»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2012

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».
 Τι νο ;
Δημιουργσαμε ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο αρχικ μενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με ττλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην οποα συγκεντρσαμε λα τα Υπουργεα, πως χουν διαμορφωθε με τις τελευταες αλλαγς – Π.Δ. 65/11.

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Π.Δ. 101/12 (ΦΕΚ - 167 Α/30-8-2012): Υπαγωγ Πυροσβεστικο Σματος στη Γενικ Γραμματεα Πολιτικς Προστασας του Υπουργεου Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη και τροποποηση του π.δ. 215/2007
Ν. 4077/12 (ΦΕΚ 168 Α/31-8-2012) : Μετθεση χρνου ναρξης ισχος διατξεων του ν. 4055/2012 και λλες διατξεις.
Π.Δ.100/12 (ΦΕΚ 166 Α/29-8-2012) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιτητες οργνων και υπηρεσιακς ενργειες του προσωπικο του Υπουργεου Δημσιας Τξης και θματα οργνωσης Υπηρεσιν» (Α 58).
Π.Δ. 103/12 (ΦΕΚ - 169 Α/3-9-2012): δρυση – Κατργηση Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας.
Π.Δ. 102/12 (ΦΕΚ - 169 Α/3-9-2012) : Οργνωση και λειτουργα Υπηρεσας Πρτης Υποδοχς στο Υπουργεο Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη.
ΠΝΠ 4/5-9-2012 (ΦΕΚ - 171 Α/5-9-2012): Μεταφορ Μαθητν για το σχολικ τος 2012-2013
ΠΝΠ 6-9-12 (ΦΕΚ 174 Α/6-9-2012): Τροποποηση του τελευταου εδαφου της παραγρφου 1 του ρθρου 3 του νμου 3986/2011 «Επεγοντα Μτρα Εφαρμογς Μεσοπρθεσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2012-2015» (Α 152), πως ισχει.
ΠΥΣ 30/31-8-2012 (ΦΕΚ 173 Α/5-9-2012) : Τροποποηση της 7/2011 Π.Υ.Σ. "Σσταση Επιτροπς Πληροφορικς και Επικοινωνιν"(Α 102).Μετονομασα της Επιτροπς σε "Επιτροπ Συντονισμο της Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης".
ΠΝΠ 7/7-9-12 (ΦΕΚ-175 Α/7-9-12) : Κατργηση ελχιστου ποσοστο Ελληνικο Δημοσου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμ Λιμνος Πειραις, Θεσσαλονκης, Αλεξανδροπολης, Βλου, Ελευσνας, Ηγουμεντσας, Ηρακλεου, Καβλας, Κρκυρας, Λαυρου, Πατρν και Ραφνας, καθς και κατρτηση του ρθρου 11 του ν. 3631/08 ( Α 6)
Π.Δ. 104/12 (ΦΕΚ 172 Α/5-9-2012) : Οργνωση και λειτουργα Υπηρεσας Ασλου στο Υπουρ¬γεο Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη.
Π.Υ.Σ. 34/12.9.2012/12 (ΦΕΚ 177 Α/13-9-2012) : Καθορισμς των θσεων Ειδικν Συμβολων - Ειδικν Συνεργατν, Μετακλητν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων με απσπαση στο Πολιτικ Γραφεο του Υπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υπο¬δομν, Μεταφορν και Δικτων.
Ν. 4024/11 "Συγκρτηση συλλογικν οργνων της διοκησης και ορισμς των μελν τους με κλρωση"
Ν. 4080/12 (ΦΕΚ-181 Α/20-9-12) : Κρωση της Πρξεως Νομοθετικο Περιεχομνου "Μεταφορ του χρνου διενργειας των ετσιων τακτικν κρσεων τους 2012 στις Ενοπλες Δυνμεις, την Ελληνικ Αστυνομα και το Λιμενικ Σμα - Ελληνικ Ακτοφυλακ" και λοπς διατξεις
Ν. 4079/12 (ΦΕΚ-180 Α/20-9-12) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Ρυθμσεις θεμτων κεφαλαιακς ενσχυσης των πιστωτικν ιδρυμτων", της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Ρυθμσεις θεμτων εφαρμογς των νμων 3864/10, 5021/11, 4046/12, 4051/12 και 4071/12", της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Ρυθμσεις θεμτων δημοσευσης οικονομικν εκθσεων πιστωτικν ιδρυμτων και θυγατρικν τους, οι οποες δραστηριοποιονται στο χρηματοοικονομικ τομα" και λλες διατξεις του Υπουργεου Οικονομικν
Ν. 4078/12 (ΦΕΚ-179 Α/20-9-12) : Κρωση της Σμβασης Ναυτικς Εργασας, 2006 της Διεθνος Οργνωσης Εργασας --> Το κεμενο του ως νω νμου εναι διαθσιμο με την εισαγωγ σας στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΠΥΣ 35/12 (ΦΕΚ-178 Α/19-9-12) : Ανασνθεση της Διυπουργικς Επιτροπς Στρατηγικν Επενδσεων (ΔΕΣΕ)
Ν. 4081/12 (ΦΕΚ-184 Α/27-9-12) : Περιστολ δημοσων δαπανν, ρθμιση θεμτων δημοσιονομικν ελγχων και λλες διατξεις
Π.Δ. 107/12 (ΦΕΚ 185 Α/27-9-2012) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 100/2003 «Τοποθετ¬σεις, μεταθσεις, αποσπσεις και λοιπς μετακιν¬σεις αστυνομικο προσωπικο» (Α 94).
ΠΝΠ 3-10-12 (ΦΕΚ-188 Α/3-10-12) : Παρταση της διρκειας λειτουργας της προσωρινς ενιαας διοικοσας επιτροπς του ρθρου 1 της υπ αριθμ. 7/28-2-12 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου (Α 39)
Ν. 4082/12 (ΦΕΚ-187 Α/3-10-12) : Κρωση Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Λψη μτρων για την μεση αποκατσταση των ζημιν που προκλθηκαν απ τα γεγοντα της 12ης Φεβρουαρου 2012 στο κντρο των Αθηνν"
Ν. 4083/12 (ΦΕΚ-189 Α/5-10-12) : Επεγουσες ρυθμσεις επενδυτικν σχεδων ν. 3908/11 και π.δ. 33/11
Ν. 4084/12 (ΦΕΚ-190 Α/8-10-12) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Ρθμιση θεμτων συμβσεων που αφορον Κντρα Πρτης Υποδοχς και Εγκαταστσεων Κρτησης παρνομα διαμενντων στη χρα αλλοδαπν και τρπο φλαξης αυτν" και λλες διατξεις
Ν. 4085/12 (ΦΕΚ-194 Α/12-10-12) : Κρωση της Μακροπρθεσμης Συμφωνας μεταξ του Διεθνος Οργανισμο Ατομικς Ενργειας και της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατεας για την Υποστριξη της Ελληνικς Επιτροπς Ατομικς Ενργειας ως Περιφερειακο Εκπαιδευτικο Κντρου στην Ευρπη για θματα Ραδιενργειας, Μεταφορν και Ασφλειας Καταλοπων
Π.Δ. 111/12 (ΦΕΚ 193 Α/10-10-2012) : Τροποποηση διατξεων π.δ. 4/1995 «Εισαγωγ στις Σχο¬λς Αξιωματικν και Αστυφυλκων με το σστημα των γενικν εξετσεων» (Α 1)
Π.Δ. 110/12 (ΦΕΚ 193 Α/10-10-2012) : Συγχνευση ανενεργν υπολειτουργοντων Ειρηνοδικεων της Χρας.
Π.Δ. 109/12 (ΦΕΚ 192 Α/10-10-2012) : Χρση του ρου «Επιμελητριο» απ το σωματεο με ττλο «ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ¬ΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ»
Π.Δ. 108/12 (ΦΕΚ 191 Α/10-10-2012) : Ρθμιση θεμτων εκπαδευσης αστυνομικο προσωπι¬κο κατ τροποποηση των διατξεων των π.δ. 319/ 1995 «Οργανισμς Σχολς Αξιωματικν Ελληνικς Αστυνομας» (Α 174), 352/1995 «Οργανισμς Σχολς Αστυφυλκων» (Α 187) και 584/1995 «Οργνωση και λειτουργα Υγειονομικς Υπηρεσας της Ελληνικς Αστυνομας» (Α 204).
Ν. 4086/12 (ΦΕΚ-195 Α/12-10-12) : Κρωση της απ 1 Ιουνου 2012 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Καταβολ της ειδικς αποζημωσης και των οδοιπορικν εξδων σε σους διορζονται φοροι των αντιπροσπων της δικαστικς αρχς, δικαστικο αντιπρσωποι, γραμματες των εφορευτικν επιτροπν και διερμηνες της τουρκικς γλσσας στις εκλογς της 17ης Ιουνου. Τροποποηση της παρ. 1 του ρθρου 28 του ν. 1892/90 (Α 101)" και λοιπς διατξεις
Ν. 4087/16-10-12 (ΦΕΚ-196 Α/16-10-12) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Παρταση διρκειας του Προγρμματος "Βοθεια στο Σπτι"
Π.Δ. 116/12 (ΦΕΚ-201 Α/19-10-12) : Τροποποηση π.δ. 114/10 "Καθιρωση ενιαας διαδικασας αναγνρισης σε αλλοδαπος και ανιθαγενες του καθεσττος του πρσφυγα δικαιοχου επικουρικς προστασας σε συμμρφωσης προς την Οδηγα 2005/85/ΕΚ του Συμβουλου "σχετικ με τις ελχιστες προδιαγραφς για τις διαδικασες με τις οποες τα κρτη μλη χορηγον και ανακαλον το καθεστς του πρσφυγα
Π.Δ. 115/12 (ΦΕΚ-200 Α/17-10-12) : Καθορισμς ειδικοττων βαθμδων για τις επαγγελματικς δραστηριτητες (α) της εκτλεσης, συντρησης, επισκευς και επιτρησης της λειτουργας μηχανολογικν εγκαταστσεων σε βιομηχανες και λλες μονδες, (β) του χειρισμο και της επιτρησης ατμολβητων και (γ) της εκτλεσης τεχνικο ργου και της παροχς τεχνικς υπηρεσας για εργασες ηλεκτροσυγκλλησης και οξυγονοκλλησης, καθορισμς επαγγελματικν προσντων και προυποθσεων για την σκηση των δραστηριοττων αυτν απ φυσικ πρσωπα και λλες ρυθμσεις
Π.Δ. 113/12 (ΦΕΚ-198 Α/17-10-12) : Καθορισμς ειδικοττων για την επαγγελματικ δραστηριτητα του χειρισμο μηχανημτων τεχνικν ργων, καθορισμς κριτηρων για την κατταξη των μηχανημτων σε ειδικτητες και ομδες, καθορισμς επαγγελματικν προσντων και προυποθσεων για την σκηση της επαγγελματικς αυτς δραστηριτητας απ φυσικ πρσωπα και λλες ρυθμσεις
Π.Δ. 112/12 (ΦΕΚ-197 Α/17-10-12) : Καθορισμς ειδικοττων και βαθμδων επαγγελματικν προσντων για την επαγγελματικ δραστηριτητα της κατασκευς, συντρησης και επισκευς υδραυλικν εγκαταστσεων και προυποθσεις για την σκηση της δραστηριτητας αυτς απ φυσικ πρσωπα
Π.Δ. 117/12 (ΦΕΚ 202 Α/19-10-2012) : Σσταση, συγχνευση και μετονομασα Γενικν Γραμ¬ματειν του Υπουργεου Ανπτυξης, Ανταγωνιστικ¬τητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων.
Ν. 4088/12 (ΦΕΚ-204 Α/25-10-12) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Ρθμιση θεμτων μεταθσεων αξιωματικν Ελληνικς Αστυνομας τους 2012" και λλες διατξεις
Π.Δ. 118/12 (ΦΕΚ-203 Α/24-10-12) : Χαρακτηρισμς μαρτυρικν πλεων και μαρτυρικν χωριν
Ν.4089/12 (ΦΕΚ-206 Α/26-10-12) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Μεταφορ Μαθητν για το σχολικ τος 2012-2013 (Α 171)", μεταφορ αρμοδιτητας στις Περιφρειες και λλες διατξεις
ΠΝΠ 30/30-10-12 (ΦΕΚ-209 Α/30-10-12) : Ρυθμσεις για την αντιμετπιση των εξαιρετικ επειγουσν και απρβλεπτων αναγκν του κοινωφελος, μη κερδοσκοπικο ιδρματος με την επωνυμα "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ"
Π.Δ. 119/12 (ΦΕΚ-205 Α/25-10-12) : Τροποποηση διατξεων του Π.Δ. 33/03 "Μτρα για την καταπολμηση και την εξλειψη του καταρροικο πυρετο του προβτου, σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2000/75/ΕΚ του Συμβουλου" (Α 34), σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2012/5/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕ L 81/2012)
ΠΝΠ 30-10-12 (ΦΕΚ-210 Α/30-10-12) : Δημοσιονομικο καννες και λλες διατξεις
Π.Δ. 120/12 (ΦΕΚ-212 Α/1-11-12) : Τροποποηση διατξεων του Π.Δ. 9/01 "Καθορισμς Αναμνηστικο Μεταλλου Επιχειρσεων Κπρου και Προυποθσεις Απονομς" (ΦΕΚ-8 Α), πως τροποποιθηκε με το Π.Δ. 105/02 (ΦΕΚ-88 Α) και το Π.Δ. 237/06 (ΦΕΚ-248 Α)
ΠΝΠ 31-10-12 (ΦΕΚ-211 Α/31-10-12) : Τροποποηση της παρ. 16 του ρθρου 49 του ν. 4030/11 "Νος τρπος κδοσης αδειν δμησης, ελγχου κατασκευν και λοιπς διατξεις (Α 249)"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ:
ΥΠ.ΕΣ. 30681/ΕΓΚ.46/4-9-2012 : Υποχρεσεις υποβολς οικονομικν στοιχεων στη βση δεδομνων "Οικονομικ στοιχεα δμων" και σε λλες πηγς απ τα Νομικ Πρσωπα (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) που εντσσονται στο αναθεωρημνο Μητρο Φορων Γενικς Κυβρνησης της ΕΛΣΤΑΤ
ΥΠ.ΑΝΠ.ΑΝΤΑΓ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ.ΔΙΚΤ. 38140/ΕΥΘΥ/760/4-9-2012 : Οδηγες προς τους φορες διαχερισης σχετικς με τη χρηματοδτηση του μη επιλξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτομενα ργα των Ε.Π. του ΕΣΠΑ.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ.ΔΙΚΤ. Δ17α/02/136/φ.2.2.1/ΕΓΚ.23/3-9-2012 : Δημοσευση απφασης "Μεταββαση Δικαιματος υπογραφς "Με εντολ Αναπληρωτ Υπουργο" στο Γενικ Γραμματα και στους Προσταμνους των Γενικν Διευθνσεων, των Διευθνσεων και των Τμματων της Γενικς Γραμματεας Δημοσων ργων του Υπουργεου Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων.
ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤ.ΗΛ.ΔΙΑΚ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/2/ΟΙΚ.20265/5-9-2012 : Ζητονται στοιχεα σχετικ με τη σσταση και συγκρτηση πειθαρχικν συμβουλων του ρθρου 146Β του ν.3528/2007 πως ο ν.3528/2007 τροποποιθηκε με το ρθρο δετερο του ν.4057/2012
ΥΠ.ΕΣ. 33873/ΕΓΚ.47/6-9-2012 : Μεταφορ μαθητν σχολικο τους 2012-2013 κατπιν δημοσευσης σχετικς Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου.
ΥΠΟΜΕΔΙ Α11/11543/2291/18-6-12 : Βοηθητικ ργο Διεθυνσης Οδικς Κυκλοφορας (ΔΟΚ)
ΥΠΟΜΕΔΙ Α11/5095/711/15-6-12 : Στοιχεα για εξετσεις υποψηφων οδηγν - βοηθητικ ργο
ΥΠΕΚΑ 43518/6-9-12 : Καθορισμς χρσεως γης - Εκδοση οικοδομικν αδειν
ΥΠ.ΕΣ. 34388/11-9-12 : Συνδρομ των Δμων στην καταγραφ των συνταξιοχων του ΙΚΑ
ΥΠ.ΕΣ. 34200/10-9-12 : Κρτηση 0,10% στις συμβσεις που υπγονται στον ν. 4013/11 για τις λειτουργικς ανγκες της Ενιαας Ανεξρτητης Αχς Δημοσων Συμβσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1181/12-9-12 : Διακοπ εργασιν σε επιτηδευματες με ληξιπρθεσμες οφειλς
ΥΠΕΚΑ 173855/2507/14-9-12 : Εκδοση Πιστοποιητικν Προσωπικς Ιδιοκτησας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Κ1/1336/12-9-12 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των ρθρων 197 ως 204 του ν. 4072/12, περ Μεσιτν Ακιντων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 38072/2700/12-9-12 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τα απαιτομενα δικαιολογητικ για τη χοργηση της δειας λειτουργας μικτο αμιγς πρατηρου υγραερου
ΥΠ.ΕΣ. 34390/11-9-12 : Παροχ απολογιστικν στοιχεων πραγματικο κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τους Δμους, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2011 ως 30-6-12
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/10-9-12 : Μετατροπ εταιρεας περιορισμνης ευθνης σε ομρρυθμη ετερρρυθμη εταιρεα με τις διατξεις του ρθρου 283 του ν. 4072/12
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α/39113/3689/11-9-12 : Επικαιροποιημνα ενιαα ντυπα αναφορικ με θματα Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/07/138/Φ.10.4/ΕΓΚ.24/11-9-12 : Δημοσευση Προεδρικο Διατγματος
ΠΟΛ.1179/7-9-12 : Κοινοποηση γνωμοδτησης ΝΣΚ 520/11, σχετικ με χοργηση αποδεικτικο ενημερτητος
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α7/9452/1057/7-9-12 : Οδικ Βοθεια Οχημτων - Ελεθερη προσωριν παροχ υπηρεσιν οδικς βοθειας στην Ελλδα απ επιχειρσεις οδικς βοθειας εγκατεστημνες σε λλο κρτος μρλος της Ευρωπαικς Ενωσης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.17161/630/13-9-12 : Επιστροφ εισφορν στα μη δικαιομενα εφπαξ βοηθματος πρσωπα της παρ. 2 του ρθρου 82 του ν. 3996/11 με βση τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 38 του ν. 2084/92
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2.1/5/ΟΙΚ.21735/21-9-12 : Πργραμμα επιμρφωσης στελεχν της Δημσιας Διοκησης στη γαλλικ γλσσα για το τος 2012
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 : Εφαρμογ του ρθρου 26 του
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΝΥ/1130171/ΕΞ2012/20-9-12 : Παροχ διευκρινσεων για το ρθρο 65 του Ν. 4055/12 και την εφαρμογ των σχετικν διατξεων της ΠΟΛ.1129/12
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Α/5036588/ΕΞ2012/25-9-12 : Κοινοποηση Κοινς Υπουργικς Απφασης αναφορικ με την επιστροφ ΕΦΚ για το πετρλαιο κινητρων που χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1186/21-9-12 : Αναστολ υποβολς των οριστικν δηλσεων αμοιβν απ ελευθρια επαγγλματα, εισοδημτων απ εμπορικς επιχειρσεις καθς και των αντστοιχων βεβαισεων αποδοχν (ντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστσεων των γγραφων συμφωνιν που χουν συνψει οι δικηγροι με τους εντολες τους, των καταστσεων των γραμματων προκαταβολς απ τους δικηγορικος συλλγους καθς και των καταστσεων των γγραφων συμφωνιν που χουν συνψει οι μηχανικο με τους αντισυμβαλλμενους τους, που υποβλλονται απ τους μηχανικος και το ΤΕΕ αντστοιχα, μσω διαδικτου στον δικτυακ τπο της ΓΓΠΣ, για τη χρση 2011
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/19497/21-9-12 : Μσα απδειξης των στοιχεων της ταυττητας των πολιτν - υπηκων τρτων χωρν που χουν κυρσει τη Συνθκη Σνγκεν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/24-9-12 : Ανλυση διατξεων του Εκτου Κεφαλαου του Πτωχευτικο Κδικα "Προπτωχευτικ διαδικασα εξυγανσης" - Κοινοποηση νων διατξεων
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12/1133259/ΕΞ2012/24-9-12 : Αμφισβτηση αντικειμενικν δαπανν του ρθρου 16 του ΚΦΕ για δηλσεις οικονομικο τους 2012 που δη χουν υποβληθε
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/70738/0022/28-9-12 : Κοινοποηση μισθολογικν διατξεων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.-ΜΤΠΥ 70154/1-10-12 : Κρτηση 4% υπρ ΜΤΠΥ στο επδομα θσης ευθνης του ρθρου 18 του Ν. 4024/11
ΥΠ.ΕΣ. 37726/4-10-12 : Τροποποηση των υπ αριθμ. 16488/27-4-12, 20898/25-5-12 και 22850/7-6-12 Προτσεων Προγραμματισμο ΠΔΕ 2012
ΥΠ.ΕΣ. 37706/3-10-12 : Παροχ απολογιστικν στοιχεων πραγματικο κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2011 ως 30-6-2012
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1193/3-10-12 : Κοινοποηση της 278/12 Γνωμοδτησης του ΝΣΚ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.356/ΕΓΚ.26/4-10-12 : Δημοσευση Απφασης Αναπλ. Υπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων με θμα : "Εγκριση τετρακοσων σαρντα (440) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτικ εφαρμογ σε λα τα Δημσια Εργα
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α/31415/2757/4-10-12 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 102 του ν. 4070/12 (Α 82) αναφορικ με θματα μεταββασης των Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Β1/15226/1692/4-10-12 : Οδικς μεταφορς - Εκμετλλευση φορτηγο δημοσας χρσεως απ δημσιο, δημοτικ κοινοτικ υπλληλο - Εφαρμογ ρθρου 31 Υπαλληλικο Κδικα και ρθρου 38 Κδικα Κατστασης Δημοτικν και Κοινοτικν Υπαλλλων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.-ΜΤΠΥ 44731/27-6-12 : Επικαιροποηση εγκυκλου "Κρατσεις υπρ ΜΤΠΥ μετ την ισχ των Ν. 4024/11 και 4052/12"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1194/5-10-12 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ της ΑΥΟ ΠΟΛ.1182/13-9-12 (ΦΕΚ-2563 Β/21-9-12) απ τα ΚΤΕΛ και τις ΚΤΕΛ Α.Ε.
ΥΠΕΚΑ 23718/ΕΓΚ.16/8-10-12 : Αποδοχ της με αρ. 148/12 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με το "ποια υπηρεσα εναι αρμδια για την κδοση των οικοδομικν αδειν, τον λεγχο της εκτλεσης των οικοδομικν εργασιν και την κδοση των αντστοιχων διοικητικν πρξεων, στα κτρια που αναφρονται στο ρθρο 47 παρ. 2 του ν. 590/77 "περ καταστατικο χρτη της Εκκλησας της Ελλδος"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Β4/14315/1589/9-10-12 : Ελεγχοι νομιμτητας κυκλοφορας φορτηγν οχημτων - Ν. 3446/2006 - Μεταφορ φορτων ασυνδευτων ρυμουλκομενων απ λιμνια και σιδηροδρομικος σταθμος της Ελλδας προς το εσωτερικ της Χρας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ-ΜΤΠΥ 70154/1-10-12 : Κρτηση 4% υπρ ΜΤΠΥ στο επδομα θσης ευθνης του ρθρου 18 του Ν. 4024/11
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.ΜΤΠΥ 51389/26-7-12 : Κρτηση 2% υπερ ΜΤΠΥ στα ξοδα παρστασης των μελν ΔΕΠ Πανεπιστημων πλρους απασχλησης
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.59/130/17376/22-8-12 : Χοργηση συνδικαλιστικν αδειν
ΥΠ.ΕΣ. 38197/8-10-12 : Εφαρμογ του ρθρου 26 του ν. 4024/11 "Συγκρτηση συλλογικν οργνων της διοκησης και ορισμς των μελν τους με κλρωση"
ΥΠ.ΕΣ. 30250/8-10-12 : Υπαγωγ στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/74839/0026/10-10-12 : Πγιο κατ αποκοπ χοργημα για καθαριτητα
ΚΥΑ 42800/12 (ΦΕΚ 2704 Β/5-10-2012) : Χρτης Συχνοττων Επγειας Ψηφιακς Ευρυεκπομπς Τηλεοπτικο Σματος.
ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ-ΜΤΠΥ 70132/1-10-2012 : Διορθσεις Επισυμνσεις στις υπερ ΜΤΠΥ κρατσεις.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Α/5038697/ΕΞ2012/12-10-12 : Κοινοποηση διατξεων τροπολογας - προσθκης σε σχδιο νμου
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 25932/12-10-12 : Οροι και προυποθσεις ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 19000/442/19-10-12 : Αρχικ χοργηση και ανανωση της δειας εργασας στους αιτοντες συλο και τους τελοντες υπ καθεστς διεθνος προστασας
ΥΠ.ΕΣ. 37138/19-10-12 : Αριθμς αδειν υπαθρου πλανδιου και στσιμου εμπορου. Μσα αποτροπς παραεμπορου
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77620/0026/18-10-12 : Μεταββαση πιστσεων σε δευτερεοντες διατκτες
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77616/0026/18-10-12 : Πληρωμ επιδικασθντων τκων επ επιστρεφμενων εσδων που χουν εισπραχθε αχρεωσττως
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 44491/3188/16-10-12 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 8 του ρθρου 185 του Ν. 4070/12 και την απατηση τρησης της εσωτερικς απστασης ασφαλεας των 5 μτρων του κελφους της (των) δεξαμενς (νων) υγραερου απ τα πλγια ρια του περιγρμματος (περφραξης) του μικτο αμιγς υγραερου πρατηρου
ΥΠ.ΕΣ. 39600/17-10-12 : Προθεσμα σκησης νδικου βοηθματος προσφυγς επ φορολογικν διαφορν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1197/18-10-12 : Κοινοποηση της με αριθμ. 127/12 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με τη μεταγραφ δικαστικς απφασης που αναγνωρζει ακυρτητα μεταββασης ακιντου
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ - ΓΓΕ Α2/1020/19-10-12 : Θερηση επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν κατ το ρθρο 2 του Π.Δ. 51/06 (ΦΕΚ-53 Α/13-3-06) "Προι και προυποθσεις λειτουργας των Λαικν Αγορν", πως τροποποιθηκε με το Π.Δ. 116/08 (ΦΕΚ-179 Α/28-8-08)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.369/ΕΓΚ.27/15-10-12 : Ενταξη στα συμβατικ τεχου (ΕΣΥ) των δημοπρατομενων ργων, ρθρου σχετικο με τα "απαιτομενα μτρα ασφλειας και υγεας στο εργοτξιο"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1196/16-10-12 : Τροποποηση οδηγιν της ΠΟΛ. 1067/11 "Αποστολ αναφορν στην Αρχ Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατας και Ελγχου των Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης απ τα υπχρεα πρσωπα του ρθρου 6 παρ. 2 περ. ε του ν. 3691/08
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 44914/ΔΕ5466/22-10-12 : Επιτχυνση διαδικασιν εκτλεσης συγχρηματοδοτομενου ΠΔΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013) και επτευξη δημοσιονομικν στχων
ΥΠ.ΕΣ. 40072/22-10-12 : Ελεγχοι υποβαλλμενων στοιχεων στη βση δεδομνων "Οικονομικ στοιχεα δμων"
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/76376/0022/15-10-12 : Κοινοποηση μισθολογικν διατξεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1199/22-10-12 : Κοινοποηση της αριθμ. 126/12 γνωμοδτησης του ΝΣΚ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1198/22-10-12 : Σχετικ με την ευθνη των διοικοντων την Ενωση Αγροτικν Συνεταιρισμν για τα χρη αυτς απο παρακρατομενους φρους και Φρο Μεγλης Ακνητης Περιουσας (ΦΜΑΠ)
ΥΠΕΚΑ 49110/23-10-12 : Διευκρινσεις σχετικ με τον τρπο υπολογισμο των προστμων αυθαιρτων κατασκευν και λλες οδηγες σχετικ με αυθαρετες κατασκευς
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 45235/3256/25-10-12 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη διαδικασα της εξ υπαρχς αδειοδτησης ετε αυτοτελν πρατηρων πεπιεσμνου φυσικο αερου, ετε πρατηρων υγρν καυσμων μικτν αμιγς υγραερου πρατηρων...
Κ.Υ.Α. 30037/12 : Καθορισμς της διαδικασας και των προυποθσεων υπαγωγς στις ρυθμσεις του ν. 3386/05 των υπηκων τρτων χωρν, επαγγελματιν αθλητν και αθλητν με αμοιβ, οι οποοι υπογρφουν συμβλαιο συνεργασας/σμβαση εργασας με ΑΑΕ (ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και "ΤΑΑ" (ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ)
ΥΠ.ΕΣ. 40668/ΕΓΚ.48/25-10-12 : Να Επικαιροποηση του Υποτομα "S1313 ΟΤΑ" του Μητρου Φορων Γενικς Κυβρνησης ΕΛΣΤΑΤ"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 44911/ΕΥΘΥ914/22-10-12 : Εφαρμογ συστματος παρακολοθησης απαλλοτρισεων για τα ργα που χρηματοδοτονται απ τα επιχειρησιακ προγρμματα του ΕΣΠΑ
ΥΠ.ΕΣ. 40644/24-10-12 : Επιβολ Τλους Ακνητης Περιουσας (ΤΑΠ) για τα ακνητα του Ηλιακο Χωριο στο Δμο Λυκβρυσης – Πεκης
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 46012/29-10-12 : Συμπληρωματικς οδηγες εφαρμογς των διατξεων του ν. 3299/04 σχετικ με την ναρξη υλοποησης των επενδυτικν σχεδων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α1/ΟΙΚ.45399/4659/23-10-12 : Μεταφορ ευπαθν και μη ευπαθν εμπορευμτων απ ΦΙΧ αυτοκνητα
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 115802/Ε3-15802/30-10-12 : Ενημρωση Οικονομικν Φορων για τις αυτνομες δασμολογικς αναστολς / ποσοστσεις
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/16124/1114/30-10-12 : Παροχ διευκρινσεων, σχετικ με το συνυπολογισμ μη συγκεκριμνων αναγνωρισμνων χρνων, στο κατ περπτωση αντατο ριο αναγνωριστου πλασματικο χρνου, που προβλπεται απ τις διατξεις του ρθρου 40, του ν. 2084/92, πως τελικς αντικαταστθηκαν με το ρθρο 40 του ν. 3996/11
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/24533/30-10-12 : Προκρυξη για την πλρωση δο θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Γενικ Γραμματεα του Συμβουλου της Ευρωπαικς Ενωσης (με απσπαση)
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/ΟΙΚ.25463/31-10-12 : Προκηρξεις για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
ΥΠ.ΕΣ. 41430/31-10-12 : Νος Οδηγς της Ευρωπαικς Επιτροπς για τις χρηματοδοτσεις της ΕΕ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Κ1/1975/31-10-12 : Παροχ διευκρινσεων επ της Υπουργικς Απφασης Κ1/941/12 πως τροποποιθηκε απ την Κ1/1798/12 σχετικ με τον καθορισμ τρπου, διαδικασας και προθεσμας υποβολς αιτσεων εγγραφς στο Γενικ Εμπορικ Μητρο
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 44645/3200/30-10-12 : Ταξινμηση κινητν καταστημτων (κινητς καντνες)
ΥΠ.ΕΣ. 29054/1-10-12 : Εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. αριθμ. 131/06 (ΦΕΚ-143 Α) "Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την Οδηγα 2003/86/ΕΚ σχετικ με το δικαωμα οικογενειακς επαννωσης". Παροχ διευκρινσεων


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α4-442/ΑΔ.312 (ΦΕΚ 2432 Β/4-9-2012) : Τροποποηση των παρ. 1 και 2 του ρθρου 66 της Α.Δ. 7/09.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1177/12 (ΦΕΚ 2494 Β/12-9-2012) : Παρταση προθεσμας υποβολς δικαιολογητικν για την επιστροφ Φ.Π.Α. τους 2011 στους αγρτες.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1176/12 (ΦΕΚ 2462 Β/10-9-2012) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 104647/2509/0016/ΠΟΛ. 1077/ 16.4.2003 (ΦΕΚ 714/Β/5.6.2003) Συμπλρωση - τροπο¬ποηση της απφασης για την επιστροφ του Φρου Εισοδματος φυσικν προσπων μσω Τραπεζν.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣΑ/1122943/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2482 Β/12-9-2012) : Eσπραξη εσδων υπρ Τρτων απ τις Δημσιες Οικονομικς Υπηρεσες (Δ.Ο.Υ.).
K.Y.A. 2026/89667/12 (ΦΕΚ 2486 Β/12-9-2012) : Αδειοδτηση Κτηνοτροφικν Εγκαταστσεων Εκτροφς Γουνοφρων Ζων στα Πλασια του Ν. 4056/2012.
Κ.Υ.Α. 7001/2/1454-κδ/12 (ΦΕΚ 2491 Β/12-9-2012) : Καθορισμς προδιαγραφν ποιτητας και ασφλειας φορων της κοινωνας των πολιτν προς διεκπερα¬ωση διαδικασιν πρτης υποδοχς.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1178/12 (ΦΕΚ 2491 Β/12-9-2012) : Υποβολ εκπρθεσμων αρχικν δηλσεων φορολογ¬ας εισοδματος οικονομικο τους 2012, υποχρεω¬τικ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινω¬νας μσω διαδικτου.
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚΑ/5036259/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2573 Β/21-9-2012) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων, των δικαι¬οχων προς επιστροφ προσπων, των ποσοττων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, της δι¬αδικασας επιστροφς του Ε.Φ.Κ., και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης του πετρε¬λαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων, της περπτωσης στ της παραγρφου 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α) «Εθνικς Τελωνεια¬κς Κδικας», το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστι¬κ στη γεωργα.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α4-458/12 (ΦΕΚ 2552 Β/20-9-2012) : Αναδιατπωση των πινκων 1 και 3 του ρθρου 1 της Α.Δ.3/12.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣΑ/1126314/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2553 Β/20-9-2012) : Eσπραξη εσδων υπρ Τρτων απ τις Δημσιες Οικονομικς Υπηρεσες (Δ.Ο.Υ.).
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Κ2-5518/12 (ΦΕΚ 2543 Β/19-9-2012) : Ορισμς Ημερσιων Οικονομικν Εφημερδων Β εξαμνου 2012.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α11/36869/3980/2-10-12 : Χοργηση αδειν κυκλοφορας φορτηγν ιδιωτικς χρσης σε επιχειρσεις ταχυμεταφορν - Ελεγχος νομιμτητας κυκλοφορας φορτηγν ν. 3446/06
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 41225/ΔΙΟΕ1004/28-9-12 : Εφαρμογ του ν. 3919/11 (ΦΕΚ-32 Α) για την σκηση του επαγγλματος του Λογιστ Φοροτεχνικο
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 57341/Φ.701.34/4-10-12 : Διαβολευση επ προσχεδου Πυροσβεστικς Διταξης - Διευκρινσεις επ της εφαρμογς της νομοθεσας πυροπροστασας
ΥΠ.ΕΣ. 37546/2-10-12 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες, 2007-2012" : Εγχειρδιο με Βλτιστες Πρακτικς Δρσεων του Προγρμματος
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ5Α/1132159/12 (ΦΕΚ 2586 Β/25-9-2012) : Ανανωση της ισχος της απφασης της επιστροφς του Ε.Φ.Κ. (Ειδικο Φρου Κατανλωσης) στους δικαιοχους απ την χρησιμοποηση πετρελαου εσω¬τερικς κασης (DIESEL) κινητρων, το οποο χρησι¬μοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα.
Κ.Υ.Α. 122/12 (ΦΕΚ 2662 Β/1-10-2012) : Σσταση και οργνωση Ειδικς Υπηρεσας στο Υπουρ¬γεο Ναυτιλας και Αιγαου με ττλο «Ειδικ Υπηρεσα Συντονισμο και Εφαρμογς συγχρηματοδοτομενων δρσεων στους τομες αρμοδιτητας του Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου» (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ).
ΥΠΕΚΑ 202162/3-10-12 : Περιβαλλοντικ αδειοδτηση ργων και δραστηριοττων σε περπτωση κρυξης περιοχς σε κατσταση κτακτης ανγκης λγω ακραου φυσικο φαινομνου λλης καταστροφς
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ οικ. 10735/651/12 (ΦΕΚ – 2656 Β/28-9-2012): Εγκατσταση, Λειτουργα και λεγχος Ατμολεβτων
ΥΠ.ΕΣ. 36610/12 (ΦΕΚ 2700 Β/5-10-2012) : Σσταση των Πειθαρχικν Συμβουλων στις Περιφρειες.
Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ.22624/12 (ΦΕΚ 2658 Β/28-9-2012) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/Β/4-6-2010) απφασης των Υπουργν Εσωτερι¬κν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν, «Απογραφ του πσης φσεως προ¬σωπικο του δημοσου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α και β βαθμο», πως τροποποιθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/49931/0004/27-7-2010 (ΦΕΚ 1135/Β/27-7-2010) μοι της.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 39433/12 (ΦΕΚ 2691 Β/4-10-2012) : Τροποποηση καθορισμο ενιαου ενισχυμενου κ¬στους επενδυτικν σχεδων παραγωγς ηλεκτρι¬σμο απ ηλιακ ενργεια.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ οικ. 41651/1185/12 (ΦΕΚ 2692 Β/4-10-2012) : Καθορισμς τεχνικν θεμτων σχετικν με τη χρση συχνοττων για αναλογικς εκπομπς προγραμμτων προς αποφυγ παρεμβολν σε προγρμματα ψηφιακς επγειας τηλερασης.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 9748/100747/12 (ΦΕΚ 2692 Β/4-10-2012) : Καθορισμς των προποθσεων και της διαδικασας της ναρξης σκησης εμπορας λιπασμτων τπου Α και Β».
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Κ1-1798 οικ.: /12 (ΦΕΚ 2660 Β/1-10-2012) : Τροποποηση της απφασης υπ’ αριθμ. Κ1-941 οικ./2012 «Καθορισμς τρπου, διαδικασας και προθεσμας υποβολς αιτσεων εγγραφς στο Γενικ Εμπορι¬κ Μητρο».
ΥΠΕΚΑ οικ. 48963/12 (ΦΕΚ 2703 Β/5-10-2012) : Προδιαγραφς περιεχομνου Αποφσεων γκρισης Πε¬ριβαλλοντικν ρων (Α.Ε.Π.Ο.) για ργα και δραστηριτητες κατηγορας Α της υπ’ αριθμ. 1958/13-1-2012 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς (Β 21), πως ισχει, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)».
Κ.Υ.Α. Γ113616/12 (ΦΕΚ 2674 Β/2-10-2012) : Τροποποηση - Συμπλρωση της υπ’ αριθ. Γ84688/15.6.2012 (ΦΕΚ 2013/Β/19.6.2012) κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλε¬κτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν «περ επα¬νακαθορισμο των Κωδικν Αριθμν Εξδου (Κ.Α.Ε.) και του ποσοστο διθεσης δαπανν που πληρνο¬νται απ την Πγια Προκαταβολ του Εθνικο Τυ¬πογραφεου».
Κ.Υ.Α. Φ.Γεν. οικ. Φ80000/18324/3815/12 (ΦΕΚ 2657 Β/28-9-2012) : Καθορισμς διαδικασιν απδοσης εισφορν και προ¬σαρμογς προπολογισμν των Φορων Κοινωνι¬κς Ασφλισης αρμοδιτητας Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας και του Δημοσ¬ου, στα πλασια της χρηματοδτησης της παροχς κατ’ οκον φροντδας Συνταξιοχων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1190/12 (ΦΕΚ 2657 Β/28-9-2012) : Παρταση προθεσμας υποβολς του «Ειδικο Σημει¬ματος Αυτοελγχου ΦΠΑ» καθς και της δλω¬σης της διαφορς των ακαθαρστων εσδων στις λοιπς φορολογες, σμφωνα με τις διατξεις του ν.3296/2004 πως ισχουν.
ΠΡΩΘ. 20696/2012/12 (ΦΕΚ 2657 Β/28-9-2012) : ροι δρυσης και λειτουργας Πρακτορεου Εφημερδων και Περιοδικν.
K.Y.A. Φ.80000/16348/1142/12 (ΦΕΚ 2710 Β/5-10-2012) : Διρθρωση της Κεντρικς Υπηρεσας του Ενιαου Τα¬μεου Επικουρικς Ασφλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), καθορισμς των αρμοδιοττων των οργανικν μονδων και των κλδων απ τους οποους προρχονται οι προστ¬μενοι αυτν.
Κ.Υ.Α. Φ.80000/οικ.16011/1709/12 (ΦΕΚ 2717/8-10-2012) : ροι, προποθσεις συμμετοχς, ψος της χρηματοδ¬τησης αν ωφελομενο, σναψη σμβασης και διαδι¬κασα παρακολοθησης και πληρωμς παρχων, για τη λειτουργα του προγρμματος κατ’ οκον φροντ¬δας συνταξιοχων.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ οικ.40284/6009/12 (ΦΕΚ 2746 Β/10-10-2012) : Τοποθτηση συσκευν ηχητικς και φωτεινς προει¬δοποησης σε αυτοκνητα οχματα του Εθελοντι¬κο Σματος Ελλνων Πυροσβεστν Αναδασωτν (Ε.Σ.Ε.Π.Α.).
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/71054/0025/12 (ΦΕΚ 2693 Β/4-10-2012) : Παρταση της προθεσμας για την κδοση και κατα¬χριση της προβλεπμενης στην παργραφο 6 του ρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απφασης του Διοικη¬τικο Συμβουλου της εταιρεας με την επωνυμα «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε», αναφορικ με τα ακνητα που πε¬ριλθαν σε αυτ με την υπ’ αριθμ. 202/2012 (ΦΕΚ Β 656/7.3.2012) απφαση της Διυπουργικς Επιτροπς Αναδιαρθρσεων και Αποκρατικοποισεων.
Κ.Υ.Α 85485/12 (ΦΕΚ 2693 Β/4-10-2012) : Καθορισμς παραβλων διαμεσολβησης.
Κ.Υ.Α. 76120/12 (ΦΕΚ 2759 Β/15-10-2012) : Καθορισμς των λεπτομερειν κδοσης ειδικο εντ¬που - παραβλου για το Ταμεο Χρηματοδτησης Δικαστικν Κτηρων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1187/12 (ΦΕΚ 2774 Β/15-10-2012) : Παρταση προθεσμας υποβολς των περιοδικν δη¬λσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικν πινκων που η καταληκτικ ημερομηνα υποβολς τους ε¬ναι η 26.9.2012.
K.Y.A. 14581/386/12 (ΦΕΚ 2765 Β/15-10-2012) : Επιχοργηση ξενοδοχειακν επιχειρσεων για τη διατρηση θσεων εργασας.
Κ.Υ.Α. 36087/12 (ΦΕΚ 2749 Β/10-10-2012) : Κατανομ των εσδων απ τα μισθματα τους 2005, που κατεβλθησαν προς το Ελληνικ Δημσιο απ την εταιρεα «Ελληνικς Αλυκς Α.Ε.», προς τους Δ¬μους στα διοικητικ ρια των οποων υπρχουν αλυ¬κς, κατ’ εφαρμογ των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 25 του Ν. 3066/2002.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1192/12 (ΦΕΚ 2742 Β/10-10-2012) : Παρταση προθεσμιν υποβολς δηλσεων και ανακε¬φαλαιωτικν πινκων ενδοκοινοτικν συναλλαγν, καταβολς φρων, εισφορν, τελν, καθς και βε¬βαιωμνων χρεν λγω απεργιακν κινητοποισεων και τεχνικν προβλημτων του συστματος taxis.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/74430/ΓΔΔΕ/12 (ΦΕΚ 2756 Β/11-10-2012) : Σσταση - Συγκρτηση Ελεγκτικν Κλιμακων για τον λεγχο φορων σχετικ με τη διαπστωση της τρησης των προποθσεων της αρ. 2/21967/0094/ 13-3-2012 εγκυκλου του Αναπληρωτ Υπουργο Οι¬κονομικν.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛΑ/1139948/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2756 Β/11-10-2012) : Επδοση καταλογιστικν πρξεων φορολογικν και τε¬λωνειακν αρχν μσω των Δικαστικν Επιμελη¬τν.
Κ.Υ.Α. οικ. 41020/819/12 (ΦΕΚ 2776 Β/15-10-2012) : Καθορισμς των τεχνικν προδιαγραφν για τα εσω¬τερικ δκτυα ηλεκτρονικν επικοινωνιν και τροποποηση του ρθρου 30 (εσωτερικς ηλεκτρικς εγκα¬ταστσεις) του Κτιριοδομικο Κανονισμο.
K.Y.A. Φ.951.1/956/2012/12 (ΦΕΚ 2753 Β/11-10-2012) : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Εθνικς μυνας και Οικονομικν, υπ αριθμ. Φ871.1/27 απ 11.1.1985 (ΦΕΚ 359/Β731.5.1985) «περ βοηθματος δημιουργας οικογενειακς επαγγελματικς αυτοτλειας στα παιδι των ενερ¬γν μετχων και μερισματουχων του Μετοχικο Τα¬μεου Ναυτικο».
Κ.Υ.Α. Φ.80000/οικ.22443/4522/12 (ΦΕΚ 2810 Β/17-10-2012) : Απδοση ασφαλιστικν εισφορν παροχν ασθνειας σε εδος στον Εθνικ Οργανισμ Παροχς Υπηρεσι¬ν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α) και του ρθρου 72 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α).
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1138248/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2810 Β/17-10-2012) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των προσωρινν δηλσεων απδοσης του φρου που παρακρατεται για εισοδματα απ εμπορικς επιχειρσεις με βση τις διατξεις της περπτωσης στ της παραγρφου 1 του ρθρου 55 του ΚΦΕ καθς και για εισοδματα απ ελευθρια επαγγλματα με βση τις διατξεις του ρθρου 58 του ΚΦΕ απ τον ΕΟΠΥΥ.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Π1/2953/12 (ΦΕΚ 2810 Β/17-10-2012) : Εξαρεση απ την νταξη στο Ενιαο Πργραμμα Προ¬μηθειν (Ε.Π.Π.) μχρι 31.12.2012, των προμηθειν των εγκεκριμνων ργων/υποργων του προγρμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ 2012-2013» του πρσινου ταμεου.
Κ.Υ.Α. 8002/32/204-κδ/12 (ΦΕΚ 2812 Β/17-10-2012) : Επδομα αυξημνης επιχειρησιακς ετοιμτητας στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας.
ΥΠ.ΟΙΚ. 147718/0092/12 (ΦΕΚ 2812 Β/17-10-2012) : Καθορισμς δεγματος ελγχου που θα διενεργηθε απ το Τμμα Δ της Διεθυνσης Διενργειας Μεταβολν και Δειγματοληπτικν Ελγχων της Γενι¬κς Διεθυνσης Συντξεων του Γενικο Λογιστηρ¬ου του Κρτους.
ΥΠ.ΟΙΚ ΔΠΕΙΣΑ/1138388/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2827 Β/19-10-2012) : Τροποποηση - συμπλρωση του ρθρου 3 της 1109793/ 6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν, πως ισχει, περ Αποδεικτι¬κο ενημερτητας για χρη και φορολογικς υπο¬χρεσεις προς το Δημσιο.
ΥΠ.ΟΙΚ. 41403/B1563/12 (ΦΕΚ 2795 Β/16-10-2012): Καθορισμς αντατου ορου ψους αποζημωσης αν δικαιοχο απ απατηση του ρθρου 154 γ του Πτωχευτικο Κδικα, κατ την ειδικ εκκαθριση πιστωτικν ιδρυμτων.
Κ.Υ.Α. 4000/4/32-λα/12 (ΦΕΚ 2805 Β/17-10-2012) : Καθορισμς των κριτηρων και της διαδικασας για την εγγραφ και διαγραφ αλλοδαπν απ τον Εθνικ Κατλογο Ανεπιθμητων Αλλοδαπν.
Κ.Υ.Α. ΤΥ-Δγ/Φ550/οικ:23117/12 (ΦΕΚ – 2811 Β/17-10-2012): Τροποποηση της αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β 1793/6-12-04) κοινς υπουργικς απφασης περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του ν.2725/99 (ΦΕΚ 12/Α) «Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις», πως ισχει.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1144680/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2828 Β/19-10-2012) : Αναστολ λειτουργας Δ.Ο.Υ.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1144678/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2828 Β/19-10-2012) : Αναστολ λειτουργας ορισμνων Δ.Ο.Υ. και τροποποηση της υπ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20-9-2012 (Β 2552) απφασης του Υπουργο Οικονομικν.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1144729/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2828 Β/19-10-2012) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αριθμ. Δ6Α1130258ΕΞ2012/20-9-2012 (Β2552) απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Αναστολ λειτουργας ορισμνων Δ.Ο.Υ.».
K.Y.A. 43047/12 (ΦΕΚ 2830 Β/22-10-2012) : Καθορισμς παραβλου δικαστικς μεσολβησης.
ΒΟΥΛΗ 12476/12 (ΦΕΚ 2842 Β/23-10-2012) : Καθορισμς αριθμο ορκωτν ελεγκτν λογιστν, προποθσεις και διαδικασα ορισμο τους.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 5299/406/12 (ΦΕΚ 2840 Β/23-10-2012) : Καθορισμς διαδικασιν και εναλλακτικν απαιτσεων για την κδοση γκρισης ΕΚ τπου, γκρισης ΕΚ τ¬που μικρν σειρν, εθνικς γκρισης τπου μικρν σειρν και μεμονωμνης γκρισης οχημτων σμφω¬να με την 29949/1841/09 κοιν υπουργικ απφαση.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1195/12 (ΦΕΚ-2834 Β/22-10-12) : Υποχρεσεις υπηρεσιν, νομικν προσπων και οργανσεων σμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του ρθρου 82 του Ν. 2238/1994, πως τροποποιθηκαν απ τις παρ. 2 και 5 του ρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α), την παρ. 9 του ρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α) και την παρ.3 του ρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α).
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/70212/0004/12 (ΦΕΚ 2871 Β/26-10-2012) : ναρξη λειτουργας οργανικν μονδων της Γενικς Διεθυνσης Δημοσιονομικν Ελγχων της Γενικς Γραμματεας Δημοσιονομικς Πολιτικς/Γενικ Λο¬γιστριο του Κρτους.
ΥΠ.ΟΙΚ. 41658/722/12 (ΦΕΚ 2848 Β/23-10-2012) : γκριση και ισχς των Διεθνν Ελεγκτικν Προτπων σε μετφραση στην ελληνικ γλσσα.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/70454/0024/12 (ΦΕΚ 2869 Β/25-10-2012) : Ανθεση της Ταμειακς διαχερισης στην Τρπεζα της Ελλδος, του Ασφαλιστικο Κεφαλαου Αλληλεγγης Γενεν-Εισφορ Αλληλεγγης Συνταξιοχων (Α.Κ.Α.ΓΕ.-Ε.Α.Σ.) και του Ασφαλιστικο Κεφαλαου Αλληλεγγης Γενεν-Ειδικ Εισφορ Συνταξιοχων Επικουρικς Ασφλισης (Α.Κ.Α.ΓΕ.-Ε.Ε.Σ.Ε.Α.)».
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Ε/5039732/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2870Β/25-10-2012) : Ανθεση αντικειμνου Δ/νσης Διαχερισης Δημσιου Υλικο στην περιφρεια.
ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ196/12 (ΦΕΚ 2794 Β/16-10-2012) : Σσταση Επιτροπς για την εφαρμογ του σχεδου αναμρφωσης του συστματος εσπραξης ασφαλιστικν εισφορν των Φορων Κοινωνικς Ασφλισης της Χρας.
Κ.Υ.Α. 41411/30-10-12 : Εγκριση σναψης εκατν σαρντα να (141) θσεων με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου για τη στελχωση των ΟΤΑ Α βαθμο της Χρας που παρχουν υπηρεσες ναντι αντιτμου απ τους ωφελομενους, για το τος 2012
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ: 1200/12 (ΦΕΚ 2900 Β/29-10-2012) : Τροποποηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β257/13.2.2012) «Χρονικ ρια δυναττητας διθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικν μνημν».
Κ.Υ.Α. 180/12 (ΦΕΚ 2901 Β/30-10-2012) : Προσδιορισμς τυπικν και ουσιαστικν προσντων του προσωπικο για τη στελχωση της Ειδικς Υπηρεσας Συντονισμο και Εφαρμογς συγχρηματοδοτομενων δρσεων στους τομες αρμοδιτητας του Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ).
Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/12 (ΦΕΚ 2883 Β/26-10-2012) : Τροποποηση της υπ αριθ.Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ497/Β/2012) «Κατλογος παθσεων, τα φρμακα των οποων χορηγονται με μειωμνη μηδενικ συμμετοχ του ασφαλισμνου», πως αυτ τροποποιθηκε με την υπ αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοιν υπουργικ απφαση (ΦΕΚ1814/Β/2012)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Π1/1576/12 (ΦΕΚ 2905 Β/30-10-2012) : Εξαρεση απ την νταξη στο ενιαο πργραμμα προμηθειν (Ε.Π.Π.) μχρι 31.12.2013, των προμηθειν της Υπηρεσας πρτης υποδοχς.
ΥΠ.ΟΙΚ. 46115/B1923B/12 (ΦΕΚ 2911 Β/30-10-2012) : Παρταση της ημερομηνας δημοσευσης των εξαμηνιαων οικονομικν καταστσεων των πιστωτικν ιδρυμτων με εισηγμνες μετοχς στο Χρηματιστριο Αθηνν.


Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.