ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Νομοτέλεια
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

crack Η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ περιλαμβάνει νομοθεσία από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Καλύπτοντας το ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. 

 Το νομοθέτημα εμφανίζεται σε πλήρες κείμενο ή σε άρθρα, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. 

 Το νομοθέτημα εμφανίζεται στη μορφή που ισχύει σήμερα. Δηλαδή, έχουν προηγηθεί οι τυχόν αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις, συμπληρώσεις από νεώτερα νομοθετήματα (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ). Όπου απαιτείται, γίνονται σημειώσεις κάτω από άρθρα, παραγράφους κλπ. από τους συνεργάτες της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. 

 Γίνεται συσχέτιση μεταξύ συναφών διατάξεων (νομοθετημάτων, εγκυκλίων κλπ). 

 Κάθε νομοθέτημα (άρθρο ή παράγραφος) ταξινομείται στο θέμα που αναφέρεται. Μέσα από αυτή την ταξινόμηση και τη διασύνδεση του νομοθετήματος με το ΘΕΜΑ, παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού όλων των σχετικών με το νομοθέτημα εγγράφων (κατ' εξουσιοδότηση εκδοθέντα διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ). 

 Η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ περιέχει ιδιαίτερα εκτεταμένο και αναλυτικό θεματικό ευρετήριο το οποίο περιλαμβάνει 12.400 θέματα. 

 Δυνατότητα πρόσβασης στο κείμενο του νομοθετήματος που ίσχυε πριν από την αντικατάσταση ή τροποποίηση. 

 Καταχώρηση των νέων νομοθετημάτων στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το αργότερο σε 2 ημέρες από την ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ, ενώ η επεξεργασία των νομοθετημάτων ολοκληρώνεται το αργότερο σε πέντε ημέρες. 

 Ως Πηγές Πληροφοριών χρησιμοποιούνται:
Τα Α', Β' Δ', ΑΑΠ και ΥΟΔΔ ΦΕΚ καθώς και οι μη δημοσιευόμενες στο ΦΕΚ ΣΣΕ.

© 2021 Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα
τηλ. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.