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 40 του Ν. 3996/11
ΥΠ.ΕΣ. 7807/26-2-13 : Αμεσες ενργειες για την προετοιμασα της διαδικασας μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες
ΥΠ.ΕΣ. 7808/26-2-13 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τους Δμους και τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2013 ως 31-3-2013 και απολογιστικν στοιχεων κστους μεταφορς για το χρονικ διστημα 1-9-2012 ως 31-12-2012
ΥΠ.ΕΣ. 7910/27-2-13 : Εναρξη δοκιμαστικς λειτουργας των Ληξιαρχικν Πρξεων Γννησης και Γμου στο Πληροφοριακ Σστημα Ληξιαρχικν Πρξεων
ΥΠ.ΕΣ. 7085/18-2-13 : Επικαιροποηση στοιχεων νομικν προσπων ΟΤΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1037/22-2-13 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 13-21 του ν. 2648/98, πως ισχουν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/10/11/ΕΓΚ.9/26-2-13 : Αναπροσαρμογ και συμπλρωση Ενιαων Τιμολογων Εργων
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.1.1/1/ΟΙΚ.5724/25-2-13 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων σε διαθεσιμτητα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1034/22-2-13 : Το ειδικ πρστιμο τακτοποησης αυθαιρτων κατασκευν του ν. 4014/11 δεν εκππτει απ τα ακαθριστα σοδα των επιχειρσεων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 6736/433/22-2-13 : Ορισμς Φορα εξτασης ελεγκτν Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ οχημτων μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων (ADR) και ευπαθν τροφμων (ATP)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 9242/626/22-2-13 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για τον ορισμ Φορων Εκπαδευσης του ελεγκτικο προσωπικο των Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ για τα οχματα μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων (ADR) και ευπαθν τροφμων (ATP)
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/106/1579/5-2-13 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 68 του ν. 4002/11
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 : Εφαρμογ ορισμνων διατξεων του Κδικα Φορολογικς Απεικνισης Συναλλαγν (ΚΦΑΣ)
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/ΟΙΚ.3232/ΕΓΚ.1/18-2-13 : Κατρτιση Μητρων Αρρνων γεννηθντων το τος 2012
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/5469/11-2-13 : Εφαρμογ μειωμνου ωραρου εργασας λγω αναπηρας σε υπαλλλους που απολαμβνουν ειδικο ωραρου κανονιστικ καθορισμνου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1033/21-2-13 : Διευκρινσεις στο πλασιο χειρισμο των υποθσεων φορολογομενων που χουν αποστελει εμβσματα στο εξωτερικ κατ τα τη 2009-2011
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.04/ΟΙΚ.5559/22-2-13 : Περιορισμς συναρμοδιοττων μεταξ Υπουργεων κατ την κδοση διοικητικν πρξεων
ΥΠ.ΕΣ. 47184/12/20-2-13 : Κοινοποηση γνωμοδτησης περ μεταφορς προσωπικο σε περπτωση λσης δημοτικς κοινωφελος επιχερησης, που προκυψε απ συγχνευση
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1200/0022/4-2-13 : Αναγνριση προυπηρεσας των μεταφερομνων απ τις δημοτικς επιχειρσεις στους Δμους
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/19352/0022/20-2-13 : Κοινοποηση κοινν υπουργικν αποφσεων σχετικ με τον καθορισμ αποδοχν δικηγρων ...
ΥΠ.ΕΣ. 6883/19-2-13 : Πειθαρχικ εξουσα σε υπαλλλους Δμων προερχμενους απ τις πρην Νομαρχιακς Αυτοδιοικσεις
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ6/ΓΠ/ΟΙΚ.18283/11-2-13 : Εφαρμογ του Ν. 3868/10 για το κπνισμα
ΙΚΑ Ε57/3/ΕΓΚ.12/20-2-13 : Χοργηση βεβαισεων ασφαλιστικς ενημερτητας στους Φορες Ψυχικς Υγεας
ΥΠ.ΕΣ. 2809/18-2-13 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη δυναττητα κατθεσης δλωσης επσχεσης εργασας αντ της προβλεπμενης απ το νμο σμβαση εργασας
ΥΠ.ΕΣ. 40700/18-2-13 : Χοργηση υπηρεσιακς δειας σε υπαλλλους - πιστοποιημνους ελεγκτς για τη διενργεια ελγχων ιδιωτικν επενδσεων που χουν υπαχθε στον αναπτυξιακ νμο
ΥΠ.ΕΣ. 26999/6-12-12 : Παροχ διευκρινσεων ως προς τη δυναττητα υποβολς αιτματος για χοργηση δειας διαμονς σε σζυγο Ελληνα πολτη, κτοχο διαβατηρου Κοσυφοπεδου, το οποο δεν αναγνωρζεται απ τη χρα μας
ΥΠ.ΕΣ. 7140/18-2-13 : Ρηματικ διακονωση πρεσβεας της Συρας στο Βουκουρστι με την οποα ανακοιννεται η ανληψη εκπροσπησης των συμφερντων των στην Ελλδα Σρων πολιτν
ΥΠ.ΕΣ. 6315/15-1-13 : Προσλψεις στους ΟΤΑ α και β βαθμο και στα ΝΠΙΔ αυτν
ΥΠ.ΕΣ. 2127/15-1-13 : Απφαση 209/12 του Δ Τμματος του Συμβουλου της Επικρατεας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1027/15-2-13 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. β της παρ. 1 του ρθρου 21 του ΚΦΕ
ΥΠΕΚΑ 9070/12-2-13 : Τροποποηση του Τεχους Τεχνικν Οδηγιν Εφαρμογς του Ν. 4067/12 (Νος Οικοδομικς Κανονισμς)
ΥΠΕΚΑ 10914/19-2-13 : Χρονικ διρκεια ισχος αδειν κατεδφισης
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Γ/01/34/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.8/19-2-13 : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμωμνων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2013
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.-ΣΕΠΕ 30225/13-2-13 : Υποχρεωτικ Αναγγελα Υπερωριακς Απασχλησης στο ΣΕΠΕ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1024/13-2-13 : Υποκεμενο φορολογικς ενοχς του εισοδματος απ εκμσθωση ακιντου που εισφρεται η χρση του σε ΟΕ απ τον εταρο - κριο του ακιντου, ως αντλλαγμα της συμμετοχς του σ αυτν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1026/13-2-13 : Ειδικ φορολγηση των αμοιβν του Ιπτμενου Προσωπικο Πολιτικς Αεροπορας που υπηρετε σε αλλοδαπ αεροπορικ εταιρεα με εγκατσταση στην Ελλδα, πριν απ την κατργησ της με τον ν. 3842/10
ΥΠΕΚΑ 125135/347/11-2-13 : Αντλλαγμα χρσης για τις γραμμς μσης τσης ργου ΑΠΕ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1023/11-2-13 : Κοινοποηση των διατξεων των παραγρφων 1 και 4 του ρθρου 2, της παραγρφου 4 του ρθρου 6 και της παρ. 6 του ρθρου 3 του ν. 4110/13 (ΦΕΚ-17 Α)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/5/8/ΕΓΚ.7/12-2-13 : Αναπροσαρμογ και συμπλρωση Ενιαων Τιμολογων Εργων Οδοποιας, Υδραυλικν, Λιμενικν, Οικοδομικν, Πρασνου και Ηλεκτρομηχανολογικν Εργασιν Οδοποιας, Υδραυλικν και Λιμενικν
ΥΠ.ΕΣ. 2557/11-2-13 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την αντικατσταση βεβαισεων τπου Α
ΥΠ.ΕΣ. 3868/8-2-13 : Διρθρωση Λανθασμνων Καταχωρσεων στο Δηλωθν Μητρο Δεσμεσεων στις Βσεις Δεδομνων "Οικονομικ στοιχεα δμων" και "Οικονομικ στοιχεα περιφερειν", οικονομικ στοιχεα των Μηνν Ιανουαρου ως Νοεμβρου 2012
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1021/6-2-13 : Μη καταβολ ΦΠΑ απ το Δημσιο, τους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) και τις δημοτικς κοινωφελες επιχειρσεις τις αμιγεας δημοτικς επιχειρσεις για παροχ υπηρεσιν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55763/0026/17-1-13 : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ δαπανν τκων επ επιστρεφμενων εσδων που χουν εισπραχθε αχρεστητα
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.20/ΟΙΚ.4345/8-2-13 : Παρακολοθηση της πορεας υλοποησης καταργσεων συγχωνεσεων υπηρεσιν και φορων του δημσιου τομα
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.1492/25/7-2-13 : Απασχληση συνταξιοχων - Αντικατσταση της παρ. 2 του ρθρου 16 του ν. 3863/10 ως προς την ναρξη ισχος του εν λγω ρθρου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1022/8-2-13 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 18 και 20 του ν. 4110/13 (Α 17), καθς και της διταξης του ρθρου 22, κεφλαιο Ε, της απ 31-12-2012 ΠΝΠ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10035/ΟΙΚ.30052/932/7-2-13 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. ΙΑ.4 του ρθρου πρτου του ν. 4093/12, αναφορικ με τους αναβτες και προπονητς δρομνων ππων ιπποδρμου
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 7044/853/8-2-13 : Πιστοποηση Ιδιωτικν ΚΤΕΟ
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/3452/8-2-13 : Ανακονωση Ευρωπαικο Ινστιτοτου Δημσιας Διοκησης (ΕΙΡΑ) υποβολς υποψηφιοττων για το Ευρωπαικ Βραβεο Δημσιου Τομα, τους 2013
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΥΠΑ/Φ.19.7/162/7-2-13 : Διεκπεραωση διαδικασιν μσω EUGO - Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ), ως Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΕΚΕ) και των καθ λην αρμοδων υπηρεσιν
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/1993/8-2-13 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 351.1-03/277/8-2-13 : Κατρτιση ετσιου Προγρμματος Προμηθειν Υπηρεσιν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Γ/341/3/ΦΝ463/ΕΓΚ.6/6-2-13 : Εκδοση της υπ αριθμ. 23/12 απφασης του Συμβουλου Επικρατεας, επ αιτσεως ακρωσης κατ απαλλοτριωτικς απφασης, που εξεδθη υπ την ισχ του Ν. 2882/01 "Κδικας Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων" (Α 17)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Κ1/170/7-2-13 : Εφαρμογ ΚΥΑ Κ1/802/11 - Συστσεις εταιρειν που εξαιρονται απ την υπηρεσα μιας στσης
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/13957/0022/8-2-13 : Παρχονται πληροφορες για τον υπολογισμ της μισθοδοσας των υπαλλλων που τθενται σε αργα
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α3/5871/960/8-2-13 : Χαρακτηρισμς διασκευμασμνων δικκλων ως εκπαιδευτικν
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.14553/4-2-13 : Διευκρινσεις σε ερωτματα που προκπτουν απ την εφαρμογ της Υγειονομικς Διταξης Υ1/ΓΠ/οικ.96967/ (ΦΕΚ-2718 τ.Β/8-10-12) γειονομικο ροι και προυποθσεις λειτουργας επιχειρσεων τροφμων και ποτν και λλες Διατξεις"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Β/5003083/ΕΞ2013/22-1-13 : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (Σ.Μ.Τ.) λιανικς πλησης των τσιγρων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/07/27/Φ.5.9.2/ΕΓΚ.5/6-2-13 : Νομιμτητα ενεργειν υπηρεσιν της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εργων στο χειρισμ αιτσεων διαιτησιν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 5548/ΔΕ453/7-2-13 : Επσπευση Διαδικασιν Χρηματοδτησης των ημιτελν ργων ΕΠ ΓΚΠΣ
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/ΓΠ/ΟΙΚ.12851/5-2-13 : Εφαρμογ των ρων του ρθρου 17 της Α1β/4841/79 (ΦΕΚ-696 Β) Υγειονομικς Διταξης για την ποιτητα των εμφιαλωμνων νερν (πως τροποποιθηκε και ισχει σμερα)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Β/5004670/ΕΞ2013/7-2-13 : Κοινοποηση της υπ αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ/Β/5003083/ΕΞ2013/22-1-13 ΑΥΟ για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς Λιανικς Πλησης των τσιγρων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α/28480/2481/7-2-13 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ν. 4070/12 (Α 82) αναφορικ με θματα λειτουργας των Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣ/Γ/1021845/ΕΞ2013/5-2-13 : Πνακας Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων που εμππτουν στις διατξεις του Π.Δ. 340/98 πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1019/4-2-13 : Διευκρινσεις επ των βεβαισεων δαπανν που εκδδονται απ τα χρηματοπιστωτικ ιδρματα και αφορον σε επεμβσεις ενεργειακς αναβθμισης ακιντων προς φορολογομενους, οι οποου χουν ενταχθε στο συγχρηματοδοτομενο Πργραμμα "Εξοικονμηση κατ οκον"
ΥΠ.ΕΣ. 3805/4-2-13 : Συγκρτηση των Πειθαρχικν Συμβουλων στις Περιφρειες
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1018/4-2-13 : Κοινοποηση και παροχ διευκρινσεων επ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 23 του ν. 4110/13 (ΦΕΚ-17 Α) "Ρυθμσεις στι φορολογα εισοδματος, ρυθμσεις θεμτων αρμοδιτητας Υπουργεου Οικονομικν και λοιπς διατξεις"
ΥΠΕΚΑ 125935/542/5-2-13 : Υλοποηση του Ειδικο Προγρμματος Πρληψης Λαθρουλοτμων τους 2013
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ16Α/013/48/ΦΠΕ/5-2-13 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 3 του Ν. 2576/98 και ρθρου 1 του Ν. 3213/03
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/10903/0022/1-2-13 : Κοινοποηση υπουργικ απφασης με θμα "Καθιρωση υπερωριακς απογευματινς, νυκτερινς, Κυριακν και εξαιρσιμων ημερν εργασας για τους υπαλλλους που εναι αποσπασμνοι διατθενται διορζονται στο ιδιατερο γραφεο του Προδρου της Δημοκρατας...."
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1016/1-2-13 : Κοινοποηση διταξης της παρ. 10 του ρθρου 8 του ν. 4110/13 (ΦΕΚ-17 Α) σχετικ με την εισαγγελικ παραγγελα περ ρσης απορρτου
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 5909/376/4-2-13 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για ορισμ Εξεταστικο Φορα για το ελεγκτικ προσωπικ των Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ οχημτων μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων (ADR) και ευπαθν τροφμων (ΑΤΡ)
ΥΠΕΚΑ 125934/337/1-2-13 : Υλοτομες σε αγροκτματα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1017/1-2-13 : Φορολογικ αντιμετπιση του εισοδματος που αποκτ ο εκμισθωτς ακιντου, στο οποο χουν γνει βελτισεις και προσθκες απ τον μισθωτ, κατ την πρωρη λση της μσθωσης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 3007/281/4-2-13 : Τροποποηση - συμπλρωση της εγκυκλου 242/44/4-1-13 για τα προγρμματα επιμρφωσης εργοδοτν - εργαζομνων ως τεχνικν ασφλειας
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/9578/0022/30-1-2013 : «Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθεισν διαφορν εφημριων»
ΥΠΕΚΑ 176005/3875ΠΕ/23-1-13 : Προσδιορισμς του Κστους Ζημας (ΚΖ) κτασης και της αποκατστασης αυτς μετ απ Καταστροφ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.-ΜΤΠΥ 3808/15-1-13 : Διενργεια υπερ ΜΤΠΥ κρτησης 3% επ του αντιτμου των ταχυδρομικν υπηρεσιν ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1009/31-12-13 : Περ κλεισματος των βιβλων των Υπολγων Διαχειριστν του Δημοσου, των Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου, καθς και των Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου, που επιχορηγονται χρηματοδοτονται απ το Δημσιο την Ευρωπαικ Ενωση, οικονομικο τους 2012
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.33/1706/ΟΙΚ.2063/18-1-13 : Επικαιροποηση προσωπικν μητρων υπαλλλων
ΥΠ.ΕΣ. 2196/17-1-13 : Αποστολ απολογιστικν στοιχεων δαπανν των δμων για το τος 2012
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91887/0025/21-12-12 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη διαδικασα Αναδοχς Χρους και τη συνχιση της ισχος της δη παρασχεθεσας εγγησης του Ελληνικο Δημοσου
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Π1/151/18-1-13 : Διευκρινσεις για ειδικτερα θματα Λειτουργας και Διαχερισης του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1013/29-1-2013 : Καθορισμς εμπορικς αμοιβς, επιτοκου και ρντας, για τον προσδιορισμ της υλης αξας επιχειρσεων που μεταβιβζονται το τος 2013
ΥΠΕΚΑ 5528/ΕΓΚ.1/29-1-13 : Κεραες ραδιοεπικοινωνας και κινητς τηλεφωνας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 4122/486/25-1-13 : Μηχανογραφικ εφαρμογ (λογισμικ) για την αποστολ των φωτογραφιν των ελεγχμενων οχημτων στο Μηχανογραφικ Σστημα του Υπουργεου
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5003305/ΕΞ2013/25-1-13 : Τιμς συναλλγματος για τον καθορισμ της δασμολογητας και της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης και του Φ.Π.Α.
ΥΠ.ΕΣ. 3007/23-1-13 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1010/25-1-13 : Παρακρτηση φρου και ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 29 του ν. 3986/11 στα εισοδματα απ μισθος, ημερομσθια, συντξεις και λοιπς παροχς που θα καταβληθον στους δικαιοχους απ 1-1-2013 και μετ με βση τη να φορολογικ κλμακα μισθωτν - συνταξιοχων πως αυτ προβλπεται στις διατξεις του ν. 4110/13 (ΦΕΚ-17 Α) που ψηφστηκε στη Βουλ
ΥΠ.ΕΣ. 450/24-1-13 : Διεθνες Συνεργασες ΟΤΑ α βαθμο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Δ/5003183/ΕΞ2013/24-1-13 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 18, 20, 21 και 28 του ν. 4110/13 (ΦΕΚ-17 Α) "Ρυθμσεις στη φορολογα εισοδματος, ρυθμσεις θεμτων αρμοδιτητας Υπουργεου Οικονομικν και λοιπς διατξεις"
ΙΚΑ Σ70/19/25-1-13 : Αλλαγ διαδικασας πληρωμς συντξεων. Αντικατσταση χειργραφων εντολν πληρωμς με ηλεκτρονικς
ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-13 : Διαχεριση περσσειας υλικν εκσκαφν που προρχονται απ δημσια ργα - Διευκρινσεις επ των απαιτσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ-1312 Β)
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Α/5003189/ΕΞ2013/24-1-13 : Κοινοποηση Υπουργικς Απφασης αναφορικ με τη διαδικασα αντικατστασης βιβλιαρου καυσμων κινητρων απ ξνες διπλωματικς αποστολς και προξενικς αρχς και αναγνωρισμνους Διεθνες Οργανισμος σε περιπτσεις απλειας αυτο
ΥΠΕΚΑ 125174/288/13 (ΦΕΚ 183 Β/31-1-2013) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του Π.Δ. 437/81.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 2456/246/29-1-13 : Απασχλησης τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Γ κατηγορας.
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/91639/12-12-12 : Απαιτσεις χοργησης σμφωνης γνμης υγειονομικς καταλληλτητας εργοστασου εμφιλωσης νερο
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/ΟΙΚ.118578/12-12-12 : Ενημρωση της Υπηρεσας μας επ ενεργειν σας σε περιπτσεις Κρουσμτων που οφελονται στη νσο των λεγεωναρων και στην ακαταλληλτητα της ποιτητας του πσιμου νερο
ΥΠΕΚΑ ΕΥΕΔ/ΟΙΚ.329/11-1-13 : Ελεγχος ργων και εργασιν δμησης κατ το Ν. 4030/11
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Π1/89/11-1-13 : Εκδοση Κοινς Υπουργικς Απφασης για τη Ρθμιση των Ειδικτερων Θεμτων Λειτουργας και Διαχερισης του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 14880/933/4-1-12 : Εφαρμογ του ν. 3919/11 (ΦΕΚ-32 Α) για τη Διθεση - Πληση - Διανομ ρτου και αρτοπαρασκευασμτων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΙΔΔ/ΟΙΚ.1240/9-1-13 : Κινητικτητα των υπαλλλων ΙΔΑΧ ΔΕ Διοικητικν Κλδων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 1575/ΔΕ139/15-1-13 : Οδηγες για τη χρηματοδτηση ργων των Κεντρικν Αυτοτελν Πρων (ΚΑΠ) των Περιφερειν, απ το ΠΔΕ
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.4476/ΕΓΚ.2/14-1-13 : Παρχονται οδηγες για την υγειονομικ διταξη Υ1Γ/ΓΠ/οικ.96967 (ΦΕΚ-2718 Β/8-10-12) "Υγειονομικο ροι και προυποθσεις λειτουργας επιχειρσεων τροφμων και ποτν και λλες διατξεις"
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 1971/445/11-1-13 : Διενργεια υπρ ΜΤΠΥ κρτησης 3% επ του αντιτμου των ταχυδρομικν υπηρεσιν ΕΛΤΑ Α.Ε.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 552/88/13 (ΦΕΚ 4 Β/7-1-2013) : Εκπαδευση και εξταση υποψηφων οδηγν μοτοπο­δηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων.
ΥΠ.ΕΣ. 48514/27-12-12 : Κατρτιση και υποβολ προυπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 2013
ΥΠ.ΕΣ. 1288/10-1-13 : Συγκρτηση Παρατηρητηρου Οικονομικς Αυτοτλειας των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης για την εφαρμογ του ρθρου 3 της απ 18-11-2012 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Δημοσιονομικο καννες και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-226 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1007/10-1-13 : Κοινοποηση των διατξεων της υποπαραγρφου ΙΓ.2. της παραγρφου ΙΓ. του ρθρου πρτου του ν.4093/2012 σχετικ με την προθεσμα σκησης της προσφυγς στις φορολογικς και τελωνειακς διαφορς
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Β1/ΟΙΚ.1571/162/10-1-13 : Πργραμμα Καλλικρτης - Κοινοποηση Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου της 31-12-2012 (Α 256) - Ρυθμσεις σχετικ με μεταββαση αρμοδιοττων τομα μεταφορν απ τις Περιφρειες στους Δμους
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/2345/0026/10-1-13 : Εκδοση συμψηφιστικν χρηματικν ενταλμτων δαπανν δημοσων επενδσεων

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 5072/6/13 (ΦΕΚ 449 Β/25-2-2013) : Επανακαθορισμς των ρων και προποθσεων ηλε­κτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σμα­τος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), σμ­φωνα με τις Υποπαραγρφους ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του ρθρου πρτου του νμου 4093/2012
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1029/13 (ΦΕΚ 413 Β/22-2-2013) : Τρπος υποβολς της δλωσης στοιχεων ακιντων (Ε9) τους 2013. Παρταση προθεσμας υποβολς της δλωσης στοιχεων ακιντων φυσικν προσ­πων τους 2013.
K.Y.A. 279/23460/13 (ΦΕΚ 414 Β/22-2-2013) : Καθορισμς κριτηρων επιλεξιμτητας τελικν δικαι­οχων και φορων εκπροσπησης τους, του προγρμματος Δωρεν Διανομς τροφμων σε απρους της Ε.Ε.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ5/1035976/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 463 Β/26-2-2013) : Ανανωση της ισχος της απφασης της επιστροφς του Ε.Φ.Κ. (Ειδικο Φρου Κατανλωσης) στους δικαιοχους απ την χρησιμοποηση πετρελαου εσω­τερικς κασης (DIESEL) κινητρων, το οποο χρησι­μοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα.
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/13 (ΦΕΚ 401 Β/22-2-2013) : Ρυθμσεις για α) τη διαδικασα και τον τρπο ηλεκτρονι­κς επιβεβαωσης της λψης και της ασφαλος χρονοσμανσης, β) τις προδιαγραφς και τα πρτυπα του συστματος νια τη γνωστοποηση εγγρφων σε φυσικ πρσωπα Ν.Π.Ι.Δ. με χρση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονικ διακνηση εγγρφων μεταξ φορων του δημσιου τομα και των φυσικν προσπων ΝΠΙΔ.
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΥΑΠ/Φ. 19.7/166/13 (ΦΕΚ 401 Β/22-2-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20-9-2010 (Β 1561) απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, Απο­κντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης «Ορ­γνωση, Λειτουργα και Αρμοδιτητες των Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης (ΕΚΕ) - Ηλεκτρονικ Διεκπεραωση Διαδικασιν απ τα ΕΚΕ».
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51020/5054/113/13 (ΦΕΚ 410 Β/22-2-2013) : γκριση καταστατικο Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης Υπαλλλων Εμπορου Τροφμων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.ΑΥ.Ε.Τ.– Ν.Π.Ι.Δ.)», σμφωνα με την παργραφο 2 του ρθρου 36 του Ν. 4052/2012.
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚΑ/5007302/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 451 Β/26-2-2013) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων, των δικαιο­χων προς επιστροφ προσπων, των ποσοττων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, της διαδικασ­ας επιστροφς του Ε.Φ.Κ., και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης του πετρελαου εσω­τερικς κασης (DIESEL) κινητρων, της περπτωσης στ της παραγρφου 1 του ρθρου 73 του Ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α) «Εθνικς Τελωνειακς Κδικας», το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα.
ΥΠΕΚΑ ∆5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/13 (ΦΕΚ 400 Β/22-2-2013) : Κατανομ, Διθεση και καταβολ του Τλους Ανπτυ­ξης Βιομηχανικν περιοχν παραγωγς Ηλεκτρικο Ρεματος απ Λιγνιτικος Σταθμος.
Κ.Υ.Α. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ του στεγαστικο επιδματος φοιτητν.
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. 1/2013/13 (ΦΕΚ 386 Β/21-2-2013) : Kινητικτητα των υπαλλλων που τθηκαν σε καθε­στς διαθεσιμτητας σμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1020/13 (ΦΕΚ 370 Β/19-2-2013) : Σμανση των δεδομνων των ασφαλν πληροφοριν που ορζονται με τις διατξεις της παραγρφου 23 του ρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.
ΥΠ.ΥΓ. 573/13 (ΦΕΚ 362 Β/19-2-2013) : Τροποποηση της παρτασης των Προγραμμτων Προ­μηθειν και Υπηρεσιν Υγεας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετν 2010 και 2011.
Κ.Υ.Α. 11921/13 (ΦΕΚ 320 Β/18-2-2013) : Αντικατσταση δικαιολογητικν του ρθρου 19 του Ν.Δ. 3026/1954 με υπεθυνη δλωση του Ν. 1599/1986
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1014/13 (ΦΕΚ 336 Β/19-2-2013) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της δλωσης φ­ρου υπεραξας που ορζεται με τις διατξεις της παραγρφου 2 του ρθρου 25 του ν.2065/1992.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ11γ/0/9/7/13 (ΦΕΚ 363 Β/19-2-2013) : Αναπροσαρμογ και συμπλρωση Ενιαων Τιμολογων ργων Οδοποιας, Υδραυλικν, Λιμενικν, Οικοδομι­κν, Πρασνου και Ηλεκτρομηχανολογικν Εργασιν Οδοποιας, Υδραυλικν και Λιμενικν.
Κ.Υ.Α. 4229/395/13 (ΦΕΚ-318 Β/15-2-13) : Προυποθσεις δρυσης και λειτουργας των επιχειρσεων που δραστηριοποιονται με την εκτλεση κατεδαφιστικν ργων και εργασιν αφαρεσης αμιντου και υλικν που περιχουν αμαντο απ κτρια, κατασκευς, συσκευς, εγκαταστσεις και πλοα, καθς επσης και με εργασες συντρησης, επικλυψης και εγκλεισμο αμιντου και υλικν που περιχουν αμαντο
ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/13 (ΦΕΚ 297 Β/13-2-2013) : Αντικατσταση συστημτων μτρησης τελικς κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας.
Κ.Υ.Α. 7737/939/13 (ΦΕΚ 302 Β/14-2-2013) : Επιμρφωση και πιστοποηση του ελεγκτικο προσωπικο των Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ.
Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/1/οικ.2255/13 (ΦΕΚ 284 Β/13-2-2013) : Καθορισμς της διοικητικς διαδικασας υποβολς α­τησης για καταβολ επιδματος θρμανσης, η οποα διεκπεραινεται και μσω των Κντρων Εξυπηρτη­σης Πολιτν (ΚΕΠ).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1015/13 (ΦΕΚ 269 Β/8-2-2013) : Παρταση προθεσμας καταβολς της δετερης και τρτης δσης του Φρου Ακνητης Περιουσας τους 2010.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/10583/ΔΠΓΚ/13 (ΦΕΚ 177 Β/31-1-2013) : Τροποποηση της αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 (ΦΕΚ 3396/Β/20.12.2012) υπουργικς απφασης με θμα: Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1003/13 (ΦΕΚ 272 Β/8-2-2013) : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 48 του ν. 3842/2010 (58Α) ως προς τα φυσικ πρσωπα.
Κ.Υ.Α. 136/14062/13 (ΦΕΚ-290 Α/13-2-13) : Εγκριση κανονισμο Οικονοικς Διαχερισης του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ) – ΝΠΙΔ
Κ.Υ.Α. Δ1/Α/οικ.2497/13 (ΦΕΚ 253 Β/8-2-2013) : Καθορισμς κριτηρων, μεθοδολογας κατανομς αυ­τοσιου βιοντζελ και ρθμιση κθε σχετικο θμα­τος, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α του ν. 3054/2002, πως ισχει.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Κ2-270/13 (ΦΕΚ 225 Β/5-2-2013) : Ορισμς Ημερσιων Οικονομικν Εφημερδων Α εξαμνου 2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1012/13 (ΦΕΚ 225 Β/5-2-2013) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φρου υπεραξας που προβλπεται απ τις διατξεις της παραγρ­φου 3 του ρθρου 25 του ν. 2065/1992.
Κ.Υ.Α. 9425/13 (ΦΕΚ 188 Β/4-2-2013) : Καθορισμς ποσοστο κπτωσης για τις οφειλς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς συμβεβλημνους ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας.
ΥΠΕΚΑ 12594/346/13 (ΦΕΚ 224 Β/5-2-2013) : Διαδικασα και δικαιολογητικ κδοσης δειας θρας.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1011/13 (ΦΕΚ 227 Β/5-2-2013) : Τροποποισεις των ΠΟΛ 1195/2012 Α.Υ.Ο. και ΠΟΛ 1077/2012 Α.Υ.Ο. αναφορικ με τα στοιχεα και τις προθεσμες υποβολς αυτν στη Γ.Γ.Π.Σ.
Κ.Υ.Α. Κ2-828/13 (ΦΕΚ 216 Β/5-2-2013) : Προτυποποιημνα καταστατικ.
ΥΠΕΚΑ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.1183/13 (ΦΕΚ 192 Β/4-2-2013) : Διαδικασα κδοσης αδειν εγκατστασης και λειτουρ­γας σταθμν συμπαραγωγς ηλεκτρισμο και θερ­μτητας (ΣΗΘ) και συμπαραγωγς ηλεκτρισμο και θερμτητας υψηλς αποδοτικτητας (ΣΗΘΥΑ) με χρση συμβατικν καυσμων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΒ/5003083/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 138 Β/29-1-2013) : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (Σ.Μ.Τ.) λιανικς πλησης των τσιγρων.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 2106/13 (ΦΕΚ 183 Β/31-1-2013) : Καθορισμς των δικαιολογητικν για τον λεγχο των Γενικν Επενδυτικν Σχεδων και των Μεγλων Επενδυτικν Σχεδων του ν.3908/2011 καθς και των επενδσεων και προγραμμτων χρηματοδοτικς μσθωσης που χουν υπαχθε στα κνητρα της επι­χοργησης και της επιδτησης τκων και επιδ­τησης χρηματοδοτικς μσθωσης επιδτησης του κστους της δημιουργουμνης απασχλησης προη­γομενων επενδυτικν νμων (ν.3299/2004 ν.2601/98, και ν.1892/90).
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α2-85/13 (ΦΕΚ 133 Β/29-1-2013) : Ρυθμσεις σχετικ με τον τρπο επιβολς Διοικητικν Κυρσεων σε εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 8α και των ρθρων 3 και 8 του Ν. 3668/2008, πως τροποποιθηκαν – αντικαταστθηκαν με το ρθρο 236 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/12) και ισχουν, στους παραβτες της υπ’ αριθμ. Α2-1145/28-11-2012 απφα­σης (Α.Δ. 4/2012) ΦΕΚ 3313/Β/12-12-2012).
ΥΠΕΚΑ 179153/58/13 (ΦΕΚ 115 Β/25-1-2013) : Συμπλρωση και τροποποηση της υπ’ αριθμ. 165387/ 410/03.02.2012 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 470 Β).
Κ.Υ.Α. Δ2/Α/1317/13 (ΦΕΚ 115 Β/25-1-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.2.2005 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς ανταποδοτικο τλους για την κδοση, τροποποηση επ­κταση των αδειν του ρθρου 4 του Ν. 3054/2002 και ετησων ανταποδοτικν τελν για τη χρση των αδειν αυτν» (ΦΕΚ 218/Β/18.2.2005).
Κ.Υ.Α. 871/54/13 (ΦΕΚ 136 Β/29-1-2013) : Τροποποηση του ρθρου 2 του Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ Α 380) «Περ των μεγστων ορων διαστσεων και βα­ρν των αυτοκιντων οχημτων, αρθρωτν οχη­μτων, ρυμουλκομενων υπ αυτοκιντων και συρ­μν», πως ισχει.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/22/1/2013/ΦΝ463/31-1-13 : Δημοσευση της Κ.Υ.Α. "Ρθμιση των ειδικτερων θεμτων λειτουργας και διαχερισης του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων του Υπουργεου Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομων, Μεταφορν και Δικτων
ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 1517/34/13 (ΦΕΚ 155 Β/29-1-2013) : Ρθμιση ρων, προποθσεων και διαδικασας για την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4052/2012 που αφορον τις Επιχειρσεις Προσωρινς Απασχλησης.
ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 1519/35/13 (ΦΕΚ 155 Β/29-1-2013) : Καθορισμς του ψους, των ρων και προποθσεων, και της διαδικασας κατπτωσης των εγγυητικν επιστολν που καταθτουν οι Επιχειρσεις Προσωρινς Απασχλησης.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1015213/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 130 Β/28-1-2013) : Μεταββαση αρμοδιοττων στον Γενικ Γραμματα της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουρ¬γεου Οικονομικν.
ΚΥΑ 40077/2850/12/13 (ΦΕΚ 121 Β/28-1-2013) : Αρχικ - περιοδικ επιμρφωση - κατρτιση και πι¬στοποηση του ελεγκτικο προσωπικο Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ για λεγχο οχημτων μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων (ADR) και ευπαθν τροφμων (ATP).
ΥΠ.ΠΕΡ.ΕΝ.ΚΛΙΜ.ΑΛ. 3791/13 (ΦΕΚ 104 Β/24-1-2013) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις (ΠΠΔ) για ργα Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας που κατατσσονται στην Β Κατηγορα της 10ης Ομδας «Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας» του Παραρτματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β 21) υπουργικς απφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΓ3(α)/οικ.7789/13 (ΦΕΚ 94 Β/23-1-2013) : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ.ΟΙΚ/449/12 (ΦΕΚ 3582 Β/31-12-2012) : Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς της με αριθ. ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/273/17-7-2012 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων με θμα: «γκριση τετρακοσων σαρντα (440) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτικ εφαρμογ σε λα τα Δημσια ργα».
Κ.Υ.Α. Οικ. 368/12/Φ.Γ.9.6.4/13 (ΦΕΚ 24 Β/10-1-2013) : Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου και της διαδι­κασας κδοσης των βεβαισεων αναγγελας ναρξης των τεχνικν επαγγελματικν δραστηριοττων, καθς και καθορισμς των απαιτσεων εσωτερικο ελγχου των υπηρεσιν της παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 3982/2011.
Κ.Υ.Α. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/13 (ΦΕΚ 33 Β/11-1-2013) : Καθορισμς παραβλου για την κδοση των αδειν και τη συμμετοχ στις εξετσεις για την σκηση των επαγγελματικν δραστηριοττων που ρυθμζονται με τις διατξεις των Π.Δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012, καθς και υπολογισμς της αποζημωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν σμφωνα με το ρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 3982/2011 και το Ν. 4024/2011.
Κ.Υ.Α. 513.12/13/118β/13 (ΦΕΚ 35 Β/11-1-2013) : Απλοστευση και νταξη στα Κντρα Εξυπηρτησης Πο­λιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ) ντεκα (11) διοικητικν διαδικασιν αρμοδιτητας του Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγα­ου/Αρχηγεο Λιμενικο Σματος-Ελληνικς Ακτοφυ­λακς σε εφαρμογ των διατξεων του Ν. 3844/2010 (Α 63) ….
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1005/13 (ΦΕΚ 77 Β/18-1-2013) : Υποβολ του Εντπου ναρξης – Μεταβολς–Πασης λειτουργας των Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχα­νισμν Φ.Η.Μ (εκτς των ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων) που προβλπεται απ τις διατξεις του ν.1809/1988, καθς και απ τις διατξεις του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ 1135/2005, με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Ζ1-569/13 (ΦΕΚ 77 Β/18-1-2013) : Μητρο Φορων Εξωδικαστικς (Εναλλακτικς) Επλυσης Διαφορν.
Κ.Υ.Α. 2306/13 (ΦΕΚ 40 Β/14-1-2013) : Παρταση προθεσμας υποβολς δικαιολογητικν της παρ. 3 του ρθρου 24 του ν.4014/2011 (Α 209).
Κ.Υ.Α. 53/13 (ΦΕΚ 40 Β/14-1-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 44222/ΓΚΠΣ 304/29-12-2000 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 13/Β/12-1-2001) -«Καθορισμς των τυπικν και ουσιαστικν προσ­ντων του προσωπικο που μετακινεται αποσπται, στην Ειδικ Υπηρεσα τομα Υγεας και Κοινωνικς Αλληλεγγης».
Κ.Υ.Α. οικ 2/844/0022/13 (ΦΕΚ 43 Β/15-1-2013) : Καθορισμς αποδοχν δικηγρων που παρχουν υπη­ρεσες με σχση πγιας και περιοδικς μμισθης εντολς στους φορες της περ. 12 της υποπαραγρ­φου Γ1 της παραγρφου Γ του ρθρου πρτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222).
Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/οικ.4146/13 (ΦΕΚ 43 Β/15-1-2013) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/2012 κοι­νς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 2883/Β/2012) «Τροπο­ποηση της υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28.2.2012 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 497/Β/2012) “Κα­τλογος παθσεων, τα φρμακα των οποων χο­ρηγονται με μειωμνη μηδενικ συμμετοχ του ασφαλισμνου”, πως αυτ τροποποιθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.12485/1481/6.6.2012 κοιν υπουργι­κ απφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)».
K.Y.A. 2/92959/0023/Α/12 (ΦΕΚ 3562 Β/31-12-2012) : Βασικο Διαπραγματευτς Αγορς τους 2013.
K.Y.A. ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.31164/12 (ΦΕΚ 3562 Β/31-12-2012) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων συγκρτησης και λει­τουργας τριμελος Συμβουλου κατ το ρθρο 5 του ν. 4024/2011.
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/167/13 (ΦΕΚ-30 Β/10-1-13) : Απλοστευση και νταξη στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.) της διαδικασας σκησης του επαγγλματος του μεστη ακιντων και εγγραφς στο μητρο του οικεου Επιμελητηρου και το Γενι­κ Εμπορικ Μητρο (ΓΕΜΗ).
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/166/13 (ΦΕΚ-30 Β/10-1-13) : Διασυνοριακ παροχ υπηρεσιν μεσιτεας ακιντων στην ελληνικ επικρτεια, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α 63).
ΥΠ.ΕΣ. 1288/13 (ΦΕΚ-31 Β/11-1-13) : Συγκρτηση Παρατηρητηρου Οικονομικς Αυτοτλει­ας των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης για την εφαρμογ του ρθρου 3 της απ 18.11.2012 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Δημοσιονομικο καν­νες και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α 228).
Κ.Υ.Α. 2939/ΙΑ/13 (ΦΕΚ-31 Β/11-1-13) : Τροποποηση της υπ αριθ. 165261/1 Α/29-12-2010 (ΦΕΚ 2157 Β) κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων και Αγροτι­κς Ανπτυξης και Τροφμων, «Ελεθερη παροχ υπηρεσιν στην Ελλδα απ επαγγελματες υπη­κους κρατν μελν της Ευρωπακς νωσης, σμ­φωνα με τις διατξεις των ρθρων 5 ως και 9 του π.δ. 38/2010».
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1002/13 (ΦΕΚ 11 Β/9-1-2013) : Ηλεκτρονικ δλωση στοιχεων ακιντων.
Κ.Υ.Α. οικ. 458/26/Φ.Γ.9.6.4/13 (ΦΕΚ 34 Β/11-1-2013) : Απλοστευση και νταξη στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε) των διαδικασιν που αφορον στην δεια σκησης των επαγγελματικν δραστηρι­οττων των ΠΔ 112/2012, ΠΔ 114/2012 και ΠΔ 115/2012, αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Βιομηχαν­ας, σε εφαρμογ της Οδηγας 2006/123/Ε.Κ.
Κ.Υ.Α. 41/ΓΓ/13 (ΦΕΚ 17 Β/10-1-2013) : νταξη στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.) της διαδικασας εγγραφς μλους στο Οικονομι­κ Επιμελητριο της Ελλδας και της αναγγελας σκησης του οικονομολογικο επαγγλματος και του επαγγλματος του λογιστ φοροτεχνικο.
Κ.Υ.Α. 364/13 (ΦΕΚ 18 Β/10-1-2013) : Απλοστευση και νταξη στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε) διαδικασιν αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Αθλητισμο, σε εφαρμογ της Οδηγας 2006/123/ΕΚ.
Κ.Υ.Α 2321/ΙΑ/13 (ΦΕΚ-28 Β/10-1-13 ) : Ελεθερη παροχ υπηρεσιν στην Ελλδα απ επαγ­γελματες υπηκους κρατν μελν της Ευρωπα­κς νωσης, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 5 ως και 9 του π.δ. 38/2010».
Κ.Υ.Α. 2320/1Α/13 (ΦΕΚ-28 Β/10-1-13 ) : Τροποποηση της αριθμ. 36662/ΙΑ/2-4-2012 (ΦΕΚ1122 Β’) Κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων και Υποδομν, Μετα­φορν και Δικτων, «Ελεθερη παροχ υπηρεσιν στην Ελλδα απ επαγγελματες υπηκους κρατν μελν της Ευρωπακς νωσης, σμφωνα με τις δι­ατξεις των ρθρων 5 ως και 9 του π.δ. 38/2010.
Κ.Υ.Α. Φ4.2/53159/5501/13 (ΦΕΚ 25 Β/10-1-2012) : Αναπροσαρμογ του ποσο του παραβλου που συ­νυποβλλεται απ τις σιδηροδρομικς επιχειρσεις κατ την ατηση για χοργηση δειας, σμφωνα με τις διατξεις του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α).
Κ.Υ.Α 454/22/Φ.Γ.9.6.4./13 (ΦΕΚ-32 Β/11-1-13 ) : Καθορισμς παραβλου για την κδοση της βεβαω­σης αναγγελας σκησης επαγγελματικν δραστη­ριοττων κατ την ννοια των ρθρων 2 και 3 του Ν. 3982/2011.
Κ.Υ.Α 455/22/Φ.Γ.9.6.4./13 (ΦΕΚ-32 Β/11-1-13 ) : Απλοστευση και νταξη στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε) των διαδικασιν που αφορον στην αναγγελα ναρξης σκησης των επαγγελμα­τικν δραστηριοττων των ΠΔ 112/2012, ΠΔ 114/2012, ΠΔ115/2012 και ΠΔ 1/2013, αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Βιομηχανας, σε εφαρμογ της Οδη­γας 2006/123/Ε.Κ.
Κ.Υ.Α. απφ. 513.12/13/57/13 (ΦΕΚ 29 Β/10-1-2013) : Διασυνοριακ παροχ υπηρεσιν για την σκηση δ­δεκα (12) διοικητικν διαδικασιν αρμοδιτητας Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου/Αρχηγεο Λιμε­νικο Σματος-Ελληνικς Ακτοφυλακς στην ελλη­νικ επικρτεια, σμφωνα με τις διατξεις του ρ­θρου 17 του ν.3844/2010 (Α63) κατ εφαρμογ της Οδηγας 2006/123/ΕΚ».
Κ.Υ.Α. 117/13 (ΦΕΚ 54 Β/16-1-2013) : Κανονισμς Λειτουργας και Διαχερισης της Επιτροπς Ανταγωνισμο.
ΥΠΕΚΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.440/13 (ΦΕΚ 20 Β/10-1-2013) : Τιμοκατλογος ανταγωνιστικν χρεσεων Τιμολογ­ων Προμθειας χαμηλς τσης της ΔΕΗ Α.Ε., για το τος 2013.
Κ.Υ.Α. 48514/12 (ΦΕΚ 3534 Β/31-12-2012) : Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1225/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Διρθωση εκκαθαριστικν σημειωμτων – δηλσεων Φρου Ακνητης Περιουσας φυσικν προσπων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1227/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Παρταση προθεσμας καταβολς του Φρου Ακνητης Περιουσας τους 2010.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1228/12 (ΦΕΚ 3573 Β/31-12-2012) : Παρταση ισχος κωδικν πρσβασης χρηστν στις ηλεκτρονικς υπηρεσες.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1223/12 (ΦΕΚ 3572 Β/31-12-2012) : Αναπροσαρμογ της αξας των ακιντων των επιχειρσεων.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Φ.80000/30427/2100/13 (ΦΕΚ 38 Β/14-1-2013) : ναρξη λειτουργας Τμημτων Εκκαθρισης Συντξε­ων Περιφερειακν Διευθνσεων του ΟΑΕΕ.
Κ.Υ.Α. Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061/12 (ΦΕΚ 3543 Β/31-12-2012) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χο­ργηση Δελτου Μετακνησης σε τομα με Αναπη­ρες για το τος 2012» κοινς υπουργικς απφασης.
Κ.Υ.Α. 8018/1/457-β/13 (ΦΕΚ 10 Β/9-1-2013) : Εσπραξη και απδοση πρων στο Μετοχικ Ταμεο Στρατο (Μ.Τ.Σ.) και στον Τομα Επικουρικς Ασφλι­σης Υπαλλλων Αστυνομας Πλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), του Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Πρνοιας Απα­σχολομενων στα Σματα Ασφαλεας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) σε ποσοστ 68% και 32% αντστοιχα, ποσοστο π­ντε τοις εκατ (5%) επ των επιβαλλμενων σε χρμα ποινν, καθς και επ των ποσν που προκπτουν απ τη μετατροπ των στερητικν της ελευθερ­ας ποινν.
ΥΠΕΚΑ ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/13 (ΦΕΚ 10 Β/9-1-2013) : Μεθοδολογα επιμερισμο του Ειδικο Τλους του ρθρου 143 παρ. 2 περ. γ του ν. 4001/2011.
Κ.Υ.Α. οικ. 14684/914/Φ.15/12 (ΦΕΚ 3533 Β/31-12-2012) : Καθορισμς παραβλων του ρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμς αποζημωσης των επι­θεωρητν.


Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.