»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2012

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ». 

 Τι νο ;
Δημιουργσαμε ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο αρχικ μενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με ττλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην οποα συγκεντρσαμε λα τα Υπουργεα, πως χουν διαμορφωθε με τις τελευταες αλλαγς – Π.Δ. 65/11.

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Ν. 4093/12 (ΦΕΚ-222 Α/12-11-12) : Εγκριση Μεσοπροθσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2013-2016 - Επεγοντα Μτρα Εφαρμογς του ν. 4046/12 και του Μεσοπρθεσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2013-2016
Π.Δ. 125/12 (ΦΕΚ-221 Α/8-11-12) : Προσαρμογ του εσωτερικο δικαου στην Οδηγα 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 20ης Οκτωβρου 2010, σχετικ με τις διατυπσεις υποβολς δηλσεων για τα πλοα κατ τον κατπλου και αππλου απ λιμνες των κρατν μελν και για την κατργηση της οδηγας 2002/6/ΕΚ
Ν. 4092/12 (ΦΕΚ-220 Α/8-11-12) : Κρωση της απ 6 Σεπτεμβρου 2012 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Τροποποηση του τελευταου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 3 του Ν. 3986/11 ....." της απ 7 Σεπτεμβρου 2012 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Κατργηση ελχιστου ποσοστο Ελληνικο Δημοσου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ...." και λλες διατξεις
Ν. 4091/12 (ΦΕΚ-219 Α/8-11-12) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και του Καναδ σχετικ με την κινητικτητα των νων
Ν. 4090/12 (ΦΕΚ-218 Α/8-11-12) : Κρωση της Συνθκης μεταξ των Κρατν - μελν της Ευρωπαικς Ενωσης και της Δημοκρατας της Κροατας, σχετικ με την προσχρηση της Δημοκρατας της Κροατας στην Ευρωπαικ Ενωση και της Τελικς Πρξης αυτς
Π.Y.Σ. 40/12 (ΦΕΚ 255 Α/31-12-2012) : Παρταση της ισχος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα».
ΠΝΠ 31/31-12-12 (ΦΕΚ 256 Α/31-12-2012) : Ρυθμσεις κατεπειγντων θεμτων αρμοδιτητας των Υπουργεων Εσωτερικν, Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας, Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη, της Γενικς Γραμματεας της Κυβρνησης και του Υπουργο Επικρατεας.
Ν. 4099/12 (ΦΕΚ-250 Α/20-12-12) : Οργανισμο συλλογικν επενδσεων σε κινητς αξες και αννυμες εταιρεες διαχερισης αμοιβανων κεφαλαων, Οδηγα 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στις διατξεις των Οδηγιν 2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/113/ΕΚ, Ευρωπαικ Συνεταιριστικ Εταιρεα. Μτρα εφαρμογς των Κανονισμν (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περ προστασας του ευρ και λλες διατξεις
Ν. 4098/12 (ΦΕΚ-249 Α/20-12-12) : Κρωση του Μνημονου Κατανησης μεταξ του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατεας και του Υπουργεου Οικονομικν Υποθσεων και Επικοινωνιν της Δημοκρατας της Εσθονας για τη συνεργασα σον αφορ τρπους καταπολμησης της διαφθορς και της γραφειοκρατας μσω της ηλεκτρονικς διακυβρνησης και των τεχνολογιν πληροφορικς και επικοινωνας και λλες διατξεις
ΠΝΠ 18/18-12-12 (ΦΕΚ-246 Α/18-12-12) : Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την οικονομικ ανπτυξης της χρας
ΦΕΚ-244 Α/14-12-12 : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, σχετικ με :
Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως απο¬φσεως της Ολομλειας της Βουλς «Μεωση της αποζημωσης για συμμετοχ στις αμειβμενες Κοινοβουλευτικς Επιτροπς και τα Τμματα».
Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως απο¬φσεως της Ολομλειας της Βουλς «Χρηματο¬δοτικ μσθωση αυτοκιντων Βουλευτν και Ελ¬λνων Βουλευτν του Ευρωπακο Κοινοβουλου, των οποων οι συμβσεις χουν λξει ληξαν την 30-11-2012»
Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως απο¬φσεως της Ολομλειας της Βουλς «Μεωση των δαπανν για τη στγαση των εξ’ επαρχας Βου¬λευτν στην ευρτερη περιοχ της Αθνας και στην εκλογικ τους περιφρεια»
Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως απο¬φσεως της Ολομλειας της Βουλς «Μεωση των δαπανν για την οργνωση γραφεου Βουλευ¬τν»
Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως απο¬φσεως της Ολομλειας της Βουλς «Τροποπο¬ηση απφασης της Ολομλειας της Βουλς των Ελλνων»
ΠΥΣ 39/12 (ΦΕΚ-242 Α/13-12-12) : Τροποποηση της 7/11 ΠΥΣ "Σσταση Επιτροπς Πληροφορικς και Επικοινωνιν (Α 102) . Ανθεση καθηκντων γραμματειακς υποστριξης
Π.Δ. 133/12 (ΦΕΚ 241 Α/12-12-2012) : Τροποποηση του π.δ. 190/1996 «Οργανισμς Σχολς Με¬τεκπαδευσης και Επιμρφωσης Ελληνικς Αστυνομ¬ας και συναφ θματα» (Α 153), του π.δ. 24/1997 «Ιε¬ραρχα, καταστσεις και εξλιξη των αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας» (Α 29) και του π.δ. 373/2002 «Προλευση, προσντα, πρσληψη, μετταξη και εξ¬λιξη αστυνομικο προσωπικο ειδικν καθηκντων της Ελληνικς Αστυνομας» (Α 320).
Π.Δ. 134/12 (ΦΕΚ 241 Α/12-12-2012) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 128/2010 «Ρθμιση θε¬μτων αστυνομικο προσωπικο» (Α 221).
ΒΟΥΛΗ 14952/ΔΙΕΚ.10124/12 (ΦΕΚ-247 Α/18-12-12) : Τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β)
Π.Δ. 131/12 (ΦΕΚ 239 Α/11-12-2012) : Τροποποηση του π.δ. 85/2012 «δρυση και μετονομα¬σα Υπουργεων, μεταφορ και κατργηση υπηρε¬σιν» (Α 141).
Π.Δ. 132/12 (ΦΕΚ 239 Α/11-12-2012) : Σσταση Τμημτων και Γραφεων Αντιμετπισης Ρατσι¬στικς Βας – Τροποποηση διατξεων π.δ. 14/2001 (Α 12).
ΠΝΠ 12-12-12 (ΦΕΚ-240 Α/12-12-12) : γκριση των Σχεδων των Συμβσεων Τροποποησης της Κριας Σμβασης Χρηματοδοτικς Διευκλυνσης μεταξ του Ευρωπακο Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικς Δημοκρατας, του Ελληνικο Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας (ΤΧΣ) και της Τρπεζας της Ελλδος (ΤτΕ), με ττλο "Κρια Σμβαση Χρηματοδοτικς Διευκλυνσης", της Σμβασης Χρηματοδοτικς Διευκλυνσης μεταξ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικς Δημοκρατας και της ΤτΕ, με ττλο "Σμβαση Διευκλυνσης Διαχερισης Υποχρεσεων ΣΙΤ¨" και της Σμβασης Χρηματοδοτικς Διευκλυνσης μεταξ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικς Δημοκρατας και της ΤτΕ με ττλο "Διευκλυνση αποπληρωμς Τκων Ομολγων", παροχ εξουσιοδοτσεων για την υπογραφ των Συμβσεων και λλες επεγουσες διατξεις
ΠΝΠ 7/7-12-12 (ΦΕΚ-238 Α/7-12-12) : Επεγουσες ρυθμσεις για τη δημοσιονομικ εξυγανση της χρας
ΠΝΠ 5-12-12 (ΦΕΚ-237 Α/5-12-12) : Ρυθμσεις κατεπειγντων θεμτων αρμοδιτητας των Υπουργεων Οικονομικν, Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων, Παιδεας και Θρησκευμτων, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς, Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας, Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων, Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και λοιπς διατξεις
Ν. 4097/12 (ΦΕΚ-235 Α/3-12-12) : Εφαρμογ της αρχς της σης μεταχερισης ανδρν και γυναικν κατ την σκηση αυτοτελος επαγγελματικς δραστηριτητας - Εναρμνιση της νομοθεσας με την Οδηγα 2010/41/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου
Π.Δ. 126/12 (ΦΕΚ-227 Α/16-11-12) : Καθορισμς των προσντων των επιθεωρητν που θα διενεργον περιοδικς επιθεωρσεις σε μεταποιητικς συναφες εγκαταστσεις, σμφωνα με το ν. 3982/11, θσπιση των καννων που διπουν την εκτλεση του ργου των επιθεωρητν και ρθμιση των ζητημτων που αφορον στη διαδικασα πιστοποησης τους για την εγγραφ τους στο Μητρο
Ν. 4095/12 (ΦΕΚ-226 Α/15-11-12) : Κρωση του Κρατικο Προπολογισμο και των προπολογισμν ορισμνων ειδικν ταμεων και υπηρεσιν οικονομικο τους 2013
ΠΝΠ 19-11-12 (ΦΕΚ-229 Α/19-11-12) : Ρυθμσεις κατεπειγντων θεμτων του ν. 4046/12 και του ν. 4093/12
ΠΝΠ 18-11-12 (ΦΕΚ-228 Α/18-11-12) : Δημοσιονομικο καννες και λλες διατξεις
ΠΝΠ 12-11-12 (ΦΕΚ-224 Α/12-11-12) : Επιμρους ρυθμσεις επ των επειγντων μτρων εφαρμογς του ν. 4046/12 και του Μεσοπρθεσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2013-2016
ΠΥΣ 38/12 (ΦΕΚ-223 Α/12-11-12) : Ρθμιση θεμτων κατ εφαρμογ των παρ. 1 και 4 του ρθρου 7 του ν. 3864/10 (Α 119), πως τροποποιθηκε με την περ. 8 της υποπαραγρφου Δ1 της παρ. Δ του ρθρου μνου του ν. 4093/12 (Α 222)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ:
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1004/4-1-13 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 1 της υποπαρ. Ε1 της παρ. Ε του ρθρου πρτου του ν. 4093/12 (ΦΕΚ Α 222) περ του "Κδικα Φορολογικς Απεικνισης Συναλλαγν"
ΥΠ.ΕΣ. 532/7-1-13 : Ενημρωση επ των διατξεων της απ 31-12-12 ΠΝΠ (Α 256/31-12-12)
ΥΠΕΣ 145/2-1-2013 : ρθρο 3 «Θματα Ενιαας Αρχς Πληρωμς» της απ 12-12-2012 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΦΕΚ Α’ 240) – Υποχρεωτικ πληρωμ των αποδοχν και των πρσθετων αμοιβν του προσωπικο των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμο και των νομικν τους προσπων δημοσου δικαου μσω της Ενιαας Αρχς Πληρωμς
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.257/15/3-1-2013 : Αναδρομικ παρακρτηση ποσν συντξεων μηνς Ιανουαρου 2013.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Δ/5000243/ΕΞ2013/3-1-2013 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου πρτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α)/Τλη κυκλοφορας αυτοκιντων οχημτων τους 2013
ΥΠΕΣ 48178/20-12-2012 : Ευρωπακ επιχειρηματικ περιφρεια 2014: Παρταση της προθεσμας υποβολς προτσεων (28 Φεβρουαρου 2013)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. Φ.80020/ΟΙΚ.26446/976/2-1-2013 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 12 της Πρξης Νομοθετικο Περιεχμενου (Α 256/31.12.2012) σχετικ με τη λειτουργα του ΕΤΕΑ.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1001/13 : Αναστολ καταστροφς πινακδων κυκλοφορας των Ι.Χ. οχημτων που τθενται σε προσωριν ανινησα και παραμνουν στις Δ.Ο.Υ. πραν του δωδεκαμνου.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 29331/1135/12 : Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2013.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ.1569/130509/12 : Καθορισμς χρνου υποβολς των αιτσεων συμμετοχς των φορων υλοποησης των προγραμμτων δωρεν διανομς τροφμων σε απρους της χρας, Πργραμμα τους 2013.
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 17854/12 : Παρταση των προθεσμιν για τη χοργηση Ειδικο Σματος Λειτουργας σε υφιστμενες επιχειρσεις χιονοδρομικν κντρων και για την εναρμνισ τους με τις προδιαγραφς δρυσης χιονοδρομικν κντρων.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 29436/1143/28-12-12 : Βιβλο γραπτν υποδεξεων τεχνικο ασφαλεας
ΥΠ.ΥΓ. Υ7Α/ΓΠ/ΟΙΚ.123081/27-12-12 : Εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 35 του Ν. 4025/11
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 14880/933/18-12-12 : Εφαρμογ του ν. 3919/11 για τη διθεση - πληση - διανομ ρτου και αρτοπαρασκευασμτων
ΥΠΕΚΑ 64650/28-12-12 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων σχετικ με την εποπτεα της λειτουργας των Οικοδομικν Συνεταιρισμν
ΥΠ.ΕΣ. 48667/ΕΓΚ.54/27-12-12 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
ΥΠ.ΕΣ. 48649/27-12-12 : Παρταση Δοκιμαστικς Λειτουργας Πληροφοριακο Συστματος Ληξιαρχικν Πρξεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1226/24-12-12 : Οδηγες για την αναπροσαρμογ της αξας των ακιντων των επιχειρσεων, η οποα θα γνει μχρι το τλος του τους 2012 και η οποα προβλπεται απ τις διατξεις των ρθρων 20 ως και 27 του ν. 2065/92
ΥΠΕΚΑ 63661/ΕΓΚ.19/20-12-12 : Ανακονωση της υπ αριθμ. 63234/1-12-2012 απφαση Αν. Υπουργο ΠΕΚΑ "Εγκριση Τεχους Τεχνικν Οδηγιν Εφαρμογς του Νου Οικονομικο Κανονισμο (Ν. 4067/12) -- Περιχει : την υπ αριθμ. 63234/19-12-12 απφαση και το Τεχος Τεχνικν Οδηγιν
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/53/ΟΙΚ.30879/24-12-12 : Ενσχυση σε προσωπικ ΔΕ διοικητικν κλδων για την κλυψη μεσων λειτουργικν αναγκν, σε εφαρμογ των διατξεων της παραγρφου Ζ του ρθρου πρτου του ν. 4093/12
ΥΠ.ΕΣ. 48132/18-12-12 : Εκλογ μελν συλλογικν οργνων των Δμων και Περιφερειν για το χρονικ διστημα 1-1-2013 μχρι 31-8-2014
ΥΠ.ΕΣ. 45690/18-12-12 : Προεδρεων της ειδικς συνεδρασης του δημοτικο συμβουλου για εκλογ μελν Προεδρεου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1224/21-12-12 : Παρακρτηση φρου και ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 29 του ν. 3986/11 στα εισοδματα απ μισθος, ημερομσθια, συντξεις και λοιπς παροχς που θα καταβληθον στους δικαιοχους απ 1-1-2013 και μετ με βση τη να φορολογικ κλμακα μισθωτν - συνταξιοχων πως αυτ προβλπεται στις διατξεις του σχεδου νμου "Ρυθμσεις στη φορολογα εισοδματος, ρυθμσεις θεμτων αρμοδιτητας υπουργεου οικονομικν και λοιπς διατξεις" που ψηφσθηκε επ της αρχς στη Βουλ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/92286/ΔΠΓΚ/24-12-12 : Εκτλεση προπολογισμο οικονομικο τους 2013
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/369/2/ΦΝ463/ΕΓΚ.36/24-12-12 : Επιβολ και απδοσης κρτησης 0,10% υπερ της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Γ/08/193/ΦΝ449/ΕΓΚ.35/24-12-12 : ναρξη ισχος του Π.Δ. 138/2009 "Μητρα Μελετητν και εταιρειν Μελετν (ΦΕΚ-185 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣ/1178660/ΕΞ2012/19-12-12 : Επαγγελματικ ταυττητα λογιστ φοροτεχνικο
ΙΚΑ 83/21-12-12 : Χοργηση Επιδματος Αεροθεραπεας για το τος 2012
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1222/21-12-12 : Κοινοποηση διατξεων ν. 4098/12 περ παρτασης του χρνου παραγραφς των βεβαιωμνων χρεν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/92055/0026/20-12-12 : Ανατροπς και αναλψεις υποχρεσεων
ΥΠΕΚΑ 203913/19-12-12 : Περιβαλλοντικ αδειοδτηση ργων και δραστηριοττων επεγοντος χαρακτρα
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΙΔΔ/ΟΙΚ.30457/19-12-12 : Διαθεσιμτητα - Δημοσευση Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου
ΥΠ.ΕΣ. 47421/18-12-12 : Δοκιμαστικ Λειτουργα Πληροφοριακο Συστματος Ληξιαρχικν Πρξεων
ΥΠ.ΕΣ. 45693/5-12-12 : Ανακονωση Πληροφοριακο Συστματος Ληξιαρχικν Πρξεων
ΥΠ.ΕΣ. 47473/ΕΓΚ.53/17-12-12 : ναρξη πλρους λειτουργας του Κεντρικο Κμβου Διαλειτουργικτητας για την παροχ οικονομικν στοιχεων των ΟΤΑ α και β βαθμο και προαπαιτομενες ενργειες απ αυτος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1212/12 : Πληρωμ βεβαιωμνων στις Δ.Ο.Υ. ατομικν οφειλν σε πιστωτικ ιδρματα και στα ΕΛ.ΤΑ.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΥ/Ε/1173472/2540/ΕΞ2012/7-12-2012 :Ενργειες για την βλτιστη εκμετλλευση των χρων μισθωμνων ακιντων σμφωνα με τις τρχουσες στεγαστικς ανγκες των δημοσων υπηρεσιν προς μεωση της αντστοιχης δημοσιονομικς δαπνης.
ΥΠ.ΕΣ. 47140/13-12-12 : Προθεσμα σκησης νδικου βοηθματος προσφυγς επ φορολογικν διαφορν στο πλασιο του ν. 4093/12
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/ΟΙΚ.29605/12-12-12 : Οδηγες για την κατταξη των υπηρετοντων υπαλλλων των Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου (ΝΠΙΔ) και εφαρμογ των διατξεων της περ. 1 της υποπαραγρφου Γ1 της παρ. Γ του ρθρου πρτου του ν. 4093/12 (ΦΕΚ-222 Α)
ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/34405/ΕΓΚ.52/13-12-12 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη διαδικασα πολιτογρφησης ομογενν αλλοδαπν κατχων ΕΔΤΟ - Αρθρο 23 του ν. 3838/10
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1215/11-12-12 : Εντυπα εφαρμογς της Σμβασης Αποφυγς της Διπλς Φορολογας μεταξ Ελλδας - Καναδ (Ν. 3824/10 - ΦΕΚ-27 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. 30/009/546/13-12-12 : Αποστολ της Υπουργικς Απφασης με αρ. πρωτ. 30/009/517/12 (ΦΕΚ-3256 Β) με θμα "Διαδικασες κδοσης των Δελτων Χημικς Ανλυσης, των χρονικν ορων φλαξης των τελωνειακν δειγμτων απ τις Υπηρεσες του Γενικο Χημεου του Κρτους και διαδικασες αμφισβητσεων των αποτελεσμτων εργαστηριακς εξτασης
ΥΠ.ΕΣ. 46872/13-12-12 : Ευρωπακ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες 2007-2013" : Νος Οδηγς Προγρμματος
ΥΠ.ΕΣ. 46413/7-12-12 : Ανακονωση - Πρσκληση για μετταξη υπαλλλων
ΥΠ.ΕΣ. 45110/28-11-12 : Κρωση της πρξης νομοθετικο περιεχομνου "Μεταφορ Μαθητν για το σχολικ τος 2012-2013 (ΦΕΚ-171 Α)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 53510/10-12-12 : Παροχ οδηγιν για τον Ορισμ Υπολγων Διαχειριστν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 53513/10-12-12 : Παροχ οδηγιν για τη συμμετοχ αλλοδαπο Δημοσου σε επενδυτικ σχδια
ΥΠ.ΕΣ. 45693/5-12-12 : Ανακονωση Πληροφοριακο Συστματος Ληξιαρχικν Πρξεων
ΥΠΕΚΑ 60764/ΕΓΚ.18/6-12-12 : Πλασιο αναθερησης οικοδομικν αδειν οι οποες χουν εκδοθε με βση το απ 13-7-1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ-795 Δ/1993) μετ την ισχ του Ν. 4030/11
ΥΠ.ΕΣ. 39704/ΕΓΚ.51/6-12-12 : Επιβολ τλους επ των ακαθαρστων εσδων των καταστημτων που ορζονται στο ρθρο 20 του ν. 2539/97 και λειτουργον εντς της χερσαας ζνης λιμνα μορα αυτς
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/ΟΙΚ.28770/6-12-12 : Δημοσευση πρξης νομοθετικο περιεχομνου - Διευκρινσεις – αποσαφηνσεις
ΥΠ.ΕΣ. 44295/23-11-12 : Κινητικτητα υπαλλλων δημοσου τομα - μεση καταγραφ υπηρεσιακν αναγκν σε προσωπικ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Φ.8/50838/5312/27-11-12 : Τεχνικς λεγχος επιβατικν ιδιωτικς χρσης και φορτηγν ιδιωτικς χρσης μχρι και 3,5 τνους οχημτων, απ ΚΤΕΟ του Ν. Αττικς, που φρουν κρατικς πινακδες το τος 2013
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 47954/4975/27-11-12 : Διευκρινσεις επ των υποβαλλομνων δικαιολογητικν κατ την αναγγελα λειτουργας ΙΚΤΕΟ κατπιν μεταβολς των στοιχεων εγκατστασης (δη λειτουργοντος ΙΚΤΕΟ)
ΥΠ.ΕΣ. 44292/23-11-12 : Κατανομ πιστσεων των Κεντρικν Αυτοτελν Πρων των Δμων για το πργραμμα ΘΗΣΕΑΣ (ΣΑΤΑ)
ΥΠ.ΕΣ. 34758/22-11-12 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την αντικατσταση βεβαισεων τπου Α
ΥΠΕΚΑ ΕΥΠΕ/203188/20-11-12 (ΑΔΑ: Β4ΣΦ0-ΜΒΞ) : Διευκρινσεις σχετικ με την ανανωση (παρταση ισχος) Αποφσεων γκρισης Περιβαλλοντικν ρων
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/ΟΙΚ.28085/3-12-12 : Ενσχυση σε προσωπικ ΔΕ διοικητικν κλδων για την κλυψη μεσων λειτουργικν αναγκν, σε εφαρμογ των διατξεων της παραγρφου Ζ του ρθρου πρτου του ν. 4093/12
ΥΠ.ΕΣ. 45256/ΕΓΚ.50/30-11-12 : Εφαρμογ διατξεων της υποπαργρφου ΣΤ2 της παρ. ΣΤ του ν. 4093/12
ΤΠΔ 98138/29-11-12 : Ρθμιση θεμτων αποπληρωμς δανεων που παρχονται στους ΟΤΑ σμφωνα με το Ν. 4093/12
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣ/Α/1161875/ΕΞ2012/21-11-12 : Μη επιστροφ καταβληθντων παραβλων ν. 3843/10 (ΦΕΚ-62 Α)
ΥΠ.ΕΣ. 44360/ΕΓΚ.49/26-11-12 : Μεωση μισθωμτων ακιντων που στεγζουν υπηρεσες των ΟΤΑ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/24815/5019/29-10-12 : Αναμρφωση της εσπραξης ασφαλιστικν εισφορν των Φορων Κοινωνικς Ασφλισης
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-12 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/85127/0022/22-11-12 : Κοινοποηση μισθολογικν διατξεων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10070/ΟΙΚ.27043/1799/21-11-12 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4093/12 και παροχ οδηγιν προς τους Τομεας Σνταξης και Ασφλισης του κλδου κριας ασφλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
ΥΠ.ΕΣ. 44820/28-11-12 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τους Δμους και τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2012 ως 31-12-2012, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 26352/839/28-11-12 : Οδηγες για την εφαρμογ των υποπαραγρφων ΙΑ1 και ΙΑ8 ως ΙΑ14 του ρθορυ πρτου του Ν. 4093/12 "γκριση Μεσοπροθσμου ...."
ΥΠ.ΕΣ. 44048/22-11-12 : Κινητικτητα υπαλλλων δημοσου τομα - μεση καταγραφ υπηρεσιακν αναγκν σε προσωπικ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 25542/811/21-11-12 : Ερμηνευτικ εγκκλιος - Οδηγες για την εφαρμογ των υποπαρ. ΙΑ.10 ως ΙΑ.14 του ρθρου πρτου του ν. 4093/12 "Εγκριση Μεσοπροθσμου ....
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Φ.80000/ΟΙΚ.27047/1800/21-11-12 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4093/12 και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ν.4093/12...
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Φ.80000/ΟΙΚ.27040/1798/21-11-12 : Γνωστοποηση δημοσευσης ν. 4093/12 και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τουν.4093/12...
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.26522/978/21-11-12 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου πρτου υποπαργραφος ΙΑ.5 περ. 2 του ν. 4093/12, σχετικ με την μεωση των εφπαξ βοηθημτων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10035/ΟΙΚ.26538/840/21-11-12 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. ΙΑ.4 του ρθρου πρτου του ν. 4093/12 για τις μεταβολς στις προυποθσεις συνταξιοδτησης απ την 1-1-2013 και εφεξς
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.27037/1797/21-11-12 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4093/12 "Εγκριση Μεσοπροθσμου ...." που αφορον στην αξηση των ορων ηλικας συνταξιοδτησης για τους ασφαλισμνους των πρην ειδικν ταμεων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10034/ΟΙΚ.26561/472/21-11-12 : Δημοσευση ν. 4093/12 "Εγκριση Μεσοπροθσμου ...." ρθρο πρτο, υποπαρ. ΙΑ.6, παρ. 5, ΦΕΚ-222 Α, αναφορικ με τον ανασχεδιασμ της σνταξης των ανασφαλστων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.26785/987/21-11-12 : Γνωστοποση ρυθμσεων του ρθρου πρτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. Ι του ν. 4093/12, σχετικ με την μεωση των συντξεων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.26999/992/21-11-12 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου πρτου, υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν. 4093/12
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10034/26562/473/21-11-12 : Δημοσευση του ν. 4093/12 (ρθρο πρτο, παρ. ΙΑ υποπαρ. 4, παρ. 1 ως και 5) ΦΕΚ-222 Α), αναφορικ με αξηση ορων ηλικας συνταξιοδτησης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10034/ΟΙΚ.26973/483/21-11-12 : Δημοσευση του ν. 4093/12 (ρθρο πρτο, υποπαρ. ΙΑ.6, παρ. 7, ΦΕΚ-222 Α) αναφορικ με την παρταση λξης της ασφλισης στον ΟΓΑ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10034/ΟΙΚ.27101/484/21-11-12 : Δημοσευση της ΠΝΠ "Ρυθμσεις κατεπειγντων θεμτων του ν. 4046/12 και του ν. 4093/12" (ρθρο 10 παρ. 3) ΦΕΚ-222 Α, που αφορ στην καταβολ του ΕΚΑΣ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.40034/ΟΙΚ.26441/2199/15-11-12 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4093/12
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.26985/852/21-11-12 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. ΙΑ.4 του ρθορυ πρτου του ν. 4093/12 - Μεταβολς στις προυποθσεις συνταξιοδτησης απ 1-1-2013
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10080/ΟΙΚ.26834/1792/21-11-12 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4093/12 και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του σχετικ με την αξηση ορων ηλικας συνταξιοδτησης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.26444/975/21-11-12 : Γνωστοποηση διατξεων της περ. 4 της υποπαρ. ΙΑ.6 του ρθρου πρτου του ν. 4093/12 (Α 222) - Κατργηση ειδικς συνδικαλιστικς σνταξης και νομοθεσα τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.26776/984/21-11-12 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ν. 4093/12 (Α 222) - Κατργηση ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Τομα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.26573/2208/15-11-12 : Γνωστοποηση διατξεων ν. 4093/12
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/ΟΙΚ.27052/21-11-12 (ΑΔΑ: Β4ΣΞΧ-ΤΑ8) : Διαθεσιμτητα-Αργα-Δημοσευση Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Α/5043473/ΕΞ2012/20-11-12 : Κοινοποηση διατξεων ν. 4092/12 και 4093/12
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 25116/992/16-11-12 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων προγραμμτων επιμρφωσης τεχν. Ασφλειας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Δ28/ΟΙΚ.23795/1237/1-11-12 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣ/Γ/1158694/ΕΞ2012/19-11-12 : Καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1207/14-11-12 : Κοινοποηση των διατξεων της υποπαρ. Ε1 της παρ. Ε του ρθρου πρτου
του ν. 4093/12 (ΦΕΚ-222 Α) περ του "Κδικα Φορολογικς Απεικνισης Συναλλαγν"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/06/173/ΦΝ433Α/ΕΓΚ.33/14-11-12 : Οδηγες για την εφαρμογ της χοργησης προκαταβολς 10% σε συγχρηματοτοδομενα ργα
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Γ/05/173/ΦΝ463/ΕΓΚ.32/14-11-12 : Οδηγες για την εφαρμογ της διταξης περ καταργσεως εισφορν 2% και 2%ο υπερ του ΤΕΕ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 24797/1713/13-11-12 : Διευκρινσεις επ της προβλεπμενης απ το ρθρο 38 παρ. 2 περ. β ειδικς εισφορς 1% υπρ ΟΑΕΔ
ΥΠ.ΕΣ. 30947/12-11-12 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη δυναττητα χοργησης δειας διαμονς για εξαρτημνη εργασα σε υπηκους τρτων χωρν, οι οποοι χουν αποκτσει το καθεστς του επ μακρν διαμνοντος σε λλη χρα της Ευρωπαικς Ενωσης
ΥΠ.ΕΣ. 42730/12-11-12 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την υποστριξη δρσεων ενημρωσης σχετικ με την Κοιν Γεωργικ Πολιτικ για το 2013 - Παρταση της προθεσμας υποβολς προτσεων (30 Νοεμβρου τ.ε.)
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/ΟΙΚ.26188/12-11-12 : Νο θεσμικ πλασιο κινητικτητας των υπαλλλων του δημσιου τομα - Διαθεσιμτητα και αργα - κατργηση θσεων ΙΔΑΧ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 55332/5732/12 (ΦΕΚ 3469 Β/28-12-2012) : Τροποποηση των αποφσεων καθορισμο των ρων και προποθσεων της ορθς λειτουργας των Δη¬μοσων ΚΤΕΟ, των τεχνικν προδιαγραφν του συ¬στματος μηχανογρφησης Ιδιωτικν ΚΤΕΟ και των τεχνικν προδιαγραφν αυτομτων γραμμν ελγ¬χου Ιδιωτικν ΚΤΕΟ.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ5Α/1180571/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 3490 Β/31-12-2012) : Ανθεση εσπραξης του Φρου Ακνητης Περιουσας.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ5Α/1180572/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 3490 Β/31-12-2012) : Ανθεση εσπραξης των Βεβαιωμνων Οφειλν Δ.Ο.Υ.
Κ.Υ.Α. 2/92859/0004/12 (ΦΕΚ 3478 Β/31-12-2012) : Αναδιοργνωση Υπηρεσιν Δημοσιονομικο Ελγχου.
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 11247/12 (ΦΕΚ 3465 Β/28-12-2012) : Αποτελσματα της Απογραφς Πληθυσμο-Κατοικιν 2011 που αφορον στο Μνιμο Πληθυσμ της Χρας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1219/12 (ΦΕΚ 3452 Β/27-12-2012) : Τροποποηση των αποφσεων ΠΟΛ 1195/2012 και ΠΟΛ 1077/2012 αναφορικ με παρατσεις προθεσμιν υποβολς στοιχεων στη Γ.Γ.Π.Σ..
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1217/12 (ΦΕΚ 3452 Β/27-12-2012) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1145/31.05.2012 (ΦΕΚ Β1839/ 11.06.2012) σχετικ με τον καθορισμ των δικαιολογητικν, τα οποα υποχρεονται να υποβλλουν τα φυσικ πρσωπα τα οποα δηλνουν τι φορολογονται μνο για τα εισοδματ τους που προκπτουν στην Ελλδα.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1216/12 (ΦΕΚ 3452 Β/27-12-2012) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δικαιολογητικν, τα οποα υποχρεονται να υποβλλουν τα φυσικ πρσωπα τα οποα δηλνουν τι φορολογονται μνο για τα εισοδματ τους που προκπτουν στην Ελλδα, πως ορζεται στην ΠΟΛ.1161/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικ τος 2012.
ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.31164/12 (ΦΕΚ 3464 Β/28-12-2012) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων συγκρτησης και λειτουργας τριμελος Συμβουλου κατ το ρθρο 5 του Ν. 4024/2011.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1229/31-12-12 (ΦΕΚ 3483 Β/31-12-12): Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2013 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα
ΚΥΑ ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24-12-2012/12 (ΦΕΚ 3429 Β/24-12-2012) : Διασταρωση μισθολογικν στοιχεων Μητρου Ανθρωπνου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου σε εφαρμογ των διατξεων του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222).
ΚΥΑ 33334/2012/12 (ΦΕΚ 3412 Β/20-12-2012) : Στεγαστικ αποκατσταση παλιννοστοντων ομογενν απ χρες της τως Σοβιετικς νωσης, στις ζνες Εγκατστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικς Επικρτειας.
ΚΥΑ Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) : Ρθμιση των ειδικτερων θεμτων λειτουργας και διαχερισης του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων του Υπουργεου Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων.
ΚΥΑ 46998/7110/12 (ΦΕΚ 3416 Β/21-12-2012) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2013.
KYA 4898/129891/12 (ΦΕΚ - 3432 Β/24-12-2012): Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. 1053/17790/14-2-2012 (β 340) απφασης γκρισης πιστσεων για την πληρωμ ανειλημμνων υποχρεσεων του μτρου της Πρωρης Συνταξιοδτησης για το τος 2012
KYA 17047/12 (ΦΕΚ 3437 Β/24-12-2012) : νταξη στα Κ.Ε.Π. που λειτουργον ως Ε.Κ.Ε. της δια¬δικασας προσωρινς και περιστασιακς παροχς υπηρεσιν ξεναγο απ επαγγελματες υπηκους κρατν μελν της Ευρωπακς νωσης, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 5 ως και 9 του π.δ. 38/2010, πως ισχει.
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6000/2/143-η/12 (ΦΕΚ 3424 Β/21-12-2012) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 6000/2/143-δ απ 23-7-2011 απφασης του Υπουργο Προστασας του Πολτη «Προσντα και τρπος επιλογς του ιπτμενου προ¬σωπικο της Υπηρεσας Εναριων Μσων της Ελλη¬νικς Αστυνομας» (Β 1658).
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/86954/ΔΠΓΚ/12 (ΦΕΚ 3396 Β/20-12-2012) : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων.
Κ.Υ.Α. 59845/12 (ΦΕΚ 3438 Β/24-12-2012) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις (ΠΠΔ) για ργα και δραστηριτητες της Κατηγορας Β της 6ης Ομδας «Τουριστικς εγκαταστσεις και ργα αστικς ανπτυξης, κτιριακο τομα, αθλητισμο και αναψυχς» του Παραρτματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) υπουργικς απφασης, πως τροποποιθηκε και ισχει, και ειδικτερα για τα ργα και τις δραστηριτητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18
Κ.Υ.Α. 18062/12 (ΦΕΚ 3401 Β/20-12-2012) : Αναλυτικ πργραμμα ταχρρυθμων προγραμμτων για την κατρτιση των αποφοτων της παραγρφου 2 του ρθρου 14 του ν. 710/1977, πως τροποποιθηκε με την περπτωση 8 της υποπαραγρφου ΙΔ.1 του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) και ισχει, για την ειδικτητα του Ξεναγο.
Κ.Υ.Α. 47497/12 (ΦΕΚ 3389 Β/18-12-2012) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91674/ΔΠΓΚ/12 (ΦΕΚ 3409 Β/20-12-2012) : Δημοσιονομικο καννες και πρακτικς.
Κ.Υ.Α. 8018/1/457-α/12 (ΦΕΚ 3398 Β/20-12-2012) : Εσπραξη και απδοση πρων στο Μετοχικ Ταμεο Στρατο και στο Ταμεο Αρωγς Υπαλλλων Αστυνομας Πλεων σε ποσοστ εξντα οκτ τοις εκατ (68%) και τριντα δο τοις εκατ (32%) αντστοιχα, απ την εκποηση των πσης φσεως πλεοναζ¬ντων και μη αναγκαιοντων πεπαλαιωμνων κινη¬τν πραγμτων της Ελληνικς Αστυνομας.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ οικ Α/49536/4711/12 (ΦΕΚ 3357 Β/17-12-2012) : Διαδικασα ηλεκτρονικς κλρωσης για τη χοργηση νων αδειν κυκλοφορας Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατ τα οριζμενα στο ν. 4070/2012 (Α 82).
ΒΟΥΛΗ 14890/Διεκπ.10081/12 (ΦΕΚ – 3340 Β/14-12-2012): Μεωση των δαπανν των εξδων κνησης των Βου¬λευτν.
Κ.Υ.Α 47490/18-12-12 : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προυπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2013- Τροποποηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ-253 Β) απφασης "Καθορισμς του τπου του προυπολογισμο των δμων και κοινοττων"
Κ.Υ.Α. 47497/18-12-12 : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ οικ. 14097/757/12 (ΦΕΚ 3346 Β/14-12-2012) : λεγχος τεχνικν προδιαγραφν στους πλαστικος σωλνες και στα εξαρτματα αυτν για μεταφορ πσιμου νερο, αποχετευτικν λυμτων και ενδοδαπδια θρμανση.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1210/12 (ΦΕΚ 3315 Β/12-12-2012) : Παρταση προθεσμας ηλεκτρονικς υποβολς δλω¬σης στοιχεων ακιντων τους 2012.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1211/12 (ΦΕΚ 3343 Β/14-12-2012) : Καθορισμς δεγματος ελγχου σμφωνα με τις διατ¬ξεις της παρ. 1 του ρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριν που χουν ελεγχθε απ Νμιμους Ελε¬γκτς και ελεγκτικ γραφεα σμφωνα με τις διατ¬ξεις του ρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, των οπο¬ων η διαχειριστικ περοδος ληξε ως και 31.03.2012 και λοιπ θματα ελγχου των υποθσεων αυτν.
Κ.Υ.Α. 46076/12 (ΦΕΚ 3336 Β/13-12-2012) : Κριτρια και διαδικασα κατανομς των Κεντρικν Αυ¬τοτελν Πρων των Δμων (ΣΑΤΑ) για κλυψη επεν¬δυτικν δαπανν τους 2012.
ΥΠ.ΟΙΚ. 52650/1017/12 (ΦΕΚ 3327 Β/12-12-2012) : Παρταση του χρονικο διαστματος του πρτου εδα¬φου της παρ. 1 του ρθρου 54 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180).
ΥΠ.ΟΙΚ. 52115/1009/12 (ΦΕΚ 3324 Β/12-12-2012) : Καθορισμς τελν και παραβλων για τη διεξαγωγ τεχνικν – ψυχαγωγικν παιγνων με παιγνιομηχανματα.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α2/1145/ΑΔ.4/12 (ΦΕΚ 3313 Β/12-12-2012) : Να Αγορανομικ Διταξη σχετικ με τη λιανικ πλη¬ση καυσξυλων και το δικαωμα του καταναλωτ να μην καταβλει ανττιμο αν δεν λβει το νμιμο πα¬ραστατικ στοιχεο της συναλλαγς του.
ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ219/12 (ΦΕΚ 3273 Β/7-12-2012) : Περιορισμς των θσεων μετακλητν υπαλλλων, σμφωνα με την περπτωση 3 της υποπαραγρφου Ζ.5. του ρθρου πρτου του Ν. 4093/2012 (Α/222).
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ5Α/1167754/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 3249 Β/5-12-2012) : Ανθεση πληρωμς του επιδματος θρμανσης προς τους δικαιοχους - καταναλωτς πετρελαου θρμανσης εσωτερικς κασης (DIESEL).
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 24405/518/12 (ΦΕΚ – 3211 Β/3-12-2012): ροι και προποθσεις για τη διατρηση θσεων εργασας σε ξενοδοχειακς επιχειρσεις ετν 2012-2013.
Κ.Υ.Α. Φ.80000/15518/1678/12 (ΦΕΚ – 3160 Β/28-11-2012): Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας, για το τος 2012, στους δικαιοχους των ασφαλιστικν οργανι¬σμν αρμοδιτητας Υπουργεου Εργασας Κοινωνι¬κς Ασφλισης και Πρνοιας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Κ4/13977/12 (ΦΕΚ – 3160 Β/28-11-2012): Καθορισμς κριτηρων επιλογς και προσντων εξετα¬στν της Υπηρεσας Σημτων που θα ελγχουν τις δηλσεις σημτων κατ εφαρμογ του Ν.4072/2012.
Κ.Υ.Α. 5005/ΔΕΚΟ2348/12 (ΦΕΚ – 3203 Β/30-11-2012): Καθορισμς Κομστρων Ο.ΣΥ. Α.Ε. (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ) και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ).
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. οικ. 27569/592/Φ80355/12 (ΦΕΚ – 3145 Β/27-11-2012): Ενιαο Σστημα Ελγχου και Πληρωμν Συντξεων.
Κ.Υ.Α. Δ27/οικ.25530/790/12 (ΦΕΚ – 3180 Β/29-11-2012): Καθορισμς της διαδικασας χοργησης και καταβο¬λς του ενιαου επιδματος στριξης τκνων.
ΥΠΕΚΑ 4503/12 (ΦΕΚ-3184 Β/30-11-12) : Καταγραφ, συστηματοποηση και ταξινμηση των Πρσινων Πρων, προγραμματικς και λογιστικς διαχωρισμς τους, σμφωνα με το ρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. β του Ν. 3889/10 "Χρηματοδτηση Περιβαλλοντικν Παρεμβσεων, Πρσινο Ταμεο, Κρωση Δασικν Χαρτν και λλες δαιτξεις" (ΦΕΚ-182 Α)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/οικ26812/1841/12 (ΦΕΚ – 3127 Β/26-11-2012): Σσταση Επιτροπς για την ενοποηση των διαδικασι¬ν εσπραξης φρων και ασφαλιστικν εισφορν.
Κ.Υ.Α. ΑΣ19/οικ.49045/5005/12 (ΦΕΚ – 3178 Β/29-11-2012): Aναγνριση εξεταστν μηχανοδηγν και υποψηφων μηχανοδηγν.
Κ.Υ.Α. 48680/5032/12 (ΦΕΚ – 3153 Β/27-11-2012): Καθορισμς των οργνων ελγχου των Δημσιων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ, της διαδικασας επιβολς των κυ¬ρσεων που επιβλλονται στους φορες Ιδιωτικν ΚΤΕΟ, καθς και των κριτηρων επιμτρησης των κυρσεων για παραβσεις που αφορον ελλεψεις οχημτων παραβσεις που αφορον διοικητικς οικονομικς φσης υποχρεσεις των Ιδιωτικν ΚΤΕΟ, των οργνων και της διαδικασας εσπραξης των προστμων και κθε λλου σχετικο θματος.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΜΕΟ/Ο/4063/12 (ΦΕΚ-3154 Β/27-11-12) : Εγκριση Τεχνικς Προδιαγραφς Φωτεινν Σηματοδοτν Ρθμισης Κυκλοφορας Οχημτων και Πεζν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΜΕΟ/ο/3616/12 (ΦΕΚ – 3134 Β/27-11-2012): γκριση Κατευθυντριων Γραμμν για τη διαχεριση της ασφλειας των οδικν υποδομν (ρθρο 8 του Π.Δ. 104/2011).
Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1203/12 (ΦΕΚ – 3130 Β/26-11-2012): Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β) «Εγκατσταση Ολοκληρω¬μνου Συστματος Ελγχου Εισρον - Εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων και διασφλιση συναλ¬λαγν μσω αυτο.»
ΥΠΕΚΑ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/ΟΙΚ.23278/23-11-12 (ΦΕΚ-3108 Β/23-11-12) : Συμπληρωματικς διατξεις για μονδες Συμπαραγωγς Ηλεκτρισμο και Θερμτητας Υψηλς Αποδοτικτητας, τπος και περιεχμενο Συμπληρωματικν Συμβσεων Συναλλαγν Ηλεκτρικς Ενργειας Κατανεμμενων Μονδων ΣΗΘΥΑ και Τεχνικ Προσρτημα Μονδων ΣΗΘΥΑ του Μητρου Μονδων ΑΠΕ και ΣΗΘ / ΣΗΘΥΑ
ΥΠ.ΕΣ. 39396/12 (ΦΕΚ – 3063 Β/19-11-2012): Τροποποηση Υπουργικς απφασης περ διατρη¬σης αυτοτελν νομικν προσπων δημοσου δικα¬ου δμων
Κ.Υ.Α. 23633/43/12 (ΦΕΚ – 3079 Β/22-11-2012): Διασυνοριακ παροχ υπηρεσιν των Ιδιωτικν Γρα¬φεων Ερεσης Εργασας (Ι.Γ.Ε.Ε.) στην ελληνικ επι¬κρτεια, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 17 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α 63)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1202/12 (ΦΕΚ 3007 Β/13-11-2012) : Τροποποηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012.
Κ.Υ.Α. 24469/Δ5/20/12 (ΦΕΚ 3008 Β/13-11-2012) : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑ.Σ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον σε φορες του Δη¬μσιου Τομα για πρακτικ σκηση κατ το σχολι¬κ τος 2012-2013.
Κ.Υ.Α. 23502/42/12 (ΦΕΚ-3064 Β/19-11-12) : Απλοστευση και νταξη στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ) διαδικασιν αρμοδιτητας του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας, σε εκτλεση των διατξεων του Ν. 3844/10 (ΦΕΚ-63 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1208/12 (ΦΕΚ 3065 Β/19-11-2012) : Μηχανογραφικ κδοση και διαχεριση εισιτηρων για λογαριασμ τρτων- Απαλλαγ απ τη θερηση και σμανση με μηχανισμος ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988, των εισιτηρων θεαμτων με ορισμνες προποθ¬σεις
Κ.Υ.Α. Φ.80000/24195/4227/12 (ΦΕΚ 3036 Β/15-11-2012) : Προσδιορισμς του ψους χρηματοδτησης του προγρμματος «Βοθεια στο σπτι ».
ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. 24206/12 (ΦΕΚ 3058 Β/19-11-2012) : Καθορισμς δικαιολογητικν που συνοδεουν την Αναγγελα δρυσης και λειτουργας Πρακτορεου Εφημερδων και Περιοδικν.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 25149/525/12 (ΦΕΚ 3050 Β/16-11-2012) : Ρθμιση ρων, προποθσεων και διαδικασας για την εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4052/2012 που αφορον τις Επιχειρσεις Προσωρινς Απασχλησης.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1206/12 (ΦΕΚ 3033 Β/15-11-2012) : Ανθεση εσπραξης τελν κυκλοφορας τους 2013 και καθορισμς διαδικασας εσπραξης τελν κυκλοφορας των ιδιωτικς και δημσιας χρσης αυτοκιν¬των οχημτων και μοτοσυκλετν τους 2013 και επο¬μνων ετν.
ΥΠ.ΟΙΚ. Οικ. 2/83408/0022/12 (ΦΕΚ 3017 Β/14-11-2012) : Επιστροφ των αχρεωσττως καταβληθεισν αποδοχν και συντξεων που προκπτουν απ την εφαρμογ των διατξεων της υποπαραγρφου Γ1 του ρθρου πρτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012).
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ33/5042999/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 3049 Β/16-11-2012) : Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ οικ Α/48936/4664/12 (ΦΕΚ 3049 Β/16-11-2012) : Λεπτομρειες εφαρμογς της περπτωσης 5 της υποπαραγρφου Η.2. του ρθρου μνου του Ν. 4093/2012 (Α 222).
Κ.Υ.Α. 16017/12 (ΦΕΚ 3055 Β/18-11-2012) : Καθορισμς δικαιολογητικν για την υποβολ αναγγελας σκησης του επαγγλματος του ξεναγο - Μητρο Ξεναγν - νταξη της διαδικασας υποβολς αναγγελας σκησης του επαγγλματος του ξεναγο στα ΚΕΠ που λειτουργον ως ΕΚΕ.
Κ.Υ.Α. ΕΜΠ5/12 (ΦΕΚ 3054 Β/18-11-2012) : Τροποποηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β/3-11-2011) κοινς υπουργικς απφασης «Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», πως αυτ τροποποιθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β/11-4-2012) κοιν υπουργικ απφαση και ισχει.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Φ.2/2022/12 (ΦΕΚ 3017 Β/14-11-2012) : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β) «Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης, και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων».
Κ.Υ.Α. 15732/12 (ΦΕΚ 3053 Β/18-11-2012) : ροι και προποθσεις εκμσθωσης επιβατηγν ιδιωτικς χρσης αυτοκιντων με οδηγ απ τουριστικ γραφεα, γραφεα ενοικισεως αυτοκιντων και εταιρεες και συνεταιρισμος Επιβατηγν Δημσιας Χρσης αυτοκιντων».
Κ.Υ.Α. A8/48012/5053/12 (ΦΕΚ 3052 Β/18-11-2012) : Χοργηση αδειν κυκλοφορας βυτιοφρων φορτηγν αυτοκιντων ιδιωτικς χρσης σε κατχους δειας Λιανικς Εμπορας του ρθρου 7 παρ. 3 εδφια α, β και γ του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α) και λοιπς διατξεις.
Κ.Υ.Α. ΔΠΕΙΣ/Α/1154926/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2996 Β/12-11-2012) : Τροποποηση-συμπλρωση του ρθρου 3 της 1109793/ 6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν, πως ισχει, περ Αποδεικτικο ενημερτητας για χρη και φορολογικς υποχρεσεις προς το Δημσιο.
Κ.Υ.Α. 48263/959/12 (ΦΕΚ 2997 Β/12-11-2012) : Εγκαταστσεις Kατασκευν Κεραιν Χαμηλς Ηλεκτρομαγνητικς Περιβαλλοντικς χλησης, εξαιρομενες απ την αδειοδτηση σμφωνα με την παρ. 23 του ρθρου 30 του Ν. 4070/2012
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/ΟΙΚ.26188/12-11-12 : Νο θεσμικ πλασιο κινητικτητας των υπαλλλων του δημσιου τομε - Διαθεσιμτητα και αργα - κατργηση θσεων ΙΔΑΧ
Κ.Υ.Α. ΑΣ19/οικ.45403/4662/12 (ΦΕΚ 3011 Β/13-11-2012) : Αναγνριση εκπαιδευτικν κντρων μηχανοδηγν και υποψηφων μηχανοδηγν.
Κ.Υ.Α. 15408/8-11-12 (ΦΕΚ-2991 Β/8-11-12) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 1597/28-1-11 ΚΥΑ πως ισχει - Ενταξη της διαδικασας για τη λειτουργα του τουριστικο γραφεου στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
Κ.Υ.Α. 120262/Δ4/12 (ΦΕΚ 3005 Β/12-11-2012) : Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Π/βθμιας και Δ/βθμιας Εκπαδευσης σε λη την επικρτεια.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1201/12 (ΦΕΚ 3000 Β/12-11-2012) : Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς δλωσης στοιχεων ακιντων τους 2012.
ΥΠΕΚΑ 169977/742/12 (ΦΕΚ 2874 Β/26-10-2012) : Καθορισμς προεκτιμμενων αμοιβν για την εκπνηση μελετν τεχνικς υποστριξης της ανρτησης δασικν χαρτν και λοιπν εργασιν για την κρωσ τους.
ΥΠΕΚΑ 169978/743/12 (ΦΕΚ 2874 Β/26-10-2012) : Καθορισμς προεκτιμμενων αμοιβν για την εκπνηση μελετν επικαιροποησης των δασικν χαρτν.
Κ.Υ.Α. οικ. 1175/12 (ΦΕΚ 2939 Β/2-11-2012) : γκριση περιβαλλοντικν στχων και δεικτν για τα θαλσσια δατα, σμφωνα με την παργραφο 3 του ρθρου 10 του Ν. 3983/2011 (Α 144).
Κ.Υ.Α. οικ. 41346/12 (ΦΕΚ 2923 Β/31-10-2012) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. οικ.8735/9-3-2012 (ΦΕΚ 700/ Β/12-3-2012) κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν «Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 πως ισχει, στους ΟΤΑ Α και Β βαθμο για το τος 2012.


Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.