»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2012

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».
 Τι νο ;
Δημιουργσαμε ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στο αρχικ μενο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ με ττλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, στην οποα συγκεντρσαμε λα τα Υπουργεα, πως χουν διαμορφωθε με τις τελευταες αλλαγς – Π.Δ. 65/11.

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Π.Υ.Σ 28/12 (ΦΕΚ 161 Α/13-8-2012) : Τροποποηση της παρ. 1 του ρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα» (Α 280), πως τροποποιθηκε με την ΠΥΣ 6/2010 (Α 25).
Π.Δ. 98/12 (ΦΕΚ 160 Α/10-8-2012) : Τροποποηση π.δ. 85/2012 «δρυση και μετονομασα Υπουργεων, μεταφορ και κατργηση υπηρεσιν» (Α/141).
Π.Ν.Π. 6/9-8-12 (ΦΕΚ 158 Α/9-8-2012) : Επεγουσες ρυθμσεις επενδυτικν σχεδων (ν. 3908/2011, π.δ. 33/2011).
Ν. 4076/12 (ΦΕΚ-159 Α/10-8-12) : Ρυθμσεις θεμτων Ανωττων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων και λλες διατξεις
Π.Δ. 97/12 (ΦΕΚ 156 Α/8-8-2012) : Τροποποηση του π.δ. 33/2009 «Τοποθετσεις, μεταθ¬σεις, αποσπσεις του προσωπικο Λιμενικο Σμα¬τος στο εσωτερικ και στο εξωτερικ. (Α 50)».
Π.Υ.Σ. 26/12 (ΦΕΚ 155 Α/6-8-2012) : Αποδοχ παραιτσεων Γενικν Γραμματων των Απο¬κεντρωμνων Διοικσεων του Κρτους, απαλλαγ απ …
Π.Δ. 96/12 (ΦΕΚ 154 Α/24-07-2012) : Σσταση Γενικς Γραμματεας Πολιτισμο στο Υπουργεο Παιδεας και Θρησκευμτων, Πολιτισμο και Αθλητισμο
Π.Δ. 95/12 (ΦΕΚ 153 Α/24-7-2012) : Τρoπoπoηση τoυ π.δ/τος 376/1997 «Κανονισμς Λειτουργας του Αρεου Πγου (Α 246)», πως ισχει.
Π.Υ.Σ 22/12 της 24-7-2012 (ΦΕΚ 152 Α/24-7-2012) : Παρταση της θητεας των μελν της προβλεπμενης στις 7/28-2-2012 και 9/8-3-2012 Πρξεις Υπουργικο Συμβουλου ….
ΠΥΣ 21/12 της 19-7-2012 (ΦΕΚ 150 Α/19-7-2012) : Ανασνθεση του Κυβερνητικο Συμβουλου Εξωτερικν και μυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.)
ΠΥΣ 20/12 της 18.7.2012 (ΦΕΚ 151 Α/19-7-2012) : Ανασνθεση της Κυβερνητικς Επιτροπς και καθορισμς των αρμοδιοττων της.
Π.Δ. 94/12 (ΦΕΚ 149 Α/17-7-2012) : Τροποποηση π.δ. 85/2012 «δρυση και μετονομασα Υπουργεων, μεταφορ και κατργηση υπηρεσιν» (Α 141).
Π.Ν.Π. ΦΕΚ 147 Α/13-7-2012 : Μεταφορ του χρνου διενργειας των ετσιων τακτικν κρσεων τους 2012 στις νοπλες Δυνμεις, την Ελληνικ Αστυνομα και το Λιμενικ Σμα - Ελληνικ Ακτοφυλακ.
Π.Δ. 88/12 (ΦΕΚ-143 Α/4-7-12) : Τροποποηση του π.δ. 85/12 "Ιδρυση και μετονομασα Υπουργεων, μεταφορ και κατργηση υπηρεσιν (Α 141)"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ:
ΥΠ.ΕΣ. 32422/24-8-12 : Πρσινη Πρωτεουσα της Ευρπης 2015 : Πρσκληση υποβολς προτσεων
ΥΠ.ΕΣ. 31157/21-8-12 : Ευρωπαικ Εβδομδα Τοπικς Δημοκρατας 2012 (ΕΕΤΔ) (15-21 Οκτωβρου 2012) - Εναρξη λειτουργας νας διαδικτυακς πλατφρμας
ΥΠ.Π.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 96323/Η/24-8-12 : Ερμηνευτικ εγκκλιος σχετικ με την στελχωση και λειτουργα των αυτοτελν Γραφεων Νομικς Υποστριξης στις Περιφερειακς Διευθνσεις Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
ΟΑΕΔ Β/129800/23-8-12 : Πργραμμα Επαγγελματικς Κατρτισης Εργαζομνων σε Μικρς Επιχειρσεις (ΛΑΕΔ 1-25) τους 2012
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1175/10-8-12 : Κοινοποηση και εφαρμογ των διατξεων της παρ. 5 του ρθρου 326 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ-86 Α/11-4-12), Βελτωση επιχειρηματικο περιβλλοντος - Να εταιρικ μορφ - Σματα - Μεστες Ακιντων - Ρθμιση θεμτων ναυτιλας, λιμνων και αλιεας και λλες διατξεις, για την εξφληση χρηματικς απατησης κατ του δημοσου"
ΥΠ.Π.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 95783/Γ7/22-8-12 : Διευκρινσεις για τις ΥΑ καθορισμο του τρπου λειτουργας των οργνων, των κριτηρων και της διαδικασας επιλογς και τοποθτησης Υπευθνων στα Κντρα Συμβουλευτικς και Προσανατολισμο (ΚΕΣΥΠ), Περιβαλλοντικς Εκπαδευσης, Αγωγς Υγεας, Πολιτιστικν Θεμτων, Σχολικν Δραστηριοττων, Συμβουλευτικν Σταθμν Νων (ΣΣΝ), Κντρα Πληροφορικς και Νων Τεχνολογιν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και Εργαστηριακν Κντρων Φυσικν Επιστημν (ΕΚΦΕ) καθς και των καθηκντων και των αρμοδιοττων τους και τις σχετικς προκηρξεις
ΕΟΠΥΥ 36392/21-8-12 : Οδηγες σχετικ με την κατθεση δικαιολογητικν ασφαλισμνων του ΕΟΠΥΥ για απδοση δαπνης για την αγορ φαρμκων στις περιοχς που υπρχει αναστολ πστωσης απ τα ιδιωτικ φαρμακεα
ΙΚΑ Σ74/11/21-8-12 : Μεωση του ποσοστο των υποχρεωτικ εκχωρομενων μηνιαων συνταξιοδοτικν παροχν υπρ του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, για την εξφληση της οφειλς των δανειοληπτν - οφειλετν του Ταμεου αυτο και συνταξιοχων του Ιδρματος
ΕΟΠΥΥ 36359/22-8-12 : Ελεγκτς ιατρο στα Νοσοκομεα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1173/16-8-12 : Οδηγες για επεξεργασα των εκκαθαριστικν δηλσεων ΦΠΑ τους 2011 που υποβλλονται σε ντυπη μορφ και αποστολ τους στη ΓΓΠΣ
ΥΠΕΚΑ 173381/3394/17-8-12 : Δημοσευση πληροφοριακν εγγρφων για το χαρακτρα κτασης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1171/14-8-2012 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2012 - 2013, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας
ΥΠ.ΟΙΚ. 36035/ΔΕΚΟ1350/13-8-2012 :Οικονομικ πολιτικ για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπγονται στη Γενικ Κυβρνηση - κατρτιση και αποστολ των σχεδων Οικονομικν Προπολογισμν τους 2013 καθς και των Στρατηγικν-Επιχειρησιακν σχεδων ετν 2013 – 2016.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1170/10-8-2012 : Κοινοποηση διατξεων:
α) παρ. 1-4 του ρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α), αναφορικ με επεγουσες ρυθμσεις για την εσπραξη ληξιπρθεσμων οφειλν,
β) παρ. 9 του ρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), πως συμπληρθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 28 του ν.3943/2011, (ΦΕΚ 66 Α), περ αποδεικτικο ενημερτητας για χρη και φορολογικς υποχρεσεις προς το Δημσιο σε περπτωση εκχρησης απαιτσεως
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.3/18774/10-8-12 : Ολοκλρωση της νταξης των διαδικασιν παροχς υπηρεσιν στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης, σε εφαρμογ της Οδηγας 2006/123/ΕΚ
ΥΠ.ΕΣ. 31472/10-8-12 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τις Ευφυες Πλεις και Κοιντητες - Ευρωπαικ Σμπραξη Καινοτομας (7ο Πργραμμα - Πλασιο για την ρευνα και την Τεχνολογικ Ανπτυξη - Ειδικ Πργραμμα "Συνεργασα")
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.14/81/ΟΙΚ.18320/7-8-12 : Κατργηση κενν οργανικν θσεων πολιτικο προσωπικο με σχση εργασας δημοσου δικαου, κατ τα οριζμενα στις παρ. 1α, 2 και 9 του ρθρου 33 του Ν. 4024/11, πως ισχει
ΟΑΕΕ 47/10-8-12 : Συνταξιοδτηση σπουδαζντων τκνων θανντων ασφαλισμνων συνταξιοχων του Οργανισμο
ΕΟΠΥΥ 34931/7-8-12 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση φαρμκων του Παραρτματος 1α της Υπουργικς Απφασης ΔΥΓ3(α)/οικ.34092 (ΦΕΚ-1003/Β/2012) σε ασθενες ιδιωτικν κλινικν και Κρατικν Νοσοκομεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/5031941/ΕΞ2012/7-8-12 : Εκδοση πιστοποιητικο ταξινμησης δκυκλων που φρουν ηλεκτροκινητρα / κωδικο εμπορεματος / πρσθετοι κωδικο εθνικς φορολογας
ΥΠ.ΕΣ. 31313/9-8-12 : Οργνωση εκδηλσεων μνμης της 14ης Σεπτεμβρου
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 35853/2527/9-8-12 : Περιορισμο ταξινμησης οχημτων λγω εφαρμογς νων κανονισμν του ΕΚ
ΥΠ.ΕΣ. 31314/9-8-12 : Ημρα μνμης των Εθνικν μας Ευεργετν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 35366/2493/9-8-12 : Ανακονωση ορισμο Τεχνικν Υπηρεσιν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/59298/0022/7-8-12 : Αποδοχς Γενικν και Ειδικν Γραμματων Υπουργεων και Γενικν Γραμματων Αποκεντρωμνων Διοικσεων
ΥΠ.ΕΣ. 30612/2-8-12 : Παροχ στοιχεων μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τους Δμους, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2011 ως και 30-6-2012
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/35/ΟΙΚ.18195/3-8-12 : Στοιχεα για αποχωρσεις τακτικο προσωπικο για τα τη 2012-2016
ΥΠ.ΥΓ. 50992/2-8-12 : Εφαρμογ διατξεων για τη λειτουργα κολυμβητικν δεξαμενν
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/ΓΠ/ΟΙΚ.75697/2-8-12 : Αναγνριση φυσικν μεταλλικν νερν και νερν πηγς
ΙΚΑ Σ70/104/1-8-12 : Υποχρεωτικ η απκτηση ΑΜΚΑ για την εργασιακ και ασφαλιστικ ταυτοποηση των πολιτν . Κοινοποηση της με αρ. 365/12 Γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με αναρμοδιτητα των εισαγγελων για τη χοργηση εντολς καταβολς σνταξης σε δικαιοχους χωρς ΑΜΚΑ, καθς και σχετικ με τη νμιμη διαδικασα χοργησς του
ΙΚΑ Τ00/530/5/1-8-12 : Διευκρινσεις θεμτων που αφορον το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ-Συμπλρωση - Τροποποηση του υπ αριθμ. Τ00/530/8/25-11-11 Γενικο Εγγρφου της Δ/νσης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΕΟΠΥΥ 34642/6-8-12 : Προυποθσεις - Διαδικασες εισαγωγς και τρπος πληρωμς των κλινικν και ιδρυμτων χρονων παθσεων
ΕΟΠΥΥ 34641/6-8-12 : Διευκρινσεις για τα Κντρα Διημρευσης - Ηημερσιας Φροντδας
ΙΚΑ 55/2-8-12 : Προσδιορισμς του ποσο της προσαξησης στη σνταξη για σζυγο καθς και του ποσο της σνταξης για τον υπολογισμ των περιορισμν σε περιπτσεις εργαζομνων συνταξιοχων. Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 138 περ. Ι του Ν. 4052/12 και παροχ οδηγιν
ΟΑΕΔ Β/127287/31-7-12 : Υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων των δμων για πρσληψη προσωπικο μσω του οριστικο κυλιμενου πνακας κατταξης ανργων τους 2012 για εκτλεση ργων με αυτεπιστασα - Υπδειξη επιλεγντων απ τα ΚΠΑ2
ΕΟΠΥΥ 34611/3-8-12 : Σχετικ με τη χοργηση επιδματος τοκετο
ΥΠ.ΕΣ. 30637/2-8-12 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την υποστριξη δρσεων ενημρωσης σχετικ με την Κοιν Γεωργικ Πολιτικ για το 2013
ΥΠ.ΕΣ. 30636/2-8-12 : Ορθ χρση του κοινοτικο εμβλματος στα Ευρωπαικ Προγρμματα - Οδηγες προς τους δικαιοχους
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/37907/0022/26-7-12 : Τρηση διατξεων κλυψης δαπανν μετακινομενων υπαλλλων
ΙΚΑ 54/1-8-12 : Κοινοποηση οδηγιν ΕΤΕΑΜ σχετικ με την αναδρομικ αναγνριση χρνου ασφλισης στο ΕΤΕΑΜ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/58301/ΔΠΓΚ/31-7-12 : Κατρτιση προυπολογισμο εσδων οικονομικο τους 2013
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΥΠΟΜΕΔΙ Β1/33882/3688/1-8-12 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/10 - Αξηση μεικτο βρους νομαρχιακν φορτηγν δημοσας χρσης - Αλλαγ κατηγορας φορτηγν δημοσας χρσης - Αριθμς ρυμουλκομενων - Λειτουργα εκτιμητικν επιτροπν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΥΠΟΜΕΔΙ Π1/1280/31-7-12 : Κατρτιση Ενιαου Προγρμματος Προμηθειν (Ε.Π.Π.) τους 2013
ΥΠ.ΕΣ. 30151/26-7-12 : Μεταβολ Πιστσεων Τακτικο Προυπολογισμο, τους 2012, Ειδικς Φορας 07-120 (Τοπικ Αυτοδιοκηση)
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.74685/31-7-12 : Εγκαιρη Εμβολιαστικ Κλυψη Απρων και Ανασφλιστων Ομδων Πληθυσμο της Χρας
ΥΠΕΚΑ 171990/2351/6-7-12 : Συγκρτηση τριμελν επιτροπν κατεδφισης αυθαιρτων κατασκευν σε αναδασωτες εκτσεις
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 34180/3619/27-7-12 : Διευκρινσεις για θματα τεχνικο ελγχου οχημτων.
ΟΑΕΕ 44/27-7-12 : Ιδιωτικς Κεφαλαιουχικς Εταιρεες (ΙΚΕ)
ΙΚΑ Α20/251/76/27-7-12 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-13-16-21-48 ως 54 του ν. 4075/12 (ΦΕΚ-89 Α) που αφορον θματα Κανονισμο Ασφλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικν Φορων και προσαρμογ της νομοθεσας στην οδηγα 2010/18/ΕΕ και λοιπς διατξεις
ΥΠ.ΕΣ. 29905/ΕΓΚ.44/26-7-12 : Οδηγες για την υλοποηση και τη χρηματοδτηση των δομν που εποπτεονται απ ΟΤΑ α βαθμο, τα νομικ πρσωπα δημοσου δικαου και τις επιχειρσεις αυτν που προσφρουν το πργραμμα "Βοθεια στο Σπτι" ως τις 30-6-12
ΟΑΕΕ 43/27-7-12 : Επαννταξη οφειλετν σε καθεστς ρθμισης, στην οποα εχαν υπαχθε και δεν τρησαν τον ρο της εκπρθεσμης καταβολς των δσεων των απαιτητν τρεχουσν εισφορν
ΟΑΕΕ 42/27-7-12 : Επιλογ κατταξης σε καττερη ασφαλιστικ κατηγορα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1167/23-7-12 : Παροχ οδηγιν και καθιρωση διαδικασιν για την διεκπεραωση των υποθσεων των οργανικν μονδων των οποων καταργεται αναστλλεται η λειτουργα των τμημτων Ελγχου και Δικαστικο
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.20/ΟΙΚ.17246/25-7-12 : Παρακολοθηση της πορεας υλοποησης καταργσεων συγχωνεσεων υπηρεσιν και φορων του δημσιου τομα
ΟΑΕΕ 41/25-7-12 : Συνταξιοδοτικς ρυθμσεις ατμων με αναπηρα και αδελφν αναπρων
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΟΑ/Φ.20/25-7-12 : Στοιχεα για φορες της αρμοδιτητς σας
ΟΑΕΔ Β/125823/24-7-12 : Καταβολ οικογενειακο επιδματος τους 2012
ΙΚΑ Σ50/8/ΕΓΚ.53/24-7-12 : Τροποποηση προυποθσεων συνταξιοδτησης διαζυγμνων σε περπτωση θαντου ασφαλισμνου συνταξιοχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΤΕΑΜ. Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3996/11 και παροχ οδηγιν
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/26/16836/24-7-12 : Προκηρξεις για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ/252/ΕΓΚ.21/24-7-12 : Δημοσευση Κοινς Υπουργικς Απφασης για την ενσωμτωση εναρμονισμνων Ευρωπαικν Προτπων στην Ελληνικ Νομοθεσα (Κοινοτικ Οδηγα 89/106 και Π.Δ. 334/94 "Προιντα Δομικν Κατασκευν").
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΥΠΟΜΕΔΙ Β1/ΟΙΚ.33478/3518/23-7-12 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/10 - Κοινοποηση Γνωμοδτησης Νομικο Συμβουλου του Κρτους με αρ. 410/12
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5029978/ΕΞ2012/17-7-12 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της ΠΟΛ.1044/17-2-12 ΑΥΟ αναφορικ με τη θσπιση διαδικασας χοργησης δασμολογικν και φορολογικν, κατ περπτωση, απαλλαγν για την Τρπεζα Εμπορου και Ανπτυξης του Ευξενου Πντου και τα μλη του αλλοδαπο προσωπικο αυτς
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.72343/19-7-12 : Υπενθμιση εγκυκλου με θμα "Πργραμμα καταπολμησης κουνουπιν"
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Β/125485/20-7-12 : Αποτελσματα Φοτησης Τμματος Δασικς Προστασας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Φ.80000/ΟΙΚ.13967/1025/20-7-12 : Σχετικ με την αρμοδιτητα γνωμτευσης υγειονομικν επιτροπν περ του ισιμου μη της ασθνειας των δημοσων υπαλλλων
ΥΠ.ΕΣ. 28988/20-7-12 : 10η Ευρωπαικ Εβδομδα των Περιφερειν και των Πλεων (OPEN DAYS) 2012 : Εναρξη εγγραφν
ΥΠ.ΕΣ. 26683/9-7-12 : Βραβεα των Παραμεθριων Περιφερειν 2012
ΥΠΕΚΑ ΥΑΠΕ/Φ1/2041/ΟΙΚ.15351/19-7-12 : Διαδικασα για την χοργηση Τμηματικς Αδειας Λειτουργας
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/64426/18-7-12 : Συμπλρωση καταλγου λιμνων εξουσιοδοτημνων για την κδοση Πιστοποιητικν Υγειονομικο Ελγχου - Απαλλαγς Μτρων Υγειονομικο Ελγχου πλοων για πλοα εσωτερικς ναυσιπλοας
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α1.2/16756/18-7-12 : Επικαιροποηση των δικαιολογητικν που χουν ενταχθε στην αυτεπγγελτη αναζτηση
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 10477/19-7-12 : Ενημρωση εργοδοτν και εργαζομνων για τον ι του Δυτικο Νελου
ΙΚΑ Γ31/6/17-7-12 : Νες εξαιρσεις απ τη μεωση των συντξεων βσει του Ν. 4024/11
ΙΚΑ Γ31/5/22-6-12 : Αναπροσαρμογ Συντξεων
ΙΚΑ Γ99/1/138/19-7-12 : Υπενθμιση οδηγιν σχετικ με την υποχρεωτικ καταχρηση του περιεχομνου των χειργραφων Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) στο ΟΠΣ απ τα Υποκαταστματα και τα Παραρτματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 45506/29-6-12 : Ορθ επανληψη της με αρ.πρωτ. 43419/21-6-2012 εγκυκλου.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 44731/27-6-12 : Επικαιροποηση Εγκυκλου "Κρατσεις υπρ Μ.Τ.Π.Υ. μετ την ισχ των Ν. 4024/2011 και 4052/2012".
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΥΠΟΜΕΔΙ Α2/28204/4261/18-7-12 : Αποδοχ φωτοαντιγρφου ισχουσας δειας οδγησης κατ τη διαδικασα ανανωσης αντικατστασης αυτς.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17/01/113/Φ.2.2.1/ΕΓΚ.20/17-7-12 : Δημοσευση απφασης "Καθορισμς αρμοδιοττων του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων Σταρου Καλογιννη".
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Α/5029580/ΕΞ2012/16-7-12 : Σχετικ με την εσπραξη ποσοστο ειδικς εισφορς επ των καυσμων αεροπλνων.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΥΠΟΜΕΔΙ 32491/ΔΕ3873/18-7-12 : Εξφληση ληξιπρθεσμων οφειλν του ΠΔΕ.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10034/10421/155/29-5-12 : Γνωστοποηση διατξεων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1160/16-7-12 : Απαλλαγ απ την ειδικ εισφορ αλληλεγγης, για το οικονομικ τος 2012, των ανργων του Γραφεου Ευρσεως Ναυτικς Εργασας, του λογαριασμο ανεργας προσωπικο ημερησων εφημερδων Αθηνν και Θεσσαλονκης και του λογαριασμο ανεργας τεχνικν τπου Αθηνν και Θεσσαλονκης.
ΥΠΕΚΑ ΥΑΠΕ/Φ.1/2007/ΟΙΚ.15123/16-7-12 : Διευκρινσεις σχετικ με την εξταση, απ τις αρμδιες αδειοδοτοσες αρχς, νμιμου αποδεικτικο στοιχεου αποκλειστικς χρσης του γηπδου, ως δικαιολογητικο για την κδοση δειας εγκατστασης σταθμο παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε., κατπιν της αποδοχς απ τον Υπουργ ΠΕΚΑ της υπαριθμ. 245/2012 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους.
ΙΚΑ Α22/409/13-7-12 : Περ της ασφαλιστικς κλσης των Σωματεων και Συνεργατικν μετ την μεωση του ημερομισθιου του ανειδικευτου εργτη (ΗΑΕ).
ΥΠΟΜΕΔΙ 32338/2291/13-7-12 : Διαββαση της υπαριθμ. 26530/28-5-12 ερμηνευτικς Εγκυκλου 7 της Διεθυνσης Οικοδομικν και Κτιριοδομικν Κανονισμν (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργεου Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς (ΥΠΕΚΑ).
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. 16318/13-7-12 : Ορθ εφαρμογ της Οδηγας 2006/123/Ε.Κ και χρση του πιστοποιημνου εντπου των διαδικασιν απ τις αδειοδοτοσες αρχς.
ΟΑΕΕ 37/11-7-12 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 32 του Ν. 4075/2012.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 13974/378/-13-7-12 : Καθορισμς ελαχστων ημερν ασφλισης για ανανωση αδειν διαμονς για παροχ εξαρτημνης εργασας, για παροχ υπηρεσιν ργου και για σκηση ανεξρτητης οικονομικς δραστηριτητας. ροι και προποθσεις πρσβασης στην αγορ εργασας των υπηκων τρτων χωρν που χουν γνει δεκτο για λγους οικογενειακς επαννωσης βσει των διατξεων του Π.Δ. 131/2006.
ΥΠ.ΕΣ. 28115/12-7-12 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ α και β βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν για την κλυψη εποχικν και πρσκαιρων αναγκν, στο πλασιο συγχρηματοδοτομενων προγραμμτων και ναντι αντιτμου απ τους ωφελομενους, και λοιπν αναγκν.
ΟΑΕΕ 15/9-3-12 : Πληρωμ Οφειλν σε Ιδιτες Παρχους Υγεας.
ΙΚΑ Α21/449/61/11-7-12 : Χοργηση βεβαωσης του ρθρου 20 του ν. 3863/10 που αφορ τις ετσιες καταβληθεσες εισφορς απ αμοιβς εργοσμου, για φορολογικ χρση
ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2/ΟΙΚ.15990/11-7-12 : Ανρτηση της ηλεκτρονικς κδοσης της εφημερδας "ΔΗΜΟΣΙΟγραφικ" στον ιστοχρο www.ydmed.gov.gr του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης
ΥΠ.ΕΣ. 18807/26-6-12 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4071/12 (ΦΕΚ-85 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52514/ΔΠΓΚ/3-7-12 : Εκτλεση προυπολογισμο
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΥΠΟΜΕΔΙ Α/28105/2455/11-7-12 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 95 του ν. 4070/12 (Α 82) αναφορικ με τις ειδικς δειες οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων
ΙΚΑ Σ00/35/10-7-12 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ μηνυτριων αναφορν
ΙΚΑ Σ40/207/5-7-12 : Α) Προσδιορισμς του ποσοστο μεωσης στη μειωμνη σνταξη που χορηγεται σε γυνακες ασφαλισμνες που εμππτουν στα μεταβατικ ρια ηλικας των διατξεων του ν. 3863/10 (παρ. 11 και 13), πως ισχουν. Τροποποηση της εγκυκλου 73/11 - Β) Μη δυναττητα αναγνρισης πλασματικν χρνων του ρθρου 40 του Ν. 3996/11 απ γυνακες που την 31/12/2010 εχαν συμπληρσει το 55ο το 60ο τος της ηλικας τους. - Γ) Καθορισμς του ορου ηλικας προκειμνου να χορηγηθε δετερη σνταξη με τις διατξεις περ ΚΒΑΕ σε γυνακες, ασφαλισμνες πριν απ την 1-1-93, που εμππτουν στις διατξεις του ν. 3996/11 (ρθρο 42 παρ. 5) - Δ) Χρονικς εντοπισμς των πλασματικν χρνων του ρθρου 40 του ν. 3996/11. Συμπληρωματικς οδηγες
ΟΑΣΠ 198/20-1-12 : Προγραμματισμς σγκλησης των Συντονιστικν Οργνων Πολιτικς Προστασας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακν Ενοττων και των Συντονιστικν Τοπικν Οργνων (ΣΤΟ) των Δμων για σεισμ
ΥΠΕΚΑ 199437/14-6-12 : Διευκρινσεις για την εγκκλιο 4/12 "Περιβαλλοντικ αδειοδτηση μονδων παραγωγς ηλεκτρικς και θερμικς ενργειας με χρση βιοαρου που προρχεται απ αναερβια επεξεργασα βιομζας"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. 23716/ΕΥΘΥ515/24-5-12 : Παροχ διευκρινσεων ως προς το εφαρμοζμενο σστημα διαχερισης και ελγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε σχση με ευρματα ελγχων
ΟΑΕΕ 36/4-7-12 : Επιλογ Κλδου Υγεας για "νους" ασφαλισμνους
ΟΑΕΕ 35/4-7-12 : Αρμδιες Υγειονομικς Επιτροπς για την κρση ως μη ανπηρων των προσπων που επιθυμον τη συνχιση της ασφλισς τους προαιρετικ στον ΟΑΕΕ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 199/74317/4-7-12 : Συμπληρωματικ εγκκλιος - Οδηγες για την καταβολ αποζημωσης για τους ελγχους του ρθρου 14 του ν. 3460/06, πως τροποποιθηκε με το ρθρο 27 του ν. 3698/08
ΙΚΑ Σ56/27/3-7-12 : Συνταξιοδτηση προσωπικο αεροπορικν επιχειρσεων κατ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 10 παρ. 15 περ. β του Ν. 3863/10 - Κοινοποηση της αρ. 259/12 Ατομικς Γνωμοδτησης ΝΣΚ
ΥΠ.ΕΣ. 22102/20-6-12 : Αναγνριση προυπηρεσας προσωπικο ΙΔΑΧ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/18805/0022/20-6-12 : Διαββαση εγγρφων - Αναγνριση προυπηρεσας προσωπικο ΙΔΑΧ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 891/23/14-2-12 : Κανονικ δεια προσωπικο ΙΔΟΧ δημοτικν παιδικν σταθμν
ΥΠ.ΕΣ. 6874/12-4-12 : Κανονικ δεια προσωπικο ΙΔΟΧ δημοτικν παιδικν σταθμν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΥΠΟΜΕΔΙ 29665/ΕΥΘΥ610/2-7-12 : Διαδικασες γκρισης συμβσεων μσθωσης ργου σε ργα ΕΣΠΑ δυνμει του ρθρου 6 του Ν. 2527/97
ΥΠΟΜΕΔΙ 29852/2132/29-6-12 - ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Διευκρινσεις επ του Διαχωριστικο τοχου που προβλπεται στο π.δ. 595/84 πως ισχει
ΥΠ.ΕΣ. 25712/27-6-12 : Συγκρτηση Πενταμελν Επιτροπν του ν. 4071/12 για τα λειτουργικ ξοδα των σχολεων πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
Κ.Υ.Α. 2/32692/0022/11-5-12 : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΥΠΟΜΕΔΙ Β/ΟΙΚ.22906/1909/2-7-12 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4070/12 (ΦΕΚ-82 Α) και διευκρινσεις επ αυτν
ΥΠΟΜΕΔΙ Α1/27351/2946/29-6-12 : Πιστοποηση του επαγγλματος του εφημεριδοπλη
ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/03/101/ΦΝ461/ΕΓΚ.19/14-6-12 : Ενημρωση για κρσιμες διατξεις του Ν. 4055/12 "Δκαιη δκη και ελογη διρκεια αυτς"


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 11214/12 (ΦΕΚ – 2339 Β/21-8-2012): Καθορισμς παραστατικν της παρ. 7 του ρθρου 31 του Ν. 2160/1993, πως τροποποιθηκε με τον Ν. 4070/ 2012.
ΥΠΑ Δ6/Α/24931/4499/12 (ΦΕΚ – 2329 Β/16-8-2012): γκριση των εκπαιδευτικν προγραμμτων και της δι¬δακτας λης των υπαλλλων Ηλεκτρονικν Μηχα¬νικν Ασφλειας Εναριας Κυκλοφορας της Υπη¬ρεσας Πολιτικς Αεροπορας.
ΟΑΕΔ 2120/32/17-7-12 (ΦΕΚ-2330 Β/16-8-12) : Υλοποηση προγρμματος επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις τους 2012
ΟΑΕΔ 1244/20/8.5.2012/12 (ΦΕΚ – 2306 Β/6-8-2012): Υλοποηση προγρμματος κατρτισης σχετικ με την τεχνολογα του υβριδικο αυτοκιντου.
ΒΟΥΛΗ 10175/12 (ΦΕΚ – 2307 Β/6-8-2012): Τροποποηση και συμπλρωση αποφσεων καθορισμο διαδικασας και λοιπν προποθσεων και λεπτο¬μερειν εκλογς των αιρετν εκπροσπων των ερ¬γαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσι¬ακ Συμβολιο για τους υπαλλλους της Βουλς των Ελλνων.
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/76061/2587/44/12 (ΦΕΚ – 2278 Β/6-8-2012): Τροποποηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 38227/20-4-2012 υπουργικς απφασης με θμα «Καθορισμς της διαδικασας ενσχυσης παραγω¬γν κινηματογραφικν ργων και επιχειρσεων αιθουσν απ τον ειδικ φρο του ρθρου 5 του ν. 3905/2010.» (ΦΕΚ Β’ 1452).
ΥΠ.Π.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 92984/Γ7/12 (ΦΕΚ – 2316 Β/10-8-2012): Καθορισμς των οργνων, των κριτηρων και της δια¬δικασας επιλογς και τοποθτησης των Υπευθνων Σχολικο Επαγγελματικο Προσανατολισμο (Σ.Ε.Π.) στα Κντρα Συμβουλευτικς και Προσανατολισμο (ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθς και των καθηκντων και αρμοδιο¬ττων τους.
ΥΠ.Π.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 92995/Γ7/12 (ΦΕΚ – 2316 Β/10-8-2012): Καθορισμς του τρπου λειτουργας των Κντρων Πλη¬ροφορικς και Νων Τεχνολογιν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργνων, των κριτηρων και της διαδικασας επιλο¬γς και τοποθτησης των Υπευθνων και των Τεχνι¬κν Υπευθνων τους καθς και των καθηκντων και αρμοδιοττων τους.
Κ.Υ.Α. 173811/2186/12 (ΦΕΚ 2322 Β/13-8-2012) : Καθορισμς τελν κδοσης αδειν κυνηγου, για το κυνηγετικ τος 2012 – 2013.
ΥΠ.Π.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 92985/Γ7/12 (ΦΕΚ 2315 Β/10-8-2012) : Καθορισμς του τρπου λειτουργας των Εργαστηριακν Κντρων Φυσικν Επιστημν (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργνων, των κριτηρων και της διαδικασας επιλογς και τοποθτησης των Υπευθνων τους καθς και των καθηκντων και αρμοδιοττων τους.
ΥΠ.Π.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 93008/Γ7/12 (ΦΕΚ 2315 Β/10-8-2012) : Καθορισμς των οργνων, των κριτηρων και της δια¬δικασας επιλογς και τοποθτησης των Υπευθνων Συμβουλευτικν Σταθμν Νων (Σ.Σ.Ν.) καθς και των καθηκντων και αρμοδιοττων τους.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Α11/22070/2450/12 (ΦΕΚ 2328 Β/16-8-2012) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β 707) υπουργικς απφασης «Χοργηση αδειν κυ¬κλοφορας Φ.Ι.Χ. κατ το Ν. 1959/91».
ΥΠΕΚΑ Δ1/οικ.16421/12 (ΦΕΚ 2328 Β/16-8-2012) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. Δ1/Β/7364/30.03.2012 απ¬φασης «Δημιουργα Συστματος Διαχερισης Στοι¬χεων και Πληροφοριν για την αναλυτικ παρακο¬λοθηση της παραγωγς, διλισης, αποθκευσης, εισαγωγς, εξαγωγς και διακνησης αργο πετρε¬λαου, ημικατεργασμνων και πετρελαιοειδν προ¬ντων)» (ΦΕΚ Β 1116/10.04.2012).
ΥΠΕΚΑ Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932/12 (ΦΕΚ 2317 Β/10-8-2012) : Αναστολ διαδικασας αδειοδτησης και χοργησης προσφορν σνδεσης για φωτοβολτακος σταθ¬μος, λγω κλυψης των στχων που χουν τεθε με την απφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουρ¬γο Π.Ε.Κ.Α.
ΥΠΕΚΑ Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933/12 (ΦΕΚ 2317 Β/10-8-2012) : Τροποποηση της απφασης με αριθμ Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β97) σχετικ με την τιμολγηση ηλεκτρι¬κς ενργειας που παργεται απ φωτοβολτακος σταθμος
Κ.Υ.Α. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/12 (ΦΕΚ 2317 Β/10-8-2012) : Τροποποηση του Ειδικο Προγρμματος Ανπτυξης Φωτοβολτακν Συστημτων σε κτιριακς εγκατα¬στσεις και ιδως σε δματα και στγες κτιρων
Κ.Υ.Α Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2303/οικ.16935/12 (ΦΕΚ 2317 Β/10-8-2012) : Προσδιορισμς ποσοστο της εισφορς υπρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του ρθρου 14 του ν. 1730/1987, το οποο αποτε¬λε προ του Ειδικο Λογαριασμο του ρθρου 40 του ν. 2773/1999.
ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ.9837/98/12 (ΦΕΚ – 2276 Β/6-8-2012): Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων σχετικ με τη λειτουργα του ΕΤΕΑ.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1168/12 (ΦΕΚ – 2276 Β/6-8-2012): Παρταση της προθεσμας που προβλπεται απ το πρτο εδφιο της παραγρφου 7 του ρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 για τα πιστωτικ ιδρματα με μετοχς εισηγμνες στο Χρηματιστριο Αθηνν και τις θυγατρικς αυτν που χουν λβει για την περοδο 01.01.2011 - 31.12.2011 παρταση δημοσευσης των ετσιων οικονομικν εκθσεων».
ΚΥΑ Φ.337.1/153301/Σ.2645/12 (ΦΕΚ – 2310 Β/8-8-2012): Καθορισμς του αριθμο των σπουδαστν -τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) κατ το ακαδημακ τος 2012 – 2013.
ΥΠ.ΥΓ. 5805/12 (ΦΕΚ - 2309 Β/8-8-2012): Ορισμς Φορων διενργειας για την υλοποηση του Προγρμματος Προμηθειν και Υπηρεσιν Υγεας (Π.Π.Υ.Υ.) τους 2012, πιστσεις 2012 κ’ 2013 και εξουσιοδτηση για την συγκρτηση συλλογικν οργνων για την διεξαγωγ των διαγωνισμν.
ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ158/12 (ΦΕΚ 2312 Β/9-8-2012) : Διπουργικ Επιτροπ για την Παρακολοθηση Εφαρ¬μογς του Εθνικο και Περιφερειακο Σχεδιασμο Διαχερισης Αποβλτων.
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 41006 οικ. Φ.101.4/12 (ΦΕΚ 2277 Β/6-8-2012) : Κανονισμς οργνωσης και λειτουργας των Εθελο¬ντικν Πυροσβεστικν Υπηρεσιν.
Κ.Υ.Α. Φ. 700/95/82967 Σ. 415/12 (ΦΕΚ 2270 Β/6-8-2012) : Καθορισμς ποσοστο μεωσης των τιμν των φαρμ¬κων και των συναφν φαρμακευτικν προντων που διατθενται στους δικαιοχους απ τα Στρατιωτικ Φαρμακεα και τα υποκαταστματ τους.
ΥΠ.ΟΙΚ. 4317/12 (ΦΕΚ 2220 Β/30-7-2012) : Τροποποηση του Κανονισμο δρυσης και Λειτουργας Πρακτορεων Κρατικν Λαχεων.
ΒΟΥΛΗ 9959/12 (ΦΕΚ 157 Α/8-8-2012) : Αντικεμενο, διαδικασα ελγχου, οργνωση και λειτουργα της Επιτροπς Ελγχου του ρθρου 21 του Ν. 3032/2002.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.11321/15456/1077/12 (ΦΕΚ 2266 Β/6-8-2012) : Τροποποηση δευτρου εδαφου της παρ. 5 του ρ¬θρου 18 του Κανονισμο Ασφλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12/1109205/ΕΞ/2012/12 (ΦΕΚ 2266 Β/6-8-2012) : Υποβολ Οριστικς Δλωσης Απδοσης Φρου Μισθω¬τν Υπηρεσιν του υπχρεου Μετοχικο Ταμεου Στρατο (Ν.Π.Δ.Δ. - Ασφαλιστικο Ταμεου) με το συνυποβαλλμενο μεγλου γκου αρχεο του στην Δ.Ο.Υ. Μεγλων Επιχειρσεων και παρταση της προθεσμας υποβολς της.
Αριθμ. Α/15356/12 (ΦΕΚ 2267 Β/6-8-2012) : γκριση νας ειδικτητας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Αριθμ. Α/15342/12 (ΦΕΚ 2264 Β/6-8-2012) : γκριση νας ειδικτητας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Αριθμ. Α/15355/12 (ΦΕΚ 2263 Β/6-8-2012) : γκριση νας ειδικτητας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
ΥΠ.ΟΙΚ. 34402/Β.1221/12 (ΦΕΚ 2225 Β/31-7-2012) : Ανακατανομ κονδυλων στο πλασιο εφαρμογς του Ν. 3723/2008.
ΥΠΕΚΑ 173803/2135/12 (ΦΕΚ 2225 Β/31-7-2012) : Ρυθμσεις θρας για την κυνηγετικ περοδο 2012 – 2013.
ΥΠΕΚΑ 173804/2136/12 (ΦΕΚ 2225 Β/31-7-2012) : Καθορισμς ετσιας συνδρομς των κυνηγν στους αναγνωρισμνους Κυνηγετικος Συλλγους.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3083/83022/12 (ΦΕΚ 2225 Β/31-7-2012) : Καθορισμς διαδικασας ελγχων και δικαιολογητικν πληρωμς για το σχδιο προθησης της κατανλωσης φροτων στα σχολεα για το σχολικ τος 2012-2013 σε εφαρμογ της αριθμ. 726/ 17829/14-2-2012 (ΦΕΚ 610B/2012) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας, Παι¬δεας Δι Βου Μθησης και Θρησκευμτων, Υγε¬ας και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Αγροτικς Αν¬πτυξης και Τροφμων και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Α/5030435/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2254 Β/2-8-2012) : ροι και προποθσεις χοργησης δειας για τη διαδι¬κασα απλουστευμνης διασφησης και δειας εκτε¬λωνισμο στον οριζμενο απ τον εξαγωγα τπο
ΥΠΕΚΑ 173809/2179/8-8-12 : Διευκρινσεις κδοσης αδειν θρας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ Οικ. 33287/916/12 (ΦΕΚ 2248 Β/2-8-2012) : Καθορισμς τεχνικν θεμτων σχετικν με τη χρση συχνοττων για την αναλογικ τηλεραση στη θση Χορτιτης - ραντρ Θεσσαλονκης.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1166/12 (ΦΕΚ 2248 Β/2-8-2012) : Υποβολ δλωσης μεταβολς για την νταξη απο¬χρηση επιχειρσεων απ τη Δ.Ο.Υ. Μεγλων Επι¬χειρσεων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1165/12 (ΦΕΚ 2248 Β/2-8-2012) : Καθορισμς δεγματος ελγχου, πως προβλπεται απ τις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριν, που χουν ελεγχθε απ Ν¬μιμους Ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, και κλεισαν ισολογισμ μχρι την 30/11/2011 και λοι¬π θματα ελγχου των υποθσεων αυτν».
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Φ.10070/13438/1570/12 (ΦΕΚ 2231 Β/1-8-2012) : Απδοση ετσιας εισφορς ετν 2010 και 2011 απ το αγγελισημο του Τομα Ασφλισης Ανταποκριτν Ξνου Τπου (ΤΑΑΞΤ) και του Τομα Ασφλισης Φωτοειδησεογρφων και Εικονοληπτν Επικαρων Τη¬λερασης (ΤΑΦΕΕΤ) του Κλδου Κριας Ασφλισης ΕΤΑΠ - MME στον Τομα Υγεας Ιδιοκτητν, Συντα¬κτν και Υπαλλλων Τπου (ΤΥΙΣΥΤ) του Κλδου Υγεας ΕΤΑΠ - MME.
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 6519/12 (ΦΕΚ 2230 Β/31-7-2012) : Αποτελσματα της Απογραφς Πληθυσμο - Κατοικι¬ν 2011 που αφορον στο Νμιμο Πληθυσμ (δημ¬τες) της Χρας.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟΜΕΔΙ 33243/4894/12 (ΦΕΚ 2250 Β/2-8-2012) : Καθορισμς της διαδικασας και των αναγκαων λε¬πτομερειν για την γκριση σχολν/κντρων επαγ¬γελματικς κατρτισης οδηγν οχημτων μεταφο¬ρς επιβατν και εμπορευμτων (ΠΕΙ), την γκριση διενργειας προγραμμτων περιοδικς κατρτισης, τις υποχρεσεις και τον λεγχο αυτν και λοιπς λεπτομρειες, σμφωνα με τις διατξεις του π.δ. 74/2008 (Α 112), πως ισχει.
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/57332/0022/12 (ΦΕΚ 358 ΥΟΔΔ/27-7-2012) : Αποδοχς Γενικν και Ειδικν Γραμματων Υπουργε¬ων και Γενικν Γραμματων Αποκεντρωμνων Διοικσεων.
Κ.Υ.Α. 7001/2/1445-κζ/12 (ΦΕΚ 2232 Β/1-8-2012) : Ενημρωση και ανταλλαγ πληροφοριακν στοιχεων με¬ταξ Υποδιεθυνσης Οικονομικς Αστυνομας και Υπη¬ρεσιν Υπουργεου Οικονομικν, για την εφαρμογ της φορολογικς και τελωνειακς νομοθεσας.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. οικ. 14827/22/12 (ΦΕΚ 2240 Β/2-8-2012) : ροι και προποθσεις ηλεκτρονικς υποβολς εντ¬πων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασ¬ας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατι¬κο Δυναμικο (ΟΑΕΔ).
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΥΠΟΜΕΔΙ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.273/12 (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) : γκριση τετρακοσων σαρντα (440) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτικ εφαρμογ σε λα τα Δημσια ργα.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1162/12 (ΦΕΚ 2202 Β/26-7-2012) : Παρταση προθεσμας ηλεκτρονικς υποβολς της δλωσης στοιχεων ακιντων φυσικν και νομικν προσπων (Ε9) τους 2012.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1161/12 (ΦΕΚ 2202 Β/26-7-2012) : Προθεσμα υποβολς των δικαιολογητικν, τα οποα υποχρεονται να υποβλλουν τα φυσικ πρσωπα τα οποα δηλνουν τι φορολογονται μνο για τα εισοδματ τους που προκπτουν στην Ελλδα, και ορζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικ τος 2012.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1159/12 (ΦΕΚ 2214 Β/27-7-2012) : Παρταση προθεσμας υποβολς του «Ειδικο Σημειματος Αυτοελγχου ΦΠΑ», καθς και της δλωσης της διαφορς των ακαθαρστων εσδων στις λοιπς φορολογες, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 3296/2004, πως ισχουν.
ΟΑΕΕ 45/27-7-12 : Διευκρινσεις περ των εκπαιδευτν υποψηφων οδηγν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/46354/0026/12 (ΦΕΚ 2204 Β/26-7-2012) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ της εισοδηματικς ενσχυσης οικογενειν με τκνα υποχρεωτικς εκπαδευσης και χαμηλ εισοδματα.
ΕΕΕΠ 14/2/12 (ΦΕΚ 2205 Β/26-7-2012) : Ρθμιση θεμτων Κανονισμο Διεξαγωγς και Ελγχου του παιγνου των Κρατικν Λαχεων.
ΥΠ.ΕΣ. 24912/ΕΓΚ.45/30-7-12 : Προσδιορισμς των τακτικν εσδων των ΟΤΑ, τα οποα λαμβνονται υπψη για τον υπολογισμ εισφορν.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 13380/521/12 (ΦΕΚ 2191 Β/24-7-2012) : Καθορισμς ανωττων ορων υπερωριακς απασχλησης, των εργαζομνων σε Βιομηχανικς, Βιοτεχνικς επιχειρσεις, εκμεταλλεσεις και εργασες, για το Β ημερολογιακ εξμηνο 2012.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1157/12 (ΦΕΚ 2186 Β/24-7-2012): Παρταση προθεσμας υποβολς με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου δλωσης φορολογας εισοδματος (Ε1) οικον. τους 2012.
ΥΠ.ΕΣ. 28923/12 (ΦΕΚ 2169 Β/20-7-2012) : Κατανομ ποσοστο 40% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα για τη διενργεια των εκλογν της 17.6.2012.
Κ.Υ.Α. 2969/80478/12 (ΦΕΚ 2169 Β/20-7-2012) : Καθορισμς περιοχν υλοποησης του σχεδου προθησης της κατανλωσης φροτων στα σχολεα το σχολικ τος 2012-2013.
Κ.Υ.Α. 28871/12 (ΦΕΚ 2168 Β/19-7-2012) : Κριτρια και διαδικασα κατανομς των Κεντρικν Αυτοτελν Πρων των Δμων (ΣΑΤΑ) για κλυψη επενδυτικν δαπανν τους 2012.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/5029440/ΕΞ2012/12 (ΦΕΚ 2168 Β/19-7-2012) : Χρησιμοποηση ενσμων ταινιν φορολογας τσιγρων σε συσκευασες καπνο καπνσματος αλλοδαπς προλευσης.
ΕΟΤ 515518/12 (ΦΕΚ 2180 Β/23-7-2012) : Καθορισμς Υποδεγματος για τη μορφ και το περιεχμενο της προγκρισης του Ειδικο Σματος Λειτουργας Τουριστικο Καταλματος.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1155/12 (ΦΕΚ 2122 Β/12-7-2012) : Τροποποηση των διατξεων της παραγρφου 4 του ρθρου 5 και της παραγρφου 2 του ρθρου 10 της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ Β 1657) και παρταση της προθεσμας που προβλπεται απ το πρτο εδφιο της παραγρφου 7 του ρθρου 3 της διας απφασης.
ΥΠ.ΟΙΚ. 32252/Β.1132/12 (ΦΕΚ 2151 Β/17-7-2012) : Παρταση του Προγρμματος ενσχυσης της ρευστ¬τητας και της κεφαλαιακς επρκειας σμφωνα με το Ν. 3723/2008.
ΥΠ.ΟΙΚ. 1158/12 (ΦΕΚ 2148 Β/16-7-2012) : Παρταση υποβολς ατησης υπαγωγς στη ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν της παραγρφου 8 του ρ¬θρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012), πως ισχει.
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝ.ΔΙΚ. 63021/12 (ΦΕΚ 2124 Β/12-7-2012) : Προποθσεις κρτησης στις Αγροτικς Φυλακς και στην Κεντρικ Αποθκη Υλικο Φυλακν (Κ.Α.Υ.Φ.).
ΚΥΑ Δ17α/011/109/ΦΝ 393/12 (ΦΕΚ 2125 Β/12-7-2012) : Καθορισμς τελν διοδων στην Εγνατα Οδ.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1154/12 (ΦΕΚ-2078 Β/4-7-12) : Παρταση προθεσμας υποβολς δλωσης φορολογας εισοδματος (Ε1) οικον. τους 2012
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1153/12 (ΦΕΚ 2043 Β/27-6-2012) : Παρταση υποβολς ατησης υπαγωγς στη ρθμιση λη¬ξιπρθεσμων οφειλν της παραγρφου 8 του ρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2-2-2012), πως ισχει.

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ


2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.